مجموعه مقالات اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي

مجموعه مقالات اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي

مجموعه مقالات اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي

مجموعه مقالات اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت 1390 توسط دانشگاه شمال و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 37 عنوان مقاله تخصصی شامل 482 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري دولتي به شرح زیر می باشد:

 

 

عوامل موثر بر استفاده از حسابداري تعهدي در بخش دولتي
جايگاه پاسخ گويي در قوانين و مقررات و سيستم حسابداري دولتي در ايران
مديريت تغيير مبنا در حسابداري دولتي به منظور افزايش ظرفيت مسئوليت پاسخگويي
استفاده از رويكرد تركيبي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و شبيه سازي گسسته پيشامد در بودجه ريزي عملياتي
بررسي نقش مسئوليت پاسخگوئي درسيستم بهينه بودجه بندي دولت
بررسي رابطه اجزاء سيستم هاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي نوين با حسابرسي عملكرد
نقش رويكردهاي نوين حسابداري دولتي در شفافيت بودجه و افزايش ظرفيت پاسخگويي
كاربرد روشهزينه يابي بر مبناي فعاليت 1 در بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 2 در سازمانهاي دولتي
بررسي چالشهاي واقعي بودجه ريزي عملياتي با تاكيد بر حسابداري دولتي
تاثير بودجه ريزي عملياتي، برنقش پاسخگويي
بررسي وضعيت كنوني صورت هاي مالي و گزارشات حسابرسي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي درشركتهاي دولتي
تحولات حسابداري دولتي، و استقراربودجه ريزي عملياتي مبتني بر ABC
بررسي تطبيقي نظام حسابداري دولتي قديم و جديد در ايران (با تاكيد بر طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي)
بررسي دلايل جابجايي اعتبارات بودجه اي، بين فصول و برنامه ها (انحراف از بودجه) در دستگاههاي اجرايي استان گلستان
ارزيابي تئوريها، اهداف، و استانداردهاي موجود در زمينه حسابداري دولتي
ارزيابي ميزان كشش پذيري ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها نسبت به نرخ تورم
نقش گزارشگري پايدار در مسئوليت پاسخگوئي بخش عمومي
ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري بخش دولتي
مبناي حسابداري در بخش عمومي: نقدي، تعهدي يا مبناي يديگر
سرمايه فكري در سازمانهاي غير انتفاعي
ساختار نظام حسابداري دولتي ايران و نقش مسئوليت پاسخگويي در آن
كم رنگي ارزيابي ظرفيت مسئوليت پاسخگويي، بعلت موانع موجود بر سرراه حسابداري دولتي پاسخ خواه نبودن صاحبان حق، عدم بازنگري در قوانين و مقررات و رويه ها، ملاحظه كاري هاي سياسي سه قوه
بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در شركت صنايع پتروشيمي استان كرمانشاه
لزوم رعايت يكنواختي در تدوين سرفصل هاي حسابداري دولتي
مفهوم اهميت و جايگاه آن در حسابداري و حسابرسي دولتي
گزارشگري مالي و بودجه در حسابداري دولتي
بررسي نرخ هزينه تامين مالياز محل ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان و حقوق صاحبان سهام عادي
نقشحسابرسي و كنترل مالي در بيان عملكرد دولتدر راستاي حقوق عمومي (پاسخگوئي مردمي)
ايجاد مزيت رقابتي در سازمانها با استفاده از پياده سازي استراتژي مديريت هزينه
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها بر عملكرد آنها با استفاده از كارت ارزيابي متوازن
بررسي ظرفيت قوانين و مقررات جهت استقرار سيستم حسابداري تعهدي در بخش عمومي ايران
نقش بودجه ريزي عملياتي در اصلاح الگوي مصرف
ظرفيت مسئوليت پاسخگوئي صورتحساب عملكرد سالانه بودجه استان مازندران
بررسي لزوم استفاده از بودجه بندي بر مبناي فعاليت در سيستم حسابداري دولتي كشور
ظرفيت مسئوليت پاسخگوئي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران
تسهيل و تسريع بودجه بندي با بودجه بندي الكترونيكي
بررسي كاربرد مدل زاوگين جهت ارزيابي تداوم فعاليت و رتبه بندي شركتها در شرايط محيطي ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید