انتشار مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir

چهارمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي

در این کنفرانس 128عنوان مقاله تخصصی شامل 2147 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درچهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

بررسي رابطه اخلاق كاري كاركنان بررضايت مشتريان ازكيفيت خدمات بانكي مطالعه موردي شعب بانك ملي شيراز
بررسي و طراحي الگوي ارتباط با مشتري رويكردروانشناسي تحويلداران وارزيابي آن درشعب بانك تجارت شهراصفهان
موضع يابي استراتژيك بانك هاي ايران در ارائه خدمات الكترونيكي
هفت عامل اثربخش رقابتي در عرصه بانكداري
عملكرد بانكداري اينترنتي و رضايت مشتريان (مطالعه موردي: بانك صادرات)
ارائه مدلي مفهومي جهت تبيين عوامل كليدي موثر بر نگرش مشتريان بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك ملت)
بررسي جايگاه رقابتي خدمات بانكي با تكنيك نقشه ادراكي مطالعه موردي خراسان جنوبي
تعيين ارزش عمر مشتريان به صورت پويا در صنعت بانكداري خرد
راهكارهايي براي اجراي موفق برنامههاي وفاداري در بانكهاي ايراني
شناسايي و اهميتسنجي عوامل موثر بر كيفيت خدمات دستگاهاي خودپرداز با استفاده ازANP
بررسي تاثير نام و نشان تجاري برند برعملكرد بانكداري الكترونيك
شناسايي مهمترين استراتژيهاي موثربرافزايش اعتمادوجذب مشتريان وفادار به بانكداري الكترونيك مورد مطالعه بانك پاسارگاد شهرستان زنجان
دستهبندي و برآورد ارزش مشتريان بانك از طريق ارزش طول عمر مشتري ومدل احتمالي
An investigation into prioritize customer satisfaction indexes by MCDM techniques from experts and customers viewpoints
ارزيابي نقش اجتماعي بانكها، بعنوان تعيين كننده رفتار مصرف كننده (مطالعه موردي: بانك ملت، شهر رشت)
بخش بنديمشتريان و بازاريابي خدمات بانكي برمبناي تكنيكهاي داده كاوي و مدل تحليل RFM مطالعه موردي موسسه اعتباري توسعه
ارائه مدلي جهت معرفي عوامل موثر بر حفظ مشتريان خدمات بانكي
بررسي تاثير مستقيم و واسطه اي وجهه موسسه بر رفتار شهروندي مشتري
ارزيابي نقش استراتژي بازاريابي رابطه مند بر سهم بازار بانك ها (مطالعه موردي: شعب بانك پاسارگاد استان گيلان)
بررسي عوامل موثر بر اعطاي وام ها و رتبه بندي بانك ها با تكنيك FUZZY AHP مطالعه موردي : بانك هاي ملي ، ملت ، رفاه
تاثير ادراك مشتريان ازبرند بانك بركيفيت خدمات و ارزش ادراكي (مبتني بر وفادارسازي مشتري)
ارزيابي تكنيكهاي بازاريابي داخلي درسطح شعب بانكهاي خصوصي شهرستان اروميه
تبيين تاثيرات به كارگيري بازاريابي رابطه مند در بانك هاي خصوصي بر رفتارمشتريان )مطالعه موردي:بانك سامان
رتبه بندي و سنجش عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي (مطالعه موردي بانك پارسيان)
بررسي تاثير ابعاد كيفيت ارتباطات بر تبليغات شفاهي در صنعت بانكداري
بررسي تأثير ابعاد مسئوليت اجتماعي سازماني بر وفاداري مشتريان بانك سپه
ايجاد وفاداري مشتريان از طريق سفارشي سازي خدمات بانكي (مطالعه ي موردي: بانك مسكن)
كاوش سودآوري مشتريان بانكداري خرد با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
بهبود كيفيت خدمات الكترونيك در وب سايت بانك ها با استفاده از مدل كانو (مطالعه موردي: وب سايت بانك تجارت)
بررسي نقش بازارمداري بر رضايت مشتري با رويكرد مديريت كيفيت فراگير (TQM) در شعب بانك ملت قزوين
ميزان اثر بخشي شاخص هاي بازاريابي بانكي در عملكرد شعب با استفاده ازتلفيق تكنيك هاي AHP FUZZY و TOPSIS فازي
بررسي اثرات اعتبارنام و نشان تجاري برتوصيه هاي دهان به دهان درصنعت بانكداري مطالعه موردي مشتريان بانكهاي خصوصي شهررامسر
نقش مشتري مداري و بازاريابي دربانكداري نوين ايران
نقش بازاريابي دروني در بهبود عملكرد بازرگاني بانك هاي خصوصي
بررسي ديدگاه مشتريان نسبت به كيفيت خدمات يك بانك تخصصي -تجاري ابزار برنامه ريزي و ارتقاء اثر بخشي فرايند بازاريابي
تاثير كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري
Analysis of Customer Loyalty and Profitability Drives in Iran’s Banking Industry
Reachning New Bank Customers Through the Earned Ressources &Marketing of Credit Cards
Prioritizing the banking managerial marketing roles using Analytic Hierarchy Process (AHP
شناسايي اولويت بندي و مقايسه عوامل موثربراستفاده ازپايانه فروش POS ازمنظر پذيرنده ها درصنوف منتخب
نقش بازارگرايي در رابطه بين بازاريابي داخلي و عملكرد بانكي
بررسي استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع TQMبربهبود رضايت مشتري نمونه موردي شعب بانك ملي مناطق شمال شهر تهران
بررسي عوامل موثربروفاداري مشتريان بانك ملي
بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در افزايش اثربخشي سازمان
بررسي و رتبه بندي ابعاد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در بانك ملي يزدبا استفاده از FTOPSIS
رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي پايانه هاي pos فروشگاهي بانك ملت و وفاداري مشتريان با نقش ميانجي رضايت مشتريان
عوامل موثربرپذيرش بانكداري ازطريق تلفن همراه درايران
تحليل عوامل موثربراعتماداوليه و قصد افراد براي استفاده از همراه بانك
Market Expansion by Merger & Acquisition Strategy in USA Banking System
ارزيابي تاثير اعتماد و جذابيت بر تعهد مشتريان در بانكداري الكترونيك
بررسي عوامل موثر بروفاداري مشتريان (مطالعه موردي :شعب بانك تجارت شهرستان خرم آباد)
ارتباط سطوح سرمايه گذاري ايجاد رابطه با مشتري و كسب سود در بانكداري
The effects of relationship quality and commitment on customer loyalty Case Study in iran
تاثير بازاريابي داخلي بر افزايش كيفيت خدمات و رضايت مشتريان (مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان يزد)
بررسي عوامل موثر بر كيفيت خدمات الكترونيكي بانك رفاه استان تهران
بررسي جايگاه رقابتي بانك هاي تجاري بر اساس نوع استراتژي بازاريابي آنها (مطالعه اي در استان كردستان)
بررسي عوامل موثربررضايت مشتري درمورد كيفيت خدمات بانكي مطالعه موردي بانكهاي دولتي شهرستان سمنان
بررسي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران (مورد مطالعه بانك سپه استان كرمانشاه)
بررسي مديريت ارتباط با مشتريان خدمات بانكي با رويكرد كسب سود وتدوين برنامه بهينه CRM در نظام بانكداري با استفاده از تكنيك TOPSIS
بررسي تطبيقي تاثير CRM بر رفتار مشتريان بانكهاي دولتي و خصوصي
راهبردهاي عملياتي بازاريابي موثر بانكي در ايران
بررسي تاثير رضايت مشتري برتبليغات دهان به دهان و تمايل به تغييرمطالعه موردي شعبات بانك ملي استان مازندران
بررسي نقش شواهد فيزيكي و شايستگي كاركنان در رضايت، جذب و حفظ مشتريان در بازاريابي خدمات بانكي
بررسي عوامل موثربرسطح آمادگي بانك سپه براي استقرار مديريت ارتباط با مشتري CRM
تعيين راهبردهاي اثربخش دربازاريابي خدمات مالي با تاكيد برمطلوبيت ذينفعان
معرفي و ازمون مدل مفهومي تاثير كيفيت خدمات دستگاه هاي خودپرداز بررضايت و قصد استفاده مشتريان مطالعه ي شعب بانك ملت بوشهر
عوامل موثربرتمايل مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
بررسي تأثير تبليغات تجاري بر رفتار مصرف كننده در بانكداري الكترونيكي مطالعه موردي: شعب بانك ملت شهرستان شاهرود
بازاريابي اخلاقي
طراحي و ارائه الگوي مديريت دانش مشتريان با رويكرد مبتني بر مشتري مداري
بررسي شاخصهاو متغيرهاي موثردرپذيرش تكنولوژي بانكداري الكترونيكي دربانك ملت
مديريت ارتباط با مشتريان با استفاده از مدل LRFM در ارائه ي خدمات بانكي
بررسي رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل EUCS مورد مطالعه: شعب بانك ملي در شهر اهواز
The Impacts of Customer Relationship Management (CRM) On banks’ profitability
بررسي عوامل موثربرجذب و حفظ مشتريان درانتخاب شعب بانكها با استفاده از مدل سروكوال SERVQUAL
بررسي تاثير خدمات موسسات مالي اعتباري برپايداري منابع بانك (مورد مطالعه بانك كشاورزي استان قم)
رابطه ابعاد كيفيت خدمات با نيت رفتاري مشتريان صنعت بانكداري
مديريت شكايات به عنوان يك مزيت در سيستم بانكي
الويت بندي عوامل كيفي موثربرترجيح مشتريان كليديدرانتخاب يك بانك
ارزيابي فرايندهاي بازاريابي درتوسعه ارزش ويژه برند خدمات بانكي
بررسي تاثيربرخي عوامل بازاريابي درجذب مشتريان بانك پارسيان ازديدگاه مشتريان دراستانهاي كرمانشاه و كردستان
تأثيرمولفه هاي e-CRM بركيفيت روابط الكترونيك بامشتريان
ارزيابي كارايي كانالهاي توزيع نوين بانكداري و ارتباط آن با توسعه اقتصادي و رفاهي شهري
بررسي محرك هاي كليدي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي
بررسي چگونگي رفتار مشتريان پس از رسيدگي به شكايات آنان: مطالعه موردي بانك رفاه
بررسي رابطه مديريت دانش با مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي درشعب بانك ملت استان كرمانشاه
سنجش ميزان رضايت مشتريان بانك با رويكرد متغير تعديل كننده جنسيت (مطالعه موردي بانك دي)
ارائه مدل هفت بعدي رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي ارزشهاي مورد نظر مشتريان به منظور افزايش سوددهي بانكها
اولويت بندي نيازهاي مشتريان در بانكداري الكترونيك بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي گروهي (AHP) در شعب بانك كشاورزي شهر نايين
ويژگيهاي مركزي و پيراموني در ايجاد اعتماد به بانكداري موبايل
بهينه سازي تخصيص بودجه تبليغات اينترنتي و سنتي در نظام بانكي
طراحي مدل ابعاد بازاريابي رابطه مند در بانكداري اينترنتي
ارزيابي رضايت مشتريان بانك هاي خصوصي شهر اهواز با استفاده از مدل كانو
تجزيه وتحليل و اولويت بندي بهينه شاخص هاي موثر بر رضايت مشتريان با استفاده از مدل kano و QFDمطالعه موردي : شعب بانك رفاه شهر شيراز
بررسي تاثير ابعاد خدمات بانكداري الكترونيكي در رضايتمندي مشتريان (مطالعه موردي بانك صادرات استان مازندران)
بررسي ارتباط ميان تعالي سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در بانك ها
سيستم رزرو غير حضوري نوبت مشتريان
ارائه مدلي جهت اعتبار سنجي مشتريان بانكي بااستفاده از رويكرد فازي
بررسي نحوه اجرا و پياده سازي CRM دربانك سينا
بررسي اعتماد مشتريان بانك ملت استان زنجان و تمايل به استفاده از بانكداري الكترونيك
مديريت اجتماعي ارتباط با مشتري و ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي سيستم هاي CRM2.00 درنظام بانكداري
نقش بازاريابي اينترنتي درصنعت بانكداري
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات مبتني بر تكنولوژي بر رضايت و وفاداري مشتريان
شناسايي عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتريان كليدي بانك (شعب بانك كشاورزي جنوب استان كرمان)
تبيين عوامل موثر بر توسعه و تقويت برند بانكها از ديدگاه مشتريان
بررسي اهميت بانكداري الكترونيك در جلب رضايت مشتريان بر اساس مدل كانو (مطالعه موردي بانك سامان مشهد)
اولويت بندي ابعاد مديريت ارتباط بامشتري در نظام بانكي با رويكرد معماري سرويس گرا
الگوريتم كلوني مورچگان در مقايسه با ساير الگوريتم هاي داده كاوي براي بخش بندي مشتريان اعتباري بانك
تبيين مدل ارزيابي يكپارچگي ارتباطات بازاريابي از ديدگاه كاركنان نظام بانكي (مورد پژوهي:بانك ملت)
نقش محتواي برند در نهادينهكردن بانكداري الكترونيكي
بررسي تاثير نهادزدايي بر اعتماد مصرف كنندگان خدمات بانكداري خرددر بانكهاي ايراني
بررسي روشهاي ارتقاي درآمد و سهم بازاربانكها با ارائه خدمات به مشتريان حوزه سلامت كشور
تبيين ارتباط محرك هاي ارزش ويژه مشتري با رضايت مشتري (مورد مطالعه يكي از بانك هاي تخصصي شهر تهران)
بازاريابي خدمات نوين بانكي بانگاهي نو به مباحث تبليغات شفاهي رضايت نوآوري و اعتماد
Structural Model of the Impact of E-CRM on Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Brand Equity
ويژگي هاي سازماني بانك ها و پذيرش نظام مديريت ارتباط با مشتري
بررسي رابطه بين متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان اهميت ابعاد كيفيت در خدمات بانكي
ارزيابي رابطه نرخ سود تسهيلات بانكي و اقلام معوق و نقش اثربخش بازاريابي
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثردر بكارگيري استراتژي رقابتي در بانك با استفاده از تكنيك AHP FUZZY
بررسي عوامل موثربرتجهيز منابع بانكي ازديدگاه مديران شعب بانك ملي استان مازندران
ارزيابي عوامل تعيين كننده ارزش ويژه نام و نشان تجاري موسسات مالي (مطالعه موردي: موسسه مالي و اعتباري ميزان)
بررسي تاثيرات كاربرد مديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي مشتريان در شعب بانك ملي استان سيستان و بلوچستان زاهدان
مديريت ارتباط با مشتري و طراحي الگويي براي افزايش كارايي در سيستم بانكداري (مطالعه موردي: گارانتي بانك تركيه)
مكانيزمهاي عملي بازاريابي خدمات الكترونيكي
شناسايي عوامل درون و برون سازماني موثر بر جلب رضايت مشتريان در موسسه مالي و اعتباري صالحين (بانك آينده)
چالش هاي مديريت در كيفيت خدمات بانكي
بررسي محرك هاي كليدي استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید