مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان در پایگاه سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان  23 آبان 1391 توسط مراكز سه گانه كارآفريني، رشد واحدهاي فن آوري، و ارتباط با صنعت(جامعه) دانشگاه مازندران با همكاري شركت پژوهشي طرود شمال  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید. در این کنفرانس 287 عنوان مقاله تخصصی شامل 4822 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان

 

 

ارتباط صنعت و دانشگاه درفرايند جهاني شدن
بررسي نقش آموزش و يادگيري تركيبي دردانشگاه كارآفرين
كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي
تبيين و تحليل تاثير سازمان يادگيرنده دربروز پديده كارآفريني درون سازماني
نقش كارآفريني درارتقاي توليد ملي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني مطالعه اي موردي درسازمان هاي دولتي وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي شهر كرمانشاه
تاثيرهوشمندي رقابتي درايجاد مزيت رقابتي سازمان هاي تجاري كوچك و متوسطSMEs
مثلث تعامل مديريت تكنولوژي مديريت دانش و مديريت نوآوري
خزانه الكترونيكي كشت سبزيجات راهكاري براي كارافريني با دانش فناوريدركشاورزي
بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي افرادبرگرايش آنها به كارآفريني مطالعه موردي: شهرستان مهران
كارآفريني از ديدگاه فارغ التحصيلان دانشگاهي مطالعه موردي: فارغ التحصيلان دانشگاهي شهرستان پلدختر
بررسي نقش آموزش كارآفريني برخود اشتغالي دانشجويان
مباني كارآفريني و طرح كسب و كار
آموزش عالي و كارآفريني
بازاريابي كارآفرينانه: ماهيت و معني
نقش سرمايه اجتماعي سازماني دربهبود كارآفريني سازماني
بررسي رابطه ذهنيت فلسفي با تمايل به كارآفريني درمديران مدارس متوسطه پسرانه مطالعه موردي شهر اروميه
مطالعه رابطه بين خودكارآمدي و سرمايه اجتماعي كارآفرينان با ملاحظه اثرميانجي شايستگي اجتماعي آنها مطالعه موردي: كارآفرينان شهركهاي صنعتي استان فارس
تاثير بازارگرايي و يادگيري گرايي برشناسايي فرصت كارآفريني
جايگاه نوآوري دررضايت مشتريان بنگاه هاي كارآفرين
كارآفريني ضروت توجه به كارآفريني ونقش آموزش درتوسعه پايدار
كاركردهاي مديريت روستايي دركارآفرين شدن كشاورزان و روستاييان
كارآفريني زنان ايرانتقويت توسعه اقتصادي
بررسي رابطه بين سبك تصميم گيري روساي واحد دانشگاه آزاداسلامي و عملكرد سازماني آنان درمنطقه 9
سرمايه اجتماعي عاملي مهم درجهت توسعه كارآفريني
هوش معنوي عامل ارتقاء كارآفريني
بررسي تاثير بالقوه واحددرسي كارآفريني دوره هنرستانهاي كاردانش درتوليد ملي
بررسي تاثير شرايط صنعت بركارآفريني دانشگاهي
ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش براي شركت هاي دانش بنيان
بررسي ارتباط بين مهارتهاي كارآفرينانه مديران و اثربخشي سازمان درصنايع كوچك و متوسط SME شهرستان كرمانشاه
شناسايي موانع و محدوديت هاي توسعه كارآفريني درشركت هاي خدمات مشاوره كشاورزي استان مازندران
تبيين استراتژيك تعاونيهاي دانش بنيان و نقش آن برتوسعه كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين رفتارشهروندي سازماني با سبك رهبري به عنوان يكي از عوامل رفتاري كارآفريني سازماني درراستاي تحقق كارآفريني سازماني مورد مطالعه سازمان جهادكشاورزي استان قم
آموزش كارآفريني به سمت صنعتي شدن
استقرار پارادايم آموزش كارآفريني مبتني برمدل يادگيري دانشجو محور درنظام آموزش عالي ايران
بررسي رابطه رفتارشهروندي سازماني با آموزش كارافريني به نيروي انساني براي شكل گيري كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين رفتارشهروندي سازماني و فرهنگ سازماني به عنوان يكي از عوامل رفتاري كارآفريني سازماني
نقش شركت هاي دانش بنيان درتوسعه كارآفريني
سيري برمفهوم كارآفريني آموزش و نقش دانشگاه درتوسعه ي پايدارآن
بررسي مفهوم كارآفريني، آموزش آن در دانشگاهها و جايگاه آن درمتون اسلامي
بررسي عوامل موثربرنوآوري درسازمان براساس AHP مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و ميزان كارآفريني كاركنان
تحليل استراتژيك خوشه مركبات استان مازندران با رويكردSWOT
چالش هاي مديريتي توسعه خوشه هاي كسب و كار
مطالعه تطبيقي نوآوريهاي تكنولوژي و اثرات زيست محيطي آن
ارائه چارچوب تحليلي ادراكي مناسب ازكارآفريني دولتي با تاكيد بركارآفريني استراتژيك
رابطه كارآفريني، خلاقيت و نوآوري
بررسي دلايل و نشانه هاي شكست در بنگاه هاي كوچك و متوسط
مروري بر رويكردهاي ارزيابي اعتماد براي اشتراك دانش با تأكيد بر سازمان هاي دانش محور
آسيب شناسي كارآفريني درروستاها مطالعه موردي دهستان پايين رخ بخش جلكه رخ ازتوابع شهرستان تربت حيدريه
نقش كارآفريني درتوسعه روستا
كارآفريني و علوم زيست فناوري
بازاريابي نوآورانه در بنگاه هاي كوچك و متوسط
ارائه مدلي تعاملي در جامعه دانايي محور در خصوص شكل گيري كسب و كارهاي دانش بنيان در افق 1404
تجزيه و تحليل مشاغل كسب و كاركوچك خانگي زنان مبتني برفضاي كسب و كارمطالعه موردي استان اصفهان
چارچوبي مفهومي از عوامل موثربرتوسعه فرآيند كارآفريني فناورانه سازماني
بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي درس كارآفريني با نگرش شغلي
بررسي ارتباط بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي با ميزان روحيه كارافريني مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نورمركز ساري
نقش كارآفريني درسلامت سازماني
ضرورت ها و الزامات آموزش كارآفريني زنان
ضرورت كارآفريني درآموزش عالي كشاورزي
نگاهي اجمالي به ارتباط نوآوري و آموزش كارآفريني دردانشگاه ها
بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان و همدان درحوزه كارآفريني درسال تحصيلي 89-90
رهبري تحول گرا وخلاقيت كارآفرينانه
بررسي عوامل موثربركسب و كاربا رويكردي تجاري راه هاي توسعه كسب و كار
عوامل موثربرنهادينه كردن نوآوري
تحول اقتصادي درگروتحول ارتباطات
مقايسه تئوريكي تجربي تاثير ويژگيهاي صنعت بربقاي شركت هاي تازه وارد
مروري جامع برمدلهاي كارآفريني و ارائه مدل مناسب براي موفقيت دراقتصادمقاومتي
بررسي دانشگاه كارآفرين و توسعه كسب وكار
بررسي استاندارهاي آموزشي درتدريس كارآفريني نظام آموزش پودماني
توسعه قابليت هاي پويا زمينه سازفرآيند كارآفريني استراتژيك درموسسات كوچك و متوسط
بررسي ارتباط مديريت دانش و كارآفريني سازماني درسازمان هاي كارآفرين
مطالعه ي تئوريكي –تجربي كارآفريني در صنعت گردشگري (هتل هاي كوچك و متوسط)
اهداف آموزش كارآفريني دانشگاهي در فرايند توسعه كارآفريني
شناسايي عوامل تعيين كننده ي كاربرد ICT درآموزش هاي زيست محيطي توسط مالكان و مديران شركت هاي كوچك و متوسط كشاورزي مورد مطالعه استان كرمانشاه
آمادگي الكترونيكي مالكان و مديران شركتهاي كوچك و متوسط كشاورزي (مورد مطالعه: استان كرمانشاه)
چشمانداز بكارگيري ICTجهت آموزش زيست محيطي به مالكان و مديران شركتهاي كوچك و متوسط
اثرات اخلاق بر كارآفريني و كسب و كار
مديريت استراتژيك مبتني بر اقيانوس آبي ونقش خلاقيت و نوآوري در اجراي آن
نقش دانشگاه كارآفرين و صنعت به عنوان كليد توسعه ملي
بررسي كارآفريني نيروي انساني دردانشگاه ها و سيستم هاي آموزشي
پاركهاي فناوري و مراكز رشد نمونه عيني دانشگاه كارآفرين
تحليلي برموانع پيش روي آموزش كارآفريني درنظام آموزش عالي كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان
بررسي و تحليل اثرات شهرك علم و فناوري اصفهان برتوسعه اقتصادي منطقه
بررسي وضعيت ويژگيهاي روانشناختي كارآفريني دردانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشكده مهندسي زراعي و دانشكده علوم دام و صنايع غذايي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
نقش برنامه ريزي درسي آموزش عالي درارتقاي آموزش و اشاعه فرهنگ كارآفريني
مطالعه اي درباره سهم هريك از مولفه هاي هوش هيجاني دررابطه با كارآفريني دربين دانش آموختگان رشته هاي مديريت دانشگاه پيام نور
زنان معدنكاررويكرد نويني دركارآفريني
نقشهاي رقابتي اصول و ارزشهاي تعاون
اهداف آموزش كارآفريني و نقش آن درتوسعه پايدار
اشتغال خانگي وموانع كسب وكارزنان مطالعه اي درباره زنان روستايي شهرستان كرمانشاه
بررسي و تحليل ارتباط صنعت و دانشگاه به كمك ابزارSWOT
توانمندسازي كاركنان:گامي به سوي ترويج و توسعه كارآفريني در سازمانها
بررسي نقش كارآفريني درتوسعه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط با اتكاء برتجارت الكترونيك
نظريهها و الگوها/مدلهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانش بنيان
انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش بنيان
آموزش كارآفريني: رويكردي نو در جهت حل مشكل اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي
بررسي نقشSMEها در افزايش سطح توليد ملي
مراكز رشد كليدارتقاء توانمندي هاي نوآوري بنگاه هاي نوين فناوري بنيان
تعيين اهميت شاخصهاي شخصيتي كارآفرينان مستقل با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي
خلاقيت، جوهره كارآفريني
كاربرد دانش در بهبود فعاليتهاي تجاري و شناسائي فرصتها
بررسي ارتباط بين دانشگاه و صنعت با رويكرد كارآفريني
آموزش اينترنتي كارآفريني در ايران
بررسي عوامل موثر بر تمايل به كارآفريني در ميان دانشجويان )مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در مناطق روستايي
تحليلي بركارآفريني و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: دهستان جابرانصار از توابع شهرستان آبدانان)
نگرش كارآفرينان به سوي شكست (رويكرد يادگيري تجربي) مطالعه ي موردي: دانشگاه علمي كاربردي
مطالعه تئوريكي تجربي نقش نوآوري در كارآفريني سازماني
ساختار سازماني وكارآفريني در دانشگاه: موردي از مطالعه در دانشگاه كاشان
كارآفريني اولويت اول دستيابي به چشم انداز 1404
كارآفريني عصبي: تأملي بر لزوم ارتباط ميان كارآفريني و عصبشناسي
رابطه كارآفريني با چالش هاي اقتصادي
مفاهيم و راهبردهاي سازمان هاي كارآفرين
رهبري معنوي ابزاري مناسب بر كارآفريني سازماني
نقشو جايگاه مديريتدانشدر سازمانهاي دانشبنيان
ارزيابي عوامل موثر كارآفريني در شركت هاي كوچك و متوسط با استفاده از كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: شهرك صنعتي سمنان)
رابطه خود كارآمدي با كارآفريني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحدمرودشت
موانع كارآفريني در ايران، نقش بومي سازي و راهكارها
نقش وتاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني
كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و نقش آن درپرورش قابليت هاي كارآفريني
مطالعه تطبيقي مدل هاي رابطه IT و بهره وري نيروي انساني با رويكرد ICT
بررسي نقش فناوري اطلاعات در آموزش كار آفريني
بررسي نقش كارآفريني در رشد اقتصادي و توسعه پايدار
نقش كارآفريني در توسعه ي پايدار گردشگري در مناطق روستايي با تكيه بركارآفريني سازماني
كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
شناسايي موانع كارآفريني و ارائه راه كارهاي اثربخش
نقش دانشگاهها در آموزش و توسعه كارآفريني
توسعه كارآفريني در نظام اداري (بررسي وضعيت در بخش دولتي)
كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
بررسي مولفه هاي كارآفريني اجتماعي در تعاونيهاي توسعه روستايي شهرستان زنجان بر مبناي مدل معادلات ساختاري (مورد مطالعه: تعاوني نيك پي)
شناسايي و اولويتبندي نيازهاي آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته-هاي كشاورزي دانشگاه زنجان در زمينه كارآفريني
نقش عوامل اقتصادي بر ريسك پذيري كشاورزان به عنوان مؤلفهاي مؤثر درايجاد روحيه كارآفريني (مورد مطالعه: شهرستان كرمانشاه)
ضرورت كارآفريني در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه
كارآفريني اجتماعي: مفاهيم، مراحل، ويژگيها و عناصر
واكاوي اثر مؤلّفههاي برنامه درسي بر روحيهي كارآفريني دانشجويان
بررسي برخي از موانع كارآفريني در شركت حفاري اهواز
اهميت ترويج كارآفريني در صنعت گردشگري
بررسي نقش كارآفريني بر توسعه پايدار اقتصادي (نمونه موردي كارگاه هاي زودبازده شهر بابل)
مهارت آموزي،كارآفريني و بهره وري مهارت آموختگان
ارائه مدلي مفهومي از شركتهاي دانشبنيان
بررسي روحيات كارآفرينانه جوانان روستايي علاقمند و بدون علاقه به حرفه-كشاورزي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان گنبدكاووس)
مهارت هاي مديريتي و نقش آن در نوآوري شركت هاي كوچك و متوسط SMEs
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربرتوسعه كارآفريني درحوزه كشاورزي مورد كاوي شهرستان روانسراستان كرمانشاه
دانشگاه كارآفرين وبكارگيري فناوري هاي نوين از عوامل موثر بركارآفريني و بهره وري منابع انساني
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني و اطلاعات بازاريابي بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط استان مركزي
بررسي توجيه مالي طرح پرورش قارچ صدفي و بازاريابي آن در شهرستان گلپايگان
خلاقيت و نو آوري بايسته هاي رفتاري براي توسعه كارآفريني
اخلاق كارآفريني، عاملي تسريع كننده در شكل گيري كارآفريني پايدار
كارآفريني زنان فارغ التحصيل ؛ موانع و چالش ها
مديريت دانش رويكردي نوين در ارتقاء توانمندي نيروي انساني كار آفرين
مطالعه تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ارتقاء و توسعه توانمدي نيروي انساني كار آفرين در صندوق قرض الحسنه مهر مازندران
كارآفريني، كارآفرين و مديريت كارآفرينانه در خدمت توسعه پايدار
دانشگاه نسل سوم:گامي به سوي كارآفريني
ارتباط بين مديريت كارآفريني با توانمندسازي درمعلمان تربيت بدني شهرستان فلاورجان
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني سازماني مورد مطالعه اداره كل آموزش وپرورش استان لرستان
نقش جغرافياي پزشكي در كارآفريني و توسعه سلامت
مطالعه تئوريكي تجربي تبيين فاكتورهاي موثر بر توانمندسازي منابع انساني با استفاده از رويكرد مكانيكي و ارگانيكي
بررسي رويكرد فازصفر نوآوري محصول جديد ورتبه بندي اهميت فعاليت هاي اساسي بامطالعه موردي درشركت هاي دانش بنيان پارك علم وفناوري اصفهان
مطالعه تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي كارآفريني زنان
نوع شناسي آموزشهاي مورد نياز كارآفرينان نوپا
اولويت بندي موانع توسعه كارآفريني زنان روستايي شهرستان گرمسار
بررسي ميزان انعكاس مولفه هاي كارآفريني در محتواي كتابهاي آموزش حرفه و فن دوره راهنمائي در سال تحصيلي 91-90
سبك هفتم، سبك كارآفريني
توسعه كارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهكارها (با تأكيد بر كارآفريني در بخش كشاورزي)
اثرات متقابل فناوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني
ارائه الگوي تدوين استراتژي تكنولوژي در شركت هاي دانش بنيان
بررسي نقش دانشگاه در راستاي توسعه كارآفريني
آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه ي شركتهاي كوچك و متوسطSMEs دانش بنيان
نقش رهبري آموزش عالي براي رسيدن به دانشگاه كارآفرين درچشم انداز 1404 ايران
فرآيندهاي بازاريابي كارآفرينانه و افزايش سهم فروش
بررسي نقش كسب و كارهاي كوچك و متوسط با هدف توسعه كارآفريني در كشور
مطالعه تئوريكي تجربي تجاري سازي تكنولوژي دانشگاهي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر فرهنگ كارآفريني و عملكرد شركت مطالعه موردي:شركت هاي توليدي شهر اراك
بررسي عوامل درون سازماني موثر بر كارآفريني سازماني
بررسي نقش كميته امداد در توسعهكارآفريني روستايي مطالعه موردي: منطقهي پشت آب سيستان
بررسي نقش كارآفريني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني:چالش ها و راهكارها
بررسي توسعه اقتصادي كارآفريني هنر در كشور
بررسي عوامل كارآفريني زنان در توسعه اقتصادي كشور ايران
رابطه مديريت دانش با كارآفريني اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحدمرودشت
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ي فرصت هاي كارآفريني از ديدگاه اعضاي هييت علمي دانشگاه هاي آزاد و پيام نور
بررسي تاثير سبك رهبري تحول گرا بر خلاقيت كارآفرينانه
انكوباتورها و توسعه كارافريني در دانشگاه هاي غرب استان مازندران
كسب و كار از ديدگاه اسلام و قرآن
بررسي رابطه بين هوش معنوي با خلاقيت و انگيزه پيشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحيه يك كرمان
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين به روش FANP (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي)
شناسايي مهارت هاي كارآفريني مورد نياز فارغ التحصيلان مهندسي صنايع براي ورود به عرصه ي كسب و كار
مدلي جهت ارتقاي هوش تجاري شركت ها با رويكرد مديريت دانش (ارائه مورد مطالعه: شركت هاي دان شمحور پارك علم و فناوري استان يزد)
ارتباط دانشگاه و صنعت: راهبردي براي توسعه اقتصادي
فرهنگ كار و نقش آن در بهره وري
مطالعه تئوريكي تجربي تجاري سازي تكنولوژي دانشگاهها درنظام ملي نوآوري
كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
بررسي و مطالعه كارآفريني و علل و عوامل ترس از راه اندازي كسب و كارجديد در ايران
مطالعه تئوريكي تجربي نقش كارآفريني در بستر سازي كسب و كار دانش بنيان
فساد اداري مانعي براي گسترش كارآفريني
ارائه يك مدل فرآيندي براي كارآفريني دانشگاهي
نقش فناوري اطلاعات در كارآفريني
آموزش كارآفريني و نقش آن درتوسعه پايدار روستايي
بررسي عوامل موثر و ارتباط بين آنها بر موفقيت تجاري سازي تكنولوژي در دانشگاه آزاداسلامي علي آبادكتول
ارائه مدلي مفهومي از شاخص هاي GEM در كارآفريني
رابطه بين ميل به كارآفريني و هوش عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي چالوس
بررسي تاثيرات زنجيره ارزش جهاني بر ارتقاء خوشه هاي محلي
ضرورت تقويت بخش خصوصي در كشاورزي و نقش آن در كارآفريني واشتغالزايي
بررسي تاثير عوامل شخصيتي و رفتاري درراه اندازي كسب وكارهاي خانگي درميان مددجوان كميته امداد امام خميني ره مطالعه موردي:مددجويان شهرستان بهارستان
اهميت مديريت بر ICT در سازمان هاي كوچك و متوسط
مطالعه تئوريكي تجربي عوامل مؤثر بر نوآوري تكنولوژيك و شاخصه هاي ارزيابي ظرفيت آن
Strategic Analysis of Business Cluster of Haraz Salmon of Mazandaran
بررسي رابطه ي هوش اجتماعي با مهارت كار آفريني دانشجويان دانشگاه آزادشهرستان چالوس
بررسي تاثير فن آوري اطلاعات بر كارآفريني مديران و كاركنان منطقه ويژه اقتصادي بوشهر
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كارآفريني درون سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران
الگوي جامعي از كارآفريني استراتژيك در كسب وكارهاي نوپا
بررسي تحليلي و اولويت بندي عمده ترين موانع و چالشهاي مديريت كسب و كار در استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: بخش معدن)
نوع شناسي ارتباط كارآفريني سازماني و فرصت
احداث مراكز رشد:انقلاب علمي و ساختاري تجاري سازي دانش وتكنولوژي دانشگاهها
معرفي مدلي جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري در بين صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط
طراحي و تدوين استراتژي كار آفريني سازماني با استفاده از مدل تركيبي كارت امتيازي متوازن (BSC) و تصميم گيري چند معياره فازي (MCDM) موردمطالعه: مركزكارآفريني دانشگاه يزد
بررسي مدل هاي قصد كارآفرينانه و خوداشتغالي دانشجويان
بررسي تاثير رويكرد كارآفرينانه و مديريت كارآفرينانه بر عملكرد كسب وكارهاي كوچك
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني در شركت هاي شهرك صنعتي بابلسر
بررسي نقش نظام مديريت منابع انساني در توسعه كارآفريني سازماني
ضرورت كارآفريني سازماني با تاكيد بر رويكردهاي خلاقيت و نوآوري سازماني
بررسي نقش دانشگاه ها در توسعه كارآفريني
ارائه الگويي يكپارچه از اصول بنيادين همكاري بين سازماني بعنوان گامي درجهت تحقق اتحاد ملي با رويكرد مديريتي
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كارآفريني
جذب و حفظ مشتري گامي در مسير توسعه و موفقيت بانكي
اندازه بنگاه و تاثير آن بر كيفيت شغل و شاغلين صنايع توليدي ايران
بررسي وضعيت كارآفريني سازماني مورد مطالعه :مركزآموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي همدان
كارآفريني فرهنگي و صنايع خلاق
نظام آموزشي خلاقيت و جايگاه آن دركارآفريني
رهبري و كارآفريني: اشتراكات و تمايزات
شناسايي و سنجش ميزان تاثير موانع موجود برعملكرد صادراتي بنگاه هاي كوچك ومتوسط استان تهران
مطالعه تئوريكي تجربي انتقال تكنولوژي
ارتباط دانشگاه و صنعت: برد يا باخت
تبيين نقش كارآفريني ونوآوري درتوسعه اقتصادي شركت هاي كوچك و متوسط
تكنولوژي و سودآوري شواهدي از بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران
مطالعه تئوريكي تجربي سيستم هوش تجاري از سيستمهاي هوشمند سازماني
رسالت دانشگاه كارآفرين در توسعه اقتصادي، اجتماعي
آسيبشناسي بنگاههاي كوچك زودبازده صنايع توليدي استان كرمان
بررسي ويژگيهاي كارآفرينانه مديران توليد شركت هاي صنعتي استان مازندران
بررسي موانع توسعه كارآفريني از ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 3 كشور
بررسي رابطه بين اقدامات مديريت استراتژيك و كارآفريني سازماني
بررسي نقش دانشگاه در ايجاد و توسعه كسب وكارهاي دانش بنيان
بررسي نقش و ضرورت نگرش راهبردي در خصوص استراتژي بازار جهت توسعه و تجاريسازي موفقيت آميز نوآوريهاي تكنولوژيك در سازمانها
تبيين مدل عمومي كارآفريني با استفاده از مدل نقشهاي مديريتي با تاكيد برمدل هنري مينتزبرگ دركسب وكارهاي كوچك و متوسط استان مازندران
ارتباط بين سبكهاي تفكرانگيزه پيشرفت پيشرفت تحصيلي و خلاقيت با كارآفريني دانشجويان رشته تربيت بدني استان كرمان
بهره گيري ازكارآفرينان و بازگشت به ارزشها درهنر انيميشن ايران
كارآفريني سازماني: مفاهيم، مدلها و راهكارها
رابطه بين سبك رهبري تحولگراي مديران و ابعاد تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي
بررسي اثرات سرمايه فكري بر نوآوري سازماني (مطالعه موردي: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
نقش سرمايه فكري درارتقاء ظرفيت نوآوري بنگاه هاي كوچك و متوسط
بررسي روشهاي موثربرانتقال تكنولوژي درفرايند تجاري سازي از دانشگاه تا صنعت مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد منطقه 13 استان آذربايجان شرقي
شناسايي و تبيين موانع فردي توسعه كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان شاغل در مؤسسات كاريابي شهرستان شيراز
مدل كارآفريني ايراني- اسلامي (مطالعه موردي: مدل كارآفريني همايون صنعتيزاده در استان كرمان)
بررسي تاثيرخصوصي سازي بركارآفريني سازماني
بررسي بنيان ژنتيكي كارآفريني
ارائه الگوي كارآفريني زنان درايران
ارزش آفريني و انواع روش هاي آن در شركت هاي هلدينگ
مطالعه تئوريكي تجربي نقش مديريت دانش در نوآوري
ارائه يك نوع شناسي از نقش عوامل روانشناختي مؤثر بر كارآفريني زنان
بررسي علل روي آوردن بزرگسالان به كارآفريني ازمنظردونظريه روانشناسي نظريه مزلو و نظريه اريكسون
تحول اقتصادي درگروتحول ارتباطات بررسي مدلهاي ارتباط صنعت و دانشگاه
بررسي كاركردها و قابليت پذيرش تجارت سيار
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك كارآفرينانه برعملكرد
بررسي و شناسايي موانع تسهيم دانش مطالعه مورديموسسه آموزش عالي امام جواد (ع)
ارزيابي و رتبه بندي صنايع آب معدني با بكارگيريAHPفازي وvikor
ارائه مدلي مفهومي جهت شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي موفق مديريت ارتباط با مشتري CRM (در شركت هاي كوچك و متوسط SMEs)
موانع توسعه ي كارآفريني و اقتصادي اشتغال زنان درجامعه كشور
ارزيابي و رتبه بندي معيارهاي موفقيت سيستم مديريت دانش درپاكرهاي علم و فناوري يزد
نقش آموزش و رابطه سرمايه اجتماعي با كارآفرين
شناسايي عوامل موثربركارآفريني گروهي و ارائه راهكارهايي براي افزايش آن دربخش تعاون استان مازندران
بررسي راه كارهاي ارتباط دانشگاه آزاد اسلامي تبريز با صنايع كوچك ومتوسطSMEs (مطالعه موردي: شركت هاي قطعات خودرو تبريز)
تبيين نقش دانشگاهها در توسعه كارآفريني
نگاهي بر تاريخچه و سير تكويني نقش و جايگاه تعليم و تربيت در كارآفريني دانش بنيان در سير پيشرفت و توسعه جوامع بشري با تأكيد بر عوامل تأثير گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزشهاي فني و حرفه اي خراساى جنوبي
دانشگاه نوآور به عنوان يك ضرورت عصرحاضر
تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه كارآفريني
مطالعه نقش كارآفريني زنان دركاهش آسيب هاي اجتماعي
ارائه نوع شناسي از نقش فن آوري اطلاعات بر كارآفريني زنان
بررسي ارتباط ابعاد هويتي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفريني بررويدانشجويان دانشگاه هاي علمي كاربردي شهرستان چالوس
توسعه كارآفريني سازماني همراه با مديريت سرمايه فكري دانش محور
بررسي موانع اقتصادي سرمايه گذاري بخش صنعت طي برنامه سوم توسعه دراستان مازندران
بررسي عوامل موثربرفرآيند كارآفريني مستقل شركتي درزمينه صنايع دستي درسطح استان مازندران
مطالعه ي تئوريكي تجربي هوش تجاري
مطالعه اي بر اهميت اثربخشي كيفيت آموزش الكترونيكي
ارائه يك نوعشناسي از مكانيزم شناسايي پروژه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري
بهبود بهره وري درصنايع ازطريق مصرف بهينه انرژي
تبيين تاثير فناوري اطلاعات بربهبود پروژه هاي بهره وري درسازمان ها
 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید