مجموعه مقالات اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم

مجموعه مقالات اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم

مجموعه مقالات اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم

مجموعه مقالات اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم  27 و 28 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید. در این کنفرانس 168عنوان مقاله تخصصی شامل 1820 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم
 

بررسي تحليل و گستره گردشگران دفاع مقدس
امكان سنجي توسعه ي پايدار گردشگري در اصفهان، مطالعه ي موردي جلفا
چگونگي ارتقاي نقش گورستان ها در توسعه گردشگري فزهنگي مذهبي
بررسي نقش نمادهاي مذهبي و ملي در توسعه گردشگري مذهبي ايران
نقش گردشگري در توسعه اقتصادي شهرهاي ميان راهي (نمونه موردي شهر تربت حيدريه)
توسعه گردشگري مذهبي و تأثير آن بر همگرايي فرهنگي
نقش توانهاي اكوتوريسم در توسعه اقتصادي و پايدار يزد
نقش گردشگري بر ايجاد اشتغال زايي در كشورهاي درحال توسعه
تحليل و بررس گردشگري شهري با تأكيد بر توسعه پايدار (نمونه موردي شهر شيراز)
بررسي موقعيت گردشگري روستاي مارين در استان كهگيلويه و بوير احمد
مكان يابي جاذبه ها زيرساخت هاي گردشگري استان كهگيلويه و بوير احمد با استفاده از تكنيك GIS به تفكيك شهرستان ها
اماكن مذهبي ايران از نگاه گردشگران خارجي دوره ناصرالدين شاه قاجار
ارزيابي وضعيت تسهيلات گردشگري از ديدگردشگران (نمونه موردي: كلانشهر مشهد)
تحليلي بر گردشگري مذهبي و تأثير آن بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: شهرستان مياندوآب بخش مرحمت آباد)
توسعه گردشگري در مناطق جنگي استان ايلام
انتخاب مكان بهينه اسكان زائران حرم امام ه شتم در شهر بجنورد در ايام خاص سال به كمك روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي كشورهاي جهاى سوم با تاكيد بر( ايراى)
بررسي توسعه گردشگري و تأثير آن در فرآيند توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي خور و بيابانك)
نگاهي ژرف به اهميت گردشگري در قرآن و روايات ائمه اطهار
بررسي پتانسيل هاي گردشگري و ارتباط آن با توسعه پايدار در هستان نيوانين شهرستان گلپايگان (مطالعه موردي روستاي وانشان)
گردشگري الكترونيك با نگاهي به آژانسهاي مسافرتي شهر اصفهان
گردشگري مجازي و نقش آن در جهاد اقتصادي
سهم جغرافيا در گردشگري الكترونيك
فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه گردشگري الكترونيك به عنوان ابزار راهبردي توسعه پايدار اقتصاد كشور
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري پايدار روستاها
پارادايم گردشگري الكترونيكي و جهانگردي الكترونيكي ضرورتي در عصر مجازي
رويكرد فناوري اطلاعات (IT) در توسعه گردشگري الكترونيك
ارتباط دو سويه گردشگري الكترونيكي و گردشگري سيار
توانمنديهاي گردشگري با استفاده از مدل TOPSIS (مورد استان كهگيلويه و بوير احمد)
طراحي مفهومي سيستم اطلاعات گردشگري (با استفاده از روش برنامه ريزي سيستم كسب و كار BSP)
بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان به خريدهاي الكترونيكي در صنعت گردشگري
بررسي ميزان استفاده از خدمات گردشگري الكترونيك در بين قشر دانشگاهي مورد كاوي: دانشگاه صنعتي شاهرود
بررسي تأثير توسعه ژئوتوريسم بر توسع اقتصادي مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاي سهولان شهرستان مهاباد)
چالش ها و فرصت هاي توسعه ي تريسم روستايي مورد مطالعه: روستاي هدف گردشگري گلين
جغرافيا گردشگري روستايي وعشايري استاى فارس
راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي : روستاي قلعه نو (سيستان)
اهميت نقش گردشگري در توسعه پايدار اقتصادي اجتماعي روستاهاي ايران
توريسم روستايي، ظرفيت بالقوه توسعه گردشگري در ايران
تحليلي بر اثرات اقتصادي گردشگري مطالعه موردي: استان زنجان (صنايع دستي)
تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اكوتوريسم در شهرستانهاي مريوان و سروآباد با استفاده از GIS
توسعه زيرساختها و تسهيلات رفاهي پايه ي دستيابي به توسعه پايدار گردشگري در نواحي روستايي
بررسي و سنجش نگرش روستائيان نسبت به توسعه گردشگري مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان كاشان
توان گردشگري روستاي ابيانه و راهكارهاي توسعه گردشگري آن با استفاده از مدل SWOT
اثرات گردشگري روستايي بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاي داش ديبي شهرستان گرمي)
بررسي نقش پتانسيل و قابليت نواحي عشايري و روستايي در توسعه صنعت گردشگري
ارزيابي مؤلفه هاي آميخته بازاريابي مؤثر در توسعه جغرافياي توريسم (مطالعه موردي: شهرستان ساري)
جايگاه و ارزش برند در توسعه گردشگري و جذب گردشگر
بررسي و ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري شهر ياسوج در تقويت و ترويج فرهنگ بومي
بررسي و ارزيابي ظرفيت هاي بالقوه گردشگري استان گلستان از ديدگاه گردشگران
چالش ها و فرصت هاي توسعه گردشگري در شهرستاى مريوان
گردشگري شهري و توسعه پايدار (نمونه موردي: شهر خرم آباد)
تأثير گردشگري شهري بر شكل گيري عناصر فضايي در شيراز
گردشگري پايدار در سيستان، كاركردها، چالش ها و راهكارها
بررسي پتانسيل ها و قابليت هاي اكوتوريسمي تالاب جغاخور
تحليل و ارزيابي روند تغييرات و پراكنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان هاي استان اصفهان
بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي در شهرستان ايذه با استفاده از مدل سوات
بررسي جايگاه توانمند سازي كالبدي- فضايي در توسعه گردشگري شهري
اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري جغرافيا و گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر مرزي آستارا)
مدل جامع برنامه ريزي گردشگري شهري
بررسي نقش امنيت در فضاهاي شهري با رويكرد توسعه گردشگري شهري، مورد مطالعه: شهر مشهد
نقش اقليم در توسعه گردشگري استان همدان
بررسي مديريت شهري و سيستم برنامه ريزي گردشگري شهري در شهرهاي تاريخي توريستي
بررسي روند تغييرات پوشش اراضي شهر اصفهان
استفاده از سطوح نفوذ ناپذير دز طبقه بندي پوشش اراضي به عنوان يك شاخص زيست محيطي
راهبردهاي مناسب براي توسعه ي گردشگري درياچه گيلارلو شهر گرمي
توان سنجي پيوند بين جغرافياي طبيعي و مصنوعي در شهر نياسر از بعد ريخت شناسي
شناسايي معيارهاي انتخاب هتل محل اقامت از ديد گردشگران مقيم هتل هاي تهران
برنامه ريزي توسعه توريسم استان كردستان با بهره گيري از پهنه بندي آسايش اقليمي روزانه شاخص ترجونگ
پتانسيل هاي گردشگري طبيعي (اكوتوريسم) در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: منطقه صادق آباد بافق)
جغرافيا و جاذبه هاي گردشگري طبيعي (اكوتوريسم)
گردشگري سدها
پايش خشكسالي شهر مشهد با استفاده از شاخص استاندارد بارش و آزمون دنباله ها
توان سنجي ژئومورفوسايت ها در توسعه ي پايدار گردشگري استان هرمزگان به روش Pereira
تعيين آسايش اقليمي روزانه و ساعتي شهرستان بم با استفاده از شاخص pmv (به منظور فعاليت هاي گردشگري)
بررسي اقليم گردشگري استان لرستان بر ا ساس شاخص TCI
ارزيابي تاثير متغيرهاي اقليمي در توسعه صنعت گردشگري با استفاده از شاخص TCI
بررسي قابلتي هاي گردشگري مبتني بر طبيعت در استان خراسان رضوي با تأكيد بر عرضه محصول
معرفي ژئوساتهاي كرمانشاه- جاذبه گردشگري غرب كشور
تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري استان چهار محال و بختياري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيائي
تعيين تقويم زماني مناسب براي گردشگري در شهرستان شهر كرد با استفاده از شاخص اقليم آسايش گردشگر و شاخص دماي مؤثر استاندارد
ارزيابي قابليت ها و توانمندي هاي ژئوتوريستي غار چال نخجيز با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي اقليم آسايش و گردشگري چهار شهر مهم استان مركزي با استفاده از شاخص رطوبتي- حرارتي (THI)
جغرافيا و گردشگري طبيعي مورد: بررسي فضاهاي منحصر به فرد اكوتوريسمي شهرستان ايذه
بررسي تاثير عناصر اقليمي برصنعت توريسم وگردشگري شهر اصفهان
تعيين آسايش زيست اقليم شهر همدان
تحليلي بر گونه شناسي اكوتوريسمي شهرستان خرم آباد در جهت توسعه گردشگري
ارزيابي شرايط بيوكليماتيك انساني شهر بجنورد با استفاده از شاخص PMV
ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان خرم آباد با استفاده از شاخص اقليم گردشگري TCI
ارزيابي تأثير متغيرهاي اقليمي بر صنعت گردشگري با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردي: استان خراسان
بررسي جاذبه هاي جنگلهاي طبيعي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي جنگل ابر در استان سمنان)
گردشگري زمستانه در ايران (مطالعه موردي: چابهار)
تحليلي بر روش هاي ارزيابي توان تفرجي به منظور استقرار كاربري گردشگري طبيعي
ارزيابي تطبيقي مناطق نمونه گردشگري استانهاي حاشيه خليج فارس و درياي خزر در راستاي افق توسعه 1404 كشور و چشم انداز گردشگري هزاره سوم
پتانسيل هاي اكوتوريستي و آسايش زيست اقليمي شهر ميمند (فارس)
بررسي و تحليل فرصت ها و چالش هاي توسعه اكوتوريسم در شهرستان مريوان
ارزيابي شرايط زيست اقليم آسايش در ج هت توسعه گردشگري (مورد استان كهگيلويه و بويراحمد)
ارزيابي شرايط بيوكليمايي و اقليم گردشگري استان اردبيل بر اساس شاخص CP و TCI
بررسي شرايط اقليم گردشگري استان هاي اردبيل، گيلان و يزد با استفاده از شاخص TCI
استفاده از شاخص EET در بررسي پتانسيل هاي گردشگري استان خراسان شمالي (با تاكيد بر تفرجگاه هاي آبي)
امكان سنجي توانمندي هاي اكوتوريسم شهرستان ابركوه با استفاده از مدل تحليلي SOWT و نرم افزار GIS
ارزيابي موانع توسعه گردشگري طبيعت در استان همدان
پهنه بندي توسعه اكوتوريسم در استان لرستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي توانها و قابليتهاي گردشگري منطقه اورامانات با استفاده از GIS
ارزيابي توانمندي هاي اكوتوريستي و گردشگري استان اردبيل و عوامل تأثير گذار در گسترش آن
چالش ها و فرصت هاي توسعه ي گردشگري طبيعي در شهرستان فلاورجان
مكان يابي و بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسمي ژئوپارك مهريز يزد با استفاده از(GIS)
بررسي پتانسيل گردشگري زمستاني با از مدل تحليل عوامي داخلي، خارجي و استراتژيك ( مطالعه موردي: شهرستان كوهرنگ)
بررسي توزيع جغرافيايي بوم هاي با قابليت طبيعت گردي (مطالعه موردي: استان اصفهان)
تحليلي بر وضعيت مناطق نمونه گردشگري (41 منطقه) استان كرمان (قابليت ها و نيازها)
پتانسيل يابي مناطق بهينه و مستعد توسعه ي اكوتوريسم بر پايه پارامترهاي اقليمي با استفاده از GIS مطالعه موردي: (مناطق شمال غربي ايران)
بررسي توانمنديهاي جنگل هاي كوهستان زاگرس در جذب اكوتوريسم با تأكيد بر استان فارس
گردشگري جنگ با تأكيد بر اردوهاي دانش آموزي راهيان نور: مطالعه موردي دبيرستانهاي شهر رشت
برآورد ارزش حفاظتي مناطق گردشگري (مطالعه موردي: منطقه تفريحگاهي قلات شيراز)
كاربرد مدل داده -ستانده در صنعت گردشگري
بررسي نقش گردشگري بر تحولات اقتصادي
برآورد تمايل به پرداخت گردشگران روستاي تاريخي ابيانه و تحليل عوامل مؤثر بر آن: كاربرد روش ارزش گذاري مشروط
بررسي و تحليل تأثيرات گردشگري غار قوري قلعه بر توسعه اشتغال (مطالعه موردي: روستاي قوري قلعه)
محاسبه كشش هاي قيميت و درآمدي تقاضاي گردشگري داخلي شهر اصفهان در سالهاي 88 و 90 (قبل و بعد از اجراي يارانه)
گردشگري روستايي به عنوان سرمايه اي در حومه شهر مطالعه موردي: (بررسي منطقه گردشگري روستاي علويان)
بررسي اقتصادي اثرات صنعت گردشگري در ايران
بازدهي اقتصادي گردشگري ورزشي در كشورهاي ميزبان (مورد مطالعه: كشور آفريقاي جنوبي (جام جهاني 2010))
بررسي تأثير پديده دگرگوني فرهنگي و احساس عدم تعلق گردشگران بر ايجاد ناامني در سايتهاي گردشگري
جايگاه و نقش امنيت در توسعه گردشگري شهري (ماهيت، مفاهيم)
بررسي توانهاي محيطي حوضه سردابه رود اردبيل به روش پرالونگ
توريسم ، امنيت اجتماعي ، موانع و راهكارها
بررسي وضعيت احساس امنيت زنان در مراكز گردشگري ويژه بانوان شهر اصفهان
تحليل تاثير اعتماد اجتماعي بر تمايل به سفر مجدد به مقاصد گردشگري (مطالعه موردي شهر ساحلي نوشهر)
بررسي و تحليل جاذبه هاي ژئوتوريسمي استان سيستان و بلوچستان و تأثير آنها در توسعه پايدار منطقه
فرصت ها و چالش هاي صنعت گردشگري ايران (شهر اصفهان)
برنامه ريزي و توسعه گردشگري پايدار
روند تغييرات مولفه هاي بيوكليماتيك شهر توريستي اصفهان
راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري روستايي با استفاده از مدل سوات نمونه موردي: دهستان ارمو
توسعه زيرساختها و تسهيلات رفاهي پيش نيازي جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري در نواحي روستايي
بررسي نقش وسايل حمل و نقلي و رفاهي بر تمايل گردشگران به بازديد از استان فارس
تحليلي بر جايگاه گردشگري روستايي در برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب
طراحي الگوي استراتژيك تأثيرات اجتماعي- فرهنگي توسعه گردشگري قومي
تدوين مدل استراتژيك براي توسعه پايدار گردشگري قومي
تحليلي بر راهبردهاي گردشگري روستايي دهستان قلعه ميران با استفاده از مدل SWOT
كاركردهاي متأثر از طراحي الگوهاي رفتاري گردشگران در بازار يابي گردشگري (مورد : استان لرستان)
برنامه ريزي مكاني و اماكن سنجي نواحي مستعد اكوتوريسم با نگرش آمايش سرزمين
تحليلي بر عوامل مؤثر بر گسترش اكو توريسم اشنويه با استفاده از مدل SWOT
طبيعت گردي و توسعه پايدار در هزاره سوم (نمونه موردي حوضه رودخانه گلپايگان)
ارزيابي فرصتها و چالش هاي گردشگري شرق استان اصفهان با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي
نقش برنامه ريزي گردشگري در توسعه پايدار سيستان و بلوچستان
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه پايدار، مطالعه موردي: استان كرمان
نقش عوامل زيست محيطي در توسعه گردشگري رامسر
نقش خانه هاي دوم در توسعه گردشگري نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاي خاوه- قم)
بررسي نقش و تأثيرا ت گردشگري در كيفيت زندگي
بازبيني و بررسي اثرات گردشگري در رويكرد فرا تحليلي جهت توسعه پايدار شهري
جغرافيا، گردشگري و توسعه پايدار
بررسي مراكز گردشگري زنان در مناطق 5 و 6 اصفهان با استفاده از مدل هاي عوامل استراتژيك و SWOT
اثرات توريسم بر آلودگي دريا
بررسي تدثير گردو غبار بر صنعت گردشگري در استان كهگيلويه و بوير احمد
پهنه بندي اكوتوريسم گسترده و متمركز در حوضه درياچه گهر
ارزيابي و ارائه برنامه مديريت زيست محيطي گردشگري طبيعي در پارك جنگلي چيتگر با استفاده از مدل SWOT
چالش ها و راهبردهاي توسعه گردشگري طبيعي از منظر محيط زيست (مطالعه موردي استان همدان)
تعيين ظرفيت برد گردشگري ساحلي جزيره كيش
ارزيابي اثرات صنعت توريم در ايران
تغييرات آب و هوايي تأثير آن برگردشگري شهر شيراز
ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي گردشگري سواحل بندر انزلي با استفاده از مدل SWOT
تاثير معماري مساجد ايراني اسلامي دوره صفوي در جذب گردشگر (نمونه موردي: شهر اصفهان)
جايگاه قنات درچشم انداز جغرافياي گردشگري
نقش معماري اسلامي ايراني در جذب گردشگر
شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راه ها در بافت هاي تاريخي و نقش آنها در توسعه گردشگري
رهيافتي از شناخت قرار گيري كاربري ها به منظور ارائه الگوي توسعه كوير گردي (مطالعه موردي: كمپ كوير گردي بشرويه)
هتل- باغ موزه ي شهر نجف آباد (جايگاهي براي جذب و اسكان گردشگر)
معماري در پناه جغرافيا
بازشناسي نقش كيفيت كالبدي- بصري فضاهاي شهري در توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرنياسر)
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید