انتشار مجموعه مقالات سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي

انتشار مجموعه مقالات سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي

انتشار مجموعه مقالات سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي

مجموعه مقالات سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي 24 آذر ماه 1390  توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 339 عنوان مقاله تخصصی شامل 1853 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است دومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، در تاریخ 10 و 11 آذرماه 1389 برگزار شده و در آن 123 عنوان مقاله در 1122 صفحه ارائه شده است.

لیست مقالات منتشر شده در سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي به شرح زیر می باشد:

 

 

 

Mechanistic Investigation of Additives Separation in Polyolefins and the Solvents Required for Separation
The Role of Nano-structured materials and Examination of Photovoltaic Method to Achieve High Efficiency in Energy saving and Reduction of Environmental Pollutions
Investigate mechanisms of production of Nano Powders With ، SCF، RESS، PGSS and DELOS methods and evaluate their
شبيه سازي فرآيند توليد تري آميل متيل اتر TAME به روش تقطير واكنشي با نرم افزار ASPEN PLUS و مقايسه با فرآيند مشابه
كاربرد ژئوسنتتيكها در صنايع معدني با نگاهي ويژه بر صنايع فرآوري مس-ايجاد و انتقال تكنولوژي
مطالعه فرآيند توليد گاز سنتز به روش اكسيداسيون جزئي متان و بررسي پارامترهاي موثر بربازدهي آن
مروري بر فرآيند توليد پلي اتيلن ترفتالات PET و بررسي روشهاي مختلف بازيافت
Waste Heat Recovery for Power Generation in Cement plants
مقايسه انتقال حرارت جوششي ميان محلولهاي رقيق دو جزيي
مطالعه آزمايشگاهي وضعيت قطر حباب در جوشش محلول آبي گليسيرين
انتخاب بهترين نوع فلز در توليد مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله با توجه به نرخ خوردگي در دو اسيد داغ HCL و H2SO4
بررسي مدلهاي پيش بيني شاخص جريان مذاب و دانسيته در فرايند توليد پلي اتيلن سنگين
بررسي كاتاليست هاي مورد استفاده در توليد گاز سنتز با ريفورمينگ بخار آب
محاسبه ي پارامترهاي ساختاري MnBi به روش ابتدا به ساكن
بررسي تراكم پذيري ساختار نوار انرژي وچگالي ابر الكتروني در ساختار MnBi به روش Ab initio
پيش بيني رفتار فا زي VLE محلولهاي پليمري برمبناي تئوري تركيب درصد موضعي
مدلسازي تشكيل كيك خارجي برديواره يك چاه نفت برمبناي فيلتراسيون با جريان موازي سطح سيال در شرايط پايدار و ناپايدار
مدلسازي راكتور كاتاليستي بستر پرشده و مخزن متصل به آن
مقايسه راكتور غشايي و راكتور پرشده از واكنش WGS جهت توليد سوخت پيل سوختي
اتريفيكاسيون الكل ها درحضور اسيد جامد بتاسيكلودكسترين سولفونيك اسيد بعنوان كاتاليزور اسيدي و بررسي اثرات كاتاليزوري آن
بررسي وجود فلزات سنگين مقادير نيتريت و نيترات و ويژگيهاي ميكروبي آبهاي معدني
مقايسه منعقد كننده هاي آلوم FeCl3 ، PAC مورد استفاده در فرايند تصفيه پساب واحد PVC پتروشيمي بندر امام و تعيين شرايط بهينه
سنتز تك ظرفي دي هيدروفوران ها با استفاده از واكنش چند جزئي بر پايه ايزوسيانيدها و تركيبات استيلني كم الكترون
روشي آسان و نوين جهت سنتز تك ظرفي 2 و ‘2 – بي فوران ها با استفاده از واكنش پنج جزئي بر پايه ايزوسيانيدها
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيف II ) Co و) II Ni با ليگاند بازشيف چهار دندانه N2O2
Synthesis and characterization of Zn (II) and Cu (II) complexes of tetradentate N2O2 schiff base ligand
بررسي نقش نانو ذرات كاتاليست و فتوكاتاليست در كاهش آلاينده هاي زيست محيطي
محاسبه ي چگالي حالت ها وچگالي ابرالكتروني LaGaO3 درفازاورتورومبيك بااستفاده از نظريهي تابعي چگالي اختلالي
بررسي نحوه استفاده از روش استخراج مايع – مايع جهت جداسازي بوتريك اسيد سيستم 3 جزيي تري كلرواتيلن – بوتريك اسيد – آب
بررسي و شبيه سازي تزريق گاز و آب در يكي از مخازن نفتي شكافدار ايران و انتخاب سناريو توليدي بهتر
پيش بيني ماندگي گاز در ستون حبابي با استفاده از شار رانشي
بررسي الكترودها در پيل سوختي پليمري
سنتز سيمان ژئوپليمر با هدف كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
تاثير تركيب خوراك برپيشرفت واكنشهاي ريفرمينگ متان با بخار آب و دي اكسيد كربن در فرايند ميدركس
سنتز فيشر ايندول كاتاليز شده توسط بور سولفونيك اسيد در يك مرحله در شرايط بدون حلال
سنتز، بررسي طيف سنجي ، آناليز گرمايي و ارزيابي فعاليت ضدباكتري كمپلكس هاي Ni(II) , Cu(II) , Zn(II با ليگاند باز شيف حاصل از 2-آمينو – 4- كلروفنل و دي بنزوييل متان
مدل سازي و ارزيابي اقتصادي فرآيند غشائي نم زدايي گاز طبيعي و مقايسه با ساير رو شهاي نم زدايي
سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز گرمايي كمپلكس هاي Ni(II) , Cu(II) و Zn(II) با ليگاند باز شيف 3-2-هيدروكسي- 5-كلروفنيل ايمينو)- 1-فنيل بوتان- 1- اون
بررسي عددي غلظت آلاينده هاي وسايل نقليه روي ديوار درجهت باد و ديوار پناه در مجراي خيابان
مطالعه اي برفرآيند گوگردزدايي HDS و روشهاي مكمل آن براي كاهش ميزان گوگرد در سوخت ديزل
حذف رنگ دايركت رد دوازده بي با استفاده از هسته ي زردآلو
سنتز نانوذرات منگنز دي اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي موثر آن در اكسيداسيون رنگ متيلن بلو
سنتز نانوذرات منگنز دي اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي موثر آن در اكسيداسيون رنگ ردآمين B
بررسي روشهاي نوين سنتز نانوساختارهاي كاربيد بور
Sonochemistry: a practical approach to the synthesis of nano-structured materials- A short review
مدلسازي و شبيه سازي توليد هيدروژن در ميكروراكتور
افق هاي نوين هوش مصنوعي و شبكه هاي عصبي درحل چالشهاي صنعت نفت و گاز
امكان سنجي استفاده از غشاهاي ارتقا يافته با نانوذرات نقره جهت كاهش آلودگي ميكروبيولوژي آب ها
نقش انتقال جرم و حرارت درجريانهاي فوق آشفته
مطالعه فرايند هاي غشايي وبررسي عملكرد غشاء سولفونيكي F-8020 براي جداسازي يون سديم
اثر افزودن TiB2,WC بر سينترينگ و خواص B4C
مطالعه آزمايشگاهي تاثير دبي بحراني برميزان ريزش ثقلي به هنگام تزريق غيرامتزاجي گاز
كاربرد ليزر جهت تعيين پارامترهاي حاكم بر انتقال حرارت و ميدانهاي جريان و اندازه ذرات
بررسي تاثير نانوذرات در خواص و كارايي روانكارهاي مورد استفاده در شكل دهي فلزات
بررسي تاثير جذب سطحي تكي و رقابتي مس و منگنز برجذب سطحي سرب در خاكهاي اسيدي
بررسي عملكرد سورفكتنتها و روغنهاي گياهي در كنترل تشكيل رسوب آسفالتين نفت خام گچساران
استفاده از مدل راكتور كاتاليستي بستر پرشده براي پيش بيني تغييرات غلظت در برج بستر
ملامين سولفونيك اسيد / نانولوله ZNO به عنوان يك سيستم كاتاليزوري موثر در سنتز دي هيدرو پيريميدينون ها
Extraction and Preconcentration of Cu(II), Fe(III) and Mn(II) by SDS-Coated Alumina Modified with a New Ligand
حذف رنگ مستقيم قرمز 23 اسكارلت از فاضلاب صنعتي به وسيله ي ساقه ي ذرت
سنتز، شناسايي و آناليز گرمايي كمپلكسهايي از Ni(II) ,Cu(II) ,Zn(II) با 3-متوكسي 2- هيدروكسي بنزآلدهيد فنيل تيوسمي كاربازون
سنتزو شناسايي طيفي كمپلكس هاي جديدي از عناصر واسطهبا ليگاند تيوسمي كاربازون دهندهONS همراه با ليگاند كمكي فنانترولين
شبيه سازي با هدف بهينه سازي برج دي اتانايزر پالايشگاه گاز خارگ با نرم افزار ASPEN HYSYS
بررسي و مقايسه سنتيكي بين كاتاليست هاي كبالت آهن و نيكل در سنتز فيشر – تروپس
استفاده از حلال MDEA بجاي حلال DEA در واحد تصفيه پالايشگاه گاز مسجد سليمان با هدف بهينه سازي اين واحد
ارايه روشي نوين جهت جلوگيري از هدررفت حلال DEA در برج جذب گاز واحد تصفيه گاز پالايشگاه مسجد سليمان
شبيه سازي فرآيند نم زدايي گاز با نرم افزار ASPEN HYSYS و مقايسه حلالهاي TEG,DEG
شبيه سازي فرآيند تصفيه اتان پتروشيمي اميركبير با هدف بهينه سازي انرژي دراين فرآيند با نرم افزار ASPEN HYSYS
Thioacetalization of carbonyl compounds with heterogeneous catalyst
مدل سازي ديناميكي برج تقطير اتانول- آب در حالت ايدهآل با كمك نرمافزار MATLAB
سنتز، شناسايي طيفي و آناليز گرمايي كمپلكس هاي عناصر واسطه Ni+2 وFe و + 3 Cu2+ با ليگاند بنزهيدرازون دهندهONO و مشتق شده از 5 -برموساليسيل آلدهيد
سنتز، شناسايي طيفي و آناليز گرمايي كمپلكس هاي عناصر واسطه Ni+2 وFe و + 3 Cu2+ با ليگاند بنزهيدرازون مشتق شده از اورتووانيلين
اندازه گيري همزمان آنتازولين و فنيل افرين با روش هاي كمومتري
حذف رنگاسيد بلو 129 با استفاده از پوستبادام
طراحي تفكيك كننده گاز – مايع عمودي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن در شركت پالايش گاز سرخون و قشم
پوشش دادن نانوذرات سيليكا توسط پلي استايرن و پلي(بوتيل متاكريلات) با استفاده ازروش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز حرارتي كمپلكسهاي CuII با بنزهيدرازون سه دندانه اي حاصل از 2-هيدروكسي -1-نفتالدهيد
سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز حرارتي كمپلكس ZnII با بنزهيدرازون سه دندانه اي حاصل از بنزوييل استون
سنتز، شناسايي طيفي و آناليز گرمايي كمپلكس هاي Zn+2,Cu+2 با يك ليگاند هيدرازون مشتق شده از استيل -2- پيريدين
مطالعه سينتيكي جذب رنگ سنتزي متيلن ابي بوسيله جاذب ارزان قيمت پوست گردو
Effect of Substituents on Stability Interact Magnesium Ion Bonded Monomer and Dimers of Amino Acids: A DFT Study
Investigation Hardness, Enthalpy of Formation analysis of Magnesium Ion Bonded Dimers of Substituted Amino Acids: A DFT Study
بررسي مدل هاي ارايه شده جهت تخمين ضريب انتقال جرم فاز پراكنده در استخراج كننده ميكسر – ستلر
بررسي پارامترهاي ساختاري و چگونگي توزيع بار در تركيب HgSe در فاز Cinnabar
محاسبه ي پارامترهاي ساختاري و ضريب خطي گرمايي ويژه ي الكتروني بلور CeSn3
انتخاب مدل ويسكوزيته مناسب از 5 مدل شناخته شده ويسكوزيته براي هيدروكربن هاي مختلف
بررسي اثر ميزان شوري آب نمك تزريقي بر ميزان برداشت نفت از طريق فرآيند سيلابزني
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت هاي مونت موريلونيت / پلي وينيل كلرايد
حذف رنگدايركت رد دوازده بي از محلول هاي آبي بوسيله جذب بروي كربن فعال پوسته ي فندق
پيش تغليظ كادميم با استخراج فاز جامد با استفاده از خاك اره اصلاح شده و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتري جذب اتمي
ايجاد يك مدل QSPR براي پيش بيني نقطه جوش تركيبات آلي
اندازه گيري آهن با استفاده از اسپكتروفوتومتري بعد از پيش تغليظ به روش استخراج نقطه ابري
بررسي كليات فرآيندگوگردزدايي اكسيداسيوني سوخت ديزل
پليمرها و مواد زيست تخريب پذير در توليد فوم
DFT study of the Jahn-Teller Effect in six coordinate copper(II) complexes
جداسازي عصاره برگ گياه تلكا و ارزيابي خواص آنتي اكسيداني آن
خروج رنگ آزو از نمونه هاي آب با استفاده از نانورس اصلاح شده با دي اتيلن تري آمين
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي شش كئوردينه كبالت III از ليگاند بازشيف Me2salen
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت III با ليگاند بازشيف دهنده ONNO و آنيون هاي تيوسيانات و آزيد
Investigation of effectiveness of ventilation system in Tunnel Fire incident by CFD Technique
Recovery of titanium dioxide from red mud generated during alumina production in Jajarm alumina plant
ارايه راهكاري مبتني بر حفاظت كاتدي بوسيله جريان اعمالي در جهت كاهش خوردگي ميكروبي در خطوط انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي پتروشيمي
آناليز روشهاي مختلف كنترل خوردگي در سيستمهاي سه فازي چاه ها و لوله هاي انتقال گاز
شبيه سازي وبهينه سازي برج تقطير
پيش بيني گير رشته حفاري با استفاده از شبكه هاي عصبي در ميدان مارون
مطالعه آزمايشگاهي جابجايي آزاد در سيالات ساكن روي استوانه افقي
بررسي خواص اپتيكي اينديوم فسفيد در فاز مكعبي با استفاده از روش شبه پتانسيل
تعيين دياگرام هاي فازي در سيستم دو جزئي پلي استايرن-سيكلوهگزان با استفاده از الگوريتم ژنتيك
محاسبه نقاط تعادلي و برهم كنش در سيستم هاي دو جزئي پليمر-حلال با استفاده از الگوريتم هاي محاسباتي تكاملي
Swelling and Rheological properties of acrylamide microspheres Synthesized by Inverse Suspension Polymerization
ساخت نانو كامپوزيت هاي پليمري متخلخل polyHIPE به روش پليمريزاسيون امولسيون هايي با درصد بالاي فاز دروني
Effect of silica nanoparticles reinforcement on the properties of foams from high internal phase emulsion polymerizations
حذف گاز گلخانه اي متان به وسيله بيوفيلتر
مطالعه سينتيكي جرب رنگ سنتزي متيل بنفش بوسيله جاذب ليف خرما
بدست آيردن معادلات IPR براي مخازن گازي ايران
واكنش ليگاند ( 4- متيل ايميدازولين- 2- تيون) با آنيون تترا تيو تنگستات ويونAg+ و شناسايي و اسپكتروسكوپي كمپلكس حاصل
واكنش ليگاند ( 4- متيل ايميدازولين- 2- تيون) با آنيون تترا تيو تنگستات و يونCu+ و شناسايي و اسپكتروسكوپي كمپلكس حاصل
واكنش ليگاند N)-متيل ديازينان- 2- تيون) با آنيون تترا تيو تنگستات و يونAg+ و شناسايي و اسپكتروسكوپي كمپلكس حاصل
بررسي رفتار فازي در لايه دالان -K1 ميدان گازي پارسجنوبي
بهينه سازي استحكام كششي باقيمانده در الياف كامپوزيت اپوكسي تقويت شده بعد از عمليات سوراخكاري با استفاده از روش تاگوچي
واكنش ليگاند N)- متيل ديازينان- 2- تيون) با آنيون تترا تيو تنگستات و يونCu+و شناسايي و اسپكتروسكوپي كمپلكس حاصل
Net Analyte Signal Standard Addition Method for the Simultaneous Determination of Hydrochlorothiazide and Triamterene in Pharmaceutical Formulations
محاسبه مكانيك كوانتومي سدوارونگي فسفر در سيكلوآلكان هاي سه عضوي
بررسي آزمايشگاهي بازيافت نفت سنگين در اثر تزريق پليمر
رابطه جديد IPR براي مخازن با مكانيزم رانش گاز محلول در نفت
بهينه سازي بهره برداري در يك ميدان گازي ايران
كاربرد روش حداقل مربعات جزئي PLS در اندازه گيري همزمان آنتازولين و فنيل افرين
ساخت چاه نمودار زمان سيرموج برشي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
Analysis of the bio-environmental advantages using two types of activated carbon at a petro-chemical water treatment plant
سنتز بررسي طيف سنجي و آناليز گرمايي كمپلكس هاي Cu(II), Zn(II) و NiII با ليگاند N-3-هيدروكسي پيريدين -2-ايل-3-متوكسي ساليسيليدن ايمين
بررسي تركيبات شيميايي موجود در اسانس گياه ziziphora clinopodioides lam با استفاده از ماكروويو – كروماتوگرافي گازي متصل به طيف نگار جرمي GC/MS
توليد هيدروژن توسط تبديل به گازكردن بيومس در آب فوق بحراني در راكتور بستر سيال
تعيين دماي آمين ورودي به برج جذب در واحد شيرين سازي
بررسي روشهاي پايداري نانوسيالات
بررسي تاثير عامل فعال سطحي برهسته گذاري و رشد ذرات لاتكس در پليمريزاسيون امولسيوني استايرين – بوتادين – اكريليك اسيد
بررسي و مدلسازي خواص سنگ بركارايي تزريق CO2
بررسي تاثير تزريق گازهاي CO2,N2 برروي نقطه شبنم سيال يك مخزن گازي ميعان معكوس
مطالعه اثر عوامل فرايندي بر اندازه و توزيع اندازه ذرات استايرين بوتادين رابر تهيه شده به روش كوپليمريزاسيون امولسيوني بدون امولسي فاير
مقايسه تأثيرتزريق گاز هاي N2,CO2 برميزانبازيافت ميعانات گازي دريك مخزن گازي ميعان معكوس با استفاده از نرم افزار شبيه ساز تركيبي E-300
Effect Of interaction Magnesium Ion with Substituted Amino Acids as Model of Living Systems, A DFT study
سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي سولفور با استفاده از واكنش RCM
نگاهي بربازيافت بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات PET
عملكرد كاتاليزور آهن واناديم بر روي پايه ي گاما آلومينا در نيتروژن زدايي از دو دسيل آمين جهت به دست آوردن دما و زمان بهينه
سينتيك نيتروژن زدايي دو دسيل آمين، انرژي اكتيواسيون و معادله ي سرعت واكنش در حضوركاتاليزور آهن واناديم بر روي پايه ي گاما آلومينا
روشهاي متداول طراحي كنترلكننده تحملپذير در مقابل نقص و كاربرد آن در كنترل فرآيندهاي شيميايي و پالايشگاهي
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين برروي يك واحد شكست كاتاليستي سيال شده FCCU
پيش تغليظ مس با استفاده از خاك اره اصلاح شده واندازه گيري آن توسط اسپكترو متري جذب اتمي
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف برعملكرد راكتور ناپيوسته متوالي جهت تصفيه پساب صنايع پتروشيمي
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در واحد تقطير پالايشگاه
بررسي تاثير پمپهاي گردشي در برجهاي تقطير اتمسفريك
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سوپرپارامغناطيس اكسيد آهن اصلاح شده با آمينو پروپيل تري اتوكسي سيلان
مطالعه ي پارامتر هاي عملياتي فرآيند تقطير واكنشي براي گوگرد زدايي عميق از گازوئيل درشبيه سازي با Aspen Plus
كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات α- اولفين به كمك تكنيك خوراك دهي گرسنه
امكان سنجي حذف تركيبات سولفورازبرش سبك نفتا توسط واحدبنزين پيروليز
ساخت ذرات لاتكس پليمري و بررسي تاثير غلظت و نوع آنها برخواص استحكام فشاري و خمشي سيمان
Evaluate the advantages of Green House Gases (CO2) Injection in one of Iranian Oil Reservoirs
استفاده از شبكه عصبي جهت شبيه سازي و بهينه سازي راكتورهاي آدياباتيك شعاعي براي واكنش دهيدروژناسيون اتيل بنزن براساس مدل هيبريد
بررسي كاربردهاي غشا مايع در مهندسي شيمي
Comparison of Performances of Nanocatalysts H-ZSM-5 and γ-Alumina for DME Synthesis
Comparison of Performance of Comercial Engelhard γ-Al2O3 Catalyst and Synthesized γ-Al2O3 Nano Catalyst for Dehydration of Methanol
Nitrogen Inversion Potential in 6 Member Cycloalkanes: ab initio study
مطالعه سرعت واكنش سولفورزدايي به روش هيدروژناسيون با استفاده از كاتاليزور كبالت / موليبدنم برروي پايه آلومينا
بررسي معادلات IPR دوفازي براي يكي از مخازن گاز ميعاني ايران
بررسي تزريق گاز در يكي از ميادين نفتي ايران
آناليز تئوري و آزمايشگاهي اتلافات اكسرژي در برجهاي تقطير سيني دار
Effect of air-Oxygen content on thermal efficiency of gas fired residential furnaces
اثربرخي عوامل محيطي برروي بهينه سازي مصرف سوخت و راندمان حرارتي بخاري هاي گازسوز خانگي
روشهاي حذف دي اكسيد گوگرد از گازهاي احتراق
بررسي عوامل موثر بر افزايش كارايي غشاي پيل سوختي پليمري و پيل سوختي متانولي
بررسي اثر عوامل مختلف بر ضريب انتقال حرارت كلي نانوسيالات
مطالعه سينتيكي گوگرد با متان در فاز گازي
مذيريت پسماندهاي پلاستيكي
كاربرد غشاء هاي اولترافيلتراسيون در تصفيه آب صنعتي مطالعه موردي: پالايشگاه نفت اصفهان
بررسي تاثيرات فلزات در ساختمان مولايت
Efficient one-pot synthesis of 1-[-2-(alkylimino)-4-methyl-3-phenyl- 2,3-dihydrothiazole-5-yl]-ethanone from the reaction of phenyl iso thiocyanate , primary amines, and 3-chloroacetylacetone
One-pot Synthesis of 4,3,1-Oxadiazoles and 4,3,1-Thiadiazoles
تعيين كششسطحي آب خالص
فركانسجدايشحبابها در جوششاستخري آب خالص
بررسي قطر جدايشحبابها در جوششاستخري آب خالص
دانسيته مواضع فعال هستهزايي در جوششاستخري محلولهاي مونو اتيلن گليكول
جداسازي جيوه از پساب هاي صنعتي به روش جذب سطحي با استفاده از جاذب هاي طبيعي
Synthesis and application of diazo Compounds as UV-absorbers
سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز گرمايي كمپلكس هايCu(II), Zn(II) وNi(II) با ليگاند N-3- هيدروكسي پيريدين- 5- برمو- 2- ايل) ساليسيدن ايمين
New Electrochemical Methods of Corrosion Measurement and Investigate Maximum entropy method (MEM) and Analysis Fast fourier teansform (FFT) in Qualitative Study
مدلسازي CFD راكتور لوله اي پلي اتيلن سبك و بررسي تاثير انتقال حرارت برروي آن
شبيهسازي ديناميكي جريان و سرعت خون در مدل پيوند بايپس رگ آئورت با زواياي پيوندي 30، 45 و 60 درجه
توليد بيوسورفكتانت با تغيير غلظت منبع كربني توسط باكتري Paenibacillus alvei
شبيه سازي جريان دو فازي درجداكننده مشتقات نفتي از آب
بهينه سازي جداكننده هاي مشتقاتنفتي از آب به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
مقايسه تحقيقات آزمايشگاهي و تئوريكي تاثير ليزر بر روي سنگ
سنتس 4و 3 دي هيدروتيازول هاي عامل دار شده از واكنش كربن دي سولفيد و -آمين هاي نوع اول در حضور متيل 4 كلرواستواستات
بررسي الكترواكسيداسيون اتانول در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوزئوليت سنتز شده ZSM-5
مطالعه تجربي ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتوافكني الكتروني
بهينه سازي توليد آنزيم پكتيناز با روش هاي آماري طراحي آزمايش سطح پاسخ و تاگوچي
سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز گرمايي كمپلكس هايCu(II) , Ni(II) با ليگاند باز شيف مشتق شده از 2- آمينو – 3- هيدروكسي پيريدين در حضورليگاند كمكي فنانترولين
طراحي يك مدل سه بعدي براي پيش بيني تاپ سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غربي ايران با استفاده از روشهاي زمين آماري
مطالعه و بررسي نقش پرتوهاي الكتروني در تسريع رنگزدايي محلولهاي آبي رنگي با استفاده از فرايند ازن زني
بررسي روشهاي بهبود عملكرد كاتاليست Pt/TiO2 براي واكنش انتقال آب- گاز
Effects of K promotion on Activity and Stability of Pt/TiO2 Catalyst for Water Gas Shift Reaction
تكميل و مشبك كاري چاه هاي نفت و گاز با استفاده از ليزر
مدلسازي سنتيكي توليد حلقه ي كوپليمر الفين با كاتاليست متالوسن
مزايا و معايب نصب كنتور در بالا دست رگلاتورها در مقايسه با پايين دست در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
كنتورهاي آلتراسونيك درسيستم اندازه گيري جريان گاز
تجزيه و تحليل مسائل مربوط بهCNG
كاربرد مايعات يوني در فرايندهاي استخراج مواد آروماتيك ازمخلوط هاي هيدروكربوري
بررسي دقت روابط موجود براي كاهنده هاي سرچاهي در پيش بيني دبي چاه هاي نفت و گاز در حالت سرعتهاي بحراني و زيربحراني
بررسي عوامل موثر بر تشكيل مولايت
ساخت پليمرهاي بسيار متخلخل تبادل كاتيوني به منظور حذف يونهاي فلزي سنگين موجود در محلولهاي آبي
استفاده از انرژي خورشيدي در فرايند ميكروب زدايي آب آشاميدني بوسيله كلر
مطالعه تاثير آمين هاي مختلف بر روي جذب گازهاي اسيدي در فرآيند شيرين سازي گاز
راهكارهاي دفع آب توليدي از مخازن نفت و گاز براي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي
سولفوريك اسيد([ 3-3-سيليكاپروپيل)سولفانيل] پروپيل) استر به عنوان كاتاليزور اسيدي جامد كارآمد و قابل بازيابي براي سنتز مشتقات 12 – آريل – 8 و 9و 10 و 12 – تترا هيدرو بنزو α] زانتن- 11 – ان
بررسي عوامل موثر در شوئيدگي رشته حفاري در چاه شماره 2 ميدان پلنگان
بررسي و بهينهسازي واحدهاي حذف مركاپتان توسط محلول سودسوزآور
كاهش تركيبات گوگردي از محصول پروپان پالايشگاه چهارم پارس جنوبي به كمك تحليل نمودار فازي
طراحي مبدل حرارتيShell&tube با استفاده از استاندارد TEMA
بررسي توزيع بار در ابررسانايMgB2 با استفاده از محاسبات اصول اوليه
محاسبه تراكم پذيري و چگالي ابر الكتروني نيم رساناي تلورايد روي ZnTe در فاز وورتسايت با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
چگونگي بررسي انواع مكانيزم هاي كنترل ته نشست باريت درحفاري
آناليز مقطع مثلثي به روش تفاضل محدود و محاسبه توزيع دما
Efficient synthesis of Polyfunctionalised Pyrroles by PPh3-promoted condensation reaction between acetylene esters and 2-hydroxy-1-aryl-2- (arylamino)ethanones
بررسي روابط تجربي مربوط به خواص نانوذرات مختلف و افزايش ميزان انتقال حرارت دريك محفظه افقي
بررسي روش ساكن سازي پروكسيدهاي HPR موجود در تركيبات پلي آنيلين و مقايسه خصوصيات آن با آنزيم هاي ساكن
تاثير سويه هاي متانوژن برروي بيوگاز و توليد انرژي
بررسي سينتيكي عكس واكنش گاز – آب بر روي كاتاليست Fe-V2O5/γ-Al2O3
كاربرد مؤثر پوسته ي بادام براي حذف رنگ اسيد بلو 129 از آب آلوده:مطالعات سينتيكي وايزوترمي
مقاومت در برابر خوردگي به وسيله پوشش ها و نانولوله هاي كربني
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي در مبدل هاي حرارتي دو لوله
Borosilicate Glass A model to eliminate corrosion in petrochemical, refinery and factories
بررسي روشهاي شناسايي و ارزيابي مخاطرات و انتخاب بهترين روش
آمونيوم استات: به عنوان يك كاتاليزور موثر و ارزان براي سنتز مشتقات 3 -آمينو- 1-فنيل – 1H -بنزو α] كرومن 2-كربونيتريل در شرايط بدون حلال
استفاده از نانو ذرات در كاهش آلودگي هاي محيط زيستي موجود در صنعت حفاري
سنتز كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم به دو روشپليمريزاسيون همزمان و روشمحلولي و بررسي اثر ضد خوردگي آن بر روي آهن
سنتز و بررسي مشخصات نانوذرات ZnO و بررسي همدماهاي جذب سطحي مركاپتان ها برروي آن و محاسبه پارامترهاي ترموديناميك جذب
Synthesis and characterization of nano SiO4 from rice husk ash by Precipitation method
تاثير تركيب گازهاي اسيدي ورودي به واحد بازيافت گوگرد بر كاركرد كوره واكنشي و راندمان واحد
بررسي ي و مقايسه عملياتي و اقتصادي فرايندهاي Superclaus/ Dynawave و TGTU(Tail Gas Treatment Unit
كنترل CSTR به روش كنترل پيش بين مبتني بر مدل فازي – عصبي
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند دستگاه بوداركننده كنارگذر گاز طبيعي
تاثير نرخ نفوذ مته ROP د ر بهينه سازي حفاري
مطالعۀ آزمايشگاهي تراكم مواضع تشكيل حباب در فرآيند انتقال حرارت جوششي آب خالص
مدلسازي حلاليت گازهاي سبك موجوددر سنتر فيشر – تروپش در واكس فيشر – تروپش ساسول با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
پيش بيني نرخ نفوذ مته با استفاده از مدل بورگوينه و يانگ
بهينه سازي برج تقطير واكنشي توسط الگوريتم شبيه سازي تبريد
بررسي علل افزايش توليد آب در يكي از ميادين دريايي جنوب ايران
بررسي تاثير غلظت عامل انتقال به زنجير بر سرعت كوپليمريزاسيون امولسيوني لاستيك استايرن- بوتادين
بررسي و ارزيابي تزريق دي اكسيد كربن به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي
بررسي مقايسه اي حداقل فشار امتزاجي دي اكسيد كربن محاسبه شده به روشهاي مختلف
مطالعۀ آزمايشگاهي فركانستوليد حباب در فرآيند انتقال حرارت جوششي آب خالص
Effect of Wettability and Fractures System on Oil Recovery in a Naturally Fractured Reservoir
بيوماده هاي سازگار با سيستم بيولوژيكي بدن
بررسي مكانيسم كاتاليزوري واكنش احياي 2و4- دي نيتروتولوئن و توليد 2و4- تولوئن دي آمين برروي سطح فلزات واسطه با روش UBI -QEP
A new approch to estimate kerosene properties by artificial neural networks and crude oil properties
سنتس و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف كبالت III با فرمول عمومي [CoL(amine)4]clo4
مطالعه روند پيدايش مبدلهاي با فناوري رسوب گذار صفر و مقايسه آنها با مبدلهاي عادي پوسته و لوله
مدلسازي سينتيكي واكنش فيشر تروپش در راكتور بستر ثابت روي كاتاليست دو فلزي آهن
بررسي تاثير شرايط عملياتي برحذف آرسنيك توسط غشاي نانوفيلتراسيون
تاثير فشار روي تعادل فاز مايع – مايع LLE سيستمهاي محلول پليمري
جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز نقره با استفاده از ليگاند آلي تثبيت شده بر روي ميكروكريستالهاي نفتالين و اندازه گيري آن با روش اسپكترومتري جذب اتمي
Utilize of Supercritical Fluids for nano generation
Improve mathematical modeling of Glutamic acid rate production by levenspiel generalized equation
استفاده از پليمرهاي كاهش دهنده درگ در مخلوط آب و نفت
پيش بيني ويسكوزيته محلولهاي الكتروليت دوتايي آبي
مدلسازي ويسكوزيته مخلوطهاي چند الكتروليتي آبي
Study Of Heat Transfer in a Channel Obstructed by a Method of Lattice Boltzmann Type
بررسي مدلهاي موجوددر اندازه گيري جريان دو فازي عبوري از يك اروفيس پليت
Synthesis and application of Bisimidazolium dithiocyanate as an efficient reagent and solvent for synthesis of organic sulphur compounds
Oxalic acid as a Highly Efficient Catalyst for Free-Solven Modified Ritter Reaction
Senthesis of New Hetrocyclic Compounds by Interamolecular WittigReaction and Study of Atrop Isomerism in This Compounds
بررسي نوع پيوندها همپوشاني اوربيتال هاي اتمي و محاسبه ضريب گرماي ويژه الكتروني تركيب هاي AlFe3N , AlFe3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي DFT
بررسي اثر تغييرات انقباضحجمي ودماي اوليه ژاكت در پليمريزاسيون متيل متاكريلات
مدلسازي سينتيكي راكتور كاتاليستي فرآيند حذف مركاپتان ها به روش اكسيداسيون از برشهاي سبك نفتي
Synthesis of functionalized dialkyl 6-(alkylhexylamino)-3-formyl- 1,2,3,4-tetrahydro-2-oxopyrimidine-4,5-dicarboxylate through the reaction of isocynides with actived acetylenes in the presence of nformyluea
Liquid-Liquid Equilibrium Calculations with Two-Suffix Margules Model using Genetic Algorithm for Ternary Systems Containing Aromatic, Aliphatic and Ionic Liquid Components
بررسي تاثير تغيير ساختار فضايي عامل فعال سطح بر توزيع اندازه ذرات وسرعت كوپليمريزاسيون امولسيوني لاستيك استايرن- بوتادين در دماي پايين
بررسي شرايط تشكيل رسوب واكس با استفاده از مدل ترموديناميكي سه فازي
An efficient synthesis of Octahydroquinazolinone derivatives Catalyzed by nanoclay
مقايسه سناريوهاي تزريق دي اكسيد كربن دردوحالت امتزاجي و غيرامتزاجي در يكي از مخازن نفتي شكافدار ايران
A Convenient Procedure for the N-Formylation of Amines Using Formic Acid Catalyzed by Oxalic acid
Facile and Efficient Synthesis of Functionalized Iminothiopyran and Isothiochromen via One-Pot Multicomponent Reactions
سنتز كارباماتهاي مختلف با استفادها ز آمين و اتيل كلروفرميات بدون حضور حلال
The effect of natural charge of carbon on the kinetics of SN2 reaction in haloalkanes of Cl-: a DFT study
سنتز و شناسايي نانو الياف اكسيد روي ZnO) با ساختار كريستالي هگزاگونال با روش ريسندگي الكتريكي Electrospining
استفاده از ميدان الكتريكي و مغناطيسي در روش الكتروسپينينگ جهت سنتز نانو ذراتFe2O3 دوپه شده بر روي نانوالياف ZnO
بررسي سيال خطوط لوله دريايي پالايشگاههاي پارس جنوبي از نظر ميزان هلداپ (تجمع مايعات)، با استفاده از نرم افزار OLGA
ارزيابي سينتيكي تبديل متانول به الفين هاي سبك روي كاتاليست SAPO-34
بررسي عمليات پيگ ( توپك) راني هوشمند در خطوط لوله دريايي پالايشگاههاي پارس جنوبي
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد تيتانيم (TiO 2 با ساختار كريستالي روتايل با استفاده از روش تركيبي رفلاكس و كلسيناسيون
Reaction between 2-Aminobenzphenone and Dialkyl Acetylenedicarboxylates
مدلسازي حلاليت گازهاي سبك موجوددر سنتر فيشر – تروپش در واكس فيشر – تروپش موبيل با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
حذف آلودگي نفتيدرياي خزر با استفاده از ميكروارگانيسم ها
بررسي ارتباط بين ضخامت و خصوصيات اپتيكي فيلمهاي نازك اكسيد واناديوم تهيه شده به روش سل-ژل
مديريت آب همراه توليدي از مخازن نفت وگاز و راه حلهاي زيست محيطي آن
بررسي و مدلسازي اثر خواص سنگ بر كارايي تزريق N2,CO2
مدلسازي سيستماتيك براي سنتز و يافتن چيدمان بهينه برجهاي تقطير زوج حرارتي
بررسي توزيع اجزا در برجهاي تقطير چند جزئي و عوامل موثر بر آن
كاهش آلودگي حاصل از نيروگاه ها با استفاده از كاتاليزورهاي ناهگن
محاسبه ي ثابتهاي كشساني و بررسي پايداري مكانيكي تركيب سه تايي Cu3ZnN
مطالعهو مدلسازي رياضي يك سيستم گرمايش و سرمايش خورشيدي با چيلرجذبي
طبقه بندي مهندسي سنگهاي مخزن با نگرش مكانيكي سنگي مطالعه ي موردي يك از مخازن جنوب غربي ايران
مدلسازي افت فشار جريان سيال دو فازي در خم با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي
كاربرد معادله حالت Cubic-Plus-Association (CPA در سيستمهاي مهم صنعتي
طراحي ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك دستگاه آبگرمكن خورشيدي با جمع كننده سهموي
Risk assessment and indicators for offshore installations
شبيه سازي تزريق غير امتزاجي گاز در يكي از مخازن جنوب غربي ايران تحت سناريوهاي مختلف توليد و انجام حساسيت سنجي
پيش تغليظ مس توسط جاذب تعويض گر يوني
پيش تغليظ و جداسازي آهن توسط جاذبهاي تعويض گر يوني
پيش تغليظ و جداسازي كروم توسط تعويض گر يوني دوشين
بررسي عملكرد يكي از مخازن گاز ميعاني ايران تحت سناريوهاي مختلف توليد
مطالعۀ آزمايشگاهي قطر حباب در فرآيند انتقال حرارت جوشش آب خالص
تاثير اندازه و تعداد گريد ها بر آناليز حساسيت در شبيه سازي يكي ازمخازن گاز ميعاني ايران
بررسي نشت پيوسته كروسن از درز فلنچ مخزن نگهداري توسط نرم افزار PHAST
هدل سازي سولفورزدايي از نفت خام در يك راكتورصنعتي بستر ثابت كاتاليستي
توسعه يك مدل رياضي و ارايه يك بسته نرم افزاري جامع براي محاسبات خورشيدي
بررسي تاثير و پيش بيني دماي نقطه ابري شدن در تشكيل رسوب واكس
شناسايي و مدلسازي يك بيوراكتور با استفاده از شبكه عصبي
معرفي و تبيين روشهايمختلف كنترل پيشرفته در صنايع فرآيندي
بررسي اثر اختلاف دماي سطح بر تراكم نقاط مولد حباب در جوششمادون سرد با جابجايي اجباري
شبيه سازي ناپايا و غير همدماي خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبيعي
Application of Nanoclay as a new phase transfer catalyst in reduction of carbonyl compounds with NaBH4
بررسي تصفيه بيولوژيك خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي
بررسي ديناميكي اثرتغييرات دبي خوراك پالايشگاههاي گاز پارس جنوبي ، درخطوط لوله دريايي
بررسي رشد مخمر هانسنولا پليمرفا و مطالعه فعاليت آنزيم اندگلوكاناز در سيستممخمري در فرمانتاسيون غوطه ور با فرآيند نيمه پيوسته
مدلسازي اكسيداسيون كاتاليستي دي اكسيد گوگرددر راكتور بستر ثابت در فرايند توليد اسيد سولفوريك
ايجاد رسوب الكتريكي پوشش آلياژ قلع – كبالت با روش جريان مستقيم به منظور جايگزيني پوشش الكتريكي كروم تزئيني
تاثير دبي هوادهي در كاهشCOD پساب كارخانه كشمش
ارزيابي روند تغييرات ميزان اسيد اسكوربيك و فيبر غذايي موجود در آبميوه انجير برحسب زمان و شرايط نگهداري
برآورديك معادله حالت مرجع براي اكسيژن به كمك شبيه سازي مولكولي
بررسي اثر سينتيكي فاكتورهاي زمان و منابع مختلف تابش در فرايند تصفيه فتوكاتالتيكي پسابهاي حاوي ان متيل پيروليدين
بررسي ويژگي هاي ساختاري و محاسبه ثابت هاي الاستيكي تركيب Lif
Study on mathematical Simulation of gas flooding in Under Saturated Oil Reservoir in one of the NISCO’S Fields
مدلسازي فرآيند استري شدن اسيداستيك با اتانول در راكتور غشايي تراوش تبخيري و بررسي عوامل موثر بر روي آن
تاثير چگالي جريان آبكاري الكتريكي برروي ميكروساختار و سختي پوشش ضخيم نيكل از حمام سولفامات نيكل
اثر حلال بر خصوصيات جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
توسعه روش ميكرواستخراج فاز مايع برپايه انجماد براي استخراج آثار ماده دي متوكسي سيكلوهگزيل متيل سيلان C-DONOR به عنوان الكترون دهنده خارجي در پساب حاصل ازواحدهاي پلي اولفين و اندازه گيري به روش GC-FID
شبيه سازي برهمكنش مهاركننده dGTP, dGDP, dGMP, dIMP, Ditp با آنزيم داكسي گوانوزين كيناز
بررسي پارامترهاي RMSD و سطح قابل دسترس حلال در مدلسازي برهمكنش ليگاندهاي Flavin Niacin ،Ibuprofen mononucleotide با آنزيم پالميتويل كو آنزيم A هيدرولاز
بررسي اثر مزاحمت كاتيونهاي Cr3+ ،Hg2+،Mg2+،Ba2+،ca2+،k+،Na + برتشكيل كمپلكس مس با ليگاند دي اتيل دي تيوكاربامات سديم NADDTC
Removal of pb2+ from polluted water samples using maghemite nanoparticles modified by EDTA

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید