انتشار مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي

اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي

اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي  1و 2 آذر 1390 توسط دانشگاه تهران، گروه مهندسي آبياري و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 206 عنوان مقاله تخصصی شامل 1967 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي
 

بهره وري بهينه ازآب درفضاي سبز با استفاده ازسوپر جاذب استاكوزورب ،مطالعه موردي استان تهران شهرستان ساوجبلاغ
پايش و پيش بيني نابهنجاريهاي يخبندانهاي زودرس و دير رس و ارتباط آن با تغييرات اقليمي (مطالعه موردي شهرستان شاهرود)
اثرات فيزيولوژيك تنش كم آبي روي عملكرد دانه، فعاليت هاي شيميايي و بيوشيميايي ارقام سويا
تاثير عوامل اقليمي بر روند تغييرات عملكرد محصول كيوي (مطالعه موردي استانمازندران)
امكانسنجي مناطق مساعد كاشت سيب زميني در محيط GIS مطالعه موردي: استان كردستان
امكانسنجي بارورسازي ابرها گامي نوين در مديريت تامين منابع آب كشاورزي استان اردبيل
عكس العمل ارقام پنبه به تنش گرما و خشكي در شرايط فيتوترون
مديريت منابع آب مورد نياز بخش كشاورزي در سطح ملي با بهره جويي از ديدگاه تجارتآب مجازي
بررسي روند تغييرات نياز آبي گندم در سالهاي آينده با استفاده از مدلهاي سري زماني
پايش ، ارزيابي و تحليل تغييرات مكاني دورههاي خشك استان سيستان و بلوچستان
تعيين الگوي كشت بهينه محصولات با استفاده از برنامه ريز ي خطي (شهرستان بشرويه )
كاربرد سري هاي زماني در مدلسازي بارندگي ماهيانه (مطالعه موردي:مناطق سعادتشهر و ارسنجان در استان فارس )
بررسي خشكسالي چند ايستگاه هاي مهم ايران مركزي تحت تاثير عدم قطعيت سناريوهايانتشار گازهاي گلخانهاي در سه دهه آينده
تعيين اثرات تغيير اقليم بر پوشش هاي طبيعي با استفاده ازتكنيك سنجش از دور طي ده سالگذشته (مطالعه موردي دشت يزد-اردكان)
بررسي تاثير نوسانات بارش برميزان توليد محصولات كشاورزي در شهرستان رودبار (مورد مطالعاتي: محصول زيتون)
مديريت آب آبياري در اراضي شاليزاري
بررسي عملكرد عمليات سازهاي مكانيكي آبخيزداري در ترسيب كربن بمنظور اصلاح تغييرات اقليمي
بررسي امكان بارور سازي ابر در استان گلستان جهت تعديل اثرات تغييرات اقليمي
برآورد ميانگين تاريخ اولين يخبندان زودرس پاييزه و آخرين يخبندان ديررس بهاره در چشم انداز 2050-2020 در چند نمونه اقليمي ايران
بررسي روند تبخير سد دز و پيش بيني آن به كمك سري زماني
بررسي تاثير برخي تكنيك هاي زراعي بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود تحت شرايط ديم
پراكنش فضائي بارش استان گيلان
برآورد راندمان و مقدار آب مصرفي در سيستم هاي آبياري دشت كرفس استان همدان
مدلي ساده براي شبيه سازي عملكرد كلزا تحت شرايط تنش خشكي
مطالعه توزيع احتمالات رخداد بارش تگرگ در فصل رشد گياهان باغي و زراعياستان كرمانشاه
پايش خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي NODIS
رديابي تنش هاي محيطي در فرآيندهاي فيزيولوژيكي گياهي با بهره گيري از ايزوتو پهايپايدار كربن
بازساي اقليم گذشته با بهره گيري از فرآيندهاي فيزيولوژيكي ايزوتوپ هاي پايدار كربن در تنه درختان
تغيير اقليم و تاثير آن بر مصرف آب كشاورزي بين سالهاي 2071 تا 2100 در تربت حيدريه
برآورد تبخير و تعرق مرجع روزانه با استفاده از فقط داده هاي دماي هوا – مطالعه موردياستان خوزستان
تحليل آماري دوره هاي تر و خشك بارندگي هفتگي با استفاده از زنجيره ماركف به منظور برنامه ريزي كشاورزي دشت ورامين
بررسي عوامل فردي،آموزشي و ترويجي مؤثر بر عدم پذيرش سيستم آبياري قطره ايدر باغداران شهرستان گرمسار
امكان استفاده از گاه شناسي گونه بلوط مازودار (Quercus infectoria) براي بازسازي داده هاي اقليمي غرب كشور در منطقه جوانرود كرمانشاه
برآورد ضريب تشت تبخير با استفاده از دادههاي تشت و مقايسه آن با روابط تجربي
تخصيص بهينه آب آبياري كشاورزي حوضه آبريز هراز آمل با استفاده از برنامه ريزي چندمنظوره
بررسي ارتفاع آب حاصل از ذوب برف ويخبندان حوزه آبخيزآقا چربي فاروج
ارزيابي مهارت مدل هاي استوكاستيك در مدلسازي و پيش بيني سري هاي زماني شاخص بارندگي استاندارد
آشكار سازي اثر عناصر اقليمي بر عملكرد گندم ديم استان مركزي طي سه ده اخير
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي هاي اخير بر كاهش سطح منابع آب زير زميني در دشت مركزي اراك
پهنه بندي خشكسالي حوزه آبخيز كوير ميقان با استفاده از شاخص SPI
مدل هاي كاهش داده پنمن مانتيث در شرايط اقليمي مرطوب
ارزيابي يك رهيافت ناپارامتري چند متغيره شبيه ساز متغيرهاي دما و بارندگي ماهانه (مطالعه موردي: حوضه آبريز جازموريان)
ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش روزانه خورشيدي در ايستگاه سينوپتيك تبريز
ارزيابي مدل RegCM3 در پيش بيني تبخير و تعرق واقعي با استفاده از رابطه تكميلي
شبيه سازي كاهش عملكرد در اثر تنش آبي با استفاده از مدل AquaCrop
تعيين الگوي توزيع زماني بارندگي(مطالعه موردي: ايستگاه باران نگار ايدنك)
مقايسه مدل آماري تخمين تابش خورشيدي و شبكه عصبي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي درشهرستان پاكدشت
بررسي تغييرات فركانس بارندگي با استفاده از مدل اقليمي CGCM3
بررسي خطاي داده هاي تضت تبخير ايستگاه هاي هواشناسي سينوپتيك استان گلستان
روند توزيع دو بعدي دما در آبياري ناقص ريشه و آبياري كامل در محدوده ريشه گياه ذرت
ارائه روشي جهت كاهش گامهاي محاسباتي مدل سبال (SEBAL) در تعيين تبخير- تعرق (مطالعه موردي دهستان ميامي مشهد)
ارزيابي مزرعه اي مدل SIRMOD براي آبياري حوضجه اي يك در ميان
ارزيابي پتانسيل هاي اقليمي كشت انار در استان اصفهان با استفاده از GIS
اثرات تنش خشكي بر فعاليت آنزيمهاي آريل سولفاتاز و آلكالاين فسفاتاز خاك در حضورسوپر جاذبها
اثر خشكسالي به عنوان يكي از جنبههاي تغيير اقليم بر محصولات آبي كشاورزي
مطالعه ي مراحل نمو و عملكرد سه رقم سيب زميني تحت رژيم هاي دمايي مختلف
پيشبيني دماي خاك در شرايط جوي مختلف (مطالعه موردي: اصفهان)
اثر مقادير مختلف آب و كود ازت بر عملكرد و اجزاء عملكرد گوجه فرنگي
پيشبيني روزانه بارش با استفاده از مدلهاي ANNs و ANFIS
سنجش تناسب اراضي بمنظور كشت گلزاي پائيز بر اساس روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
بررسي وضعيت خشكسالي كشاورزي بر اساس رطوبت خاك در استان قزوين
ارزيابي روش هاي زمين آمار در تخمين تبخير و تعرق پتانسيل
بررسي اقليم كشاورزي كاشت زعفران در استان اردبيل
خشكسالي و اثرات آن بر بخش كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان داراب)
بررسي نقش مونسون جنوب غربي هند بر كشاورزي منطقه جنوب استان سيستان و بلوچستان
بررسي خشكسالي هواشناسي با استفاده از زنجيره ماكوف و شاخص SPI (مطالعه موردي: استان چهار محال و بختياري)
پهنه بندي تبخير- تعرق مرجع منطقه اي با استفاده از تخمينگرهاي زمين آماري و GIS (مطالعه موردي: استان خوزستان)
ارزيابي دادههاي رطوبت خاك سنجنده AMSR-E
بررسي تاثير بستر آماده كشت (باگا) در كاهش آبياري خيار گلخانه اي
مطالعات مزارع نمونه آزمايشي و تأثيرات آن در مديريت آب كشاورزي مطالعه موردي: شبكه آبياري و زهكشي تاكستان
اصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترين تابع توزيع در مناطق خشك و نيمهخشك ايران
اثر يخبندان خاك بر پياز زعفران در استان خراسا ن رضوي
بررسي سطح پوشش برفي و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالي
مطالعه اثر خاك ورزي حفاظتي و حفظ بقاياي گياهي در مقابله با كم آبي در شرايط ديم
بررسي كارايي ماده ضد سرماي تجاري كود X بر روي گندم بهاره رقم ياواروس با استفاده از پارامتر نشت يوني
تأثير سطوح مختلف هيدروژل و نيتروژن بر عملكرد،وزن تر و خشك اندام هوايي و ريشه گياه گوجه فرنگي
كاربرد دستگاه خودكار اندازهگيري تراز سطح آب به منظور ارزيابي عملكرد تحويل آب به كانال
تحليلي بر تغييرات مراحل فنولوژكي پرتقال به كمك داده هاي اقليمي (مطالعه موردي ايستگاه تحقيقات كشاورزي داراب)
برنامه ريزي بهينه آبياري در شرايط كم آبياري محصولات گندم، جو و ذرت در اقليم سرد ومتعدل
برنامه آبياري صحيح راهكاري موثر در استفاده بهينه از منابع آب محدود در زراعت گندم
مدلي براي تعيين تبخير-تعرق مرجع از روي تبخير توسط رابطه اصلاح شده آلن برايدشت تبريز
بررسي سطوح مختلف آب آبياري و كود نيتروژن بر خصوصيات كمي و كيفي پنبه
Comparison of the EDI and RDI meteorological drought indices
نقش عوامل تأثيرگذار بر گرايش كشاورزان به مديريت منابع آب زراعيمطالعه موردي: شهرستان قائمشهر
Modeling on Temperature of the Caspian southern coasts In theestimation of drought
استفاده از كمپو ست چاي و نيشكر در كشاورزي ونقش آن در كاهش مصرف آبدردوره خشكسالي
طبقه بندي حساسيت خصوصيات بيوفيزيك پوشش كشاورزي به تغيير اقليم (مطالعه مورديحوضه قره سو)
تعيين الگوي كشت با توجه به بهينه سازي مصرف آب در توليد محصولات زراعي (مطالعه موردي: شهرستان ديواندره)
مديريت تخصيص آب تك آبياري در زراعت ديم و تعيين سهم اثر مديريت زراعي
پيش بيني مراحل رشد و نمو سويا با استفاده از طول روز و دما
بررسي تأثير استفاده از پليمر سوپر آب آ- 200 بر ظرفيت نگهداري آب در خاك
اثر ماده ضد تعرق آترازين بر صفات مورفولوژيك و عملكرد دانه گلرنگ در شرايط ديم
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان خوزستان پژوهش موردي : شهرستان بهبهان
بررسي دانش و آگاهي كشاورزان نسبت به بيمه تضمين توليد در استان مازندران
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور براي بالا بردن راندمان آبياري در استان سمنان
ارزيابي مدل درختي M5 و مدل تجربي آنگستروم در برآورد تابش رسيده به سطح زمين
ارزيابي عملكرد ارقام مختلف گندم و تاريخ هاي مختلف كاشت با استفاده از نرم افزار
ارزيابي مدل هاي Win SRFR3.1 و SIRMOD در تحليل و شبيه سازي هيدروليكي آبياري نواري تحت كشت سورگوم علوفه اي
واكنش نياز آبي و عملكرد گندم به تغيير اقليم (دشت هشتگرد)
تحليل سينوپتيكي و خرد اقليم شناسي پديده يخبندان تركيبي
ارزيابي يكنواختي پاشش (CU) سيستم هاي آبياري باراني اجرا شده در شهرستان سرپل زهاب
مقايسه عملكرد روشهاي افراز شبكه و دسته بندي تفريقي در تخمين ميزان تبخير از تشت
ارزيابي و تحليل خشكسالي و رونديابي وقوع آن بر اساس شاخص PI (مطالعه موردي:شيراز)
بررسي اثر زمان آبياري به روش باراني بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه
برآورد تبخير و تعرق مرجع با استفاده از مدل تجربي ليناسر و داد ههاي تصاوير ماهواره نوا (مطالعه موردي: طرح توسعه نيشكر خوزستان)
ارزيابي واكنش گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به اعمال رژيم هاي آبياري مختلف در شرايط آب و هوايي اهواز
مقايسه شاخص هاي PNPI، SIAP و RAI در بررسي خشكسالي هاي استان فارس با تاكيد بر ايستگاههاي شيراز ،آباده و لارستان
بررسي لزوم استفاده از سامانه هاي هواشناسي كشاورزي در مديريت مصرف آب در مزرعهو دلايل عدم استقبال از آنها
بررسي رابطه دماي هوا و دماي اعماق مختلف خاك و برآورد عمق خبندان (برخي شهرستانهاي استان لرستان)
بررسي تأثير پديده نوسانات اطلس شمالي برنوسانات ماهانه تبخير از تشت در چند ايستگاه سينوپتيك
تعيين تاريخ كاشت گياه كلزا با استفاده از شاخص درجه- روز- رشد جهت مقابله با سرماي زمستان در استان چهارمحال و بختياري
مدل سازي شاخص هاي اقليمي كشاورزي استان خراسان رضوي تحت سناريوهاي تغيير اقليم
بررسي تاثير كشت و كار با آب شور بر خصوصيات خاك و تكامل پروفيلي خاكها
تاثير دور آبياري و سطوح مختلف گوگرد عنصري بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پياز
اثر شوري دائم و متناوب محلول غذايي برغلظت برخي عناصر غذايي ميوه گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك
تأثير كمآبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي مصرف آب ذرت دانه اي در منطقه ارزوئيه استان كرمان با استفاده از سيستم آبياري قطرهاي نواري
بررسي تأثير كشت و كار با آب شور بر خصوصيات خاك و تكامل پروفيلي خاك ها
آشكارسازي تغييرات اقليمي براساس آزمون آماري من-ويتني در شهر مشهد
تأثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن در بهبود صفات مورفولوژيك آمارانتوس زينتي (Amaranthus tricolor L)
تحليل خشكسالي اقليمي و هيدرولوژيكي و تغيير اقليم محدوده درياچه اورميه با شاخص من-كندال و ارزيابي تاثير تغييرات رژيم تقاضا بر بحران آبي موجود
بررسي و پيش بيني خشكسالي هواشناسي ايستگاه آبادان با استفاده از سري هاي زماني
استخراج معادلات برآورد تبخيرتعرق مرجع در دو منطقهي مرطوب و خشك با امكان انتخابتعداد پارامترها
نقش برنامه ريزي آبياري قطره اي در افزايش بهره وري مصرف آب ذرت
بررسي شرايط خشكسالي شهر خرم آباد با استفاده از روش هاي آماري توزيع دنباله ها وزنجيره ماركف چند مرحله اي
بررسي علل پايين بودن بهره وري آب در شبكه آبياري تحت فشار دشت گرديان
ارزيابي واكنش ارقام و لاين هاي برنج نسبت به دور هاي مختلف آبياري
تاثير تنش خشكي و محلول پاشي سولفات روي بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيك آفتابگردان
بهينه سازي تخصيص آب در شبكه آبياري ميان آب شوشتر
دلايل عدم پذيرش آبياري باراني (مطالعه موردي: دهستان ورزق شهرستان فريدن)
آشكار سازي تغيير اقليم در منطقه خراسان شمالي
بررسي كم آبياري به كمك مدل كامپيوتري SaltMod بر روي تعدادي گياه زراعي (مطالعه موردي منطقه جنوب اهواز)
تحليل خاصيت مقياس گذاري تبخير روزانه ايستگاه سينوپتيك تبريز
برآورد زمان تاخير فضاي حالت و بعد آشوبي دما ي بيشينه، ميانگين وكمينهروزانه هوا در ايستگاه سينوپتيك جلفا
برآورد بارش مؤثر بر زراعت گندم ديم با استفاده از روش SCS در كرج
اثر مواد آلي و زئوليت بر رطوبت خاكهاي شاليزاري در مراحل بروز درز و ترك در آبياري تناوبي
ارزيابي روشهاي مختلف درون يابي در برآورد منطقهاي بارندگي در استان خوزستان
تعيين احتمال وقوع يخبندان باغات بادام با استفاده از زمين آماردر استان آذربايجان شرقي
برآورد تبخير وتعرق واقعي با استفاده از مدل متريك
ارزيابي اثرات تغييرات اقليم بر مشخصه هاي خشكسالي در استان كرمانشاه
كاهش رشد و عملكرد كمي و كيفي نيشكر، با شور شدن آب رود كارون درجنوب خوزستان
مقايسه و برآورد تبخيرو تعرق واقعي با استفاده از دو الگوريتم سبال و متريك
ارزيابي عملكرد و شاخص هاي باروري و مغزدهي رقم هاي سويا تحت شرايط كم آبياري
مديريت توزيع آب به منظور تحويل حجم آب موردنياز به آبگيرهاي كانال BP14 از شبكه آبيار فومنات
بررسي مراحل رشدي گندم در شهرستانهاي شمالي استان فارس (اقليم سردسير) با استفاده از مجموع درجه حرارت دريافتي (GDD)
بررسي اثرات اصلاح دادههاي دما بر دقت مقادير برآورد شده تبخير-تعرق مرجع در استانخراسان شمالي
بهينه سازي طراحي و بهره برداري از منابع اب زير زميني تحت فشار با استفاده از روش برنامه ريزي غير خطي تركيبي صحيح
صحت سنجي عملكرد مدل هاي گردش عمومي جو (AOGCM) در شيبه سازي داده هاي دما در منطقه كرمان
اثر زيست محيطي مهندسي شاليزار بر كاهش گسيل گاز گلخانهاي متان
CLIMATE UNCERTAINTY EFFECTS ON CROP WATERREQUIREMENTS OF MICRO-IRRIGATION
تأثير كم آبياري بر طول و قطر ريشه ذرت
رونديابي هيدرومتري حوضه هاي كوهستاني بر اثر فرايند تغييرات اقليمي
اثر تغيير اقليم بر مديريت آب و عملكرد نخود تحت شرايط آبي گنبد
شناسايي خرداقليمهاي شهري و بررسي اثر آنها بر دما و رطوبت نسبي هوا در سطح شهراصفهان
اعمال مديريت هاي آبياري تحت سناريوهاي swap
تغييرات رفتار دمايي در مناطق خشك نمايه اي از تغييرات اقليمي – مطالعه موردي سبزوار
ارزيابي – پهنه بندي رخداد خشكسالي از طريق نمايه SPI با استفاده از قابليتهاي نرم افزار Gis- مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي مشهد در دوره 2030-2011 با استفاده از داده هاي شبيه سازي شده توسط مدل LARS-WG5
پيشبيني تأثير تغيير اقليم بر مصرف آب گندم طي دو دهه آتي در استان خراسان رضوي
بهينه يابي مصرف آب آبياري در كشت توام گياهان گندم و سيب زميني در شرايط آبياري استاندارد و كم آبياري
مديريت منابع آبي با استفاده از بهينه سازي الگوي كشت (مطالعه موردي : شبكه آبياري دز)
تاثير تغيير اقليم بر ضريب گياهي گندم، چغندر قند و ذرت در خراسان رضوي
تحليل ريسك و ارزيابي تاثير تغييراقليم بر زيست توده گياه ذرت (مطالعه موردي: پاكدشت)
توسعه يك مدل سيستم تصميم گيري پشتيبان براي انتخاب سيستم آبياري
برآورد تبخير و تعرق واقعي در مقياس منطقه اي با استفاده از تصاوير لندست
Designing an Appropriate Cultivation Pattern for an Arid RegionWith Application of Compromise Programming(Case study: Sistan region in Iran)
استفاده از كم آبياري تنظيم شده (RDI) در مراحل رشد انگور به منظور ارتقاء بهره وري مصرف آب و عملكرد
بررسي اثر خرداقليم هاي شهري بر تبخير- تعرق گياه مرجع در سطح شهر اصفهان
بررسي تأثير گرد و غبار ناشي از آلودگيهاي صنعتي بر خصوصيات فيزيكي خاك و هيدروليكي خاك (مطالعه موردي منطقه صنايع فولاد خوزستان)
بررسي اثر توامان زمان آبياري تكميلي و تاريخ كشت بر افزايش بهره وري آب در شرايط ديم(گياه عدس)
بررسي شاخص سطح برگ و درصد آب ارقام ذرت دانهاي در سطوح مختلف آبياري
ارائه مدل پيش بيني تبخيرتعرق درراستاي تغييرات اقليم، مطالعه موردي دركرج
استفاده از روش مونتكارلو در شبيهسازي دادههاي بارندگي ساليانه و ماهيانه
واسنجي و صحتسنجي مدل AquaCrop در مزارع كلزا تحت مديريت زارعين
تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره و برنامه ريزي آرماني
بررسي پتانسيل اقليمي استان آذربايجان شرقي به منظور كاشت گردو
شبيه سازي نياز آبي دردو سال 2025 و 2050 بااستفاده از مدل تغيير اقليم ECHAM4
تحليل زماني و مكاني وقوع يخبندان هاي زود رس پائيزه و ديررس بهاره در استان زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي شرايط بارش در شهرستان كنگاور و ارائه راهكارهاي مناسب در بهبود مديريت مصرف آب
بررسي بهرهوريهاي مختلف براي برخي از محصولات كشاورزي مهم در استان قزوين
بررسي عملكرد كنترل كننده موضعي بالادست PI با منطق پس خورد + پيش خورد در ابتداي كانال با بروز اختلال در دبي ورودي
بررسي تغييرات ضرايب معادله آنگستروم بر اساس عرض جغرافيايي و ارتفاع
بررسي سياست قيمتگذاري آب كشاورزي در كشورهاي همسايه ايران
تأثير روش آبشويي متناوب در اصلاح خاكهاي شمال هوفل دشت آزادگان
تاثير استفاده از سوپر جاذب و سولو پتاس بردور آبياري در شرايط كشت ذرت دانه
ارزيابي قطره چكانهاي مورد استفاده در آبياري تحت فشار
اثر زئوليت بر رشد ذرت و قابليت استفاده پتاسيم
بررسي تغييرات خصوصيات خشكسالي اقتصادي- اجتماعي و تأثير تغيير اقليم بر آن در دوره آتي(مطالعه موردي: زير حوضه قر هسو استان گلستان)
پيش بيني ميزان عملكرد محصول گندم ديم با استفاده ازمدل رگرسيون درختي
نقش بيمه محصولات كشاورزي در مديريت ريسك
مدلسازي و پيش بيني آب و هوايي فصلي با بكارگيري الگوهاي فصلي، شبكه عصبي و هيبريد
استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبيه سازي حركت و جذب آب درخاك براي گياه چغندرقند
بررسي روند تغييرات پارامترهاي هواشناسي (مطالعه موردي بندر انزلي)
پهنه بندي خشكسالي در استان بوشهر با استفاده از نمايه استاندارد بارش (SPI)
اندازه گيري تبخير تعرق واقعي برنج در شرايط كم آبي و حضور آب زيرزميني كم عمق درستون هاي كشت در گلخانه
پيش بيني اثر اجراي سناريوهاي مديريتي بر ميزان تبخير و تعرق در آبخيز چهل چاي رودخانه گرگانرود
تعيين نياز آبياري گندم در سطوح احتمال مختلف در استان آذربايجان شرقي
محاسبه و پهنهبندي تبخيرو تعرق در استان خراسان جنوبي با استفاده از روش IDW
افزايش بهره وري مصرف آب با استفاده از سيستم كشت متمركز برنج
طراحي و ساخت تشت تبخير اتوماتيك
پيش بيني تبخيرتعرق بر مبناي بهترين مدل اصلاحي ارائه شده با كاربرد رگرسيون چند متغيره
مديريت آب در مزرعه: چالش ها و فرصت ها
استفاده از مدل SIMETAW جهت شبيه سازي پارامترهاي اقليمي و تبخيرتعرق (مطالعه موردي: ايستگاه مشهد)
مقايسه روش هاي پارامتري و ناپارامتري تحليل روند در بررسي تغييرات اقليمي بارش
استفاده از رويكرد شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت سرعت باد در شهرستان جيرفت
ارزيابي و مقايسه مدل هاي فيزيكي وتجربي برآورد دوره خيسي سطح برگ
كاربرد مدل داده كاوي M5 در پيش پيشبيني تبخيرتعرق پتانسيل (مطالعه موردي :ايستگاه شيراز)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید