مقاله های علمی پژوهشی هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران 19 تا 21 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید. در این کنفرانس 298 عنوان مقاله تخصصی شامل 1883 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

 

 

كاربردها و قابليتهاي منسوجات در كنترل فرسايش خاك
معرفي ژئوگريدها و كاربرد آنها در خاكريزها و زيرسازي بستر راهها
Investigation the effect of various loads of organically modified montmorillonite on dyeing properties of polypropylene nanocomposites
تاثير تاب نخ و فاصله نيمچه نخ ها برپارامترهاي ساختاري و استحكام نخهاي سايرو
استحكام نخهاي رينگ تجمعي سولو و سايروي ريسيده شده با توجه به پارامترهاي ساختاري نخ
تخمين انرژي ذخيره شده درپارچه هاي حلقوي پودي ساده با روش بيرون كشي نخ
حذف رنگزا ازپسابهاي نساجي با استفاده ازكربن فعال/پراكسيدهيدروژن
ارزيابي اثرات تورمي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها بر صنعت نساجي
اصلاح خصوصيات شيميايي كالاي پنبه اي با به كارگيري نانو ساختار دندريمرپلي پروپيلن ايمين
ساخت نانوالياف پلي(وينيليدن فلوئورايد): بهينهسازي با استفاده ازطراحي مركب مركزي
بررسي اثر كيفيت حلال بر روي ساخت نانوالياف پلي(وينيليدن فلوئورايد)به روش ريسندگي الكتريكي
ضريب جذب صوت پارچه هاي تاري – پودي
حذف رنگزاي بازيك قرمز 18 از پساب رنگي نساجي با استفاده از كيتوسان-اتيل اكريلات
بالانسخط مونتاژ پوشاكبا منظور كردن يكنوع ماشين در هر ايستگاه كاري
ارزيابي كيسخوردگي دوختتوسط تحليل موجهاي كيسخوردگي
تاثير نمره نخ دوخت و پارامترهاي ماشين دوزندگي بر كيسخوردگي پارچه- هاي نازك
ارزيابي كيسخوردگي دوختتوسط روشليزر خطي
مطالعه راحتي پوشاك نظامي
آناليز كيسخوردگي كشش
سهم هريكاز انواع كيسخوردگي در پارچه كيسخورده
بررسي تأثير استفاده از لايي بر خواصفيزيكي و مكانيكي پارچههاي بادگير
بررسي اثرتغيير حلال برمرفولوژي نانوالياف حاصل ازپلي كاپرولاكتان
مطالعات باليني برروي وب نانوليفي مخلوط كيتوسان – پلي وينيل الكل و بررسي اثرات بهبود زخم برمدل حيواني
جذب زيستي رنگزاي آلي اسيدي قرمز ١۴ از پساب صنايع نساجي با استفاده از گياه آزولاFiliculodes
كاربرد فناوري نانو درپوشاك نظامي
مطالعه رفتار مشتري در فرآيند خريد تيشرت زنانه در تهران
تاثير مرسرايزينگ گرم برخواص پارچه پنبه اي خام
تاثير دوخت براستحكام پارچه هاي فيوز شده
تأثير عمليات تكميل و طرح بافت پارچه بر ميزان سايش سوزن دوخت
بررسي خلل و فرج سطحي پارچه حلقوي پودي ساده تحت كششتكمحوري
ميكروكپسول ها و كاربرد آن در صنعت نساجي
تاثير حلالهاي مختلف برفرايند لكه بري
بررسي شرايط برداشت و ترموديناميك جذب رنگ (Reactive Yellow 15) از محلول آبي با استفاده ازجاذب گياهي سبوس گندم
بررسي ارتباط پارامترهاي ساختاري و رفتار قالبپذيري پارچههاي بيبافت
بررسي اثرفتوكاتاليستس نانوذرات TiO2 برفرايندلكه بري لكه هاي تانين
تاثير كشش نخهاي تاروپودبرخواص فيزيكي پارچه بافته شده
بررسي رفتارخستگي پارچه تاري – پودر فيلامنتي تحت ب ارگذاري سيكلي
بررسي دوره حيات بنگاه هاي صنعت نساجي و عوامل موثربرآن مطالعه موردي بنگاه هاي جديدالورود طي سالهاي 83-1375
طراحي سامانه جهت تعيين ميزان و نوع موادتغيير فازدهنده درمنسوجات هوشمند
بررسي دماي تثبيت نخ پلي استرتكسچره هوا روي تقليل وزن پارچه تهيه شده از آن
ارائه يكسربرنامه توليدMPS)براي يكواحد توليدي پوشاك (مطالعه موردي)
تاثير مرسرايزينگ گرم بر خواص پارچه پلي استر – پنبه اي خام
بررسي اثرنوع ليف پلي استروطرح بافت روي جذب و انتقال آب درپارچه حلقوي پودي مورد استفاده درلباسهاي ورزشي
بررسي ظرفيت جذب انرژي در كامپوزيت ه اي تقويت شده با پارچه هاي حلقوي پودي سه بعدي
تهيه نانوالياف سلولزي از كاه ب رنج از طريق الكتروريسي
بررسي هيدروليز رنگزهاي راكتيو در رنگرزي كالاي پنبه اي
رنگزدايي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي گوگردي توسط تخليه الكتريكي كرونا
بررسي تاثير تخليه بارالكتريكي كرونا برخواص شيميايي و جذب رنگ پلي پروپيلن
تنوع بخشي فامي دررنگرزي پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه با استفاده ازتغييرات PH حمام رنگرزي
تاثير تقليل وزن قليايي بر خواص تجع د ي نخ پلي استر تكسچره تاب مجازي
بهبود خواص ضد چروك پارچه پنبه اي آغشته شده با رزين توسط تابش تخليه اي الكتريكي كرونا
رنگزاهاي راكتيو عملگر جديد، قسمت 2: رنگرزي و تكميل همزمان بر روي كالاي پنبه اي
رنگزاهاي راكتيو عملگر جديد، قسمت 1: طراحي، سنتز و بررسي رنگزاها
پيشبيني ميزان آسيب ايجاد شده در برابر ضربه كامپوزيتهاي مركب درون لايهاي بازالت و نايلون با استفاده از استحكام كمانشي باقيمانده
تأثير رنگزاهاي طبيعي بر ميزان محافظت كالاي پشمي در مقابل امواج ماوراء بنفش
تهيه و ارزيابي نانوالياف پليكاپرولاكتون حاوي سيمواستاتين و نانوذرات شيشه زيست فعال جهت رهايش كنترل شده دارو
تهيه نانوالياف كامپوزيتي پليكاپرولاكتون/پلي اتيلن گليكول حاوي نانوذرات شيشه زيست فعال و ارزيابي خواص مكانيكي و زيست فعالي
بررسي نظري و تجربي ساختار منافذ در لايه نانوالياف الكتروريسي شده
تكميل ضد ميكروبي الياف پشم با رنگهاي طبيعي گزنه وسماق
بررسي تاثير حضور نانوپودردي اكسيد تيتانيوم بر خواصالكتروشيميايي لايه نانوالياف پلي وينيل الكل پوششداده شده با پلي آنيلين
كنترل و بررسي ناحيهي تجمع نان و الياف در فرايند الكتروريسي با يك و چند نازل
اصلاح سطحي پارچه پلي استري با استفاده از نانورس اصلاح شده و كرونا
توليد نانو پودر از پروتئ ي ن بازيابي شده پر
آهارگيري پارچه پنبهاي با استفاده از آلفا-آميلاز جدا شده از يك سويه بومي
بررسي مقاومت الكتريكي سطح نخهاي كامپوزيتي مغزي – غلاف با رويه نانوالياف حاوي نانولوله هاي كربني
بررسي تأثير نانوذراتTiO2بر روي خواص الكتروشيميايي غشاهاي الكتروليت پليمري نانو اليافPVA/ TiO2در باتري هاي يون ليتيمي
تشكيل ذرات تيتانيوم دي اكسيد درنانوالياف PAN حاوي تيتانيوم ايزوپروپكسيد درمرحله فعال سازي
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي پارچه پنبه اي اصلاح شده بانانوساختار درخت سان پلي پروپيلن ايمين
بررسي خواص مكانيكي منسوجات با استفاده ازمدلسازي به روش اجزاي محدود
بررسي تئوري و تجربي مدول اوليه منسوجات بافته شده
تاثير نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم برخواص نوري نانوالياف پلي وينيل الكل
تأثير فرايند پليمريزاسيون و توليد بر روي ريزساختار الياف پلي(اتيلن ترفتالات)(پلياستر) با ميزان پرزدهي كم
بررسي تاثير الياف و پارچه پلي پروپيلن در عايق سازي مصالح ساختماني
بررسي تاثير افزايش LiClبررفتارمحلول PVA به منظور استفاده درالكتروريسي
ارتباط بين مفاهيم رفتاراصطكاكي و ساختارپارچه هاي تاري – پودي درتمام جهات
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري اصطكاك پارچه درتمام جهات
بررسي تاثير غلتك سولواسپان برروي ميانگين موقعيت ليف با استفاده ازتكنيك پردازش تصوير
بررسي جذب رنگ پلي استرتحت شرايط قليايي با روش دماي بالا و كريري
توليد نانوپودرسريسين به روش الكترواسپري
رنگرزي پشم با رنگزاي طبيعي زرد استخراج شده از اسپرك
بررسي سازگاري تركيب مواد رنگزاي طبيعي در رنگرزي پشم
امكان سنجي توليد قند از ضايعات سلولزي
رفتار كاسه انداختن پا ر چه هاي با ساختار حلقوي پودي توليد شده از نخ هاي مخلوط با استفاده از پردازش تصوير
گرافت سيكلودكسترين روي الياف لينتر پنبه و بررسي ظرفيت نگهداري آب آن
كاربرد و نقش ژئوگريدها در روسازي راهها و لايههاي آسفالت
بهبود ثبات شستشويي رنگزاهاي راكتيو مختلف روي كالاي نايلوني بااستفاده از فول بكتان، تانيك اسيد و تركيب كاتيوني
استفاده ازفناوري امواج راديويي حاصل ازآرف اف اي دي RFID درصنعتپوشاك
مدل نيازسنجي آموزشي مبتني بر رضاي ت مشتري و بكاگيري آن در صنعت نساجي
چاپ طرح هاي رساناي نيكلي روي پارچه پلي استري با استفاده از روش پاشش الكتريكي
بررسي ساختارداخلي نانوالياف پلي اتاكاپرولاكتون – نانورس
تهيه نانوپودر از ضايعات ابريشم و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم مخلوط آن با پليپروپيلن
بررسي عوامل موثردرتهيه نمك نايلون برروي خواص فيزيكي آن
بررسي تاثير نانوويسكرهاي SiC برخواص كششي و خمشي نانوكامپوزيت سيليسيم كاربيد / اپوكسي
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي زيست تجزيه پذيرتقويت شده اليافي
بررسي تاثير جابجايي پل تاربرروي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي فاستوني
تهيه و بررسي خواص نانوالياف كامپوزيت فيبروئين ابريشم و نانولوله كربن
تاثيرنوع دوپانت برحساسيت كششي حسگرسيگنالهاي بيومكانيك
معرفي روش جهت كمي كردن ميزان وضوح نقش فرش قسمت اول استفاده از پارامترهاي آماري
آناليز نسبيت خاكستري براي بهينه سازي فرآيند توليد نخ هاي چرخانه اي ريسيده شده ازمخلوط الياف پنبه و ضايعات كارخانه پنبه پاك كني
مروري بر ژئوتكستايلهاي تهيه شده از الياف طبيعي و كاربردهاي آنها
مقايسه سبكهاي تصميم خريد پوشاك بين زنان دانشجوي نسل Y:ساكن تهران و سايرشهرستانها درايران
شبيهسازي تغييرات كششنخ تار بر روي ماشين بافندگي
صمغ گيري نخ ابريشم و اثرات آن بر ميزان جذب رنگ
تاثير تنظيمات كششو سرعت غلتكها، برخي از ماشين آلات خط تكميل بر روي ميزان جمع شدگي پارچه هاي ريب1×1صد در صد پنبه اي
تاثير ابعاد كانال عبورنخ جت اينترمينگل برثبات و ساختارگره توليدي
بررسي قابليت فيلمهاي پلياستر نيمه بلوري در كسب خواص حافظه شكل
بررسي تاثيرنمك بر طيف جذبي رنگزاي مستقيم
تبديل نمره نخ به يكديگر با استفاده از گوشي هاي موبايل و تحت سيستمJava باقابليت چند زبانه شدن
مدلسازي و ارزيابي منسوجات با قابليت انتقال رطوبت ويژه
خصوصيات رنگپذيري، ثبات هاي شستشويي و نوري نخ پشم رنگرزي شده باپوست درخت كاج
خواص مكانيكي الياف پلي پروپيلن حاوي نانولوله هاي كربني چند ديواره
بررسي اثر آمونياك و اوره بر روي نخ پشم رنگرزي شده با گياه رنگزاي خوشك
نوآوري در تعريف هندسي ساختمان تاري-پودي در مدلسازي با روشاجزاي محدود تقويتكننده كامپوزيتها
مطالعه مورفولوژيكي الياف پلي پروپيلن آلياژي با مخلوط PET/SEBS مصرفي درموكت تافتينگ
بررسي تاثير خصوصيات غشا ميكرومنفذدار آب دوست برعملكرد پارچه هاي ضدآب و ضدباد با قابليت عبوردهي بخار آب
تاثير ترموفيزيولوژيكي لايه هاي هوشمندمنسوج حاوي مواد تغييرفاز PCM ميكروكپسول دار شده برتعادل دمايي و ميزان تعرق بدن
ارتقاء مدل ناحيه كاردينگ درماشين كارد الياف كوتاه
رنگرزي خامه قالي با گياه رنگزاي پلم آقطي
سنتز و ارزيابي رنگزاي راكتيو جديد با خاصيت ضدحشره و ضدباكتري
تاثير نوع نانو ذرات فلزي بر مشخصه هاي فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي هادي
بررسي خواص مكانيكي الياف پل يپروپيلن حاوي نانوذره اكسيد روي
بررسي رفتار خمشي و برش سطحي چند لاي ه هاي كامپوزيتي تقويتشده با پارچهها ي مركب بازالت و نايلون
استفاده از الياف ضايعاتي صنعت نساجي در ساخت پانل هاي بتني سبك
چشم اندازي بر زنجيره تأمين پوشاك نظامي كشور
بررسي تاثير پخت و مرسرايزينگ برظرفيت نگهداري آب
تاثير شرايط گرافت الياف لينتر پنبه برظرفيت نگهداري و ضريب جذب آب
طبقه بندي الياف به روش طيف سنجي
بررسي نگرشكاركنان نسبت به فرهنگايمني مطالعه موردي: شركتنخ آفتاب يزد
رنگرزي كالاي پنبه اي و پشمي با رنگدانه نانو ذرات كربن سياه
تاثير نانو ذرات كربن سياه بر خواصكالاي پشمي و پنبه اي
مقايسه طيف انعكاس و پارامتر رنگي موادرنگزاي طبيعي زردپوست انار، جاشير و اسپرك
شبيه سازي تغيير شكل پارچه ي حلقوي پودي درهنگام اعمال نيروي تك محوري توسط مدل دوبعدي شش گوش
بررسي تئوريكي رابطهي يكنواختي نخ با طول الياف، فاصلهي غلتكها و توزيع كشش در ماشين رينگ و مقايسهي آن با نتايج تجربي
معرفي روشي جهت كمي كردن ميزان وضوح نقش فرش قسمت دوم استفاده ازبعد فراكتال و توان هارست
بررسي حذف عمليات حرارتي درتوليد ژئوتكستايل ها با تغيير پارامترهاي توليد لايه
سيستم نوين اندازه گيري آنلاين ميزان پيشروي لبه پارچه
ارائه مدل هندسي حلقه بافت حلقوي پودي برمبناي موقعيت قرارگيري مونوفيلامنت هاي تشكيل دهنده نخ
شبيه سازي پارچه ي حلقوي تاري يك شانه 1×1 با استفاده از روش اجزاي محدود
تاثير پارامتر تراكم بافت برميزان لول شدن پارچه هاي حلقوي تاري
بررسي اثرپارامترهاي نخ و پارچه برميزان پرزدانه بافت حلقوي پودي اينترلاك
بررسي تاثير تغيير سرعت دوراني چرخانه و زننده روي فراواني الياف دورپيچ
توليد كامپوزيت جاذب صوت از ضايعات بي بافت پلي استر و پلي پروپيلن با استفاده از رزين
كيتوسان عامل دار شده توسط كربوكسي متيل بتاسايكلودكسترين و استفاده از آن در تهيه نانوالياف
بررسي اثرپخت برميزان جذب رنگ كالاي پشمي دررنگريزي با روناس
تعيين ضريب پوشانندگي پارچه با استفاده از روشمحاسباتي وميكروسكوپي و بررسي نتايج
بررسي تاثير اختلاط پلي پروپيلن داراي توزيع وزن مولكولي متفاوت برخواص فيزيكي و خواص موجي نخهاي تكسچره شده
بررسي خواصضد آتشو مكانيكي لايه نمدي پلي استر توسط پودرهاي فنليك
ساخت الكترود حسگر بر پايه نانوذرات نقره جوهرافشاني
اثرنانوذره اكسيد روي برمورفولوژي و پايداري حرارتي الياف پلي استايرن الكتروريسي شده
ساخت الكترودهاي انعطاف پذير حسگر زيستي گلوكز با استفاده از نانو ذرات نقره جوهرافشاني
مدلسازي فيلامنت پلي پروپيل ن در عمليات هيت ستينگ
ارائه روشي جايگزين براي فرآيند شستشوي احيايي پارچه پلي استر رنگرزي شده در جهت كاهش آلايندگي محيط زيست
اثرپخش عرضي جريان الياف مولتي فيلامنت برخواص نخهاي مغزي داررينگ
مطالعه خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي پرزدار پنبه اي درشرايط استراحت فراصوتي
بررسي تأثير اندازه كليپسبر خواصكيفي نخ رينگدر سيستم ريسندگي نيمه فاستوني
بررسي اثر كرير در رنگرزي اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
تهيه نانو الياف درختسان بر پايه اكريليك
بررسي خواصضد ميكروبي پارچه نايلوني عمل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم به روشپد-پخت
تاثير نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم برخواص انعكاسي پارچه هاي پنبه / پلي استري چاپ شده با فام قهوه اي درطول موجهاي مرئي و مادون قرمز نزديك
تكميل تاخير دراشتعال كالاي پشمي با استفاده از تركيبات اوره كندانس
بررسي پارامترهاي بهينه توليد ژئوتكستايل مورداستفاده در جلوگيري ازفرسايشنوار ساحلي دريا
طراحي پارچه با اقتباساز نقشمايه هاي فرشساروق
بررسي تاثير جنسنخ پود بر خواصمكانيكي فرشماشيني
مقايسه كارايي اسكنرواسپكتروفتومتردرارزيابي ثبات شستشويي منسوجات
بكارگيري سيستم مديريت محيط زيست درصنعت نساجي موانع و راهكارها
تاثير دندانه نمك زيركونيوم بر خصوصيات كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي طبيعي روناس
بررسي خصوصيات مكانيكي و راحتي پا ر چههاي دورو چاپ مورد استفاده درنسل جديد پوشاك
توسعه نخهاي نانوكامپوزيتي پلياتيلن ترفتالات رنگپذير با رنگينههاي كرومي
ساخت فومهاي حاوي ميكروكپسولهاي موادتغيير فاز و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آنها به منظور كاربرد درالبسه هوشمند متعادل كننده دما
سنتز و كاربرد همزمان نانوساختارهاي فلزي روي سطح پارچه
بررسي مقاومت سايشي پارچههاي حلقوي بافتنانوكامپوزيت نقره/روي/پليپروپيلن
افزايشخواصمحافظتي در برابر پرتوهاي فرا بنفش از طريق توليد نخهاي نانوكامپوزيتAg/ TiO2/ PP
افزايش مقاومت ساختاري پليپروپيلن در برابر پرتوهاي فرابنفش با استفاده از نانوفناوري
بهبود رنگپذيري پليپروپيلن با توليد پارچههاي نانوكامپوزيتي نقره/روي/ پليپروپيلن
تأثير پايداركننده و سرعت واكنشبر رشد نانو سيمهاي فلزي روي سطح پارچه
تاثير مرسريزاسيون بررشد نانوساختارهاروي پارچه پنبه اي با استفاده از امواج فراصوت
نقشزاج سفيد و كات كبود در حذف آلايندههاي پساب واحد پشمشويي
بررسي اثر مقاومت هوا بر پوشاك ورزشي
بررسي تاثير عمق رنگي پارچه بر درك بصري پرزدانه
معطرسازي پارچه فاستوني با بكارگيري تركيبات دندريمري
بررسي ويژگي هاي سطحي پارچه پلي استر/پشم عمل شده با مواد مختلف
بررسي سختي خمشي اليا ف پلي(اتيلن ترفتالات)و تأثير آن بر روي خصوصيات پرزدهي منسوجات
ضدميكروبنمودن منس وجات و روپوشهاي بيمارستاني با رنگرزاي نيل
تاثير عمليات بعدي روي ويژگيهاي نخ پشمي رنگ شده با روناس
ارزيابي كمي و كيفي تغييرات ساختاري درالياف اكريليك طي عمليات پايدارسازي حرارتي
توليد و بررسي ريز ساختار الياف دوجزيي پوسته مغزي پلي پروپيل ن پلي اتيلن ضدباكتري حاوي نانو ذرات نقره
بررسي خواص ضدباكتري الياف دوجزيي حاوي نانو ذرات نقره
بررسي رفتار حرارتي كامپوزيت پليمر حافظه دارTecoflex -نانولوله هاي كربن
بهبود خاصيت حافظه شكلي پلي يورتان حافظه دار Tecoflex با استفاده از CNT
بررسي تأثير نوع غلظت دهنذه و روش تثبيت (ترموفيكس و بخار تحت فشار) بررانذمان رنگي در چاپ پلي استر با رنگينه هاي ديسپرس
مقايسه رنگرزي كالاي پشمي با رنگزاي روناس در شرايط آلتراسونيك وشرايط معمولي
بررسي و مقايسه خواص رنگ پذيري پشم و ابريشم با سه رنگزاي طبيعي اسپرك ، رازيانه ، و جفت
تاثيرمونومرمتااكريليك اسيد برابعاد ريزكپسولهاي حاوي موادتغييرفازدهنده به منظور كاربرددرمنسوجات
بررسي امكان و شرايط چاپ كالاهاي پنبه اي با استفاده از برخي رنگزاهاي طبيعي متداول
بررسي شرايط عمليات تكميل ضد چروك بر روي پارچههاي پنبهاي با استفاده از -N,Nدي متيلول- 4و 5- دي هيدروكسي اتيلن اوره DMDHEU
مقايسه رن گپذيري پارچه پنبه اي كاتيون ي مرسريزه نسبت به پارچه كاتيوني سفيدگري شده با رنگينه طبيعي زردچوبه
بررسي تاثير مشخصه هاي بافت برخصوصيات مكانيكي پارچه شبكه اي تقويت كننده آسفالت
تكنولوژي ساخت لوله هاي انتقال سيال تقويت شده با پارچه
استفاده از روش سل-ژل براي آماده سازي پارچه پنبه اي آب گريز
تاثير لايهگذاري بر خصوصيات خمشي كامپوزيتهاي مركب تقويت شده باپارچههاي بازالت و نايلون
ارزيابي كمي كيس خوردگي با استفاده از ليزر
تكميل همزمان ضدچروك و ضدآتش كالاي سلولزي با كربوكسيليك اسيدها
بررسي عملكرد فيلترهاي نانوليفي درتصفيه پسابهاي رنگ
كيس خوردگي و روشهاي ارزيابي آن
بررسي تاثير كشش نخ دوخت و تراكم بخيه بررفتار جمع شدگي درز درپارچه هاي جين
مطالعه بر روي خواص فشار ي پارچه حلقوي – پودي كشسان
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي الياف توليد شده از بطريهاي بازيافته پلياستري
تكميل ضدچروك و ضدباكتري پارچه جين با استفاده ازسيتريك اسيد و نيترات نقره
تاثير جنس الياف پليمري برخصوصيات مكانيكي كامپوزيت سيماني مهندسي شده
تكميل تاخير دراشتعال برروي منسوجات مخلوط الياف پلي استر/پنبه با استفاده از تركيبات اوره كندانس
الكتروريسي نايلون 11 و نايلون 610
تأثير شكل سطح مقطع الياف بر رفتار خمشي كامپوزيت سيماني
تهيه منسوجي معطر و ضدميكروب با است فاده از ريزكپسول هاي حاوي اسانس نعناع
بررسي خواص عبوردهي ذرات سازه نانوفيلتري جهت استفاده درپوشاك اتاق تميز
مطالعه تاثير تراكم سوزن زني پارچه بي بافت برخواص راحتي پوشاك لايه دار
تهيه منسوج سلولزي بدونبو با استفاده ا ز كمپلكس اوره-سولفاميك اسيد ونمك هاي فلزي
آهارگيري و شستشوي هم زمان پوشاك جين با آميلاز، سلولاز و لاكاز
ايجاد خواصضد ميكروبي روي كالاي جين توسط سنتز نانو نقره هم زمان با احياء اينديگو
رنگرزي و ضد ميكروبي يك مرحله اي كالاي پنبهاي با رنگزاي مستقيم و ستيل تري متيل آمونيوم برميد
اندازه گيري نيروي كششي ماده درحين كشيدگي برروي هندسه استوانه اي
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن نمدي با استفاده از روش عددي اجزاي محدود
ساخت خازن پارچهاي با استفاده از فناوري جوهرافشان
امكان سنجي رنگرزي كالاي سلولزي با رنگزاي ر اكتيو و تكميل ضد ميكروي آن با نانو نقره
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن چنگالي در فرآيندسوزن زني مخمل با استفاده از روش عددي اجزاي محدود
توليد نانوالياف پلي وينيل الكل/نانونقره آنتي ميكروبيال به روش الكتروريسي
الكتروريسي نانو الياف متخلخل پلي كاپرو لاكتان
طراحي و ساخت سامانه اندازهگيري نيروي دراگ وارد بر شبيهساز شناگر
بيو نانو تكميل پشم به منظور رنگبري پساب رنگي رنگزاي راكتيو آبي 2:عمليات با پروتاز و بارگذاري با نانو دي اكسيد تيتانيوم
نانو سفيدگري كالاي پشم عمل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم زير نورخورشيد
نانو شستشوي پنبه با ذرات نانو دي اكسيد تيتانيوم زير نور خورشيد
ساخت نانوكامپوزيت نانولوله كربن/نقره روي كالاي پنبهاي
بهينه سازي پارامترهاي بافت درتوليدپارچه هاي تاري – پودي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي خواص كيفي بيبافتهاي مختلف براي استفاده در روپوشهاي (Gown) جراحي
صرفه جويي در مصرف انرژي سيستم تهويه سالنهاي ريسندگي به كمك اينورتور
ضدچروك كردن پارچه پنبه اي با ماده فاقد فرم آلدهيد
پيش بيني آويزش پارچه هاي تاري – پودي باتحليل منحني عبور آن از نازل مخروطي شكل
بررسي امكان سنجش رفتار خمشي پارچه توسط نازل رنگي
بررسي تاثير نوع درز وتراكم دوخت بر زاويه برگشت پذيري از چروك
مطالعه روي مورفولوژي سطح نخ متخلخل الكتروريسي شده پلي ال لاكتيك اسيد
بررسي سميت رنگينه هاي مختلف بر ماهي گوپي
نمايش بردارهاي ويژه وزن دادهشده به منظور نمايش محدوديت ابعادي پايگاه دادهها
اثرمرسريزاسيون برخصوصيات راحتي پارچه هاي پنبه اي
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ريزلايه هيبريدي شامل نانوالياف نايلون 6 و پلي وينيل الكل توليد شده توسط الكتروريسي چندجته
بررسي و مطالعه پيرامون پارامترهاي مؤثر بر ميزان جذب آلودگي فيلترهاي بي بافت
بهينه سازي فرايند بازيافت فيزيكي بطري هاي پلي استر به منظور كاربرد درتوليد الياف نساجي
بررسي خودتميزشوندگي الياف پشمي رنگرزي شده با رنگزاي متال كمپلكس و عمل شده با نانودي اكسيد تيتانيوم
پيش بيني خواص كششي دسته الياف پشم /پلي استرازروي درصد مخلوط و خواص الياف
مطالعه تطابق ايزوترم جذب رطوبت پيرس بررفتار جذبي برخي از الياف طبيعي و مصنوعي
كاربرد منطق فازي در پيش بيني محافظت پارچههاي تاري و پودي در برابر اشعهي ماوراي بنفش
بررسي اثر تثبيت روي خواص مكانيكي ن خ بخيهيPLGAتوليد شده به روش الكتروريسي
بررسي و مقايسه خواص آبگريزي پارچه پنبه اي عمل شده با مواد ضدآب متفاوت
ارزيابي پرزدهي پارچه هاي بافته شده با استفاده از پردازش تصوير
تاثير پارامترهاي مختلف ماشين رينگ بر روي نايكنواختي هاي مختلف نخ پلي استر/ ويسكوز
استفاده از روش هاي داده كاوي جهت توسعه جدول سايزبندي مانتو مدارس يزد
بهبود ثبات شست و شويي رنگينه هاي راكتيو روي پشم با استفاده از فول بكتان
استفاده از روش هاي داده كاوي جهت توسعه جدول سايزبندي مانتو مدارس يزد
فتواكسيداسيون پساب حاوي رنگينه Disperse Red 1 با استفاده ازفرايند UV/H2O2
دستيابي به فام آبي درخامه قالي با وسمه ايراني و بررسي تغييرات رنگي ثباتي و شيميايي خامه رنگرزي شده
بررسي خواص انعكاسي پارچه حاصله از الياف پلي پروپيلن اصلاح شده براي استتار درنواحي مرئي و مادون قرمز نزديك به روش چاپ پيگمنت
تاثير پارامترهاي ريسندگي بر خصوصيات فيزيكي- مكانيكي نخهاي چرخانهاي ويسكوز و مقاومت سايشي وپرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي
مطالعه ي تاثير نخهاي پلي آميد66 با استحكام زياد و پلي پروپيلن برخواص مكانيكي پارچه تاري – پودي
توليد عايق صوت با استفاده ازضايعات پارچه بي بافت
پيش بيني ميزان شكل پذيري منسوجات بي بافت براساس طرح دوخت با استفاده از شبكه عصبي
توليد جاذب صوتي با استفاده از ضايعات منسوجات بي بافت
طراحي بهينه مكانيزم حركتي راهنماي نخ(شيطانك) در ماشين دوزندگي با توجه به منحني حركتي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
سنجش افتايش پارچه هاي تاري پودي با بكارگيري روش اعمال نيروي متمركز
آناليز سينماتيكي مكانيزم محرك سوزن يك ماشين دوزندگي سردوز با استفاده ازروش ديناميك محاسباتي
استفاده از شبكه عصبي درپيش بيني استحكام دوخت منسوجات بي بافت با درنظر گرفتن پارامترهاي دوخت
استفاده ازروش خوشه بندي k-mean جهتعوامل تاثير گذار برتصميم خريدتي شرت مردانه
بررسي اثرحفاظت مغناطيسي نخ بريد دربافت هاي تاري – پودي
بررسي اثرحفاظتي پارچه هاي تاري – پودي دربرابر امواج الكترومغناطيس
تاثير روش اختلاط نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار نشدهMWNT)بركيفيت ريسندگي و خواص كششي الياف نانو كامپوزيتPA6/MWNT حين فرايند ذوب ريسي
بررسي تأثير درز در خم ش شلوار فاستوني
روشهاي ساختسامانههاي هوشمند براي حل مشكلات رنگرزي منسوجات
بررسي تاثير ظرافت الياف بر خصوصيات فيسيكي- مكانيكي نخهاي چرخانهاي ويسكوز
استفاده از روش خوشه بنديk-meanجهت گروه بندي فرم بدن
نقش پلي وينيل الكل در لكه دار شدن پارچه هاي پلي استر ويسكوز رنگرزي شده به روش ترموزول
بررسي تصور از بدن و مشكلات فرم قسمت هاي بدن (مطالعه موردي دانشجويان دختر وپسردانشگاه يزد)
مدل سازي اثر حفاظتي الكترومغناطيسي پارچه بافته شده از سيم رسانا
تاثير عامل درجه حرارت در برخي خوا ص نخهاي پشمي رنگرزي شده با نيل
بررسي تاثير نوع گره بر ميزان فشر دگي نخهاي پرز فرش دستباف
مرمت طرح پارچه هاي سنتي ايران با استفاده از هندسه نقوش
بررسي رفتار مكانيكي منسوج نبافته ژئوتكستايل به كمكطرح آزمايشعاملي
تاثير طراحي در راحتي لباسكار يكسره
اثر نانو ذره اكسيدروي بر مورفولوژي و پايداري حرارتي الياف پلياستايرن الكتروريسي شده
عمليات مرسريزاسيون نخ پنبه به رو ش پيوسته و غير پيوسته و مقايسه نتايج حاصله در براقيت نخ با استفاده از پردازش تصوير
مقايسه روشهاي متداول ضدميكروبي پوشاك جين با روش نانونقره
بررسي رنگبري پارچه جين درحضور مواداحياءكننده و فعال كننده سطحي
تهيه منسوج پوشش داده شده با عسل جهت ترميم زخم
تهيه منسوج سلولزي بدون بو با استفاده ازتركيب اوره كندانس سولفاميك اسيد و نمكهاي فلزي
بررسي تصفيه پساب صنعتي نساجي به روش الكتروشيميايي
بررسي كيفيت رنگينه هاي استخراجي از پوست انار در شرايط مختلف
بررسي بعضي خواص پلي وينيل الكل اصلاح شده ازواكنش با محصولات اوره كندانس
امكان سنجي توليدپليمر اكريليك مقاوم دربرابر اشتعال با بهره گيري ازتركيبات معدني
استفاده از لايه نانوالياف ضدميكروب درپوشاك
بررسي تحليلي پارامترهاي موثر در خواصثباتي فامهاي اصيل فرشايراني
بررسي تاثير تراكم لايه بي بافت ترموباندينگ مصرفي درفيلتراسيون تربه جهت پاككنندگي ناخالصي هاي آن
بررسي خواص ابعادي پارچه حلقوي پودي ساده پنبه اي درشرايط انجماد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید