انتشار الکترونیکی مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران 7 تا 9 شهریور 1391 توسط دانشگاه کاشان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید. در این کنفرانس 574 عنوان مقاله تخصصی شامل 3421 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

 

 

مروري برروشهاي مكان يابي تسهيلات باتمركز برمكان يابي شعبه هاي بانك
بررسي روشهاي تشخيص هويت و مقايسه آنها
استنتاج مدل رفتاري وب سرويس از تركيب وب سرويسها
طراحي مدارات سيستم اعدادلگاريتمي مانده اي با استفاده ازسيستم وان هات
تخصيص نرخ جريان درشبكه هاي پوششي با الهام ازمفاهيم اقتصاد خرد
ارائه سيستمي هوشمند جهت تشخيص و جداسازي بخش هاي مهم فرم هاي بانكي الكترونيكي
Optimization of Motion Mining Algorithms Using Combining Tracker-Level strategies
استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينهيابي در محيط پويا
بررسي روشي جديد براي تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم
طراحي سيستم خبره مشاوره درتعمير و عيب يابي سخت افزاررايانه
ارائه يك روش جديد پيمايش مرزي مبتني بر خودآزمون توكار جهت آزمايش ساختارهاي ارتباطي بين سوئيچهاي شبكه بر تراشه
سيستم رمز تركيبي بر اساس الگوريتم جديد كليد متقارن دايره و الگوريتم كليد نامتقارنCRTبا RSA براي برنامههاي كاربردي تجارت الكترونيك
ارائه طبقه بندي جديد براي الگوريتم هاي تشكيل ستون فقرات در شبكه هاي حسگربي سيم
نگاهي به شبكه هاي حسگربي سيم و ارايه يك طرح مسيريابي امن براي انتقال داده ها درشبكه هاي حسگر ناهمگن
مكانيابي مشخصههاي اصلي چهره بر اساس لبه از تصاويري با حالات پيچيده صورت
بازسازي آنلاين دادههاي حياتي هسته سيستمعامل به كمك ناظر ماشين مجازي
تحليل لايهي ESBدر معماري سرويسگرا
بررسي و شبيهسازي پروتكل امنيتي SPIN در شبكههاي سيار بيسيم با استفاده از نرمافزارNS2
تعميم فازي روش تورسكي دربازيابي مبتني برمحتواي تصاوير
ارزيابي محدودسازي تعدادلينكهاي ورودي و خروجي برروي شبكه هاي حسگربي سيم ازطريق چارچوب برنامه نويسي باينري تركيبي
مطالعه تطبيقي ازروشهاي طبقه بندي فازي دراطلاعات سرطان سينه
روشي براي بازيابي خطا بصورت توزيع شده به منظور بهبود مديريت خطا درشبكه هاي حسگربي سيم
بهبود نتايج سيستم هاي تطبيق آنتولوژي ها با دسته بندي كننده هاي تركيبي
Hamiltonian Paths in T-alphabet Grid Graphs
تبليغات هوشمند با استفاده از روش يادگيري بيزي Intelligent Advertising Using Bayesian Learning
محاسبه نسبت پواسون با استفاده از الگوريتم همبستگي تصاوير ديجيتال
ارائهي الگوريتم آنيل شبيه سازي براي حل مسئلهي مسير يابي باز وسايل نقليه
تعيين ميزان كنترل احساسات درافراد با كمك گرافولوژي و سيستم استنتاج فازي
اندازه گيري كرنص در تست كطص به روش پردازش ويدئويي
تأثير روش RTS/CTSدر بهبود كارايي استاندارد IEEE802.11
آشكارسازي و كلاس بندي وسايل نقليه متحرك در شب
Using Hidden Markov Model In Hierarchical Image Mining
بازيابي تصوير بر اساس محتوا مبتني بر ساختار فيزيولوژي چشم و بازخورد ربط
ارائه يك روش جديد مبتني برافزونگي مسير و افزونگي داده ها درشبكه هاي توري با بافر محدود جهت بهبود قابليت اطمينان داده
مروري بررهيافت هاي هيورستيك براي حل مساله ي جدول زمان بندي دروس دانشگاهي
Design Low Power Carry Save Adder Based On 4*4 Multiplier
مروري بر شبكه تحويل محتوا
تحليل و بهينهسازي هزينه كيفيت نرمافزار
قواعد اصلي كنترل انرژي و بهينهسازي مصرف انرژي در شبكههاي بيسيم
ارائه ي روش بهينه نقشه برداري در روبات هاي مين ياب هوشمند تحقيق تجربي
ارايه يك الگوريتممسيريابي جديد براي شبكه ميان ارتباطي benes
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد براي شبكه روي تراشه با تخصيص پهناي باند هوشمند براساس كانالهاي مجازي
ارائه متريكي جهت اندازه گيري پيمانه بندي با توجه به معيارهاي تغييرپذيري و كارائي درطراحي معماري نرم افزار
بررسي امنيت و ارتقاء آن در سيستم هايRFID
استفاده ازفيلترbilateral براي كاهش نويز و افزايش كيفيت تصاويرديجيتالي
با هزينه پايين: بررسي مشكلات امنيتي و راه حل هاRFID
يك روش نوين براي بهبود گذردهي درسيستم وايمكس
ارائهي يك پروتكل مبتني بر مسيريابي درختي براي شبكههاي حسگر پويا
Content -Based Image Retrieval With Graph Theoretic Approach
مروري بر كاوش كاربرد وب
ارائه يك روش بهينه سازي جديد براي الگوريتم كلوني زنبور عسل
كاهش حجم اطلاعات انتقالي در شبكههاي حسگر ويدئويي بي سيم با استفاده ازكدينگ ويدئويي توزيع شده
بهبود دسته بندNaïve Bayes براي بازسازي معماري نرم افزار
بررسي پروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
The Method based on browser loading model to Detect the contradiction between the user and browser buttons
استفاده ازبردارهاي مشخصه درقطعه بندي تصاوير ديجيتال به روش SRG
تحليل الگوريتم فاصله برداري گامها DV-Hop و الگوريتم هاي بهبود دهنده آن درشبكه هاي حسگربي سيم
Improvement of Multi-Target Tracking in a Multi-Agent Architecture with Multi-Sensor Data Fusion
انتخاب بهينه مقياس و جهت هسته لاگ گبور براي تشخيص خودكار حالات چهره
روش تشخيص چهره مستقل از زاويه ديد با استفاده از ويژگي هاي سيستم بينايي انسان بر مبناي تركيب طبقه بندها
بررسي سيستم هاي مبتني بر VOIPدر شبكه هاي كامپيوتري نسل آينده
اصول و مفاهيم فناوري رايانش ابري
تشخيص بيماري پاركينسون با استفاده ازدرخت تصميم طبقه بندي و رگسيوني C&R
مقايسه ي تحليلي الگوريتم هاي كنترل ازدحام با استفاده ازنرم افزار شبيه ساز شبكه
مهاجرت ماشين هاي مجازي
انتخاب ويژگي برمبناي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان و شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تاثير پارامترها بر روي دقت دستهبنديكننده ملهم از انتخاب معكوس NSSAC
رديابي اهداف متحرك مبتني برخوشه بندي پويا با محوريت ايستگاه اصلي TTDCBS
سيستم آموزش مجازي براي جلوگيري از مهاجرت عشاير به شهر
رتبه بندي قوانين همبستگي بر اساس معيارهاي فازي شده به روش تحليل پوششي داده ها
امنيت درسيستم هاي توزيع شده مسائل و راهكارها
ارائهي الگوريتم ژنتيك براي مسئلهي زمان بندي كارگاه باز به همراه ماشينهاي موازي با هدف حداقل كردن كل زمان دير كردها
حل مسئله تطبيق عبارت با استفاده از الگوريتم ژنتيك با روش انتخاب چرخ رولت
ارائه پروتكلي براي تضمين كيفيت سرويس درشبكه هاي حسگربي سيم
كاربرد خودكارهاي تعامل مولفه ها درتوصيف و وارسي سيستم ها: مطالعه موردي سيستم سوخت رساني خودروهاي انژكتوري
ارائه روشي جهت آزمون معماري سازماني و انتخاب بهينه ريسك ها بعدازآزمون مبتني بر AHP
جلوگيري ازدسترسي غيرمجاز كاربران به منابع گريد با استفاده از مدل هاي مبتني برتوشيح
مقايسه ي الگوريتم هاي ژنتيك و الگوريتم هاي ممتيك براي مسئله برنامه ريزي دروس دانشگاهي
مروري بررهيافت هاي تحقيق درعمليات برروي مساله ي جدول زمان بندي دروس دانشگاهي
Artificial neural network and regression model for estimating the volume of apple
انتخاب متدولوژي توسعه نرمافزار متناسب با شرايط پروژه
ارائه ي يك پروتكل جهت حفظ امنيت بيشتر سيستمهاي RFID
بررسي انعطاف پذيري و تحمل نرم افزارهاي تك نسخه اي و چندنسخه اي درزمان وقوع خطا
بررسي مساله احراز هويت كاربران به كمك مكانيزم تك ورود
انواع مكانيزم هاي تشخيص نفوذ و بررسي يك مورد پياده س ازي شده درنرم افزار Snort
روشي نو از الگوريتم ژنتيك درحل جدول زماني امتحانات
عملكرد سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده اوراكل
داده كاوي و موضوعWeb Mining
روش نگاشت پوياخارجي براي پيمايش NAT
دسته بندي مفهومي صفحات وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
بررسي اعتماد در وب معنايي
به كارگيري پروتكل انتقال دهنده ي كليد تأييد شده مبتني بر به اشتراك گذاري رمز براي بهبود طرح اشنور گليگور
ارزيابي ويژگيهاي اتكاپذيري سيستمهاي با ساختارTMR
مدل كردن همكاري گره ها در شبكه ي بي سيم با استفاده از نظريه ي بازي ها و ارائه ي راهكاري جهت تحريك گره ها به همكاري با يكديگر
توصيف گرنواحي ROI درفشرده سازي مبتني برمحتوا دركاربردهاي پزشكي
بررسي فناوري هاي CORBA و RMIو ارائه مدل تلفيقي در كاربري نرم افزاري
تكنيكهاي موجود براي حل مشكل شروع سردكاربرجديد درسيستمهاي پيشنهاد دهنده مشاركتي
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي مبتني بر پايگاه دانش و الگوريتم هاي ناظرجهت رفع ابهام متون
طراحي و ساخت دستگاه تمام اتوماتيك تست آگزيلياري كنتاكت
قطعه بندي خطوط متن درمستندات دستنويس مبتني برالگوريتم هاي ژنتيكي و به كمك تكنيكهاي ترسيمي
طراحي مدل پيشنهادگر توريسم براساس اطلاعات مكاني درموزه
سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از نحوهي ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي با استفاده از تكنيكهاي دادهكاوي
انتخاب خصيصه مبتني براختلاف فركانس خصايص دسته ها دردسته بندي باينري
انتخاب تامين كنندگان و شكل دهي زنجيره تامين با استفاده ازمذاكره بين عاملها
بررسي سيستم فايل توزيع شده هدوپ
اصلاح مدل آتاماتاي مولكولي مبتني بر محاسبات زيستي براي استفاده در شبكه هاي نانويي تصادفي
كاربرد امنيتي باركد دربانكداري الكترونيك مبتني برپيام كوتاه
ارزيابي مساله امنيت و محرمانگي درارسال ديتا توسط SSL درسيستم آموزش الكترونيكي
استفاده از الگوريتم هاي طبقه بندي در تشخيص سرطان سينه
ارزيابي مساله امنيت شبكه هاي كامپيوتري توسط تكنيك honey pot درراستاي افزايش محافظت لحظه اي
ارائه مدل كاربردي بروز رسانيGIS شبكه هاي توزيع برق در فناوري اطلاعات
افزايش طول عمر و نرخ تحويل درشبكه هاي حسگربي سيم مبتني برهمكاري
وب سرويس ها برروي وب معنايي و معرفي محيط اجرايي سرويسهاي وبWSMX به عنوان يك معماري سرويس گراي معنايي
بهبود پروتكل انتشار جذب دو مرحلهاي با استفاده از خوشهبندي
بهبود پروتكل انتشار جذب دو مرحلهاي در مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم
بهبود پروتكل انتشارجذب دومرحه اي انتشارمستقيم با استفاده ازخوشه بندي مديريت حركت سينك و گره هاي اصلي
بهبود عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از رايانش نرم
يك پروتكل انتقال مكعب داده براي كاربردهاي هوش تجاري سيار
ارائه يك سيستم توصيه گرمبتني برVTS Database
رتبه بندي قوانين استخراج شده از داده كاوي با رويكرد فازي
بهبودروش رتبه بندي چندتايي درقوانين داده كاوي
ارائه روشي براي محافظت از اسناد داراي رسم الخط فارسي در سيستم هاي آموزش الكترونيكي با استفاده از واترماركينگ ديجيتال
بررسي نگرشهاي نو درتجارت الكترونيك باتاكيد براعتمادكاربران
مروري برمفاهيم موانع و محدوديت هاي تجارت الكترونيك درايران
داده كاوي و نقش آن در هوشمندي رقابتي
ارزيابي سهولت كاربرد سايت هاي اينترنتي شركت هاي تجاري كشورتركيه از ديدگاه شهروندان اين كشور مطالعه موردي شهرآنكارا
مروري برروشهاي تشخيص نفوذ درشبكه هاي كامپيوتري
سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISMS
ارزيابي و مقايسه كارايي روشهاي كشف ترافيك مخرب درسيستمهاي كشف و جلوگيري ازنفوذIPS&IDS
حفظ حريم خصوصي درداده كاوي به روش توزين اهميت
استفاده ازسيستم هاي متن بازبراي پياده سازي مديريت دانش سازماني مطالعه موردي سه سيستم مديريت محتواي متن باز
درهم سازي بلوكهاي اطلاعاتي برپايه ي محاسبات پيمانه اي دراستاندارد پيشرفته ي رمزنگاري AES
سيستم مديريت محتواي معنايي SCMS
طراحي صورت فلكي ماهوارهاي بهينه براي پوشش مخابراتي خاورميانه
بررسي فاكتور اعتماددرسامانه هاي آموزش الكترونيكي
طراحي و شبيه سازي يك منبع تغذيه كامل با اقليت حداقل سازي نويز
Using Partial Differential for Denoising by Applying Furtur Neighbouring Structure
بهبود پارامترهاي سلول خورشيدي فيلم نازكCdS/CdTe به كمك اثرميدان دراتصال پشتي Back Surface Field
تاثير سايه ها بر پيكربندي هاي سري و موازي در ماژول هاي PV خورشيدي
بازشناسي برون خط كلمات دست نويس فارسي با استفاده ازتطبيق الگو مبتني برمدلسازي گاوسين
آناليز خودهمبستگي autocorrelation)براي تشخيص خودكاراثرانگشت توسط سامانه توموگرافي نوري همدوس
شناسايي خودكاراثرانگشت مصنوعي با استفاده ازتصاوير اثرانگشت بدست آمده ازسامانه توموگرافي نوري همدوس
آشكارساز فرابنفش با چاههاي كوانتومي نيتريدي با پاسخ دهي بالا
طراحي و شبيه سازي گيت منطقيANDتمام نوري با استفاده از كاواك هاي نقطهايي داراي آثار غيرخطي در بلورهاي فوتوني
شبيه سازي ژيروسكوپ فيبرنوري با فيدبك نوري تقويت شده و ارزيابي تاثير مشخصه هاي ساختاربرعملكرد آن
ارائه يك مدل كارآمد براي ارزيابي اثرات پارامترهاي فيزيكي روي مدولاتور الكتروجذبي
Circuit model Simulation for Waveguide-Separated Absorption, Grading, Charge and Multiplication-Avalanche Photodetector (WG-SAGCM-APD)
طراحي و تحليل سوئيچ خازني و موازي RF MEMS با استفاده ازCPW درباند V
بررسي حساسيت در حسگر گاز مقاومتي شيميايي
ساختارجديد سلول خورشيدي فوتوولتاييك نانوسيم هم محور با بازدهي بيشتر
محاسبه مشخصات فيسيكي نانو ساختارهاي بلور فوتوني با سه ساختار شبكه اي مربعي , مثلثي و گرافيتي براي طراحي ادوات نوري
Performance Study of Partial Update Adaptive Filter Algorithms in Distributed Networks
طراحي بهينه يك تقويت كننده عملياتي دو طبقه درتكنولوژيBulk driven با استفاده ازا لگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
ارائه يك ابزاربهينه سازي جديد مبتني برشبيه سازيجهت طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ براساس الگوريتم ژنتيك
Effect of Ion Implantation on the Resistance of Channel Region in the LDMOSFET
طراحي ليزر نيمرساناي DFBچند طول موجي با استفاده از ساختار شبه پريوديك فيبوناچي
مدلسازي و ارزيابي تاثير خازن گرماگيربرروي ميزان EMI هدايتي مودمشترك درمبدل سوئيچينگ فلاي بك
A 4th-Order Low-Power Gm-C Lowpass Filter for Bluetooth Receivers
طراحي يك آپ امپ bulk-driven با ولتاژ پايين
روش سريع براي تحليل و تشخيص گرافن نانوريبون FET توسط تابع گرين نامتعادل
مدلسازي ساختارمعلق كم تنش و كاربردهاي آن درسيستمهاي خازني بصورت خازن هاي متغير صفحه موازي MEMS
Designing a RFMEMS Switch with a Spiral Bent and a Gold Membrane to Reduce the Stimulation Voltage
مينيمم سازي اعوجاج هارمونيك ها دراينورترهاي چندسطحي داراي مدولاسيون پله
استفاده از مدل اختلاط خبرهها براي افزايش دقت سامانه مكانياب تفاضلي بلادرنگ
مدولاتوردلتا-سيگما مرتبه دوم با نسبت سيگنال به نويز بالا و ساختار انتگرالگير Al-Alaoui
كاهش اثر خودگرمايي و مقاومت ديفرانسيل منفي در افزاره ي SOI-LDMOS
An investigation of Uniformly-Doped and Delta-Doped Al0.25Ga0.75N/ In0.1Ga0.9N Pseudomorphic HEMTs
سيستم ذخيره سازي چندمتغيره با استفاده ازممريستور
طراحي مدار كم نويزوHIGH CMRR با بهره بالا درمحدوده فركانسي 0.1تا100هرتز مورد استفاده درالكتروآنسفالوگرامها نوارمغزي
يك تقويت كننده محدودساز (Limiting Amplifier) با تكنولوژي فيدبك مثبت براي نرخ داده ي 2.5Gb/s
طراحي جديد تقويت كننده كم نويز و پهن باند درتكنولوژيCMOS 0.18mm
<a href=”http://www.civilica.com/Paper-ISCEE15-ISCEE15_180.html” title=”طراحي يك تقويت كننده ي امپدانس انتقالي TIA كم مصرف براي نرخ داده 2.5Gb/s درتكنولوژي 0.18

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید