انتشار مجموعه مقالات اولين كنگره ملي زغال سنگ در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولين كنگره ملي زغال سنگ

مجموعه مقالات اولين كنگره ملي زغال سنگ

مجموعه مقالات اولين كنگره ملي زغال سنگ در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنگره ملي زغال سنگ 8 تا 10 شهریور 1391 توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر شاهرود برگزار گردید. در این کنفرانس 109 عنوان مقاله تخصصی شامل 1049 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنگره ملي زغال سنگ

 

تكتونيك زغالسنگ ايران
تعيين الگوي بهينه مديريت اكتشاف ذخاير زغالسنگ
تخمين گاز خيزي در معدن زغالسنگ پرورده 1 طبس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غير خطي
بررسي نوع كروژن و پتانسيل هيدروكربن زايي با استفاده از پارامترهاي راك اول در لايه زغال دار
بررسي و تحليل داده هاي اكتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش كامپيوتري
بررسي روش ژئوفيزيكي زمين رادار (GPR) در مطالعات زغالسنگ
معرفي نرم افزاري براي شناسايي نوع زغالسنگ هاي ايران با توجه خصوصيات اصلي و تكميلي
پتروگرافي آلي نهشته هاي زغالسنگي ناحيه قشلاق،البرز شرقي
مدلسازي سه بعدي و ارزيابي ذخيره لايه هاي C1وB2 در بلوك شماره 2 كانسار زغالسنگ پرورده شرقي طبس با استفاده از نرم افزار RockWorks و مقايسه نتايج آن با روش هاي سنتي
بررسي تاثير ساختارهاي زمين شناسي بر مقاومت نهايي پايه هاي زغالي
بررسي روش هاي جلوگيري از پديده ريزش ناگهاني در معادن زغالسنگ
مطالعه ي امكان سنجي مقدماتي از فرآيند گاز كردن زير زميني زغال سنگ(UCG)در ناحيه ي زغال دار مزينوي طبس
بررسي جايگاه اقتصادي فرآيند گاز كردن زير زميني زغالسنگ(UCG)در معدن كاري زغالسنگ
پيش بيني تاثير پارامترهاي موثر بر فاكتور ايمني پايه هاي زغالسنگي
بررسي رفتار برشي درزه هاي سنگ نرم با استفاده از مدل درزه هاي مصنوعي
تحليل انفجار سنگ در معدنكاري عميق زغالسنگ
تدوين پارامترهاي طراحي فرآيند گاز كردن زير زميني زغالسنگ (UCG)
الگوريتم تعيين سياست نگهداري و تعميرات مناسب تجهيزات معدني بر اساس قابليت اطمينان
مقايسه سيستم حمل و نقل در روش استخراج اتاق و پايه و جبهه كار طولاني
انتخاب نگهدارنده قدرتي مناسب بر اساس ويژگي هاي هندسي رگه زغال
مقايسه نتايج روش هاي تحليلي و عددي در ترسيم منحني واكنش زمين مطالعه موردي تونل شماره 12 معدن زغال سنگ همكار كرمان
تاثير زاويه اصطكاك بين لايه هاي سقف و كف پايه زغالسنگ در تنش افقي ايجاد شده در آن
سيستم هاي نگهداري گالري هاي معادن زغالسنگ
بهينه سازي سيستم نگهداري تونل شماره 12 معدن زغال سنگ همكار كرمان با استفاده از منطق فازي
ريزش در معادن زير زميني،عوامل ايجاد و راهكار هاي پيشگيري (معدن زغالسنگ داربيد خون)
بهينه سازي الگوي انفجار تونل 15 معدن زغالسنگ همكار
ارزيابي مدل تجربي بارتن_بنديس جهت پيش بيني رفتار برشي درزه هاي سنگي نرم و سخت
تاثير كارگاه استخراج جبهه كار طولاني در گسترش زون سست شدگي اطراف گالري ها
بررسي چگونگي تخريب سقف و تعيين طول اولين تخريب در كارگاه استخراج معدن مركزي پرورده 1 زغالسنگ طبس با رويكرد مدلسازي عددي
بررسي الگوهاي رايج در گالري هاي معدني و مقايسه آن با وضعيت جاري معدن و مقايسه آن با وضعيت جاري معادن زغالسنگ ايرانو تاثير آن در بهره وري از اين معادن
بررسي وضعيت طراحي و بازيابي لنگه هاي زغالي،در روش استخراج اتاق و پايه معدن مركزي پرورده 1 طبس
ارائه مدلي براي انتخاب روش استخراج معادن با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
تحليل پايداري تونل شماره 12 معدن زغالسنگ همكار (مطالعه مقايسه اي)
پيش بيني ضريب نشست ناشي از معدن كاري زير زميني زغال سنگ با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(ANN)و سيستم تطبيقي استنتاجي عصبي_فازي(ANFIS)
تخمين ميزان نشست سطح زمين در روش جبهه كار بلند مكانيزه با استفاده از مدل سازي عددي،مطالعه موردي:معدن زغال سنگ طبس
برآورد ميزان همگرايي،آماس كف و جمع شدگي ديواره راهروهاي معادن زغالسنگ و ارائه مدلي جديد(مطالعه موردي:راهروي K21 معدن طزره)
افزايش راندمان حفاري و انفجار تونل دسترسي معدن زغالسنگ اشكلي
پيش بيني نشست ناشي از استخراج معدن مركزي پرورده 1 زغال سنگ طبس با استفاده از روش هاي عددي و تجربي
مشكلات ناشي از وجود كمر بالاي مقاوم در استخراج زغالسنگ به روش جبهه كار بلند مكانيزه_بررسي موردي معادن زغالسنگ شرق استراليا
مدلسازي قابليت درام شيرر در معادن جبهه كار طولاني مكانيزه
مدل سازي عددي زاويه جابجايي سنگ در استخراج لايه هاي همجوار در معدن زغالسنگ همكار
طراحي سيتم هاي نگهداري پيچ سنگي تونل هاي پيشروي معدن مركزي زغالسنگ طيس و مقايسه آن با طراحي موجود
بررسي و طراحي سيستم نگهداري فلزي موجود در تونل هاي پيشروي معدن مركزي زغالسنگ طبس
ارائه روش نرم افزاري تعيين قابليت شستشوي زغال به جاي روش سنتي ترسيمي مير (mayer)
راه اندازي مجدد مدار مياني واحد واسطه سنگين كارخانه زغالشويي زرند
بررسي سينتيكي قابليت شناوري اختلاط خوراك خام كارخانه زغالشويي طبس
طراحي و راه اندازي مدار جدايش سيكلون_مارپيچ دو مرحله اي در كارخانه زغالشويي زرند
بررسي امكان جايگزيني نفت با گازوئيل در مدار فلوتاسيون كارخانه زغالشويي زرند
روش هاي نوين استخراج و توليد ژرمانيوم از خاكستر زغالسنگ
كاني زدائي شيميايي و پيش اكسيداسيون زغالسنگ به منظور تهيه ماده اوليه مناسب براي توليد كربن فعال
طراحي و ساخت واحد جدايش سيار سيكلون_مارپيچ براي كارخانه زغالشويي زرند
بررسي و بهينه سازي جداسازي ذرات ريز زغالسنگ با استفاده از ميز لرزان
افزايش راندمان كارخانه زغالشويي آق دربند با استفاده از شستشوي مجدد باطله توسط مارپيچ
تاثير زمان ماندگي بر رفتار شناور شوندگي خوراك كارخانه زغالشويي زرند
بررسي تاثير عوامل موثر بر كارآيي مارپيچ مطالعه موردي:كارخانه زغالشويي زرند
مدل سازي مدارهاي فلوتاسيون زغالسنگ مطالعه موردي:كارخانه زغالشويي زرند
بررسي تاثير پارامترهاي كنترلي فلوتاسيون ستوني بر ماندگي گاز هنگام فراوري باطله هاي زغالسنگ
طراحي مدارهاي فلوتاسيون زغالسنگ بر اساس رفتار سينيتكي ذرات
طراحي مدار رافر فلوتاسيون معدن زغالسنگ فجر مزينوي غربي به كمك روش تاگوچي
تعيين پارامترهاي بهينه عملياتي جهت افزايش بازيابي فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز شرقي
بهينه سازي عملكرد سرندهاي درشت كارخانه زغالشويي البرز مركزي(انجير تنگه)
بررسي تاثير دبي حجمي پالپ،غلظت كلكتور و غلظت كف ساز بر عملكرد ستون هاي فلوتاسيون كارخانه زغالشويي پرورده طبس
معرفي تكنيك هاي تحليل عمليان جدايش ثقلي زغالسنگ
گوگرد زدايي از زغالسنگ كرمان توسط باكتري اسيدي تيوباسيلوس فروكسيدانس به روش فروشويي ستوني
Bioremoval Organic Sulfur of Kerman’s Coal By Percolation Leaching
بررسي تاثير پارامترهاي هيدروديناميكي بر فلوتاسيون ذرات درشت زغالسنگ
كارخانه زغالشويي طبس:از طراحي تا بهره برداري
بررسي آزمايشگاهي غملكرد فلوكولانت هاي مختلف در بازيابي آب از باطله فلوتاسيون كارخانه زغالشويي شركت زغالسنگ پرورده طبس
شناسايي ماسرال هاي زغالسنگ و تاثير آن ها در شستشو به روش فلوتاسيون
شبيه سازي سرندهاي كارخانه زغالشويي البرز مركزي(انجير تنگه)با استفاده از مدل كارا
بهينه سازي پارامترهاي موثر در افزايش راندمان جيگ كارخانه زغالشويي البرز مركزي
Biodesulfurization t echnologies for selective separation of coal
بررسي ژئو شيميايي پراكنش عناصرSe ، As ،Sb در محدوده معدني زغالسنگ تخت
بررسي تاثير تهويه طبيعي بر معدن زغالسنگ تخت البرز شرقي
تجزيه و تحليل حادثه منجر به فوت در يك كارگاه استخراج زغالسنگ كرمان با استفاده از تكنيكChange Based Analysis
تاثير متغيرهاي مستقل آموزش ايمني بر متغير وابسته توسعه فرهنگ ايمني در معادن زغالسنگ
طراحي سيستم تهويه معدن زغالسنگ زمستان يورت شرقي با استفاده از نرم افزارVENTSIM
تاثيرات زيست محيطي ناشي از راديواكتيويته زغالسنگ و خاكستر مرتبط با نيروگاه هاي حرارت زغال سوز
مديريت و ارزيابي ريسك حوادث معدن زغالسنگ طزره
مقايسه عملكرد پيمانكاران و شاغلين شركت زغالسنگ البرز شرقي از نظر ايمني
بررسي زيست محيطي انتشار گاز متان حاصل از عمليان استخراج در معادن زغالسنگ
بررسي ژئوشيميايي يون هاي اصلي در آب هاي سطحي و زهاب قليايي معدن در محدوده كارخانه زغالشويي انجير تنگه (زير آب،استان مازندران)
معدن زغالسنگ،مشكلات زيست محيطي و راهكارها
ارزيابي اثرات زيست محيطي معدن زغالسنگ البرز مركزي با استفاده از روش ماتريس نيمه كمي ريسك
جداسازي باكتري حذف كننده دي بنزوتيوفين از آب خروجي معدن زغالسنگ هشوني كرمان
تحليل خطر توسط مدل سازي و مانيتورينگ خرد لرزه در معادن زغالسنگ
پيامد صنايع وابسته به زغالسنگ بر محيط هاي شهري كجاور و لزوم كنترل مداوم رعايت استاندارد هاي مربوطه
Assessment of Groundwater Quality for Irrigation Purposes in Near Coal Washing Plant, Zarand City
طراحي سيستم تهويه پانل 3 شرقي معدن 1 مكانيزه پرورده طبس
طراحي تهويه معدن زير زميني زغالسنگ رزمجا غربي از البرز شرقي با استفاده از نرم افزار Ventsim
بررسي اثرات زيست محيطي دامپ هاي باطله معادن زغالسنگ كارمزد
پيش بيني احتمال پرتاب زغال در معادن زغالسنگ
بررسي تاثير ماسرال ها در نفوذپذيري زغالسنگ
قابليت تبديل زغالسنگ به نفت و گاز
دور نماي زغالسنگ در آينده
توسعه و وضعيت كنوني مطالعه تئوري جذب متان در زغال
بررسي بازار زغالسنگ
Mercury from Coal
پيش بيني ارزش حرارتي نا خالص زغالسنگ به كمك الگوريتم ژنتيك
روش هاي توليد الكتريسيته از زغالسنگ در نيروگاههاي حرارتي
امكان سنجي مقدماتي زهكشي گاز متان از زغالسنگ هاي ايران
توسعه معادن زغالسنگ كوچك مقياس و چالش هاي پيش روي در ايران
مروري بر وضعيت بازار زغالسنگ و پيش بيني قيمت آن
بررسي استفاده زغالسنگ به عنوان انرژي توليد كننده الكتريسيته در نيروگاه زرند كرمان
كاربرد روش استخراج جبهه كار طولاني در استخراج لايه هاي ضخيم زغالسنگ
بررسي و شبيه سازي تاثير امواج مافوق وت بر تركيب سطحي و عملكرد شناورسازي زغال محتوي سولفوربالا
مقايسه نتايج طراحي آتشباري به روش هاي كونيا و انتقال انرژي در تونل هاي كوچك مقطع (مطالعه موردي معدن زغال سنگ رضي راميان)
Enhancement of Coal Seam Gas by Nitrogen Injection- a laboratory study
آموزش هدفمند مهندسين معدن:از خيال تا واقعيت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید