مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك 21 و 22 تیر 1391 توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس 159 عنوان مقاله تخصصی شامل 1063 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

 

بررسي قابليت تبديل روغن كرچكبه سوخت بيوديزل و استفاده از آن در موتور ديزل
توليد بيواتانول سوختي جايگزين بنزين از دانه هاي جارو در بيوراكتور غشايي
بررسي و شبيه سازي سيستم توليد قدرت تركيبي خورشيدي-بادي براي يك ايستگاه پمپاژ
A New AdaptiveMaximum Power Point Tracking Control Method of Proton Exchange Membrane Fuel Cell’s System
Data analysis and discussion on the predictability of wind speed with short-term forecasting of Rostamabad city wind speed
آناليز عددي آب شيرينكن خورشيدي لولهاي به منظور بررسي پارامترهاي مؤثر بر روي انتقال جرم وحرارت جابجايي درون آنها
تخمين نقطه توان ماكزيمم بهينه در سيستمهاي فوتوولتائيكبا استفاده از الگوريتم ژنتيكو تعقيب آن به كمكشبكههاي عصبي
شناسايي بلادرنگنقطه كار بهينه در سلول هاي خورشيدي مبتني بر مدل فازي تاكاگي-سوگنو والگوريتم تفاضل تكاملي بهبود يافته
Compare operation of different working fluid of HPHX, in air conditioning system for energy saving
بررسياقتصاديهزينه برق توليدي در نيروگاههاي سيكل تركيبي نيشابور وبادي بينالود با توجه به ملاحظات زيست محيطي
موقعيت يابي خودكار سلول خورشيدي با يكروشنوين پردازشتصوير
بررسي و امكان سنجي ساختمان هاي بي نياز از مصرف انرژي در تهران
بررسي سيستم هيبريد در شبكه هاي الكتريكي هوشمند به عنوان DGتوسط ضرايب حساسيت تلفات
بررسي تاثير انرژي هاي پاك بر كاهشآلودگي هوا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
ارائه روشي جديد به منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم تركيبي برق آبي كوچك، بادي وخورشيدي با استفاده از الگوريتم مورچگانACO)
طراحي تغذيه سايتBTSجادهاي با استفاده از انرژي خورشيدي
ساخت سيستم برق خورشيدي با خروجي 1500 واتAC
ساخت سيستم روشنايي خياباني خورشيدي به وسيلهPower LED
Retailer Participation in Demand Response ExchangeMarket
استفاده بهينه از گازهاي خروجي از لندفيل ها
مدلسازي و بررسي اثرات پارامترهاي مختلف هندسي برفركانسهاي طبيعي پره هاي توربين بادي
نقشانرژي باد در تهويه طبيعي ساختمان ها از منظر معماري سنتي و امروزي
ارائهي يك سيستم كنترلي پيشنهادي بر روي سيستم توان هيبريد باد – ديزل و واحدSMES
بهينه سازي مصرف و ذخيره سازي انرژي در ساختمان با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
ارزيابي كارايي انرژي در مزارع ذرت دو اقليم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربايجان غربي
بام سبز و معماري پايدار
نقششيشه هاي هوشمند جديد دراستفاده از منابع انرژي پاك بارويكرد توسعه پايدار
طبقه بندي سيستمهاي نور پردازي با نور روز از لحاظ اقليم و فضاي مورد استفاده
مدلسازي و طراحي بهينه سيستم فتوولتائيك شبكه اي بعنوان مكمل شبكه برق عمومي در مناطق روستائي ايران
ارزيابي توليد هيدروژن با استفاده از فناوري دودكشخورشيدي
بررسي مشخصات فني و ترمو- اقتصادي توليد همزمان آب و برق
ارزيابي مشخصههاي عملكردي در تبديل يكنيروگاه تكهدفه به دوهدفه
بهرهبرداري مجدد از شوادانها با استفاده از انرژي زمين گرمايي نمونه موردي شهر همدان
بهينه سازي ردياب خورشيدي ساخته شده با استفاده از شبكه هاي عصبي
يكمدل برنامهريزي خطي براي تعيين سبد بهينه خودرو در هر دوره: نقشخودروي هيبريد
پتانسيل سنجي توليد بيوديزل در ايران
پتانسيل سنجي كاهشمصرف سوختدر گرمايشگلخانه ها با استفاده از سيستم خورشيدي و مخازن ذخيره كننده حرارت با مواد تغيير فاز دهنده
تحليل عددي بازده سيستم خنككاري تبخيري هواي ورودي توربين هاي گازي در شرايط آب و هوايي شهرهاي مختلف ايران
Multi-objective Optimization Of Microfluidic Fuel Cell
بررسي و گزينشپاكترين سوختراكتورهاي گداخت به عنوان بهترين منبع توليد انرژي
ارزيابي اقتصادي توليد برق از پسماند هاي جامد و مايع شهري با استفاده از روشMIRR
پيشبيني عملكرد حرارتي و الكتريكي گردآورنده حرارتي فتوولتائيكخورشيدي با استفاده ازشبكههاي عصبي مصنوعي
رديابي دو محوره خورشيد بر اساسنقشه خورشيدي و بدون استفاده از سنسور با استفاده از ميكروكنترلرAVR
طراحي و توسعه سيمولاتور نيروگاه250kwخورشيدي شيراز
مكان يابي بهينه سيستم هاي فتوولتائيكدر شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن ظرفيت توليد توان راكتيو در اين مولد ها
بررسي فني و اقتصادي استفاده از سيستم فتوولتائيكدر آبياري مزارع كشاورزي شهرستان بابل
افزايشراندمان نيروگاه خورشيدي مقياسكوچكاز طريق بهينه سازي شرايط نصب
بررسي تاثيرعوامل دما و زاويهي نصب در يكسلول خورشيدي و انتخاب بهينه
شبيه سازي عددي جريان دوفازي در حوضهاي تهنشيني تاسيسات تصفيه فاضلاب
پتانسيل سنجي و طراحي نيروگاه بادي 10 مگاواتي در منطقه فدشك (خراسان جنوبي)
Energy Enhancement of a solar collector through Reflective Effects of Different Surfaces
مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده ي خورشيدي در شبكه توزيع به منظور كاهش تلفات سيستم توسط الگوريتم چند هدفهMeta-PSO
تحليل جريان سيال عامل در لوله هاي ترموسيفون خورشيدي مورد كاربرد در تجهيزات گرمايش خورشيدي جهت شناسايي پارامترهاي موثر بر عملكرد ترموسيفون
مديريت و بهينه سازي انرژي آب مصرفي در كشاورزي ايران
كاهشمصرف كودهاي شيميايي در سيستم هاي زراعي ايران، از طريق بازيافت انرژي هاي زيستي
خطيسازي با فيدبكورودي خروجي يكمبدل رزونانسي سري موازيDC-DCبا استفاده از كنترل مود لغزشي فازي
مزاياي محيط زيستي و اقتصادي انرژي هاي تجديد پذير در مقايسه با تجديد ناپذير
استفاده بهينه از انرژي طبيعي در مناطق تحت مديريتمحيط زيست جهت بهبود شرايط زندگي وحفظ حيات وحش
استفاده ازSTATCOMبه منظور پايداري ولتاژ در مزرعه هاي بادي
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند توليد بيوديزل با استفاده از آنزيم ليپاز تهيه شده از PorcinePancreaseو تري اولئين در سيستم ناپيوسته
پتانسيل سنجي استفاده از تعقيبگرهاي خورشيدي براي شهر كرمان
Uninterrupted Working after Separating Wind Power Plant from the Grid using Energy Storage Systems
كاهشTDSپساب پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخسبا استفاده از انرژي پاك الكتريكي
بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد بادگير هاي چهار وجهي در تهويه طبيعي
بررسي اثر هدفمندي يارانه درانتخاب بهينه يكسيستم توليدي تركيبي بادي – خورشيدي وديزل
مقايسه عملكرد كلكتورهاي لوله خلاء و صفحه تخت دركارايي سيستم جذبي ليتيم-برومايد خورشيدي
تاثيرشرايط آب و هواي متفاوت در عملكرد سيستم جذبي خورشيدي
ارائه مدلي جديد براي پيل سوختي اكسيد جامد به وسيله روشفازي- عصبي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
پيشبيني باد به روش شبكه عصبي جهت مدل سازي ديناميكي سيستم هايبريد باد فيول سل
مطالعه و بررسي اثرات زاويه زبري و شيب سطح جاذب در هوا گرمكن خورشيدي بر اساسبازدههاي انرژي، موثر و اگزرژي
تعيين اثرات تابشخورشيدي و دماي محيط بر روي تهويه طبيعي يكخانه با كلكتور خورشيدي
چگونگي ساخت پيل سوختي متانولي
مدل ديناميكي پيل سوختي و ارزيابي آن توسط مدارات الكتريكي
طراحي سيستم نيروگاه تركيبي خورشيدي – آبي به منظور دستيابي به مدل عرضه پايدار انرژيهاي نو
افزايش كارايي سلولهاي خورشيدي با استفاده از سلول هاي تيتانيم اكسيد حساس شده با رنگدانه به روش تركيبي (ONIOM(QM/MM
طراحي سامانه ترمز ضدقفل سلسه مراتبي يك خودروي سنگين مفصلدار هيبريد الكتريكي
تعامل معماري و انرژيهاي پاك؛ بررسي موردي (بهره گيري از انرژي زمين گرمايي در ساختمانها و امكان استفاده از آن در ايران)
مدلسازي و طراحي بهينه سيستم انرژي تركيبي مستقل از شبكه با در نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي
Seawater and brackish water desalination using renewable energy sources: Review and state-of-the-art
ساختار متمركز كننده مبتني بر لنز فرزنل و روشرديابي خورشيد جهت افزايش راندمان پنلهاي فتوولتائيك
اندازه گيري و تحليل تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سوخت خودرو بنزيني در شرايط واقعي
مميزي و مديريت انرژي سيستم پمپاژ آب شرب بر اساسطراحي مجدد پمپ ها (پروژه گرماب شهرستان فيروزه)
بررسي تأثير معاينه فني بر بهبود عملكرد موتور خودروها و كاهش آلودگي هوا
بررسي شرايط بهينه تست آلايندههاي موتور خودروها در مراكز معاينه فني
پيشبيني توان حرارتي يكنيروگاه دريافت كننده مركزي
طراحي سيستم هاي انرژي هيبريدي با استفاده از نرم افزارHOMERدر تأمين انرژي مورد نياز يك هتل در منطقه باغشهر آفتاب همدان
مقايسه فني و اقتصادي نيروگاه بيوگاز و سيستم فتوولتائيكدر تأمين انرژي مورد نيازهتلي در همدان
امكان سنجي استفاده از انرژي زيستتوده در راستاي توسعه اقتصادي پايدار
FDI and Energy Saving
طراحي ، ساخت و بررسي عملكرد تجربي موتور استرلينگنوع گاما
راهكارهايي به منظور طراحي بهتر ساختمانهاي خورشيدي در حاشيه شهرهاي كويري ايران
پيشبيني انرژي خورشيديدريافتي توسط يكنيم استوانه
تاثير بيواتانول بر عدد اكتان سوخت بنزين و آلاينده هاي توليدي موتور اشتعال جرقه اي
The effect of adding H2 to the Flameless Oxidation (FLOX) of biogas on pollutants emission
ارزيابي توليد برق با استفاده از سرعت گيرهاي خيابان به صورت چرخشي
طراحي و مقايسهي تركيب بهينهي سيستمهاي پانلخورشيدي- باتري و پانلخورشيدي- ديزل- باتري در تامين بار الكتريكي با استفاده از الگوريتم ژنتيكچندهدفه
طراحي آبشيرينكن خورشيدي از نوع سيكل رطوبتزن- رطوبتزدا بوسيله متمركزكننده سهموي
MPPT به روش فازي براي يك سيستم هيدروژن خورشيدي با در نظر گرفتن ملاحظات سوخت و راندمان پيل سوختي جهت تغذيه يك بار متغير
جايابي منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم انفجار بزرگ-انهدام بزرگ
امكان سنجي احداث نيروگاه تركيبي (فتولتاييكو بادي)در منطقه 22 شهرداري تهران
ارزيابي پتانسيل انرژي باد و تعيين توربين مناسب جهت تاسيسنيروگاه بادي درمنطقه كجور مازندران
بررسي معايب كاربرد بادگير در تهويه طبيعي بناهاي معاصر و پيشنهاد سيستم جايگزين
سيستم انرژي تركيبي بادي- خورشيدي با قابليت جمع آوري آب باران در مناطق شهري با مطالعه موردي در شمال ايران
سايزبندي اجزاء خودروي هيبريدي به وسيله روشطراحي آزمايشات تاگوچي با رويكرد كاهشمصرف سوخت
سايزبندي اجزاء خودروي هيبريدي به وسيله روشطراحي آزمايشات تاگوچي با رويكرد بهبود شتاب
برآورد ميزان توليد بيواتانول از كاه و كلش گندم در استان خراسان شمالي و جانمايي مركز توليد آن
باتري فلز مذاب، تكنولوژي نوين سيستمهاي ذخيره سازي انرژي
بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات دوار پالايشگاه هايگاز با استفاده از منطق فازي
Two new proposed models of compound parabolic collector (CPC
بررسي برخي از پارامترهاي تاثير گذار بر توليد بيوديزل از چربي مرغ
بررسي تاثير هيبريد نمودن خودروهاي با موتور احتراق داخلي بنزيني بر ميزان مصرف سوختوآلايندگي
مطالعات امكان سنجي طراحي، ساخت و تعيين روشبهينه توليد پودر كاتاليست، لايه نفوذ گازيGDL)الكتروكاتاليست براي انواع پيلهاي سوختي پليمري در ايران
بازيافتانرژي در صنعت با استفاده تكنولوژي پينچ
دفن بهداشتي پسماند با استفاده از مصالح ژئوسنتتيك جهت توليد انرژي پاك از بيوگاز
كاربردSTATCOM به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان شبكه متصل به مزرعه بادي با در نظرگرفتن انواع مدل سازي مزرعه بادي
پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از كنترل كننده منطق فازي بر پايهFPGA
Volt/Var/THD Control in Distribution Systems in Feeder of Bardsir Region Using Particle Swarm Optimization
طراحي ردياب خورشيدي تكمحوره بهينه براي كلكتور متمركز كننده سهموي خطي
Nano Technology and Hydrogen Storage (A new source of high content clean energy
بررسي روشهاي بهره گيري از انرژي باد در اقليم گرم و خشكايران
استفاده از نور خورشيد در تأمين روشنايي ساختمان به منظور كاهش مصرف انرژي الكتريكي
ساختمان هاي زيرزميني نمونه اي از معماري سبز در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر عملكرد هوا گرمكن خورشيدي
بادگيرهاي خراسان، گونه ي فراموش شده از بادگيرها
ارزيابي ومقايسه اقتصادي برق رساني خورشيدي نسبت به شبكهي توزيع مطالعه موردي توزيع برق جنوب استان كرمان
بررسي بهبود عملكرد يكخودروي الكتريكي بااستفاده از سيستم انرژي كمكي با ساختار خازنيUltra Capacitor)و مبدلBuck-boost
Application ofWireless Power Transfer in Pitch Angle Control in Wind Turbines
توليد بيومتان از هضم بي هوازي مشترك ضايعات سيب زميني و كود دامي توسط سيستم هاضم بيهوازي تكمرحله
طراحي و ساخت سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي با استفاده ازFPGA
استفاده از دي متيل اتر به عنوان يكسوخت جايگزين پاك
اثر محيط كشتتلقيح بر بهره وري ليپيد و زيستتوده جلبكChlorella vulgaris
پتانسيل توليد بيوديزل به عنوان سوخت پاكتجديدپذير از گياهان دانه روغني با استفاده از نرم افزارGISدر استان كرمان
طراحي استراتژي كنترل فازي و مدلسازي قواي محركه هيبريد هيدروليكبراي كاميون خدمات شهري
معرفي و بررسي پارامترهاي موثر در آيروديناميكو طراحي ايرفويل توربينهاي بادي با محور عمودي
ارزيابي اقتصادي- اجتماعي چند معياره براي انرژي هاي پاكبه كمكفرآيند تحليل سلسله مراتبي
كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در بهبود كيفيت اقامتگاه هاي گردشگري به كمك تحليل تركيبيSWOT-MCDM
بررسي تجربي عملكرد دريافت كننده سهموي خطي مركبCPC
اطلس ماكزيمم انرژي دريافتي خورشيدي در بهينه زواياي كلكتورهاي خورشيدي براي ايران
بررسي الزامات طراحي توربين هاي بادي كوچكبر اساساستانداردIEC
تاثير اقدامات مديريتمصرف و مميزي كشاورزي با توجه به هدفمندسازي يارانهها دركاهشمصرف بخشكشاورزي – شركت توزيع برق جنوب كرمان
خشككردن ژل آلوئه ورا با استفاده از خشككن خورشيدي
مقايسه دو روش براي تخمين پارامترهاي ويبول براي تعيين پتانسيل انرژي باد منطقه جرندق
طراحي و آناليزروتور توربين بادي 2كيلووات
بهره برداري از نيروگاه ها در حضور خودروهاي برقي به منظور كاهش هزينه
كنترل تغييرات فركانسبا هماهنگي ديزل ژنراتور وپيل سوختي و بانكخازني در ريز شبكه مبتني برمولدهاي تجديدپذير
بهبود قابليت گذر از كاهشولتاژ در هنگام اتصال توربين بادي PMSGبه شبكه
پيشبيني سرعت باد با استفاده از الگوريتم فاخته و مدل فازي تاكاگي سوگنو براي استفاده در نيروگاه بادي
كاربرد فيلتر اكتيو به منظور كاهش هارمونيكو فليكر در مزرعه بادي
New Way To Improve The Power Factor using Thyristor Switched Capacitor InWind Farm
رديابي نقطه ي توان ماكزيمم با روشهاي مختلفPSO
بهينه سازي مصرف انرژي
تحليل پتانسيل انرژي باددرشهرستان خواف واقع در خراسان رضوي
مديريت مصرف انرژي و آب در ايستگاههاي پمپاژ آب شرب (ايستگاه پمپاژ مركزي امور آبفاي شهرستان كرمان)
Cost Optimized Of Fuel Cell Power Plant Connected to Grid
بررسي فني و اقتصادي جايگزيني انرژي هاي تركيبي تامين انرژي الكتريكي باد و خورشيد با شبكه توزيع درروستاهاي دورافتاده
مديريت مصرف انرژي و كاربرد انرژي هاي پاك (خورشيدي وبادي) در اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمان
بررسي پتانسيل هاي عملي كاهشمصرف انرژي در شركت سيمان ممتازان كرمان پساز راه اندازي كارخانه
طرح آب شيرين كن ساقي كوثر
انرژي ،آموزشعالي و اسناد بالا دستي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید