نمایه سازی مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي 26 و 28 اردیبهشت 1391 توسط مركز مطالعات راه و حمل و نقل دانشكده فني دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 63 عنوان مقاله تخصصی شامل 826 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

 

 

اثرسنجي عوامل تأثيرگذار بر ادراك رانندگان نسبت به تابلوهاي راهنمايي و رانندگي
ارزيابي ميزان اثربخشي برنام ههاي آموزشي براي تغيير رفتار كودكان و نوجوانان در رويارويي با تهديد هاي ترافيكي
شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان در مواجهه با تابلوهاي متغير خبري
ارزيابي ايمني جاد هاي با استفاده از روش مهندسي ريسك
بررسي تأثير عوامل دقت، شخصيت و زمان واكنش بر تصادفات رانندگي
ارائه مدل پيش بيني تصادف براي تغيير وضعيت راه از دوخطه به چهارخطه و مطالعه موردي در استان خراسان شمالي
طراحي مدل پي شبيني تعداد مجروحين و مصدومين تصادفات برون شهري ايران
نقش عوامل مختلف در تلفات ناشي از تصادفات موتورسيكلت در راههاي برون شهري و روستايي (مطالعه موردي: استان گيلان)
پيش بيني تعداد تصادفات در تقاطعات همسطح و چراغدار شهري بااستفاده از شبك هعصبي
بررسي مقاومت لغزندگي مخلوطهاي آسفالتي حاوي مصالح سرباره كوره قوس الكتريك و تعيين درصد بهينه آن
تأثير نحوه چيدمان سنگدانهها سخت و نرم در افزايش ايمني روسازي راه
بررسي پارامترهاي عملكردي آسفالت متخلخل و تأثير اجراي آن برايمني تردد
اثر شيب طولي بر حداقل شعاع ايمن در طراحي قوس افقي
روش تقريبي براي برآورد هزينه ها و زيان هاي ناشي از نصب سرعت گيرها در خيابان هاي شهري
بررسي پارامتر هاي هندسي در ايمني دوربرگردانها
مقايسه مدل هاي عملكرد ايمني متعلق به ميادين شهري دركشورهاي جهان و انتخاب بهترين مدل براي ايران
بررسي تاثير زير ساخت ها و حفاظ هاي ايمني كنار راه بر سرعت وتغيير مكان جانبي رانندگان توسط شبيه سازي رانندگي
ارائه شاخص پيش بيني تصادفات به منظور شناسايي و اولويت بندي نقاط پرتصادف
كاربرد نرم افزارArcMap GIS در تعيين مكان سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در راههاي برون شهري
ارزيابي موقعيت مكاني پايگاههاي امدادرسان شبكه جاد هاي براساس ميزان زمان پاسخ گويي (مطالعه موردي شبكه راههاي استان تهران)
پيشنهاد اولويت هاي اجرايي طر حهاي ايم نسازي بر اساس تحليل هزينه – فايده در استان خوزستان
An increase in drivers’ awareness by separate tail and brake lamp colors
Managing Road Accidents Using Vehicular Communications
Route Optimization for Hazardous Materials Urban Transportation
Effective Causes of Single Vehicle Fixed Object Accidents, Considering the Driver Gender
Optimum Site Selection of Urban Traffic Cameras Based on AHP, Voronoi Diagram and Image Fusion Concept
Smart In-Vehicle Accident Detecting and Reporting System
High-risk factors for young drivers involved in multiple vehicle crashes
IROSWEP: A National Web Portal for Providing and Sharing Domestic Road Safety Information
Making Flexible Pavements with the use of Waste Disposable Dishes
بررسي ميداني عوامل موثر در تخطي از چراغ قرمز در تقاطعات شهري (مطالعه موردي شهرستان رشت)
حوادث موتورسواران در شهرستان ني ريز و چال شهاي پيش رو
بررسي اثر پارامترهاي هندسي و حركتي خودرو در صدمات وارده برعابر پياده
سنجش شاخص هاي موثر در شكل گيري سوانح ترافيك درونشهري (نمونه موردي:محله صفرآباد زنجان)
تحليل تصادفات روستايي در استان زنجان
مرگ هاي ناشي از تصادف وسائل نقليه موتوري
تحليل و شناسايي خرابيهاي روسازي فرودگا هها با استفاده از نرمافزارGIS
بررسي تحليل تصادفات جاده شهيد داداش نيا (محور بندپي غربي شهرستان بابل)
ارائه ي رويكرد چند سطحي در بررسي سوانح جاد هاي
استفاده از شبكههاي بين خودرويي هوشمند براي جلوگيري ازتصادفات
اثرات فرهنگ ترافيك بر وقوع تصادفات و راهكارهاي آن
جامعه ايمن شهرستان ني ريز و حوادث ترافيكي
ارائه چارچوب برنامه جامع و بررسي مقايس هاي روش ها ي آموزش ايمني ترافيك
ارائه الگوريتمي هوشمند در كنترل اتوماتيك ترافيك قطارها
بررسي تصادفات مربوط به خواب آلودگي رانندگان در سنين مختلف
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تعيين محدوديت سرعت مجازمعابر برون شهري با هدف كاهش شدت تصادفات جلو به جلو
آناتومي و آسيبهاي ناشي از تصادفات با عابرين پياده در راهها (مطالعه موردي: راههاي برون شهري استان خراسان رضوي)
مدل ارزيابي ريسك برخورد در تقاطعات مبتني بر شبيه سازي
كاربردهاي ايمني در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
مدل سازي و مستند سازي صحنه تصادفات با استفاده از رو شهاي ژئوماتيك و نقشه برداري
شناسايي و ارزيابي ريسك فرايند مديريت صحنه تصادف در عمليات امداد و نجات حوادث جادهاي (سازمان هلال احمر)
استفاده از نظريه اطلاعات متقابل و سيستمهاي هوشمند در پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك
طراحي و پياده سازي سامان هاي هوشمند جهت تعيين خسارت وتخمين سرعت اتومبيل در تصادفات جاد هاي با استفاده ازالگوريتم هاي فازي و عصبي و ژنتيك
مقايسه عمق بافت آسفالت ماستيكي سنگدانهاي (SMA) با بتن آسفالتي به عنوان پارامتر اصلي در ايمني روسازي
مديريت امداد رساني و اقدامات فوريت دار در صحنه تصادفات وحوادث جاد هاي
تجزيه و تحليل آماري فراواني داده هاي تصادف: بررسي و ارزيابي روشهاي تحليل
تشخيص موقعيت هاي پرخطر رانندگي با استفاده از سيست مهاي اطلاعات مكاني هرجايگاه
بررسي وضعيت سوانح وحوادث درمصدومين ثبت شده در مراكزپزشكي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال1389
استفاده از شبكه Neuro fuzzy در طراحي سرعت گيرها
كاربري اراضي و نقاط حادثه خيز
اهميت فرهنگ رانندگي در رفتار اجتماعي رانندگان
بررسي ايمني عابر پياده
بكارگيري سيستم كنترل پايداري الكترونيكي (ESP) جهت كنترل بهتر خودرو و جلوگيري از بروز حوادث جاده اي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید