فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی هوش مصنوعی (پیش آیندها و پس آیندهای هوش مصنوعی در نظام آموزشی ایران)

[[{“value”:”اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی هوش مصنوعی (پیش آیندها و پس آیندهای هوش مصنوعی در نظام آموزشی ایران) روز پنجشنبه، ۵ مهر، ۱۴۰۳ توسط موسسه فرهنگی هنری دانش گستر پویای پردیس الوند, فصلنامه علمی تخصصی پژوهش و توسعه مدیریت در شهر تبریز برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: