فراخوان مقاله پنجمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

پنجمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه، ۶ آذر، ۱۴۰۳ توسط انجمن آب و فاضلاب ایران, شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: