فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم

فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۹۴۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تحلیلی در حوزه های مختلف علوم تربیتی ،مشاوره و روانشناسی باشد.در این مجله مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تحلیلی نوین در حوزه های مختلف علوم تربیتی باشد.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: