فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک روز دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: