انتشار مقاله های اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي

مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي

مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي

مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي 4 خرداد 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرگز برگزار گردید. در این کنفرانس 102عنوان مقاله تخصصی شامل 448 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي

 

 

 

اثر حاكميت شركتي بر مدل هاي انتخاب حسابرس
اخلاق حرفه اي در حسابداري
ارائه مدلي در پيش بيني جهت حركت شاخص كل قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كارايي نسبي شركتهاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل تحليل پوششي داده ها
بررسي تاثيركيفيت اقلام تعهدي بر نگهداري دارايي هاي نقدي شركت هاي بورس اوراق بهادارتهران
بررسي محتواي اطلاعاتي سودهاي تقسيمي در شركتهاي صنايع غذايي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثرات پياده سازي برنامه ريزي منابع بنگاه ERP بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري
بررسي اثرات مديريت سود بر كيفيت گزارشگري مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي الگوي رفتاري حسابرسان مستقل در رويارويي با فشار بودجه زماني تحت تئوري انگيزشي
بررسي تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر هزينه نمايندگي شركت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي صنايع خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بازده سهام و كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها
بررسي رابطه بين نابرابري اطلاعاتي و تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي سودمندي استفاده از سيستم هزينه يابي بر مبناي رفتار BBC) درمقايسه با سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC
بررسي شكاف عملكردي حوزه ي تقلب از ديدگاه حسابرسان مستقل واستفاده كنندگان خدمات حسابرسي
بررسي و سنجش ميزان تمايل دانشجويان به كجروي در حرفه ي حسابداري (مطالعه موردي: دانشجويان رشته حسابداري شهرستان در هشهر
تخصصي سازي آموزش حرفه اي حسابداري
چارچوبي مفهومي براي توسعه ارزش هاي اخلاقي حرفه حسابداري
چالشهاي اخلاق حرفه اي در سامانه هاي خبره حسابرسي
حسابرسي محيط زيست،رويكردي نوين در حرفه حسابرسي
رابطه بين ساز و كارهاي نظام راهبري شركتي بر هموار سازي سود
رويكرد جسورانه در برابر رويكرد محافظه كارانه براي مديريت سرمايه درگردش: مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
سيري بر نقش حاكميت شركتي از ديدگاه تئوري تا مزيت هاي رقابتي
مطالعه دلايل عدم توسعه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري رايانهاي CAIS)در شركتهاي توليدي استان بوشهر
نقش توزيع وجه نقد بر خطاي پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي وآزاد
نقش حسابداري و حسابرسي در بحران مال ي ، درسهايي براي آينده
نقش فرهنگ در هماهنگ سازي استاندارد هاي حسابداري
مفاهيم چهارچوب هاي حسابداري منابع انساني
نقش مفاهيماخلاقيحسابداري در گزارشگرياجتماعي شركتها CSR
آيا اجراي استانداردهاي حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي تأثير گذار است
ابعاد فرهنگي و حرفه اي و يكنواختي عملكرد حسابرسي داخلي
اخلاق حرفه اي در حسابداري
ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد در شركت هاي بورس اوراق بهادارتهران
ارتباط فلسفه توليد ناب با حسابداري مديريت
ارزش آفريني از طريق ايجاد تعامل بين نانو تكنولوژي و حسابرسي عملكرد
ارزيابي مزايا و بررسي اثربخشي سازماني جايگزيني حسابداري مبناي تعهدي بجاي حسابداري مبناي نقدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
استانداردهاي حسابداري ، مهندسي مالي و تعامل ميان آنها
اطلاعات مالي وبازارمالي
انگيزه هاي مديران براي افشاي كامل اطلاعات و پيامدهاي آن
اهميت حسابداري منابع انساني ، روشها و چالشهاي اندازه گيري و ارزش گذاري آن
بررسي ارتباط بين تصميمات تامين مالي و تصميمات سرمايه گذاري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و نحوه ي تامين مالي در شركتهاي عضو گروه مپنا(با تاكيد بر سرمايه انساني
بررسي تاثير نظام راهبري شركتي بر دوگانگي وظيفه مديرعامل منتخب شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورا قبهادار تهران
بررسي تاثيرات اختلاف بين قوانين مالياتي و استانداردهاي حسابداري ايران بر تفاوت بين درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي شركتهاي مورد بررسي و راههاي مرتفع ساختن آنها
بررسي رابطه بين پيچيدگي الگوي اندازه گيري در حسابداري منابع انساني به همراه هزينه بالاي آن و عدم كاربرد آن بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد تجاري در شركتهاي مشاورهاي
بررسي رابطه بين محافظه كاري سود خالص و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام(P/B در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مكانيزم هاي راهبري شركتي و كيفيت افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ي تقسيم سود و نقد شوندگي سهام در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطهي بين رقابت بازار و تأمين مالي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل تأثير گذار بر سيستم هاي حسابداري دولتي و أثر ارزش هاي فرهنگي بر آن
بررسي عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسي
بررسي فن آوريXBRL به منظور تصميم گيري در سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
بررسي مديريت سود در زمان پذيرش و عرضه سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مقايسهاي و انتخاب شاخص بهينه كارايي مديريت سرمايه درگردش و ارتباط آن باكارايي داراييها به تفكيك صنايع در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان موفقيت سازمان ها دربكارگيري سيستم نوين برون سپاري و پياده سازي حسابداري ناب
بررسي نقش گزارشات مالي شركتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام
بررسي نقش و تاثير روشهاي مدرن حسابرسي عملكرد و عملياتي در توسعه اقتصاد
بررسي و تبيين نقش حسابرسي عملياتي در پيشبرد اهداف واحدهاي اقتصادي
بكارگيري تكنيك بهايابي بر مبناي فعاليت با استفاده از مدل هيبريد الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
بكارگيري ميانگين موزون بهاي سرمايه در محاسبه ارزيابي عملكرد شركت
بهايابي محيط زيست
تاثير سيستم حسابداري تعهدي در ارتقاي سلامت نظام اداري دستگا ههاي اجرايي
تاثير گزارش مالي در بحران مالي با تمركز بيشتر بر نقش ارزش منصفانه
تاثيرارزش هاي فرهنگي برارزش هاي حسابداري
تحقيقات كيفي در حسابداري مديريت:بررسي انتقادي، شناسايي مزيت ها و فرصت ها
تعهد و محدوديت هاي مهندسي مالي در بازارهاي نوظهور
تعيين استراتژي هاي سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
تلفيق، سازگاري حسابداري ملي با حسابداري دولتي
چالش هاي پيش روي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در بخش خدمات در ايران
چالشهاي حسابرسي در محيط تجارت الكترونيك
حسابداران و نقش آنها در بحران مالي جهاني اخير
حسابداري محيط زيست و ضرورت تدوين و اجراي آن در ايران
حسابداري منابع انساني
حسابداري منابع انساني ، راهكار و سرمايه اي براي مديريت سازمان
حسابداري منابع انساني: روشها، مدلها و گزارشگري
حسابداري ناب، تفكر ناب و بكارگيري آن دركارايي اقتصادي
حسابرسي، بحران مالي و حاكميت شركتي : متمايز اما مرتبط
ديدگاه انتقادي به حسابداري حسابداري در جهت كسب مزيت رقابتي:تئوري مبتني بر منابع سازمان وارزش منابع انساني
رابطه بين سرمايه فكري و مزيت رقابتي در شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
روش هاي ارزشيابي دارايي هاي انساني
روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
سرمايه فكري به عنوان دارايي هاي مولد: ارائه مفهومي
سيستم مديريت منابع سازمان و نقش آن در حسابداري مديريت
سيستم هايERPو فرايندهاي حسابداري در سازمان
شفافيت در گزارشگري مالي و چالش هاي پيش روي آن
كار و سرمايه فكري، لازمه توليد حسابداري اسلامي ايراني
كاربرد كارت امتيازي متوازن در ارزشيابي سرمايه فكري
كايزن و قابليت استقرار آن در ايران ( با تأكيد بر زمينه هاي فرهنگي وديني موجود
لزوم رعايت اخلاق حرفه اي حلقه گم شده در حرفه حسابداري
ماليات هاي زيست محيطي ( ماليات هاي سبز) چرا ؟
مديريت اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در پروژه هاي مسكوني
مديريت سود در سازمانها
مديريت سود: خوب است يا بد؟
نقدي بر مدل گزارشگري مالي مبتني بر ترازنامه
نقش استانداردهاي زيست محيطي در پيشرفت كشورهاي در حال توسعه
نقش حسابرسي داخلي در شفافيت اطلاعات مالي در حاكميت شركتي
نقش گزارشات مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام
نگاه تئوريك به حسا بداري وحسابرسي محيط زيست
واكاوي تصميمات سرمايه گذاران در چارچوب مالي رفتاري
هزينه يابي بر مبناي هدف ضرورتي براي موفقيت سازمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید