فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: