فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک

دوازدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک روز چهارشنبه، ۹ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علم و فناوری مازندران در شهر بهشهر برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: