اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار روز چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه، ۴ آبان، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: