اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری، ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: