اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی

اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی کار قزوین در شهر البرز برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ بهمن ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: