سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته روز چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه اراک در محل دانشگاه برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند تا تاریخ ۱ شهریور ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: