همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

مجموعه مقالات همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول 15 و 16 آبان 1389 توسط بنياد فارس شناسي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. در این کنفرانس 38 عنوان مقاله تخصصی شامل 790 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

 

 

رقابت انگليس و آلمان در فارس در دوران نخستين جنگ جهانى
نگاهى به مبارزات سيد ابوطالب حسينى شيرازى مجتهد در عصر مشروطه و ايام جنگ جهانى اول
مبارزات ضداستعمارى مردم جنوب ايران در جنگ جهانى اول
مبارزه ى عملى و قلمى
زمينه هاى شكل گيرى ژاندارمرى و نقش آن در تحولات سياسى و اجتماعى فارس 1916-1913م/1294-1291ه.ش با تأكيد بر اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگليس
نقش علما و روحانيون در مبارزات مردم فارس و جنوب
اوضاع سياسى كازرون در جنگ جهانى اول
انديشه شناسي آيت الله سيدعبدالحسين لاري متفكر و سياستمدار نامي فارس در عصر مشروطيت و جنگ جهاني اول
قرنطينه ى جنوب و تأثير آن بر رقابت هاى جهانى در جنگ جهانى اول
ناامنى هاى اجتماعى در فارس مقارن جنگ جهانى اول
زمينه هاى توسعه نيافتگى سرزمين هاى ساحلى جنوب فارس مقارن با جنگ بين الملل اول
بررسى حضور و پيامد مهاجرت گروه هاى بيگانه در ايران با تأكيد بر مطالعه ى موردى منطقه ى فارس
واكنش شاعران فارس در دوران جنگ جهانى اول
اوضاع سياسى و اجتماعى فارس در جنگ جهانى اول 1918-1914 م
معرفى و تحليل اسناد سيد عبدالحسين لارى در جنگ بين الملل
اوضاع فارس در آستانه ى جنگ جهانى اول دوران زمام دارى مهدى قلى خان هدايت
نقش ايلات جنوب در چالش هاى سياسى ايالت فارس (در جنگ جهانى اول1297-1293 ه.ش)
نقش منطقه ى پس كرآن هاى فارس در تجارت خليج فارس در جنگ جهانى اول (با تكيه بر گمرك بوشهر
مبارزات ضد انگليسى مردم كهگيلويه، بويراحمد و بهبهان در آستانه و هنگامه جنگ جهانى اول
بازتاب اشغال بوشهر در تحولات سياسى شيراز
ايالت فارس،كانون مبارزه و مقاومت عليه استعمارگران انگليس در جنگ جهانى اول 1918-1914م/1334-1332 ه.ق
بازنمود اخبار رسانه اى در جنگ جهانى اول
باغ – سنگرهاى شيراز، در جنگ جهانى اول
منطقه ى آباده 1: كليد مفقود شده ى پيروزى نهضت جنوب
نيروى پايدارى جنوب فارس (دشتستان) در جنگ بين الملل اول به فرماندهى شهيد ميرزا محمد خان برازجانى (غضنفرالسلطنه)
تبيين كنش هاى نمايندگى سياسى آلمان در شيرازدر جريان جنگ بين الملل اول
همكارى علما و مجاهدان شيراز با نهضت جنوب در سال هاى آغازين جنگ جهانى اول 1336-1332ه.ق 1918-1914م
روحانيون فارس و قيام مردم كازرون
جايگاه سياسى غضنفرالسلطنه و تأثير گذارى وى در منطقه ى برازجاندر سال هاى جنگ جهانى اول و پس ازآن بر اساس اسناد و نسخ خطى منتشر نشده
ملاحظاتى در باب تبعات جنگ پايان نيافته جهانى اول در فرمانفرمايى فارس
ساختار و تحولات سياسى و اجتماعى فارس در دوران جنگ جهانى اول: با تأكيد بر ايلات ممسنى
شرايط سياسى و اجتماعى فارس در آستانه ى جنگ جهانى اول به روايت فردريك اوكانر
بررسى نقش شيوع آنفولانزا در تغيير سير مبارزه ى آزادى خواهان در برخورد با استعمار انگليس در فارس در جنگ جهانى اول
كاركرد هاى اجتماعى مسجد نو شيرازاز عهد مظفرى تا پايان جنگ جهانى اول در ايران
رويارويى قشقايى ها و انگليسى ها در جنگ جهانى اول و جهت گيرى حكومت مركزى در قبال آن
اوضاع سياسى جنوب ايران در نيمه ى اول قرن بيستم و علل مهاجرت ساكنين اين نواحى( 1900-1945
بررسى ادبيات حماسى علماى فارس در شكل گيرى مبارزات مردمى در جنگ جهانى اول
SIR PERCY SYKES & THE SOUTH PERSIA RIFLES

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید