مجموعه مقالات همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي

 

 

 

همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي

همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي

مجموعه مقالات همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي 23 و 24 آذر 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 212 عنوان مقاله تخصصی شامل 2089 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي

 

 

 

نقش اكوتوريسم و ژئوتوريسم درتوسعه صنعت گردشگري شهرستان دزفول
تحليلي براكوتوريسم شهري مطالعه موردي منطقه فريدونشهر با استفاده ازمدل Swot
يخچالهاي كوير مهندسي ترين ابداعات بومهاي بياباني
پراكنش جديدي از جنس Phrynocephalus Mystaceus (Pallas1776 درشرق ايران
بررسي تاثير نوسانات اقليم براقليم آسايش گردشگري شهرستان كاشان
كاربرد شاخصهاي فيزيولوژيك درتبيين تقويت زماني مناسب براي گردشگري نمونه موردي شهركرج
پهنه بندي كليماتوريسم منطقه بياباني شرق اصفهان با استفاده از Gis
مديريت پايدار زيست بومهاي بياباني
ارزيابي كارايي مالچ نفتي دركنترل فرسايش بادي و تثبيت شنهاي روان
رديابي آثارتغييرات آب و هوا درتالابهاي استان فارس
پژوهشي درسازه و معماري بناهاي روستايي حاشيه شمالي دشت كوير
تاثير آب و گياه درارتقاء كيفيت معماري بوم هاي بياباني
خاك، زمين، معماري تاثيربومهاي بياباني برمعماري فلات مركزي ايران
بررسي توانهاي اكوتوريستي و ژئوتوريستي درمناطق بياباني و كويري ايران با استفاده از روش Swot
بادگيرشاهكاراقليمي – معماري بومهاي بياباني
زري اسكيپ دانشي نوين درمنظره سازي بومهاي بياباني
خانه چهارفصل عرصه هنرنمايي معماري پايداردراقليم گرم و خشك
بررسي نقش سيل وخشكسالي برناپايداري بومهاي بياباني با تاكيد برتوسعه پايدارگردشگري درمحدوده حفاظت شده توران
تحليل ويژگيهاي خشكسالي با استفادها ز شاخص بارش استانداردمطالعه موردي خراسان جنوبي فردوس
تالاب جازموريان ونقش آن درمعيشت حاشيه نشينان
بررسي اكوسيستم هاي بياباني و كويري و ارائه راهكارهايي جهت مديريت و استفاده سازگار با طبيعت از اين مناطق
مقايسه عددي نحوه عملكرد بادگيرهاي دوطرفه درشب و روز
امكان سنجي ا رتقاء سطح حفاظتي مناطق شكارممنوع به منطقه حفاظت شده دربيومهاي بياباني مطالعه موردي منطقه شكارممنوع مرور
الگوهاي پايداري درمعماري بومهاي بياباني و كويري ايران
پراكندگي و فراواني گربه شني )Felis margarita درپناهگاه حيات وحش عباس آباد
پهنه بندي و ارزيابي زيست اقليم انساني فصلي استان يزد به منظور گردشگري
ارزيابي آسايش بيوكليمايي استان يزد جهت گردشگري
بررسي زيبايي شناسي معماري و شهرسازي اسلامي درمناطق كويري با تاكيد برنقش نمادها
چشم اندازهاي طبيعي و اكوتوريستي منحصربفرد حوضه آبريز باهوكلات
ارزيابي شاخصهاي مشاركت درمديريت اكولوژهاي بياباني با استفاده از روش آناليز smart مطالعه موردي اكوكمپ كويري متين آباد
توسعه روستا ونقش آن درگردشگري پايدارروستايي
توريسم سلامت اهميت و پتانسيلهاي آن دربومهاي بياباني كشور تدوين استراتژي توسعه درچشم انداز برنامه هاي آتي كشور
تنوع زيستي درجوامع درختي و درختچه اي بومهاي بياباني خراسان
بررسي چالشهاي پيش رو براي كنترل پديده بيابانزايي درايران
بررسي تطبيقي روندتغييرات بارش و خشكسالي درتالاب بين المللي گاوخوني مطالعه موردي ايستگاه ورزنه
بررسي شيوه هاي بوم سازگار معماري درحياط خانه هاي قاجاري شهريزد
بررسي نقش تاثيرپذيري معماري از بومهاي بياباني با تاكيد برنقش فضاهاي باز درمسكن بومي فلات مركزي ايران
ارزيابي اثرات محيط زيستي توسعه گردشگري مطالعه موردي روستاي اشكاوند و قلعه چوم اصفهان
تنوع زيستي گونه هاي گياهي و جانوري زيست بومهاي بياباني ايران مطالعه موردي منطقه حفاظت شده بياباني رئيسي شهرستان نيشابور
چشم انداز اكولوژي درزيست بومهاي بياباني مطالعه موردي مناطق كويري و بياباني شهرستان نيشابور
ارزيابي پتانسيل ها و چالشهاي اكوتوريسم درپارك جنگلي خرگوش دره به روش Swot
تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي گناباد با استفاده ازمدلهاي زيست اقليمي
ايران سرزمين تالابها
اكوتوريسم و تاثيرات آن برمحيط زيست
بررسي ساختارشناسي بازارقيصريه لار و ارتباط ويژگيهاي بازار با اقليم گرم و خشك منطقه لارستان
مطالعه وبررسي عوامل شكل گيري و تحولات كالبدي روستاي سريزد
بررسي سيستم هاي آبرساني سنتي قنات و آب انبار درمناطق بياباني
توان سنجي شرايط اقليم گردشگري شهرسمنان با استفاده ازروشهاي PPD,PMV,PET
كنكاشي دربرنامه ريزي و مديريت توسعه توريسم با تاكيد براقليم و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جذب توريست
بررسي نقش حياط مركزي درپايداري زيست محيطي خانه هاي سنتي اقليم بياباني
بررسي هاي مباني نظري حاكم برشكل گيري بافت شهري و كالبد معماري بومهاي بياباني درارائه راهكارهاي نوين طراحي معماري و شهرسازي
بررسي روندتغييرات بارش استان چهارمحال بختياري به روش من كندال
تحليل روند تغييرات دماي استان چهارمحال بختياري با تكيه برآزمون من كندال
تاثيربومهاي كويري درشكل گيري معماري پايدار درايران
برآورد حداكثر بارش محتمل به روش آماري هرشفيلد دراستان اصفهان
طراحي شهري پايدار بومهاي بياباني نمونه موردي كرمان
بررسي گسترش سامانهه هاي اگروفارستري به عنوان راهكاري موثر درتوسعه پايدارزيست بومهاي بياباني دراستان فارس مطالعه موردي شهرستان كازرون
باززنده سازي بناها و بافت هاي باارزش سنتي دربومهاي بياباني با تاكيد برحريم گذاري
تاثيرات الگوهاي رفتاري برشكل گيري بافت روستاهاي بومهاي بياباني
نقش موقعيت مرزي درتوسعه گردشگري شهرستان بيله سوار
بررسي تاثير زمينه هاي توسعه صنعت گردشگري دربافت هاي روستايي گردشگرپذير
كاربرد سنجش ازدور درمديريت شهري مطالعه موردي منطقه فلاورجان
بررسي تكنولوژي هاي بومي درمعماري سنتي شهرحريره درجزيره كيش
تالاب گاوخوني سرانجام زاينده رود
ارزيابي راهبردهاي بيابان زدايي با كاربرد مدل AHPٍ ELECTRE مطالعه موردي منطقه خضرآباد يزد
كنوانسيون بين المللي بيابان زدايي و مقابله با اثرات خشكسالي مورد كاوي: كشور ايران
ارزيابي توان اكولوژيك بمنظور مديريت و برنامه ريزي خطربيابانزايي حوزه آبخيز كوهدشت لرستان
ارزيابي ويژگيهاي اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي تالاب گاوخوني
نقش كويردرتوسعه مناطق و تامين انرزي مورد نيازشهرهاي كويري
تامين زيرساخت هاي توسعه پايدار گردشگري دربومهاي بياباني با تاكيد برپاركينگهاي عمومي مطالعه موردي بندرگناوه
بازشناسي جايگاه آب و ايوان درحياط خانه هاي مناطق گرم و خشك ايران
كاربرد آناليز تاكسنومي عددي دربرنامه ريزي توسعه پايدار بيابانزدايي مطالعه موردي استان يزد
ارزيابي شرايط زيست اقليمي انساني دربرنامه ريزي توسعه پايدار فعاليت هاي گردشگري مطالعه موردي شهريزد
رتبه بندي راهبردهاي بيابان زدايي با استفاده ازرويكرد MADM و مدل مجموع وزني WSM مطالعه موردي منطقه خضرآباد يزد
بررسي زيست محيطي تالاب گاوخوني درجهت توسعه پايدار
بررسي تاثيرات توسعه صنايع بزرگ برزاينده رود و تالاب گاوخوني
گردشگري درمناطق بياباني و دورافتاده و لزوم توسعه اين بخش درايران با نگاهي به تجارب ديگر كشورها
تبلور انديشه ي وحدت مبناي زيبايي شناسي و كمال گرايي درمعماري بوم گراي بياباني ايران
شناخت عناصر زيبايي شناسانه منظر بياباني عاملي موثردرجهت هتوسعه اكوتوريسم بياباني
پرديسهاي ايراني دربوم هاي بياباني
بكارگيري دانش سنتي و معماري پايدار دربهره گيري بي نظير از منابع طبيعي دريكي از بي بديل ترين باغهاي ايراني دركرمان مطالعه موردي باغ شاهزاده ماهان
بررسي و مطالعه تنوع زيستي فونستيك و فلورستيك تالاب بين المللي شادگان
پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري تالاب بين المللي گاوخوني به كمك شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis
بررسي اكوتوريسم و جاذبه هاي گردشگري دراستان خوزستان
مباني زيباشناسي اسلامي درمعماري كوير
نقش كليدي تمدن و هويت معماري درحفظ و تداوم تاريخي شهرها
احياء طبيعت دربافت هاي معماري بومهاي بياباني راهكاري جهت صرفه جويي و كاهش مصرف انرژي درساختمان
بررسي پتانسيلهاي اكوتوريسم مناطق بياباني سيستان با استفاده از مدل Swot
راهبردهاي مناسب براي توسعه اكوتوريسم و ژئوتوريسم دربومهاي بياباني مطالعه موردي كوه نمك جاشك شهرستان دشتي
بررسي وضعيت پستانداران درخطر تهديد درمناطق تحت حفاظت استان اصفهان مطالعه موردي پناگاه حيات وحش موته پارك ملي كلاه قاضي و منطقه حفاظت شده قمشلو
راهبردهاي توسعه گردشگري درمنطقه نمونه گردشگري گاوخوني با استفاده از مدل شبكه هاي باوربيزين
تاثيربوم بياباني كاشان برمعماري خانه هاي كاشان بررسي موردي خانه بروجردي هاي كاشان
ارزيابي عملكرد روش MICP به عنوان يك روش سازگار با محيط زيست جهت تثبيت ماسه هاي روان دربيابان ها
بررسي قابليت هاي گردشگري برپايه اكوتوريسم درشهرستان اردستان
آب انبارها؛ نمادفرهنگ و معماري ناحيه لارستان
بررسي چالشهاي فرهنگي – روانشناختي ايجاد احساس غربت درگردشگران
بررسي ويژگيها و كاركردهاي كبوترخانه ها به عنوان اعجاز معماري ايراني مطالعه موردي كبوترخانه هاي هزارجريب اصفهان
شناخت شرايط مطلوب آسايش بيوكليماتيك انساني با روش بيكر و دماي موثر مطالعه موردي شهراسلام آباد غرب
مقايسه و بررسي خصوصيات طبيعت ومعماري بومي روستاي كندوان با گورمه آناتولي
معرفي كاركردهاي تالاب گاوخوني گونه هاي زيستي آن و حفاظت بهينه
پژوهشي تحليلي برنقش زيست بوم درشكل گيري و سازماندهي استحكامات دفاعي البرز مركزي
بررسي پتانسيل هاي بيابان لوت به عنوان نمونه اي از بومهاي بياباني و نقش آن درتوسعه پايدار گردشگري بخش شهداد
سياست ها و روشهاي مديريت گردشگري دربومهاي بياباني بررسي موانع و مشكلات موجود درگردشگري مناطق بياباني
قنات ابزاري مناسب درمديريت آبهاي زيرزميني مناطق بياباني مطالعه موردي منطقه بم
تشريح تاثيرات بومي برشكل گيري و عملكرد فضاهاي شهري نمونه موردي شهرستان شوشتر
شهر و تنوع زيستي
پتانسيل ها و ارزشهاي اكوتوريسمي و گردشگري تالاب گاوخوني
بررسي و مقايسه محرميت بصري دراقليم هاي گرم وخشك و سردوكوهستاني مطالعه موردي شهرهاي يزدوسنندج
نقش ژئوتوريسم تالاب گاوخوني درتوسعه گردشگري پايدار
نقش بومهاي بياباني درپرداختهاي تصويري هنرهاي محيطي
بازگرداندن حيات فرهنگي به بافت هاي تاريخي با راهكاري نو دردستيابي به معماري پايدار دركوير مطالعه موردي محور تاريخي ارجمندي رفسنجان
بررسي وند تغييرات بارش شهرستان ايزدخواست با استفاده از روش من كندال
بوم بياباني و هويت پردازي درشهرهاي تاريخي نمونه موردي مجموعه عبدل آباد ساوه
جغرافيايي بافت قالي ذهني بافت ويست خوانسار
تالاب گاوخوني پتانسيلهاي زيست محيطي تهديدها و راه حلها
استعاره به عنوان مباني برنامه ريزي و طراحي معماري سنتي بومهاي بياباني
نقش قنات درتوسعه پايدار شهرستان اردستان و معرفي تنها قنات دو طبقه جهان قنات دو طبقه مون اردستان
بررسي نوسانات جمعيتي گور ايراني درمنطقه حفاظت شده بهرام گور استان فارس
آسيب شناسي روانشناختي توريسم ورزشي
بررسي تاثيرات بومهاي بياباني برنقوش و رنگ قالي نقش خشتي بيرجند دراستان خراسان جنوبي
نقش فضاهاي عمومي – خدماتي سيپك درساختاراجتماعي شهركاشان
بررسي انواع فرم پلان دربومهاي بياباني
ضرورت حفظ پلاياها درتعادل ژئومرفولوژيكي بومهاي بياباني مطالعه موردي پلاياي گاوخوني
بررسي تطبيقي محاسبه انرژي و فرآيند طراحي خانه بديع الصنايع واقع دربافت قديمي اقليم گرم وخشك اصفهان
اقليم عامل ايجاد معماري همسو درمناطق بياباني جهان
فرصت ها و تهديدهاي زيست بوم هاي بياباني
معماري پايدار در مناطق كويري
ساختاركالبدي و سيماي روستايي دربومهاي بياباني عوامل شكل دهنده آسيب ها و راهكارها مطالعه موردي روستاي ابيانه
ترسيم سيماي ژئومورفولوژيكي دشت سيستان درپناه وزش باد كويري 120 روزه
توصيف سيماي ژئومورفولوژيكي كوير لوت ايران بعنوان كارگاه طبيعي آموزش علوم جغرافيا
جايگاه آسايش اقليمي درفرآيند طراحي فضاهاي شهري با تاكيد بربومهاي بياباني
تحليل همديد الگوي وزش گرم حاكم برايران دردي ماه 1375
ژئوتوريسم راهكاري مناسب براي استفاده پايدار از بومهاي بياباني
بررسي نقش مديريت محلي درتوسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي شهرستان بهمئي
ارزيابي اكوتوريسم و جاذبه هاي طبيعي درمناطق كويري و ارائه راهكارهايي جهت جذب گردشگريدراين مناطق مطالعه موردي استان يزد
تحليل روند فراواني وقوع دماهاي فرين سردوگرم درايران 1340-1382
طراحي پايدار فضاهاي آموزشي فرهنگي با ويژگيهاي اقليم شناختي معماري بومي شهرهاي كويري ايران
سياه چادرعشاير؛سكونتگاهي منطبق با توسعه پايدار دربومهاي بياباني
بررسي استفاده ازفاضلاب تصفيه شده به عنوان منبع آب شيرين جهت تامين آب كشاورزي درزيست بومهاي بياباني
بررسي تاثير بومهاي بياباني درشكل گيري فضاهاي خانه هاي سنتي به منظور دستيابي به راهكارهاي معماري پايدار
بررسي عوامل طبيعي و انساني شكلدهنده به كالبد روستاي بياباني
جانمايي جاذبه هاي بوم گردي درمناطق بياباني مطالعه موردي شهرستان اصفهان
ارزيابي طرح جامع دربومهاي بياباني
اثرات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي گردشگري برتوسعه پايدار روستاهاي نواحي بياباني
بررسي مصالح و شكل بامها درمعماري اقليم بياباني و ارائه راهكار براي طراحي معماري بام دراين مناطق
بررسي اجزاي بناها و عناصر تشكيل دهنده آن درمناطق بياباني
بازخواني آموزه هاي ديني و طراحي بومگرا درخانه هاي كوير
تحليل همديد گرماي فرين استان اصفهان اسفند1382
تحليل سينوپتيكي سرماي فرين دي ماه 1374 استان اصفهان
شكل گيري معماري پايدار با تاثيرپذيري از عناصر كالبدي سنتي معماري بياباني
عوامل موثربرشكل پذيري كالبد روستاهاي واقع دربومهاي بياباني
معاصرسازي بادگير با هدف افزايش كارايي آن دربومهاي بياباني
بررسي الگوهاي پايداري منظرشهرهاي بومهاي بياباني ايران
تاثير بومهاي بياباني برمعماري تعامل انسان با اقليم درطراحي معمارانه مسكن نمونه موردي شهراصفهان
جاذبه هاي منحصربفرد بياباني ايران درارتباط با آمايش گردشگري بياباني مورد كويرلوت
مديريت شهري بوم بياباني جهت انطباق با قرارگاه طبيعي
تاثير بومهاي بياباني برمعماري
مقايسه ي تطبيقي كليساهاي جلفا و چگونگي قرارگيري آنها دراقليم گرم وخشك اصفهان
معماري پايدار دربوم بيابان با نيم نگاهي به مسكن
ارزيابي نقش ژئوتوريسم درتوسعه پايدار استان سيستان و بلوچستان
آسايش درپناه خاك راهكارپايداري دربوم بياباني
تجلي هنرهاي محيطي درمعماري بومهاي بياباني
بررسي پتانسيلهاي اكوتوريسم درمناطق كويري و بياباني استان سيستان و بلوچستان
ارزيابي اكوتوريسم شهرهاي كويري با استفاده از مدل Swot مطالعه موردي شهر زواره
تعيين نواحي مناسب توسعه اكوتوريسم با استفاده از روش پهنه بندي اگرو اكولوژيك
جايگاه آب درمعماري بوم هاي بياباني
بررسي تطبيقي كاروانسراهاي اقليم گرم و خشك بااصول معماري پايدار نمونه موردي كاروانسراي مادرشاه مورچه خورت
فرصت ها و محدوديت هاي توسعه اكوتوريسم درمناطق بياباني و كويري ايران
جايگاه هنراسلامي درفضاهاي آموزشي اقليم گرم وخشك نمونه اي موردي : مسجد – مدرسه آقابزرگ كاشان
تاثير باورهاي ديني جهان بيني اسلامي برمعماري مسكوني سنتي شوشتر
تاثير مصالح بوم آوردبرقابليت گردشگري درمناطق حاشيه اي كوير
بررسي اقليم آسايشي شهرستان كاشمر با استفاده ازمدل PET
تكامل شيوه هاي نورگيري درمعماري مساجد واقع درمناطق گرم وخشك ايران بررسي تاريخي
واكاوي الگوهاي كالبدي و نمادها درفضاي آموزه هاي ديني با رويكرد معماري بومهاي بياباني
بادگير جاذبه گردشگري ايران
روستا گردشگر توسعه روستا
پهنه بندي خشكسالي درحوضه زهره با استفاده ازنمايه استاندارد بارش SPI
تحليلي بركيفيت ساختارفضاهاي شهري واقع دركوير مطالعه موردي شهرزواره
بررسي تاثير ژئوتوريسم درباززنده سازي پارك ملي كوير
بررسي راهكارهاي توسعه پايدارگردشگري درروستاي ابيانه
ارائه راهكارهاي مناسب براي معماري معاصر با تاثيرپذيري از عناصر معماري بومي كويري ايران
منظرشهري بافت قديم نمونه موردي محله اسفنجان سمنان
بررسي عوامل موثربرپيشرفت آلودگي هوا و آب درمنطقه گاوخوني
بررسي و ارزيابي عوامل موثردرتوسعه پايدارتالاب گاوخوني
بررسي توسعه ي اكوتوريسم و گردشگري پايدار درتالاب گاوخوني
طراحي شهري با رويكرد توسعه ي پايدار نقش عوامل طبيعي و بوم آورد درساخت شهرهاي كويري
بررسي اصول برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري درمناطق روستايي
بررسي حسينيه خانقاه اران و بيدگل
ارزيابي دلايل و عوامل تخريب منابع جنگلي استان خوزستان
معماري مساكن نواحي گرم و خشك و بياباني ايران مطالعه موردي خانه لاري ها دريزد
بررسي اثرات تالاب گاوخوني برشهراصفهان
بررسي اقليم گردشگري كاشان با استفاده از شاخص TCI
نقش بوم گردي درتوسعه پايدار مناطق حفاظت شده استان اصفهان بااستفاده از مدل Swot
بررسي روند خشكسالي شهرستان ايزدخواست با استفاده از شاخص Spi
روشاستفاده از فناوري نانو در اقليم گرم و خشك
ساخت دزيمتر ترمولومينسانس پرتوهاي هسته اي CaSO4:Dy(TLD-900 به منظور استفاده دربررسيه اي مخاطرات زيستي تشعشعات راديواكتيو دربومهاي بياباني
صنعت اكوتوريسم جايگزيني مناسب براي درآمدهاي اقصتادي ناپايدار مورد بيابان لوت
خاص گرايي فرهنگي ضرورت آموزش معماري دربومهاي بياباني
شهرهايي با پوسته اي از بيابان و كالبدي از هنر
ضرورت هاي طراحي درخلق شكل شهرمنسجم درنواحي گرم وخشك مبتني براصول شهرگرايي نوين
جهاني شدن و تاثيرآن بركالبد شهرها نمونه موردي شهرتاريخي اصفهان
طراحي بويه جهت ثبت ديجيتالي داده هاي هيدروژئولوژي در مناطق آب-زيستي تالاب گاوخوني
تثبيت دورريز كارخانه هاي سنگ بري آلوده كننده محيط زيست توسط الياف پليمري
تثبيت خاكهاي روان مشكل سازبراي محيط زيست با رزينهاي پليمري هم خان با محيط زيست
بررسي نقش اكوتوريسم دربومهاي بياباني مطالعه موردي: اكوتوريسم كويرمرنجاب با استفاده از الگوي تحليلي SWOT
بررسي و پهنه بندي اقليم گردشگري استان خوزستان
تنوع پرندگان درواحه هاي كوهستاني منطقه حفاظت شده كركس
نقش و بررسي عوامل تهديد تالاب گاوخوني و راهكارهاي احياء آن
بومهاي بياباني جاذبه هايي با پتانسيل هاي بالاي جذب گردشگر
بررسي كاركردهاي صنعتي سازگار با زيست بومهاي بياباني مطالعه موردي مجتمع پتروپالايشگاه شمال اصفهان
كلرزني آب آشاميدني؛ نگرشي كلي برايجاد، شناسايي و جداسازي محصولات فرعي
تحليل سينوپتيكي بارشهاي سيل آسا درشهرضا

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید