مجموعه مقالات سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

مجموعه مقالات سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

مجموعه مقالات سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

مجموعه مقالات سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي 24 خرداد 1391 توسط موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 57 عنوان مقاله تخصصی شامل 442 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

 

بررسي ژئوتكنيكي اجراي بتن متخلخل در بستر كانالهاي آبياري
تاثير درزبندي پوشش بتني كانالهاي آبياري بر لنگر خمشي وارد بر آن
بررسي مشكلات حين ساخت پروژه هاي آب و خاك مطالعه موردي:استخر خاكي ذخيره اي گرينه نيشابور
بررسي افزايش مقاومت خاك هاي رسي با وارد كردن محلول كلريد كلسيم
مدلسازي عددي گسيختگي زمين ناشي از كاهش سطح آب زير زميني
پهنه بندي قسمتي از دشت خوزستان به لحاظ روانگرايي و خاكهاي مسئله دار
ارزيابي مقاومت خاك هاي غير چسبنده (دشت حميديه)، تثبيت شده با سيمان و ميكروسيليس و مقايسه آن با افزودن خاك رس در تراكم هاي مختلف
ارزيابي روش هاي مختلف تثبيت خاك هاي فرسايش پذير غير چسبنده ي دشت حميديه در استان خوزستان (واگراي فيزيكي)، در تراكم هاي مختلف
ارزيابي گسترش تنش_كرنش در روش هاي مختلف پايداري شيب شيرواني
تاثير ريزدانه هاي غير پلاستيك بر روي مقاومت روانگرايي زهكشي نشده ماسه ها
ارزيابي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي بتن خود تراكم
بررسي مسائل ژئوتكنيكي سيفون اروند كوچك
بررسي فني و اقتصادي احداث خاكريزها با خاك مسئله دار (مطالعه موردي ناحيه دو رامهرمز)
منابع و مسائل تامين خاك مناسب خاكريزي در جنوب غرب دشت خوزستان (مطالعه موردي روژه كانال انتقال آب AMC3 و AMC4)
بررسي مشكلات اجرايي ايجادشده در مسير احداث سامانه انتقال واحد عمراني شفارود
بررسي تاثير استفاده از ژئوممبرين پايه قيري در احداث كانال هاي آبياري دشت ارايض
بررسي تغييرات گرمايي و پايدار سازي خاك هاي رسي
تعيين خواص مكانيكي رس كائولينيت با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
بررسي مشكلات ژئوتكنيكي احداث ايستگاههاي پمپاژ مطالعه موردي ايستگاه پمپاژ جزيره مينو
دانه بندي بهينه مصالح سنگي جهت ساخت بتن پوشش كانال هاي آبياري
بررسي تغييرات PH با استفاده از تغيير درصد آهك و سرباره كوره آهن گدازي به منظور تثبيت خاك هاي سيلت ماسه دار
بررسي بهسازي بستر كانالهاي انتقال آب قرار گرفته بر روي خاكهاي فروريزشي با افزايش آهك با انجام آزمايش لدومتر و مدلسازي عددي (مطالعه موردي_خاك لس گرگان)
بهينه سازي مقطع عرضي كانالهاي واقع بر روي خاكهاي متورم شونده بكمك موقعيت درزهاي اجرايي و شيب ديواره ها
تحليل پايداري شيب و ارزيابي آبشستگي بستر با ساماندهي آن در محل اجراي سيفون دره رود بر اساس مسائل ژئوتكنيكي
بررسي عوامل فني و اجرايي ايجاد كننده نشست در كف كانال انتقال آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي (مطالعه موردي شبكه آبياري اردبيل(يامچي))
بررسي روش هاي پيشگيري از بروز ترك و ترميم آن در پوشش كانال هاي بتني (مطالعه موردي :ترك در پوشش كانال شبكه آبياري و زهكشي دشت اروميه)
خوردگي قطعات بتن آرمه در مجاورت محيط مهاجم يون كلر
كاربرد معادله لاپلاس در بررسي روند تغييرات سطح ايستابي در اراضي زهكشي شده
بررسي كانال هاي انتقال آب از نظر ژئوتكنيك بستر و ديواره و ارائه راهكار مناسب در خاكهاي مسئله دار (مطالعه موردي:كانال انتقال آب طرح گلفرج جلفا)
برآورد آزمايشگاهي و عددي نيروي زير فشار،دبي نشت و گراديان خروجي در شرايط حضور ديواره سپري و بلانكت در طراحي بندهاي انحرافي
بررسي هاي اوليه و صحرايي در شناخت پديده ي واگرايي خاك
تكنولوژي اصلاح خاك هاي دشت آزادگان و مديريت عمليات اجرايي در مقاطع مركب خاكريزي (مطالعه موردي كانال هاي AMC_3وAMC-4)
تاثير خاكستر بادي بر خواص هيدروليكي كانالهاي خاكي ماسه اي مسلح شده با ژئوتكستايل (مطالعه موردي:كانال انتقال آب مزرعه چاي_لاهيجان)
بررسي تغييرات حدود اتربرگ خاك رس توسط ليانت هاي هيدروليكي
مطالعه موردي پارامترهاي مقاومتي و تورمي خاك شور در استان يزد
كاربرد عايق رطوبتي PBGM در پوشش كانال هاي آبياري در خاك هاي گچ دار (مطالعه موردي:شبكه آبياري و زهكشي واحد عمراني 2 دشت رامهرمز)
فيلتر كاغذي،ابزاري ساده جهت اندازه گيري مكش خاك
ارزيابي روش هاي كاهش اثرات نشت و زيرشويي در سدهاي خاكي
بهسازي يك خاك رسي با استفاده از افزودني شيميايي
استفاده از آزمون نشت در ارزيابي اجرايي پوشش ژئوممبران در استخرهاي آب كشاورزي_مطالعه موردي منطقه كرج
شناسايي پروفيل خاك با استفاده از روش غير مخرب آناليز طيفي امواج سطحي (SASW) و تعميم آن جهت شناسايي لايه هاي بستر رودخانه و دريا
بهسازي خاك هاي رسا با استفاده از سيمان و الياف پلي اتيلن
تاثير افزايش بنتونيت بر تراكم پذيري خاك مسئله دار
بررسي موردي خرابي آب بندان در شبكه آبياري البرز
بررسي علت جابجايي رخ داده در لوله هاي سيفون معكوس كارون و تحليل برگشتي زمين لغزش رخ داده در ساحل رودخانه
مسائل احداث كانال هاي آبياري در مناطق كوهستاني و تپه ماهور و مطالعات ژئوتكنيكي مورد نياز براي آنها_مطالعه موردي:شبكه آبياري پادنا
توليد ژئوتكستايل هايي با عملكرد فيلتراسيون و زهكشي لايه هاي خاك در داخل كشور
بررسي تاثير نيروي پيش تنيدگي مهارهاي جانبي بر رفتار ديافراگم بتني با استفاده از مدل سازي عددي دوبعدي و سه بعدي
كاربرد الياف طبيعي در خاك براي كاربري در مهندسي ژئوتكنيك
تاثير پوشش كانال آبياري جنت شهر داراب بر كاهش ميزان تلفات آب
انتخاب روش بهينه كاهش نشت از پي نفوذ پذير سد خاكي (مورد مطالعه:سد گلوجه اردبيل)
بررسي تاثير ميزان عمق و محل ديواره آب بند بر نيروي زير فشار در سدهاي انحرافي با استفاده از نرم افزار seep/w
بررسي عيوب ناشي از مسائل ژئوتكنيكي كانال آب آور (مطالعه موردي كانال آب آور سد قوريچاي اردبيل)
تحليل استاتيكي سدهاي سنگريزه اي با هسته بتن آسفالتي مطالعه موردي سد ميجران
كنترل پديده رگاب با مسلح نمودن خاك
مطالعه روش هاي زهكشي به كار گرفته شده در بهبود شرايط ژئوتكنيكي سه پروژه اجرايي
ارزيابي رفتار حائل هاي ميخكوبي شده با توجه به تغييرات تراز آب زير زميني و شرايط زهكشي

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید