مقاله های نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين

نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين

نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين

مجموعه مقالات نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين 5 شهریور 1391 در گرگان برگزار گردید. در این کنفرانس 214عنوان مقاله تخصصی شامل 2167 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين

 

 

فلسفه بكارگيري تكنولوژي مدرن و نقش آن در ارتقاء مديريت آموزش و پرورش
بررسي تاثيرجو مدرسه بر وظايف راهنمايي مديران مدارس شهرستان جهرم بخش خفر
رهبري و معيارهاي شايستگي آن درمديريت اسلامي
مديريت آموزشي در چشمانداز پراگماتيسم و ايدهآليسم (نمونه موردي مديريت كلاسهاي آموزش زبان)
شناسايي دلايل عدم كاربست مهارت هاي مديريتي در مدارس
تاثيركنترلهاي داخلي در بخش عمومي بر بهبود كيفيت گزارشگري
بررسي عوامل موثربراجراي كنترلهاي داخلي مديريت دربخش عمومي
مهندسي ارزش راهكاري براي افزايش بهره وري درپروژه ها و توليدات ملي
تقلب و نقش حسابرسان نسبت به آن
بررسي اثرسازمان يادگيرنده برچابكي سازمان – مطالعه موردي بانكهاي خصوصي كردستان
بررسي عوامل موجد فشارعصبي و تاثير آن برعملكرد كاركنان
تعيين رابطه هوش فرهنگي با كيفيت زندگي كاري مديران مدارس
كاربرد الگوريتم ژنتيك درمديريت فشرده سازي فركتالي تصاوير
نظامهاي اطلاعاتي مديريت درسازمان ها
ارزيابي و بهبود فرايندهاي كاري فروش دركارخانه سيمان خاش با رويكرد مهندسي مجدد
بررسي محتواي اطلاعاتي سودهاي تقسيمي درشركت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش هوش هيجاني برعملكرد بانكهاي صادرات استان گيلان
امكان سنجي استقرار مديريت تيمي درمدارس متوسطه دخترانه منطقه پنج شهر تهران
تحليل محورهاي مديريت خانواده درپرتوقرآن و عترت
Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني
بررسي تاثير سهولت كاربرد ادراك شده برسودمندي دريافتي اينترنت د ربين مديران
هزينه يابي كيفيت و استراتژي بهبود
استراتژي هاي كاركردي مديريت منابع انساني درسازمانهاي تعهدمحور
بهبودعملكرد مديريت استراتژيك بوسيله مديريت بحران
نقش سيستم پشتيبان تصميم در پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و تسهيم دانش كاركنان اداره كل تعاون و كارورفاه اجتماعي استان گلستان
بررسي مقايسه وضعيت عوامل مرتبط با تسهيم دانش در پرديس فني و پرديس علوم انساني دانشگاه تهران از نظر اعضاي هيئت علمي
رابطه فرهنگ سازماني و رضايت شغلي كاركنان
آموزشهاي سازماني رويكردي موثربراي افزايش بهره وري سازمان ها با تاكيد برآموزشهاي ضمن خدمت
Assessing corporate governance in lack of assurance conditions by using Fuzzy logics
آموزش هاي سازماني رويكردي مؤثر براي افزايش بهره وري سازمان ها (با تاكيد بر آموزش هاي ضمن خدمت)
نگرشي نوين به سرمايه گذاري مخاطره پذير به عنوان ابزار بهينه سازي فرايند تامين مالي كسب و كارهاي كارآفرينانه
بررسي تاثير اصول اخلاقي ادراك شده از جانب مصرف كننده براعتماد وفاداري و تمايل به برند
بررسي سياست تقسيم سودو ارايه مدلي جهت پيش بيني آن
بررسي علل عدم اجراي حسابرسي زيست محيطي توسط ديوان محاسبات كشور
مروري بر زمانبندي توليد در سيستم تحويل گروهي
شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر توانمندسازي نيروي انساني در شركت توزيع نيروي برق اهواز
بررسي وضعيت سرمايه فكري بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن از نظر مديران وكارشناسان (مطالعه موردي)
طراحي مدل بومي سيستم اطلاعات مديريت و بررسي اثربخشي آن در شركت گاز استان كرمانشاه
بررسي استانداردهاي آموزشي در تدريس كارآفريني نظام آموزش پودماني
بررسي نظام مديريت منابع انساني مراكز آموزش از راه دور از ديدگاه مديران ومشاوران مراكز
بررسي رابطه ابعاد سبك رهبري تحول گرا درتوانمندسازي روئساي موسسات بانكي استان تهران
بررسي عوامل موثربررفتار خريد تفنني مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه استان آذربايجان شرقي
تعيين ميزان تاثير ارتباطات سازماني برتسهيم دانش درسازمان هاي توليدي
بررسي محتواي اطلاعاتي شاخصهاي ارزش افزوده EVA, MVA, REVA, SVA, CVA( و حسابداري CFO ،ROE ،ROA( درتبيين بازده تعديل شده بازار MAR صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران
مروري بركاربرد مفهوم ارزش افزوده سهامدار SVA درتصميمات مالي
رابطه بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملكرد پژوهشي اعضاي هيآت علمي دردانشگاه پيام نور استان خوزستان
مطالعه تاثير تعهد و اقدامات ايمني مديريت ارشد سازمان برروي نگرش دانش و رفتار ايمني كاركنان
كارآفريني شهري
بررسي واولويت بندي عوامل موثر بر رابطه رهبري خدمتگزار واعتماد سازماني (مطالعه موردي شركت ملي گاز خراسان رضوي)
نظم مديريت منابع انساني متخصص درنهادهاي عمومي مطالعه موردي شهرداري شهردهدشت
مطالعه شكاف شركت هاي كوچك و متوسط ايراني SMEs براي تبديل شدن به شركت هاي كلاس جهاني WCE
مطالعه ويژگيهاي رهبري معنوي مديران و رابطه آن با رضايت شغلي مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه
نقش طرح مميزي آيمو و پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه IMS در ارتقاي كارايي بنادركشور
نقش مديريت زنجيره تامين دركاهش هزينه هاي تجارت جهاني دربخش حمل و نقل
The Role of Electronic Bill of Lading in Easiest Port Management
تجزيه و تحليل شغل درسازمان ها
بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني با بهره وري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مقايسه صنايع دانش بنيان و غيردانش بنيان
رابطه ي زيرسيستم هاي مديريت منابع انساني و عملكرد نوآورانه : نقش ميانجي ظرفيت مديريت دانش
شناسايي عوامل موثردربهره وري نيروي انساني
تدوين راهبردهايي درراستاي دفع كاراي پسماندهاي شهري مطالعه موردي حوزه خدمات شهري شهرداري مشهد
فناوري اطلاعات و هتل داري ايران
بررسي اثر اعتماددرمحيط بانكداري اينترنتي مطالعه موردي: شعبات بانك اقتصاد نوينته ران
مروري برتاثير فعاليت هاي زنجيره ارزش مجازي درتجارت الكترونيكي
بررسي رضايت كاركنان و رابطه آن با عملكرد بانك
تحليلي برنتايج تحقيقات دررابطه با آثار مديريت دانش و شرايط اجراي مديريت دانش درسازمانها
نقش عناصر سرمايه فكري برعملكرد شركت ها
مطالعه نقش افشاي تخلف درپيشگيري ازتخلفات و مفاسد اداري
راهبردهاي نوين مديريت مالي درايران مطالعه موردي شوراي اسلامي كلانشهر مشهد
سيستم اطلاعات مديريت درمديريت و كنترل پروژه هاي سازمان ها و واحدهاي پژوهشي
بازاريابي رابطه مند و تاثير آن بروفاداري مشتري
مطالعه عوامل موثربرمديريت اثربخش كلاس درس
مديريت سود رويكردها و نظريه ها
التزامات معرفت شناسي مديريت اسلامي براصول مديريت
اخلاق كارآفريني ضرورتي براي توسعه كارآفريني درآموزش عالي
بررسي رابطه ي بين پاسخگويي با استرس شغلي و رضايت شغلي معلمان مدارس متوسطه دولتي شهر اروميه
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازماني از ديدگاه مديران مدارس راهنمايي شهربندرعباس
بررسي و تحليل عوامل موثربربهبود بهره وري منابع انساني و رتبه بندي آن درشركت آب منطقه اي خراسان رضوي
بررسي تاثير سرمايه فكري برارزش شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ابتكار عمل درمديريت دانش و تاثير آن برنوآوري سازمان
بررسي تاثير مديريت دانش و سرمايه فكري برعملكرد تجاري شركت هاي مهندسي و مشاوره اي
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و عملكرد كاركنان
مطالعه تاثير استقمات و پشتكاركارآفرينان برروي خودكارآمدي آنها مطالعه موردي: كارآفرينان شهركهاي صنعتي استان فارس
بررسي رابطه بين رهبري معنوي و خشنودي شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان
بررسي كارايي گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان با استفاده از روش DEA
Investigation of information impact on overcoming consumer resistance to accept mobile banking provided by Melli Bank of Iran
Developing an e-Retailing Model for eCRM System Performance Evaluation in Iran Based on Critical Success Factors (CSFs) – A Case Study of Kish Island
تبيين رابطه بين سه اصلي كليدي درمديريت سازمان
بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان از نحوه خدمات رساني دولت الكترونيك مطالعه موردي شهرگرگان
مديريت فضاي سبز شهري درشهر اردبيل با استفاده از Gis
تاثيرساختارمالكيت برعملكرد مالي شركت ها
رابطه ي كاربرد مؤلفه هاي فناوري اطلاعات (استفاده ي سخت افزاري و نرم افزاري) با خلاقيت سازماني در دانشگاه علمي كاربردي استان اصفهان
تعيين رابطه مديريت دانش(اجتماعي سازي) با مولفه هاي سازگاري شغلي كاركنان در ادارات تربيت بدني استان يزد
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي بر مبناي مدل تعالي سازماني
ساماندهي به نظام دانش و اطلاعات – تجربيات بخش كشاورزي
مديريت دانش يا مهندسي مجدد
توسعه دولت الكترونيك ايران:ديدگاه ها ،تجارب وافق آينده
مديريت استعداد هوشمند
رابطه بين مديريت كارآفريني با توانمند سازي در معلمان تربيت بدني خراسان رضوي
تعييه رابطه بيو يادگيري سازماني با كاهص اضطراب، افسردگي، و احساس عدم دلبستگي شغلي پرستاران در مراكز خدمات درماني- بيمارستاني غير دولتي شهر اصفهان
مديريت ارتباط با مشتري: چشم اندازها و راه حل هاي پياده سازي موفق و كاربردي
مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان هاي آموزشي
تيپ شخصيتي سازگار با مشاغل در سازمان ها (بر طبق مدل شخصيتي كارل يونگ)
بررسي نقش نوآوري در رفع مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط
رتبه بندي بانكها براساس شاخصهاي رضايت مشتري با استفاده ازتكنيك topsis مطالعه موردي بانكهاي خصوصي آمل
نظام پيشنهادها، پلي به سوي اجراي مديريت مشاركتي در سازمانها (زمينه هاي اجرايي، چالش ها،راهكارها)
بررسي سبك مديريتي موفق در سازمان هاي فرهنگي و هنري (مطالعه موردي: مؤسسه فرهنگي هنري صبا)
مروري بر كاربردهاي روش طراحي مبتني بر بديهيات
بررسي ميزان ارتباطات سازماني اثربخش در كاركنان ستادي ادارات مركزي مورد مطالعه: بانك ملي شهر تهران
مديريت دانش مشتري
شناسايي و تبيين عوامل موثر بر پذيرش سيستمهاي بين سازماني
رويكرد نويني براي حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي در محيط
فناوري اطلاعات و نقش آن درهم افزايي واحدهاي كسب وكار
بررسينقش مديريت دانش درسازمان هاي يادگيرنده
قابليت سنجي مدلهاي نوين درمديريت حمل و نقل و كاربري اراضي شهري مطالعه موردي شهراردبيل
ترسيم چارچوب رابطه توسعه اقتصادي با مديريت كارآفريني
ارزشهاي اخلاقي در سازمان ها
بررسي اثرات نرم افزارهاي مالي موجود در دانشگاه آزاداسلامي بر استاندارد سازي فرايندهاي مالي و كيفيت گزارشگري مالي دانشگاه
ارزيابي قابليتهاي طبيعت گردي شهرستان رشت با استفاده از مدل SWOT
تاملي بررابطه كيفيت خدمات و اثربخشي مديريت ارتباط با مشتري به عنوان رويكردي جهت بهبود رضايت مشتري
ارزيابي كمي فعاليت هاي تكتونيكي با استفاده از شاخصهاي ژئومورفومتري ونقش آن درمديريت و توسعه پايدار شهرستان بيجار
نقش سرمايه هاي اجتماعي در اقدامات مديريت دانش در صنعت هوافضا
تاثيررهبري تحول آفرين برسازمان يادگيرنده مورد مطالعه صنعت هوافضاي ايران براساس روش معادلات ساختاري
مديريت بحران ، سناريوها ، فرآيند مديريت استراتژيك و تاثيررسانه ها
ارزيابي اثرسبك مديريت برموفقيت تعاوني هاي كشاورزي استان اصفهان
چارچوب مديريت دانش جهاني “به سوي يك نظريه براي مديريت دانش در محيط هاي جهاني
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و شهرت سازماني (مورد مطالعه : شركت ايران خودرو
افشا، شفافيت و نظم بازار
تبيين نقش مديران و ناظران آموزشي دررشد صلاحيت هاي حرفه اي معلمان
مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده
ارائه الگويي براي انتخاب تأمينكننده با استفاده از روشهاي TOPSIS و ANP (مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياء گنبدكاووس)
نقش ويژگيهاي موثرسيستم توزيع بررضايت مشتريان موردمطالعاتي محصولات لبني
تعاوني هاي دانش بنيان و نقش آن بر توسعه كارآفريني سازماني
توسعه خدمت جديد NSD و عوامل بحراني موفقيت CSF و مرتبط با آن درحوزه خدمات شهري شهرداري
Cluster-based SMEs development strategies for globalization in selected Asian countries
بررسي رفتارهاي مديريت سود و ارتباط آن با سود گزارش شده در شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران
حسابداري منابع انساني و تعيين ارزش سرمايه انساني، رابطه آن با مديريت اطلاعات و نقش و تاثير آن بر تصميمات مديران
بررسي نقش مهندسين مشاور در تاخير پروژه هاي آب و فاضلاب
بررسي رابطه استفاده مديراز انواع قدرت با اثربخشي از ديدگاه دبيران
مديريت ريسك زنجيره ي تامين: مفاهيم و كاربردها
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و تمايل كاركنان به تسهيم دانش سازماني در بين كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد استان گلستان
رابطه خشم با انواع سبك هاي مديريت تعارض
بررسي اثر ابعاد هوش عاطفي در بهره وري منابع انساني صنايع بيمه (مطالعه موردي بيمه آسيا استان آذربايجان شرقي)
اهميت سنجش سرمايه فكري
انتخاب تجهيزات درسيستم توليدي به منظور افزايش بهرهوري با رويكرديكپارچه aHPوPROMETHEE
بررسي نوآوري در آموزش و چالشهاي فراروي آن در نظام فني و حرفه اي و ارائه راهكارهايي براي اصلاح اين نظام
همت و كارمضاعف درسايه توجه به فرايند كايزن و اجراي عملي آن
پيوندمديريت منابع انساني و مديريت دانش
مديريت كارآمد كليد آينده روشن
بررسي رابطه بين عوامل موثر در استفاده از بانكداري الكترونيك و رضايتمندي مشتريان در شعب بانك رفاه استان گلستان
رابطه ساختار مالكيت ( ميزان مالكيت نهادي ) بر عملكرد مالي ( گذشته و آتي ) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردي صنعت خودرو
ارزيابي سيستم اتوبوس هاي تندروBRT) به عنوان راهحلي براي مديريت ترافيك كلانشهرها
بررسي نقش دانش فني دراثربخشي مديريت
مقايسه موانع محيطي كارآفريني
بررسي رابطه بين جاذبه هاي تبليغاتي و اثربخشي تبليغات
اولويت بندي عوامل موثر بر تركيب بهينه توليد با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره ومدلسازي رياضي (مطالعه موردي : شركت مهندسي پايه ايمن پارس (اپكو))
بررسي نقش ادراك كاركنان و تسهيم دانش سازماني (مطالعه موردي سازمان هاي دانش محوراستان سمنان)
رابطه مديريت دانش با سرمايه اجتماعي از ديدگاه روساي بخش تربيت بدني آموزش و پرورش شهرستانهاي استان كرمان
سازمان يادگيرنده حلقه مفقوده تحول سازماني
بهينه سازي سطح توليد در شركت بابل ماشين با استفاده از مدل هاي خطي برنامه ريزي توليد پويا
Management assessment of going concern based on data mining using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS)
نقدي بردفتر مديريت راهبرد كاپلان ونورتن: ساختارسازماني متناسب با تكنيك كارت امتيازي متوازن BSC بارويرد بررسي فقدان سيناپس هاي ادراكي ساختاري وكاركردي اين مدلواره درسازمان با استفاده از قياس زوجي نظري
پيش بيني رضايت شغلي: سبك رهبري مديران و فرهنگ سازماني
An anatomy of User Communities in Enterprise Packaged Applications
The impact of word of mouth on purchase intention of hospitality industry
رابطه ساختار مالكيت ( تمركز مالكيت نهادي ) بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردي صنعت خودرو )
ارائه چارچوب تحليلي – ادراكي مناسب از كارآفريني دولتي با تأكيد بركارآفريني استراتژيك و رويكرد ايجاد قابليت دولت كارآفرين
سازمان يادگيرنده، عاملي جهت بهره مندي تحول سازماني
تاثير ايجاد سازمانهاي ياددهنده در آموزش مديران و رهبران موفق
تاثير سرمايه انساني بر عايدي سرمايه اي سرمايه گذاران بانك هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تاثير سرمايه ساختاري بر عايدي سرمايه اي سرمايه گذاران بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تركيب اجزاي جريان نقدوپيش بيني درماندگي مالي دربورس اوراق بهادار تهران
مديريت اخلاق و مديريت پروژه
بررسى و تعيين ميزان تاثير عوامل فردي در اثربخشى منابع انسانى
آينده پژوهي در صنعت خودرو به روش سناريوپردازي
مروري جامع بررويكردهاي حل مساله ي برش
نظارت مردم برزمامداران ازديدگاه نهج البلاغه
حسابرسي عملكرد به عنوان رويكردي نوين در ارتقاء پاسخگويي مديريت
بررسي عوامل زمينه اي در فرايند انتقال دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي
مطالعه تطبيقي پارادايمهاي ناب و سبز
بعد فراموشي يادگيري سازماني: ديدگاهي نو در مديريت دانش
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي در استان خوزستان)
بررسي رابطه بين استراتژي شركت و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه وعملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي جايگاه مديريت دانش در سازمانهاي يادگيرنده
انتخاب چند معياره ماشين آلات توليد تاير با استفاده از فرايند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي)
بررسي اثربخشي اجراي برنامههاي تحول اداري در ارتقاي رضايت مراجعين با مطالعه نتايج طرح تكريم ارباب رجوع در دستگاههاي اجرايي استان خراسان جنوبي
بررسي فعاليت هاومولفه هاي فازصفر ونقش حياتي آن درفرايندتوسعه محصول جديد
The classification of Iranian banks based on Artificial Neural Network (ANN
بررسي رابطه آميخته شخص با كارآفريني سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي فرامان كرمانشاه
ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء اندازه گيري عملكرد (مطالعه ي موردي:صنعت خودرو)
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي
كاربست نظريه سازنده گرايي در آموزشهاي مبتني بر وب سازمانها: گامي به سوي مديريت اثربخش منابع انساني
ابزارهاي مديريت نوين در ارزيابي عملكرد شركتهاي بورس و اوراق بهادار تهران طراحي مدل با استفاده از روشTOPSIS و تحليل حساسيت
سلامت سازماني بزرگترين چالش سازمانهاي دولتي در ايران
فازي روشي موثر در توسعه استراتژي توليدQFD
بررسي روش ها و الگوهاي نظارت و راهنمايي در عصر اطلاعات به منظور ارائه ي الگوي مناسب براي معلمان ابتدايي شهر ماهشهر
شناسايي عوامل ريسك تقلب با بكارگيري استانداردهاي حسابرسي
الگوبرداري روابط اقتصادي از كشورهاي گروه 1+7
اثر هزينه يابي بر مبناي زمان در محيط تجاري پويا
برنامه ريزي توسعه محصول و مديريت هزينه با بكارگيري هزينه يابي هدف
مباحثبت مديريتي و ارتباط بين تئوري و عمل در مديريت بازگشت سرمايه
كاربرد ارزش افزوده اقتصادي تعادلي درتحقيقات استراتژيك سرمايه گذاري
برنامه ريزي براي دستيابي به نظام جامع مديريت بحران با هدف كاهش آثار مخرب بلاياي طبيعي در استان مازندران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP)
مطالعه رابطه هوش هيجاني با عملكرد آموزشي دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مجازي فاران سال 89 -90
رويكردي نوين به كاربرد تكنيك كارت ارزيابي متوازن BSC در سنجش عملكردشركت ها
بررسي راهكارهاي دست يابي به توليد به موقع با استفاده از اصول تجارت الكترونيك
مديريت شهري با تاكيد برتوسعه فيزيكي شهر با استفاده از GIS نمونه موردي شهرماكو
The Internationalization Process of SME’s in a Developing Country: Case Studies of three Iranian SME’s
رويكردي نوين به برنامه ريزي و مديريت زمان از ديدگاه آيات و روايات اسلامي
كاربردكارت ارزيابي متوازنBSC)درمديريت استراتژيك
بررسي فرهنگ، اخلاق كارآفريني و جايگاه كارآفرينان ازديدگاه متعالي اسلام
تاثير ويژگي هاي كارآموز، طراحي آموزشي و شرايط سازماني بر درك آموزش و انتقال يادگيري

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید