مجموعه مقالات همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول

مجموعه مقالات همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول

مجموعه مقالات همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول

مجموعه مقالات همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول 10 و 11 بهمن 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 86عنوان مقاله تخصصی شامل 1293 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول

 

 

تزئينات آجر كاري خوون چيني در بافت قديم دزفول (براساس گفته‌هاي معماران سنتي )
پل-آسياب آبي شهر دزفول الگويي پايدار در معماري رودخانه‌اي
بررسي پل تاريخي دزفول از نظر معماري و سازه
مطالعه تطبيقي پل بند دزفول با پل بند شادروان شوشتر
تأثير رودخانه دز و عوارض توپوگرافيك حاشيه آن بر پدافند بين عامل در بافت تاريخي شهر دزفول
مرمت سبكي پل دزفول با استناد به تناسب ساختار فيزيكي پل
پژوهش جهت ارائه پيشنهاداتي جهت مناسب سازي فضاي پيرامون بناهاي آتي باستاني دزفول، براساس مفاهيم، اصول و معيارهاي طراحي فضا
جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي و توسعه و احياء صنعت گردشگري
فناوري ساخت پل بند دزفول و مهار آب رودخانه دز در دوره ساساني
جاذبه‌هاي ستادي فيهم و گردشگري شهرستان دزفول و بازتاب اقتصادي آن
نسب ‌شناسي بناهاي آرامگاهي دزفول
بررسي تاريخي و هيدرو استاتيكي پل دزفول
سر بطاق ها تجلي گاه قنات هاي رودخانه‌اي دزفول
پس به منابع آبي در شكل‌گيري تمدن ايلام -با تأكيد بر شرايط زيست محيطي بين‌النهرين
بر هم كنش فرهنگي جوامع دوستان شين آغاز هولوسن در خاور نزديك : نگاهي ويژه به اهلي شدن غلات و آغاز كشاورزي در خوزستان
تحليلي در آمار بارندگي و تشكيل دوره‌هاي بازگشت ايستگاه دزفول
طرح حفاظت و مرمت پل قديمي دزفول
بررسي تاريخي اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي شهرستان دزفول براساس گزارشات، سفرنامه ها ، خاطرات و يادداشت‌هاي سياحان و مستشرقين اروپايي قرن 19 و 20 ميلادي (اواخر قاجاريه تا اواسط پهلوي )
نقش اكوتوريسم روستايي در توسعه اشتغال زايي و بهبود كيفيت محصول منطقه شهيون شهرستان دزفول
نقش اكو توريسم در توسعه پايدار منطقه دز با تأكيد بر رويكرد اقتصادي
تصوير تأسيسات آب‌رساني سنتي به عنوان جايگزين براي قنوات در شكوفايي دزفول بزرگ
سازمان‌هاي مردم نهاد، ابزاري قدرتمند در تحقق رشد و توسعه پايدار منطقه
بررسي و شناخت بوم شناختي و تنوع زيستي شهرستان دزفول
پژوهشي در اقتباس آجر كاري برج‌هاي آرام كشتي سلجوقي در بناهاي شهر دزفول
گردشگري و پيامدهاي زيست محيطي آن بر جاذبه‌هاي دزفول
بررسي تعامل رودخانه دز و بافت شهر بر زندگي نوين شهري دزفول
سازه‌هاي آبي دشت خوزستان
مطالعه و بررسي سازه‌هاي آبي تنگ عقيلي شوشتر
چگونگي روند حفاظت و مرمت-معماري پل تاريخي دزفول باستان‌شناسي و معماري سازه‌هاي آبي دزفول
حاشيه‌نشيني و عوامل مؤثر بر آن در دزفول
پژوهشي پيرامون پل بندهاي ساساني رودخانه كارون در دشت خوزستان
مطالعات جغرافياي تاريخي از منظر جهانگردان و سفرنامه نويسان با تأكيد بر پل باستاني دزفول
مطالعه‌اي بر معماري آسياب هاي‌ آبي دزفول
بررسي فناوري ساخت و اجراي قنات ؛ نمونه موردي قنات هاي رودخانه اي دزفول
بررسي باستان‌شناسي نوه مالي پل باستاني شهرستان دزفول از آغاز ساخت تا سال 1390
نقش و جايگاه بناهاي آبي باستاني در عرصه‌هاي كالبدي شهر دزفول
طراحي بهينه حوضچه هاي بازداشت در حوضه‌هاي آبريز با استفاده از الگوريتم بهينه ساز جامعه مورچگان تك هدفه و مدل SWAT ؛ اصطلاح مدل SWAT
مطالعات رفتار شناختي در محدوده كالبد پل قديم دزفول
تحليلي بر احتمال بروز مناقشات بين‌المللي به دليل كمبود منابع آب شيرين در دنيا
بخش آب در تمدن و فرهنگ بشر
نقش اسيران رومي در عمران و آبادي جندي شاپور و دزفول
مطالعه و بررسي پتانسيل‌هاي موجود در حوزه تاريخي، فرهنگي و گردشگري شهرستان اهواز
تاثير زاويه دفلكتور روي طول پرش هيدروليكي در سر ريز فليپ باكت
بررسي و تحليل ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشكده علوم پزشكي دزفول درباره صفات از ميراث فرهنگي، مورد مطالعه: سازه‌هاي آبي
درآمدي بر پزشكي سنتي دزفول
قناتها ، ميراث‌هاي خوابيده عادي فرهنگي و تاريخي شهر دزفول
الگوهاي فرهنگي كار نزد صيفي كاران دزفول
بررسي كيفيت آب دز در محل آبگير ايستگاه پمپاژ سبيلي دزفول
تعيين راندمان حل تله اندازي در آبگير ايستگاه پمپاژ سبيلي دزفول
تعيين ميزان رسوب در آبگير ايستگاه پمپاژ سبيلي دزفول با استفاده از مدل شارك (بررسي سال‌هاي 1380 تا 1390)
بررسي افت انرژي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از نرم‌افزار ANSYS
شوشتر از منظر جغرافي‌دانان و سفرنامه ها
گنبد رك اورچين نماد بناهاي مذهبي خوزستان
بررسي و مقايسه پل‌هاي باستاني دزفول و شادروان شوشتر و عوامل مؤثر بر تخريب و فرايند مرمت آن‌ها
بررسي اصول و معيارهاي معماري منظر پايدار در حد فاصل پل باستاني و پل جديد رودخانه دز (شهر دزفول)
شناخت و بررسي معماري و تزئينات حمام شاه ركن الدين شهرستان دزفول
نگرشي بر ديوار نوشته‌هاي بناب امامزاده شاه ركن الدين شهرستان دزفول
نگرشي بر قمش هاي شهرستان دزفول
پژوهشي پيرامون بازي‌هاي بومي محلي شهرستان دزفول
بررسي تأثيرات اقليمي در شكل‌گيري و عملكرد فضاهاي شهري (نمونه موردي شهرستان دزفول)
نقش پررنگ و آبي آب و در معماري و شهرسازي
راهكارهايي براي اشتياق صنعت گردشگري در شهرستان دزفول با توجه به جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي
نگاهي اجمالي بر بندهاي ساساني رودخانه كارون در دشت خوزستان
قنات ، شاه كاري منطبق با اهداف توسعه پايدار
باز زنده سازي آسيا هاي شيخ و عماد
تحليل زيباشناختي پل قديم دزفول
بررسي سطوح اجتماعي بر اساس شيوه‌هاي تدفين در ايلام دوره دشت شوشان (براساس پژوهش‌هاي سال‌هاي 1389 – 1382)
شناخت ساختار كالبدي سازه‌هاي آبي دزفول
گردشگري پايدار در محدوده آسياب هاي آبي دزفول
بررسي ساختار معماري قديمي‌ترين كل جهان در دزفول
بررسي كالبدي بازار قديم دزفول به علل پايداري آن (نمونه موردي، راسته آهنگر ها)
نقش منابع آب در شكل‌گيري تمدن‌ها تعاملات اقتصاد و اجتماعي
مديريت بحران در بناهاي تاريخي مطالعه موردي سازه‌هاي آبي دزفول
آسياب هاي آبي دزفول نماد تمدن و تاريخ و ضرورت ثبت جهاني آن‌ها
نماي ساختارهاي تاقي (بررسي روش‌هاي مهار نيروهاي رانشي در پل دزفول )
تحليل تاثير پل باستاني دزفول در روند شكل‌گيري شهر دزفول
پل تاريخي دزفول درگذر تاريخ از نگاه مسافران
پل شاپوري دزفول
دعاي باران در سرزمين شهي
دانش بومي مردم پامنار در استفاده از گياهان
جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي و ضرورت احياي صنعت گردشگري در شهر دزفول
معرفي و بررسي آثار باستاني دزفول با تأكيد بر سازه‌هاي آبي (تاريخي) اين شهر
بررسي تاريخي پل بند دزفول- 1741 ساله مهندسي پل دوره ساساني در ايران
بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري شهرستان دزفول با تأكيد بر ويژگي آثار معماري دوره ساساني
دزفول ، مهد معماري ساسانيان
نقش اكوتورييسم روستايي در به توسعه كشاورز منطقه شهيون شهرستان دزفول

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید