فراخوان طرح های پژوهشی

اولویت های پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳۹۷

توسعه صنایع پایین دستی 

-۱ تأمین مواد اولیه

مدیریت مؤثر تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی (بررسی و مقایسه روش های

مختلف)

بررسی، مقایسه و توسعه روش های متنوع خرید محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا

مطالعات امکان سنجی به منظور تولید گریدهای جدید از محصولات توسط واحدهای پتروشیمی

تدوین نظام قیمت گذاری مطلوب در سیستم توزیع مواد اولیه با هدف ثبات قیمت در بازار تأمین مواد اولیه

بررسی و تعیین عوامل مؤثر در قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

طراحی نظام نظارت بر کیفیت مواد اولیه وارداتی

بررسی و طراحی ایجاد نظام برنامه ریزی و پایش نیاز واقعی صنایع پایین دستی در کشور و برنامه ریزی تولیدات بر اساس آن

-۲ توسعه بازار

بررسی و تدوین سیاست های اجرایی حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی و حفظ بازار داخلی

طراحی و ایجاد نظام و شبکه توزیع مواد اولیه برای محصولات پتروشیمیایی در زنجیره

مطالعه فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

طراحی نظام یکپارچه کنترل قیمت با هدف آزادسازی تدریجی قیمت های مواد اولیه و محصولات نهایی پتروشیمی

بررسی آثار آزادسازی قیمت ها و عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری محصولات پتروشیمیایی

بررسی تطبیقی نظام قیمت گذاری محصولات پتروشیمیایی در ایران و جهان

بررسی شیوه های هماهنگ سازی نظام تعرفه گذاری مواد اولیه و محصولات نهایی صنایع پایین دستی پتروشیمی

بررسی کارکرد پارک های تخصصی صادرات به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی

تدوین نقشه راه فناوری صنایع پایین دستی پتروشیمی و پایش مستمر تحولات و نوآوری های تکنولوژی با هدف کسب و حفظ مزیت رقابتی بنگاه های فعال

-۳ بازمهندسی ساختار ارتباط بین بازیگران فعال در زنجیره

ایجاد مکانیزم های تشویقی/تنبیهی (مانند نظام مالیاتی و تخفیف) به منظور ایجاد ارتباط

مؤثرتر بین تأمین کنندگان و تولیدکنندگان به منظور یکسوسازی منافع این دو و حذف واسطهگری

-۴ توانمندسازی محیط کسب و کار

استقرار مدیریت یکپارچه و نظام سیاست گذاری یکپارچه در حوزه مدیریت صنایع تکمیلی

راه کارهای اجرایی ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی و پارک های شیمیایی

بررسی کارکرد و راهکارهای ارتقای جایگاه تشکل ها، انجمن ها و کارگروه های تخصصی در توسعه و مدیریت صنایع تکمیلی پتروشیمی

بررسی و طراحی راهکارهای بهبود زیرساخت های توسعه زنجیره صنعت (اصلاح نظام پولی و بانکی، مالیات و عوارض گمرکی، آموزش عمومی، توسعه شبکه های ارتباطی، توسعه صنایع

مکمل و پشتیبان صنایع پایین دستی، توسعه شبکه حمل ونقل کشور، بازسازی نظام پژوهشاصلاح قوانین و مقررات)

-۵ توسعه فناوری و نوآوری

توسعه مراکز تحقیقات بازار جهت پایش بازار و جهت دهی به تولیدات داخلی متناسب با نیاز بازار

تدوین نقشه راه همکاری بین مراکز تولید علم و دانش فنی با صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور

توسعه فعالیت های ارائه دهندگان خدمات تکنولوژی

طراحی ساختار نهاد تخصصی مدیریت انتقال تکنولوژی ویژه صنایع تکمیلی

-۶ تأمین مالی زنجیره

بررسی به کارگیری شیوه های نوین و متنوع تأمین مالی زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی

آموزش 

-۱ بررسی جایگاه و تأثیر آموزش در تعیین مزیت رقابتی و حفظ برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-۲ بررسی و تعیین متدهای آموزش سازمانی برای بهره وری بیشتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-۳ بررسی و تدوین راهکارهای عملیاتی ارتقاء جایگاه آموزش در بین پرسنل شرکت ملی صنایعپتروشیمی

-۴ تدوین و بازنگری استاندارهای آموزشی در زمینه تهیه تقویم آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

-۵ بررسی طراحی و استقرار مرکز ارزیابی و توسعه مدیران با هدف مدیریت استعدادها در شرکت ملیصنایع پتروشیمی

حوزه زنان و خانواده 

-۱ بررسی نقش صنعت پتروشیمی در بهبود شاخص های توسعه جنسیتی کشور

-۲ بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء مهارت های مدیریتی زنان شاغل در صنعت پتروشیمی

-۳ بررسی نگرش کارکنان نسبت به توانمندی ها و شایستگی های مدیریتی زنان شاغل در صنعت پتروشیمی

-۴ بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان صنعت پتروشیمی (با رویکرد مقایسه ای زنان و مردان)

-۵ بررسی عوامل مؤثر و راه کارهای پیشگیری از بروز فرسودگی شغلی به ویژه کارکنان زن صنعت پتروشیمی

حوزه برنامه ریزی منابع انسانی(مقطع دکترا) 

-۱ طراحی مدل “برنامه ریزی کارراهه”

-۲ طراحی و پیاده سازی مدل “برنامه ریزی توسعه فردی”

حوزه تجزیه و تحلیل شغل و نیازهای آموزشی 

-۱ بررسی استفاده از نتایج پژوهش های منابع انسانی انجام شده در پتروشیمی بر عملکرد و نگرش و بهره وری مدیران و کارکنان

-۲ مدیریت مبتنی بر شواهد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی(رساله دکتری)

-۳ مطالعه تطبیقی رویکرد نیازسنجی آموزشی پتروشیمی با شرکت های بین المللی و ارائه راهکار مؤثر

-۴ مطالعه تطبیقی سنجش اثربخشی آموزش در پتروشیمی با شرکت های بین المللی و ارائه راهکار مؤثر

-۵ مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت های بین المللی و ارائه راهکارهای مؤثر

حوزه اداری 

-۱ آسیب شناسی خصوصی سازی شرکتهای فرعی پتروشیمی و آثار آن بر روابط و تعاملات اداری، فنی و مالی با توجه به نگاه حاکمیتی مسئولین کشور

-۲ آسیب شناسی انواع استخدام و اعمال مقررات متفاوت برای کارکنان علیرغم اهداف یکسان صنایعپتروشیمی کشور.

حوزه عمومی 

-۱ بررسی رفتارهای منافقانه در محیط کار و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتری)

-۲ بررسی رفتارهای سیاسی در محیط کار و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتری)

-۳ ارائه مدل عملیاتی تعادل کار و زندگی(رساله دکتری)

-۴ بررسی خودشیفتگی کارکنان و ارائه راهکار عملی جهت کاهش آن(رساله دکتری)

-۵ بررسی سلامت اداری و ارائه راهکار عملی جهت افزایش آن

حوزه حقوقی 

-۱ بررسی قوانین و مقررات حاکم بر صنعت پتروشیمی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

-۲ بررسی مفاهیم نوین در خصوص حوزه های حقوقی حاکم بر امنیت انرژی و کاربرد آن در صنعتپتروشیمی

-۳ بررسی دستوالعمل های اتحادیه اروپا در حوزه انرژی و تطبیق آن با قوانین حاکم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

-۴ یکپارچه سازی بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ؛ در چارچوب حقوق بین المللی، حقوق ملی و قراردادها

-۵ بررسی جایگاه قانونی، چالش ها و آثار انتقال فناوری در قراردادهای حاکم در صنعت پتروشیمی

-۶ بررسی برنامه های بازار مشترک منطقه ای در صنعت پتروشیمی و راهکارهای ایجاد آن

-۷ بررسی قراردادهای لیسانس و انتقال تکنولوژی در صنعت پتروشیمی

-۸ بررسی ملاحظات زیست محیطی دولت ایران در قراردادهای حاکم بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

-۹ بررسی راهکارهای قراردادی به منظور مدیریت تحریم های اقتصادی در قراردادهای صنعت نفت.

-۱۰ بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی تصمیمات و اقدامات حقوقی و قراردادی در صنعتپتروشیمی.

-۱۱ انتقال فناوری در صنعت پتروشیمی، چالش ها، موانع و راهکارهای رفع آن.

-۱۲ بررسی حقوق حاکم بر قراردادهای ملی وبین المللی فروش محصولات پتروشیمی و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید