فراخوان طرح های پژوهشی

پنجاه و یک اولویت پژوهشی سال ۱۳۹۷ دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر ریاست جمهوری

– بررسی علل و عوامل شیوع مصرف مواد در استانهای پر خطر و کم خطر (در جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ ساله، جمعیت دانش آموزی متوسطه دوم، جمعیت کارگری و جمعیت دانشجویی)
– پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی کشور (۱۵ تا ۶۴ سال). (بهصورت ملی)
– شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردانها در میان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده . (به صورت ملی)
– شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردانها در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده . (به صورت ملی)
– نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردانها و نحوه مصرف آنها . (به صورت ملی)
– بررسی روند شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگانها. (به صورت ملی)
– شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردانها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها. (به صورت ملی)

متن کامل پنجاه و یک اولویت پژوهشی سال ۱۳۹۷

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید