مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين 3 و 4 خرداد 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 137 عنوان مقاله تخصصی شامل 2107 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

 

 

 

تبيين اهمال كاري تحصيلي بر اساس ابعاد سازش يافته و سازش نايافته كمالگرايي
اثربخشي رويكرد درمان شناختي- رفتاري بر ميزان جرات ورزي
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي مقابلهاي مجرمين با افراد بهنجار
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
تأثيرآموزش رواني مهارتهاي مقابله اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود مقيمان اجتماع درمان مدار مشهد
بررسي رابطه استرس ادراك شده با سبكهاي مقابله اي دانشجويان
رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هيجانات منفي نسبت به خانواده همسر در زنان
بررسي تجربي مدل عمومي شخصيت (يك عامل بزرگ) با استفاده از آزمون پنج عامل شخصيت
طراحي و بررسي الگويي از پيشايندها(انگيزش پيشرفت ،كنترل شغلي و ويژگي هاي شغلي) و پيامد هاي (تعهد سازماني و عملكرد شغلي ) انگيزش شغلي در معلمان دبيرستان هاي شهر سمنان
بررسي و مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در بين مادران داراي بيش از يك فرزند استثنايي و مادران داراي بيش از يك فرزند عادي
نقش اختلالات شخصيت در پيش بيني تاب آوري دانشجويان داراي عملكرد تحصيلي پايين
رابطه همدلي و هوش هيجاني با صفت ناگويي خلقي
بررسي رابطه ابعاد شخصيت و سبك هاي هويت با ميزان استفاده از اينترنت و مقايسه آن در بين دانشجويان دختر و پسر
اثربخشي درمان معنايي logotherapy به سبك گروهي بر احساس تنهايي وسلامت رواني دانشجويان دانشگاه كردستان.
بررسي رابطه بين ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان و باورهاي خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و عامل خانواده اصلي با سازگاري زناشويي
بررسي رابطه بين پنج عامل شخصيت و جهت گيري ديني با سلامت عمومي دانش آموزان
تاثير عوامل دموگرافيك و اختلالات شخصيت بر بازگشت و عود مجدد سوءمصرف مواد
بررسي عوامل شخصيتي دخيل در اقدامات خودكشي
رابطه ابعاد شخصيت و سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
رابطه كمالگرايي و سبكهاي مقابله با استرس در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
بررسي ارتباط استرس ادراك شده و تندرستي با تيپ شخصيتي D
رابطهي اختلال شخصيت خود شيفته و وسواس فكري- عملي با رضايت زناشويي در دبيران شهر كرمانشاه
بررسي اثربخشي آموزش مؤلفه هاي سبك زندگي آدلري بر سلامت روان دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه
مقايسه تيپ شخصيتي و رفتاري الف در ميان مردان طلاقي و عادي
رابطه شخصيت و ونداليسم (تخريب اموال عمومي) در بين دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبي
بررسي ميزان خوددرمانبخشي زوجين و رابطه آن با عامل عمومي شخصيت
رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي
بررسي برونگرايي و نوروزگرايي زنان داراي بيماري ديابت حاملگي و رابطه آن با شادكامي
بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان رضايت زناشويي
رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
رابطه پنج عامل شخصيت و طرحواره هاي ناسازگار اوليه
بررسي ميزان ارتباط پذيرش اجتماعي و جهت گيري مذهبي دروني – بيروني با كيفيت زندگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد قم
اثربخشي مشاوره ي گروهي با رويكرد وجودي بر دانش آموزان داراي شخصيت كمرو
اثربخشي مشاوره ي گروهي با رويكرد شناختي-رفتاري بر كاهش كمرويي دانش آموزان
بررسي رابطه درو نگرايي و برونگرايي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستا نهاي دولتي شهر ايلام در سال 1391
مقايسه ويژگي هاي سرشتي و منشي مبتلايان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادي
رابطهي بين خودكارآمدي و اهمالكاري با پيشرفت تحصيلي در دانشآموزان دختر پايهي اول دورهي متوسطه شهر سنندج در سال تحصيلي 90-90
بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسش نامه 20 سوالي پنج عامل شخصيت IPIP كوچك
عوامل موثر برشكاف شخصيتي بين نسلي در دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان
رابطه بين سالهاي ازدواج و تعداد فرزندان با برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي دردانشجويان متاهل
نقش خودكارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه
رابطه بين جهت گيري مذهبي با تاب آوري و سلامت روان در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي
بررسي رابطه فرسودگي شغلي با عوامل شخصيتي در كارمندان دانشگاه هاي تبريز
رابطهي خلاقيت و ويژگي هاي شخصيت با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با عملكرد شغلي كارمندان ادارات دولتي شهر دامغان
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با عملكرد شغل كارمندان ادارات دولتي شهر مياندوآب
بررسي و مقايسه الگوهاي ارتباطي و سبك هاي حل تعارض در بين مشاوران شهر اصفهان با افراد عادي
پيش بيني سلامت روان و عملكرد شغلي بر اساس ويژگي شخصيتي معلمان دوره ابتدائي شهرستان دامغان
ررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايت زناشويي
تاثير برخي عوامل خانوادگي در خود پنداره خانوادگي دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي
بررسي رابطه بين ويژگ يهاي شخصيتي پنج عاملي و رضايت از زناشويي در بين دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات ايلام
بررسي رابطه بين استرس و تيپ هاي شخصيتي A و B در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور واحد ايوان غرب
بررسي مقايس هاي دانش آموزان منضبط و داراي مشكلات انضباطي از لحاظ عملكرد خانواده
بررسي تصور از خود و عزت نفس در دانش آموزان
بررسي ارتباط سلامت روان با بهزيستي روان شناختي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه آزاد در سال 1391
بررسي عوامل شخصيتي در فرسودگي شغلي
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و خودكارآمدي مديران با موفقيت شغلي آنان
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و هوش معنوي در افراد معتاد و غير معتاد
ارتباط بين پنج رگه شخصيت و پيشرفت تحصيلي
نقش صفت ناگويي هيجاني در فرسودگي شغلي كارمندان
بررسي مقايسه ا ي خو شبيني زندگي و خو شبيني تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
بررسي مقايسه اي ذهن خواني دانش آموزان منضبط و غير منضبط
تمايز دانش آموزان منضبط و غير منضبط بر اساس ذهن خواني و هوش هيجاني
ارتباط بين پنج رگه شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان
بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و نگرش هاي صميمانه
رابطهي ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
بررسي رابطه بين كمال گرايي مثبت و منفي و خود پنداره دانش آموزان
رابطه بين تمايز خود و سازگاري زناشويي كارمندان زن و مرد متأهل سازمان حسابرسي تأمين اجتماعي استان تهران
رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و رضايت زناشوئي زنان
بررسي رابطه كمال گرايي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان
تأثير رغبتهاي شغلي شخصيتي بر قصد كارآفرينانه متقاضيان جوياي كار ساكن شهر تهران
تبيين سلامت رواني بر مبناي سبك ها و مكانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
رابطه ويژگيهاي شخصيتي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
بررسي رابطه بين سازگاري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
ارتباط بين باورهاي غير منطقي با رضايت زناشويي در زنان بالاي 23 سال شهرستان چالوس
مقايسه رضامندي زناشويي در زوجين داراي ويژگيهاي شخصيتي همسان و ناهمسان
رابطه ميان پنج عاملي شخصيت نئو با رضايت شغلي در كاركنان آموزش و پرورش شهرستان خرم بيد
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي يادگيري در دانشجويان دانشگاه پيام نور-واحد سرابله
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با رضايت زناشويي در زنان شاغل بخش دولتي شهرستان ايلام (سه طبقه آموزشي، خدمات بهداشتي و تأمين اجتماعي)
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و اهمال كاري تحصيلي در دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه استان ايلام
نقش دلبستگي به والدين و دانش فراشناختي در خودكارآمدي نوجوانان مقطع دبيرستان
بررسي عوامل پنجگانه شخصيتي (NEO) در معلمان موفق كلاس اول ابتدايي
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مادران شاغل و غير شاغل با رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني دختر شهر اصفهان
بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيتي و سبك هاي حل تعارض بين فردي در دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي
بررسي رابطه شخصيت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با آثار سوگ در دانشجويان داغديده
بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي و رضايت شغلي پرستاران و پرسنل زن و مرد بيمارستان شهرستان سميرم
تاثير مسئوليت اجتماعي باشگاه بر هويت مشتري – سازمان در ليگ برتر فوتبال ايران
بررسي هويت تيمي تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضايتمندي و نيات رفتاري تماشاگران بر اساس تئوري هويت اجتماعي
رابطهي بين تيپ هاي شخصيتي مايرز- بريگز و رضايتمندي زناشويي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با بهداشت رواني دانشجويان (مورد: دانشگاه پيام نور سردشت)
بررسي رابطه بين خود تنظيمي يادگيري و سازگاري ( عاطفي، اجتماعي و آموزشي ) در كاربران و غير كاربران اينترنت دانشجويان (مورد: دانشگاه پيام نور سردشت)
ارتباط ميان پيشرفت تحصيلي، مسندمهارگذاري و اهمالكاري تحصيلي در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان
رابطه عوامل پنجگانه شخصيت (NEO-FFI) با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه شهرستان ديواندره در سال تحصيلي 1391-91
بررسي رابطه بين روحيه معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس دبستان شهرستان دشتستان
بررسي تاثير سرمايه هاي روانشناختي بر بهزيستي روانشناختي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
حضور ذهن چند- بعدي و اهمالكاري: تهيه ي مقياسها، بررسي روابط آنها، و مطالعه ي موردي مقدماتي
بررسي تاثير پنج ويژگي شخصيتي بر درگيري شغلي (مورد مطالعه: كارمندان شاغل در مشهد شركت برق منطقه اي خراسان)
رابطه خوش بيني و بدبيني با تيپ هاي شخصيتي A,B
موضوع: بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و الگوهاي ارتباطي خانواده بهداشت رواني و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان
پنج عامل بزرگ شخصيت و اعتياد به اينترنت
پيشبيني ميزان تأثيرپذيري تفكرات غير منطقي معلمين اعزامي مدارس خارج كشور از رگه هاي شخصيت
نقش ابعاد شخصيتي در پيش بيني سلامت عمومي دانشجويان برونمرزي: ارائه مدل رگرسيوني
بررسي ويژگيهاي شخصيتي كاركنان مديريت درمان تامين اجتماعي استان سيستان و بلوچستان بر اساس 3نوع تيپ شخصيت منفعل-قاطع –پرخاشگر سال ١٣٩١
عوامل اجتماعي مؤثر بر مفهوم خود و سبكهاي هويت؛ مقايسه دختران دانش آموزان ايراني و افغاني
رابطه تفكرات غير منطقي و ريخت هاي شخصيتي A و B با رضايت شغلي دبيران شهر كرمانشاه
رابطه بين ازدواج ديرهنگام و سلامت روان
مقايسه ساختار شخصيتي دانش آموزان موفق و ناموفق
رابطه صفات شخصيت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان
رابطه هوش هيجاني و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر قدرت تفكر انتقادي (مورد مطالعه: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان)
رابطه اختلال شخصيت خودشيفته و مرزي با استفاده از مواد نيروزا دربين ورزشكاران شهر كرمانشاه
رابطه سبك هاي تفكر وتيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت دردانش آموزان دوره راهنمايي.
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار
بررسي رابطه شادكامي و شخصيت
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با رضايت زناشويي
مقايسه سبكهاي هويت در زنان افسرده و عادي
مقايسه رابطه مكانيزم هاي دفاعي و الگوهاي شخصيتي در دانشجويان نظامي و غير نظامي
بررسي رابطه بين شخصيت كاركنان دانشگاه اصفهان و عملكرد شغلي آنها
بررسي رابطه ابعاد شخصيتي روان رنجور خويي، برونگرايي و عزت نفص و مقايسه تفاوتهاي جنسيتي
بررسي تاثيرابعاد تركيبي ويژگيهاي شخصيت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران
رابطه ي ميان عوامل شخصيتي و حافظه دانش آموزان
پيش بيني سلامت عمومي دانشجويان بر اساس تيپ شخصيتي A و B عملكرد خانواده
تحليل عاملي فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفي (PANAS‐X)
رابطه ويژگي شخصيتي آلكسيتيميا و جنبههاي آن با نشانگان اختلال وسواسي-اجباري
رابطه عوامل شخصيتي و تفكر غيرمنطقي در اختلال افسردگي
رابطه عوامل و وجوه ا لگوي پنج عاملي شخصيت با شادكامي و سلامت رواني و جسماني
رابطهي بين هوش سيال، ابعاد شخصيت(برونگرايي، روانرنجوريي و روانپريشي) و هوش هيجاني با موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان
بررسي رابطه ابعاد كمال گرايي با عملكرد رياضي در دانش آموزان دختر و پسر
مقايسه ويژگي هاي رفتاري كودكان آسيب ديده شنوايي تلفيقي و غير تلفيقي
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي آيزنگ( نورزگرايي، سايكوتيك و برون گردي) در افراد با پايگاه مهارگري دروني و بيروني
نقش صفات شخصيتي(كمرويي،پرخاشگري)و نوع سرپرستي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي
بررسي مقايسه افسردگي و استرس دانشجويان داراي رفتارهاي مذهبي و بدون رفتارهاي مذهبي
بررسي شيوع علايم جسماني و مقايسه افسردگي و اضطراب در خانواده هاي داراي افراد سيگاري و خانواده هاي بدون افراد سيگاري
ارتباط بين پنچ عامل بزرگ شخصيت و پيشرفت تحصيلي
بررسي رابطه هوش هيجاني و عوامل پنج گانه شخصيت در دانش آموزان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید