مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري منتشر شد

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري 20 و 21 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. در این کنفرانس 94 عنوان مقاله تخصصی شامل 1451 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

 

 

بررسي سطح سرمايه مكاني در فرم شهر بر پايه تئوري چيدمان فضايي نمونه موردي:شهر مشهد
انتخاب مكان بهينه براي توسعه فيزيكي آتي شهر نمين با استفاده از مدل همپوشاني وزني در محيط GIS
شناسايي ابعاد و راهكارهاي تحقق مديريت يكپارچه شهري با روش فراتلفيق
شناخت عوامل فقرزايي و بررسي خط فقر (مورد مطالعه:منطقه 3كلان شهر مشهد)
ارزيابي نگرش مردم نسبت به ميزان عملكرد مناطق مختلف شهرداري با رويكرد فازي (مطالعه موردي:منطقه 1 شهرداري ساري)
كدهاي فرم_بنياد:راهكارهاي براي توسعه شهري طراحي محور
پهنه بندي جغرافيايي محدوديت هاي توسعه كالبدي شهر رشت با استفاده از GIS
ارزيابي اثر بخشي دوره آموزش كارگاهي مديريت بحران بر مديريت شهري مديران شهرداريهاي استان ايلام در سال 1390
ابعاد اقتصادي حاشيه نشيني در شهر اهواز
حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي_فرهنگي در شهرها (مطالعه موردي:شهر خمين)
اهميت پايگاه هاي اسكان موقت در مديريت بحران و مكان يابي آن ها به منظور كاهش آسيب پذيري (نمونه موردي منطقه 1 شهر قزوين)
تحليل الگوي استقرار بازنشستگان در شهر مشهد
بررسي مقايسه اقتصادي دو روش بازيافت و دفن بهداشتي پسماند شهري كنگاور
تحليل و تخمين تقاضاي آب خانگي بر اساس بلوك بندي قيمت آب (مطالعه موردي شهر اهواز)
تحليلي بر تاثير مهاجرت بر روند تغييرات كاربري اراضي مطالعه موردي:تغييرات كاربري اراضي پيراموني شهر پارس آباد
برنامه ريزي راهبردي محله چيذر با تلفيق ديدگاه هاي نو شهرسازي و شهرسازي سنتي ايران
اثرات نا مطلوب گسترش شهر مشهد در بستر محيط طبيعي
بررسي تاثير تصميمات كميسيون ماده 100شهرداري در كنترل تخلفات ساختماني
عنوان مقاله:نقش مديريت شهري در كاهش ترافيك مورد مطالعه:پروژه تونل توحيد
احياء و بازنده سازي بافت قديم شهر يزد (مطالعه موردي:برزن شش بادگير)
تحليل راهبردي استفاده از فضاهاي پياده محور در طراحي شهري با تاكيد بر كاهش آلاينده هاي شهري
تحليلي بر اجراي ماده 50 قانون شهرداري ها (انتخاب شهردار)در شهرهاي مياني،نمونه موردي:شهر مياني نور آباد دلفان)
همكاري هاي بين بخشي رويكردي در زيبا سازي مبلمان شهري
ارزيابي كيفيت خدمات رساني شبكه هاي حمل و نقل عمومي مشهد در سال 1390
پهنه بندي خطر لغزش دامنه هاي مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
ارزيابي طرح بهسازي و نوسازي قطاع 2 بافت پيرامون حرم مطهر با تاكيد بر حوزه كالبدي_عملكردي
سنجش ميزان برخورداري نواحي مختلف شهر يزد از خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش تاكسونومي عددي
بررسي نقش هتلهاي بوتيك در جذب گردشگر براي توسعه اقتصادي شهرها_نمونه موردي هتل صخره اي لاله كندوان
مكان يابي مراكز بهداشتي_درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي:منطقه چهار شيراز)
ارزيابي ساختار اقتصادي_عملكردي شهر كرج از ديدگاه توسعه پايدار
تحليل الگوي تجمع و پراكندگي جمعيت و فعاليت در شهرها مطالعه موردي:شهر يزد
تحليلي بر جايگاه مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر سبزوار)
ارائه يك مدل مفهومي از توسعه ي كار آفريني در بستر مديريت شهري
كلانشهر مشهد و توسعه پايدار بررسي طرح هاي توسعه و عمران با تاكيد بر ديدگاه شهر فشرده
مشاركت تقاضا محور با رويكرد مشاركت محله در نو سازي بافت هاي فرسوده شهري_نمونه منطقه طبرسي مشهد
Innovative spatial analysis for comparing Mashhad in Iran with Melbourne in Australia
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه سيمان تيس چابهار بر شهرستان سرباز با استفاده از روشRATING AND RANKING
بكارگيري AHPوTOPSIS در مكانيابي و استقرار دستگاههاي خودپرداز (مطالعه:استقرار دستگاههاي خودپرداز بانك صادرات شهر بوشهر)
مدلسازي كاربري اراضي شهري با استفاده از مدل Cellular Automataنمونه موردي شهر اصفهان
تحليلي بر علل ساختاري مهاجرت،شهرنشيني و اسكان غير رسمي در ايران با نگرش ويژه بر كلانشهر مشهد
كاربرد تكنيك تصميم گيري تاپسيس در مكان يابي پاركينگ هاي مكانيزه شهري (مطالعه موردي منطقه 8 تهران)
تعميق شهر شاد،تقويت شهروندان با نشاط و تطليف كهن الگوي غمين شهر مذهبي
جايگاه گردشگري در باغ شهر ابهر
بررسي و ارزيابي بازارهاي ميوه و ارزاق شهرداري با استفاده از برنامه ريزي چند معياري:مطالعه موردي بازارهاي ميوه و ارزاق شهرداري مشهد
بررسي قوانين و سياستهاي زمين شهري پس از انقلاب اسلامي ايران
ارزيابي راهبردي و تدوين متدولوژي هاي بهينه حوزه خدمات شهري مديريت محلي ايران با تاكيد بر پسماند شهري (مطالعه موردي:شهر مشهد)
بازاريابي شهري زمينه ساز رسيدن به نشان ويژه ي پايدار شهر به منظور رقابت در عرصه جهاني (مطالعه موردي:شهر مشهد)
ارزيابي برنامه ريزي راهبردي بر اساس حكمروايي خوب شهري ( (مطالعه ي تطبيقي برنامه ريزي هاي تهران و مشهد))
بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين و غير حاشيه نشين شهر شيراز
تحليل جايگاه شهرهاي كوچك در كاهش مهاجرت روستائيان به كلان شهرها (مطالعه موردي:شهرستان مشهد)
تاثير اتخاذ ماليات بر ارزش زمين به عنوان منبع درآمدي پايدار بر اقتصاد مسكن شهري
مديريت يكپارچه مادر شهرها:از حكمروايي تا حكمروايي شهري
كاربرد TOPSISدر ارايه الگوي مناسب مكان گزيني كاربري هاي آموزشي_دبيرستان (مطالعه موردي:شهر اردبيل)
بررسي عوامل موثر بر گسترش محدوده شهري در ايران
ساماندهي كاربري اراضي پيراموني ايستگاه هاي مترو با استفاده از رويكرد TOD
تعيين موقعيت بهينه مكاني_فضايي پارك و فضاي سبز شهري با استفاده از مدلSAW (مطالعه موردي:منطقه 6تهران)
برنامه عملياتي ميان مدت سرمايه اي شهرداريها:حلقه مفقوده برنامه هاي توسعه شهري در ايران
ارزيابي وضعيت فضاي سبز شهري و مقايسه آن با سرانه هاي استاندارد نمونه موردي (منطقه 10 شهرداري مشهد)
بررسي وضعيت مبلمان پارك ها و فضاهاي سبز در شهر اهواز (نيمكت و سطل زباله) مطالعه موردي:پارك ها و فضاهاي سبز سواحل رود كارون
الگوريتم انتخاب روش انتقال نانو به شهرداري ها
بررسي و تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان لرستان با استفاده از مدل TOPSIS
بررسي احساس امنيت و عوامل موثر بر آن در كشور
حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي و فرهنگي آن در شهر ها مطالعه موردي:محله غلام تپه شهرستان آزاد شهر
سنجش همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات و استراتژي هاي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري كلانشهر اصفهان)
راهبردهاي مناسب براي توسعه ي گردشگري درياچه شورابيل اردبيل
بررسي توزيع مكاني بافت فرسوده و ارايه الگوي بهينه مداخله در آن (مطالعه موردي:منطقه 14 شهرداري تهران)
ارائه مدلي مفهومي به منظور بررسي موانع سازماني اجراي استراتژي و سلامت سازماني در بسترد فرهنگ سازمان
كنترل تقاضاي سفر از طريق جانمايي صحيح عناصر شهري (مطالعه موردي:كاربري هاي ورزشي كلانشهر مشهد)
پهنه بندي و تحليل بيوكلماي انساني استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص بيكر به منظور طراحي شهري و توسعه پايدار
بررسي و ارزيابي جايگاه نظم حكمروايي خوب شهري در ساختار مديريتي شهر شيراز
شناخت گروههاي اولويت دار در آموزش روش هاي مناسب برخورد با بحران هاي شهري (مشهد)
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش به رفتار تخريبي (ونداليسم)در بين نوجوانان شهر مشهد
بررسي عملكرد كمسيون ماده 77_مطالعه موردي بررسي شركت ها در شهر اهواز
خوانش فرا راهبردي متن فضايي زيارت و گردشگري در شهر مشهد (با تاكيد بر مديريت شهري)
نقش نحوه عملكرد نهادهاي دولتي و غير دولتي مردمي بر مشاركت مردمي در راستاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله آيت الله دستغيب منطقه 9 شهرداري تهران
طراحي مدلي استراتژيك براي مديريت اثر بخش شهري
سنجش رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري (پژوهش موردي شهر هاي استان فارس)
مقايسه تطبيقي وضعيت مسكن در محله هاي نوساز و محله هاي ارگانيك و تاريخي (نمونه موردي:محله هاي ملك آباد و ملاصدرا وافع در شهر قزوين)
امكان سنجي گسترش معابر پياده در شهر مشهد
ارزيابي وضعيت آسيب پذيري لرزه اي ناشي از شبكه معابر شهري (نمونه موردي:شهر تبريز)
بررسي كيفيت خدمات ارائه شده به مراجعان مناطق شهري با بهره گيري از مدل سروكوآل (مطالعه موردي:خدمات مناطق شهرداري مشهد)
فرايند اجرايي جلب مشاركت مردم در بازه زمانيتهيه طرح تا اجراء (محله پشت باغ شهر يزد)
تحليل مرزبندي محلات قراردادي با استفاده از نقشه هاي شناختي ساكنين نمونه موردي:محله بندي شهرداري مشهد
بررسي و تحليل توزيع فشايي مراكز درماني شهر مشهد با استفاده از GIS
تبيين پيشنهاداتي در راستاي طراحي پوسته هاي بيروني ساختمان هاي مسكوني شهر تبريز با رويكرد پايداري محيطي
بررسي سير تحولات تاريخي فضاهاي آموزشي در شهر به منظور بهبود جايگاه آن در نظام مديريت شهري معاصر
بررسي ميزان آمادگي كلانشهر ها جهت تحقق شهر دانش مدار با تاكيد بر زير ساخت هاي شهري (مطالعه موردي:شهر مشهد)
بررسي جايگاه طراحي در ايجاد حس امنيت در مجتمع هاي مسكوني
پيادمراه ساحلي مطالعه موردي شهر تسالونيكي،يونان
تحليل اثرگذاري شرايط كالبدي شهر جديد گلبهار بر فرايند جذب جمعيت از كلان شهر مشهد
بررسي تطبيقي شاخص هاي اجتماعي مسكن در محلات جديد (كوي معلم) و قديم (ساربان محله) شهر بجنورد
مباني و معيارهاي تكنيك چيدمان فضا (كاربست تطبيقي:محلات دولتخانه و ملاصدراي شمالي اصفهان)
شاخص هاي محيطي موثر در توسعه ي فيزيكي شهر قروه
توريسم بين المللي و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهري با تاكيد بر كلانشهر مشهد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید