انتشار الکترونیکی مجموعه مقالات سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

مجموعه مقالات سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

مجموعه مقالات سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

مجموعه مقالات سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم 25 و 26 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 121عنوان مقاله تخصصی شامل 1173 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

 

 

The Challenges of Brain Drain in Developing Countries Considering Knowledge Management Interactions: Case of Iran
A statistical investigation on customer transactional manners
ارزيابي شاخصهاي پي ام باك در پروژههاي اجرايي
ارايه مدل موجودي با رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده و حل آن با الگوريتم فراابتكاري آنيل شبيه سازي شده
تاثير نظام جانشين پروري بر مديريت دانش در كارخانه همگام خودرو آسيا
توسعه يك روش بهينه سازي براي كمينه نمودن هزينه هاي يك مدل زنجيره تامين بوسيله تكنيك شبيه سازي
رتبه بندي بانك هاي خصوصي بر مبناي ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك
مديريت فناوري اطلاعات جهاني
يك مدل برنامه ريزي دو هدفه براي يك سيستم توليد- توزيع يكپارچه در حالت مجاز بودن كمبود
ارائه الگوريتم هاي فرا ابتكاري براي حل مسائل زمانبندي پروژه چند هدفه
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود مديريت زنجيره تامين با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه (مطالعه موردي)
تعيين ميزان بهينه سرمايه گذاري با تمركز بر روابط بين بازارهاي بورس طلا و ارز با رويكرد ارزش در معرض ريسك
بررسي تاثير ابعاد دارايي هاي نامشهود سازماني (سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري) بر مديريت دانش در شركت آب و فاضلاب استان يزد
ازائه مدلي جهت انتخاب استراتژي برتر بر اساس تحليل SWOT و تكنيك تخصيص خطي (مطالعه موردي: شركت صنايع بسته بندي پارس)
توسعه شاخص هاي قابليت فرآيند در حضور خطاي اندازه گيري نرمال غير همبسته
ارايه مدلي جهت بهينه سازي برنامه توليد و توزيع در زنجيره تأمين
بررسي متد، راهكار و الزامات كنترل كيفيت نرم افزار با مطالعه موردي
تحليل هزينه‌هاي لجستيك شركت‌هاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل مفهومي و بررسي تأثير طرح هدفمندي يارانه‌ها بر آن
بررسي و مطالعه عوامل موثر بر اثربخشي زير ساخت فناوري اطلاعات
ارائه مدلي سلسله مراتبي جهت شناسايي عوامل موثر بر مديريت ريسك در زنجيه تامين
استفاده از تكنيك ها و ابزارهاي مديريت دانش براي كاهش مشكلات هماهنگي در مديريت پروژه
مساله مكان يابي تخصيص با محدود بودن زمان انتظار و نامشخص بودن تعداد سرورها
A Memtic genetic algorithm for a redundancy allocation problem
توسعه روش QFD براي ارزيابي سطح چابكي شازمان بر اساس تصميم گيري گروهي فازي
ارزيابي عملكرد يك موسسه خدماتي در رابطه باسيستم مشتري مداري BSC,FAHP,FTOPSIS بر اساس رويكرد
طراحي سيستم توزيع پاداش با رويكرد كاهش قيمت تمام شده در كارخانه همگام خودرو آسيا
بررسي جايگزيني تيوب لامينت براي بسته بندي سس كچاپ در ايران كبتني بر روش QFD
تدوين استراتژي با تلفيق مدل مبنا و رويكرد استراتژي اقيانوس آبي: مطالعه موردي در يكي از شركت هاي ايراني فعال ايراني فعال در صنعت پتروشيمي
ارائه روشي براي ارزيابي مديريت دانش با استفاده از كارت امتياز متوازن
كنترل و پايش آماري شاخص هاي عملكرد زمان و هزينه پروژه ها: مطالعه موردي در پروژه هاي عمراني
رتبه بندي معيارهاي تقلب و سوءاستفاده مالي
تحليل ميزان رضايت مشتريان با استفاده از ادغام مدل كانو و شاخص هاي رضايت، نارضايتي مشتريان و توسعه كيفيت
تعيين عوامل موثر بر موفقيت فرايند توسعه محصول جديد با تكيه بر سيستم مديريت كيفيت فراگير
پيش بيني قيمت مناسب نفت با استفاده از مدل هاي داده كاوي ClusrerSVM
ارايه و حل مدل رياضي دو هدفه مديريت موجودي توسط فروشنده در حالت چند كالايي چند محدوديتي
كنترل آماري فرآيندهاي خود همبسته به كمك نمودارهاي كنترلي
يك مدل MOMILP براي انتخاب تامين كنندگان و تعيين ميزان سفارش چند محصول و چند دوره
اولويت بندي مدل هاي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد ELECTER III
Knowledge Management in Customer Relationship Management
پيكرهبندي زنجيره تأمين براساس برنامه زمانبندي و محدوديت منابع
معرفي معيارهاي كاربردي براي شناسايي و انتخاب ERP مناسب با سازمان
ارائه مدل مفهومي مديريت استراتژيك دانش
ارزيابي تاخيرات در پروژه هاي بزرگ و مقايسه روش آناليز شبكه اي و سيستم هاي پويا
شناسايي و رتبه بندي موانع تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي به روش AHP مطالعه موردي: سازمان هاي دولتي بوشهر
بررسي موانع بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي در شركت برق منطقه اي مازندران با استفاده از تكنيك AHP
ارزيابي تامين كنندگان زنجيره تامين با استفاده از رويكردي تركيبي از تكنيك هخاي تصميم گيري چند معياره در محيطي فازي
كاهش فرسودگي شغلي در سالن رنگ پارس خودرو با بهره گيري از گردش شغلي
ارائه يك مدل برنامه ريزي آرماني به منظور تلفيق سه ساختار مختلف ارجحيتي در تصميم گيري گروهي
بهينه سازي مسئله برنامه ريزي يكپارچه توليد- توزيع در يك شبكه زنجيره تامين چند سطحي
استراتژيهاي نيروي انساني و مديريت استراتژيك منابع انساني
طراحي مدل رفتار متقاضيان موسيقي در سايت اينترنتي برگزيده
تحليل و بررسي الگوريتم هاي خوشه بندي داده هاي جرياني
استفاده از وزن هاي OWA در رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر تصميم خريد مشتري هنگام خريد لوازم خانگي
Providing an operations outsourcing sorting model and solve it with SAW algorithm
بررسي تاثير آموزش منابع انساني بر پروژه هاي ساختماني (مطالعه موردي: استان مركزي
رتبه بندي عوامل موثر برخرابي پارچه در صنعت نساجي با استفاده از تكنيك هايFAHP و FMEA
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير در نظام آموزش كشور
توسعه به روش براي حل مساله فروشنده دوره گرد بوسيله تكنيك شبيه سازي
ارائه مدلي مفهومي جهت بررسي معيارهاي اثرگذاري بر مديريت استراتژيك
Risk Management Process, Techniques and Software Tools
اولويت بندي ريسك در مدل تجزيه و تحليل خرابي بكمك روش سلسله مراتبي- فازي
در يك سازمان با بهره گيري از (BI) تحليل ابعاد پياده سازي هوشمندي تجاري (FAHP) رويكرد فرآيند سلسله مراتبي فازي
ارائه مدلي جهت بررسي اثرات دوركاري بر بهبود ابعاد سازماني
ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل موثر بر مديريت زنجيره تامين با رويكرد بررسي و مطالعه متون جديد
ارائه الگويي براي انتخاب پيمانكارهاي فرعي در صنعت نفت با معيارهاي كارت امتيازي متوازن و رويكرد تحليل سلسله مراتبي
ارائه چارچوب مفهومي به منظور بررسي و مطالعه عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي منابع سازمان
بررسي ويژيگي ها و مقايسه استانداردهاي مديريت پروژه مختص سازمان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و معرفي مدلي براي پياده سازي آن
كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در صنعت خودرو
همراستاسازي استراتژيك منابع انساني با استفاده از كارت امتيازي متوازن پويا
تحليلي بر روش هاي كمي در طرح ريزي و بهبود كيفيت محصولات
ارائه رويكردي فازي از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره جهت ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي دستيابي به توليد كلاس جهاني (مورد مطالعه: شركت فولاد طبرستان)
بررسي نقش انتقال تكنولوژي در توسعه كسب و كار و كار آفريني
ارزيابي عملكرد تامين كننده با استفاده از كارت امتيازي متوازن ارزش گذاري رده بندي و اعطاي سهم بازار
بكار گيري سري زماني در پيش بيني هزينه و زمان پروژه ها
بكارگيري روش E-S-QUAL و TOPSIS
مقايسه تطبيقي سيستم مديريت كيفيت و مدل تعالي سازماني EFQM و بررسي فوايد و دستاوردهاي پياده سازي نظام هاي مديريتي در دستيابي به تعالي سازماني
آموزش و بهسازي منابع انساني با استفاده از مدل شايستگي
استخراج قواعد انجمني رتبه بندي اعتبار با استفاده از الگوريتم ژنتيك: مورد كاوي يك بانك ايراني
ارايه رويكرد تصميم گيري براي انتخاب سيستم هاي اطلاعاتي: مورد مطالعه انتخاب هوش تجاري براي شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
تعامل متقابل دو حوزه ي مهم مديريت زنجيره عرضه : لجستيك و بازاريابي
شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنايع توليدي تجهيزات نفت و گاز پتروشيمي استان خوزستان
بررسي تاثير امكانات تكنولوژيكي بر پياده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنايع توليدي تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي استان خوزستان
ارائه مدلي جديد جهت رتبه بندي شاخص ها در قالب رويكرد فرايند تحليل شبكه اي در منطق فازي شهودي
تخصيص بهينه سفارشات با وجود شرايط متغير دوره اي تامين كنندگان
ارزيابي تاثير حذف يارانه اي بنزين بر وضعيت حمل و نقل مسافر درون شهري
طراحي مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر مديريت كيفيت
مهندسي ارزش تكنيك مديران عمليات در جهت بهبود مستمر محصولات
نگرش گسترش كاركرد كيفيت فازي به منظور ارزيابي تامين كنندگان (مطالعه موردي: شركت فرآورده هاي لبني كاله)
شناسايي و رتبهبندي عوامل كليدي موفقيت در پيادهسازي مهندسي مجدد در سازمانها
ارزيابي عملكرد پروژه در سازمان هاي پروژه محور با استفاده از تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي مستقل
مزاياي لجستيك الكترونيك براي سازمان هاي هزاره سوم
تجزيه و تحليل استراتژي رقابتي شوراي تعالي قطعه سازان خودرو با اتكا بر رتبه بندي عوامل رقابتي پورتر
ارزيابي نظام مديريت كيفيت جامع TQM درشركت پشم شيشه ايران
بكارگيري AHP و TOPSIS در مكانيابي شعب بانكي مطالعه: تاسيس شعب جديد بانك صادرات شهر بوشهر
مهندسي مجدد فرآيند اجراي سفارش با استفاده از تكنولوژي اطلاعات
ارائه الگوي ارزيابي و اسقرار RCM در سازمان
رويكرد ناب در سيستم هاي توزيع و پخش
نقش و جايگاه فناوري اطلاعات در تمركز زدايي و خصوصي سازي
كنترل آماري فرآيندهاي خود همبسته
كاربرد دستورالعمل هاي مديريتي مهندسي صنايع در مديريت مطالعات محيط زيست
بكارگيري سامانه هاي اطلاعاتي و فناوري ارتباطات در ناوبري هوشمند حمل و نقل
انتخاب شركت حمل و نقل لجستيكي با استفاده از روش تصميم گيري تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي
نقش مديريت ريسك در بهبود فرآيندهاي مديريت منابع انساني
تحليل كارائي و رتبه بندي مراكز پيشدانشگاهي منتخب استان يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي دادهها
برآورد هزينه ها با روش شبيه سازي مونت كارلو
فاكتورهاي موثر در اجراي به موقع پروژه جمع آوري و تحليل شاخصهاي بهره وري: مورد استان كرمان
راهكارهاي بهبود عملكرد سيستم تلفن گويا با استفاده از تكنيك شبيه سازي
مكانيابي مراكزخدمتدهي با تنوع خدمت درمدلي دوهدفه تركيبي با صف
نقش مديريت منابع انساني در پياده سازي مديريت كيفيت فراگير (مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق مازندارن)
فرآيند تهيه و تدوين سند راهبردي شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان شمالي با استفاده از مدل فرد آر.ديويد
بررسي تاثير استراتژي هاي زنجيره تامين ناب و چابك بر عملكرد بازاريابي شركت هاي توليدي (مطالعه موردي؛ شركت هاي صنايع غذايي و آشاميدني شهرستان رشت)
طراحي چكليست ارزيابي ارگونوميكي ايستگاههاي كارجهت بهبود وضعيت كار (مطالعه موردي: شركت رينگسازي مشهد)
رتبه بندي تامين كننده ها با بهره گيري از روش جمع موزون (SAW) درمنطق فازي شهودي
شناسايي فاكتورهاي كليدي ريسك در پروژه هاي ساخت
بكارگيري تكنيك GANP در برنامه ريزي استراتژيك
سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان با مدل ISM و اوليوت بندي تامين كنندگان با استفاده از روش AHP فازي
A Modelling framework for Closed-Loop Supply Chain Network Design under Uncertainty
رتبه بندي تامين كنندگان با استفاده از رويكرد PROMETHEE مطالعه موردي: يه شركت دارويي
تعيين و اوليوت بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين سبز با استفاده از رويكرد تحليل مسير
بهره گيري از مدل پيش بيني همزمان روند (Real Time Trading) در پيش بيني شاخص IRR/JPY در بازار فاركس

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید