مجموعه مقالات همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي

مجموعه مقالات همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي

مجموعه مقالات همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي

مجموعه مقالات همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي 7 و 8 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرگز برگزار گردید. در این کنفرانس 63 عنوان مقاله تخصصی شامل 234 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي

 

تحليل بين رشته اي چهاربعدي اعتياد و موادمخدر راهبردهايي براي پيشگيري
تاثير آموزش كنترل تكانه بركاهش نشانه هاي ADHD دانش آموزان
بررسي و مقايسه تئوري نيازهاي مازلو با نيازها از منظر امام علي ع
ميزان تحقق اهداف آموزشي دوره متوسطه از ديدگاه مديران مدارس استان گلستان
پيش بيني مولفه هاي يادگيري سازماني براساس ابعاد توانمندسازي درميان اعضاي هيئت علمي مطالعه موردي دانشگاه اروميه
راهبردهاي مقابله اي و فرسودگي شغلي با استرش شغلي مربيان مهدهاي كودك شهرتهران
رابطه دين باوري با سلامت رواني دردانشجويان
شيوه هاي تدريس معلمان و ميزان فعاليت هاي خلاقانه دانش آموزان درمدارس ابتدايي دخترانه دولتي شهر تهران
بررسي رابطه تاب آوري با برونگرايي و سلامت روانشناختي بين سربازان مركز آموزش مالك اشتر اراك
بررسي سبكهاي هويتي و خودپنداره دختران بي سرپرست 15-8 سال شهرتهران
بررسي موانع بهره گيري معلمان از تكنولوژي آموزشي درفرآيند ياددهي و يادگيري
بررسي تطبيقي و تحليلي ويژگيهاي موسسات آموزش عالي از راه دور كشورهاي انگلستان هندو ايران
اثربرنامه اي آموزشي جامعه محور پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بركاهش رفتارهاي پرخطر
تاثير اموزش رواني خانواده برميزان افسردگي اضطراب و استرس مراقبين خانوادگي بيماران رواني
تاثير آموزش مهارته اي مقابله با هيجان ها دراضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني
رابطه خودكنترلي و ابعاد آن با اعتياد به بازيهاي رايانه اي دردانش آموزان بيش فعال و عادي دختر و پسرمقطع اول دبيرستان
آسيب شناسي خانواده درعصرمدرنيته
بررسي روشهاي آموزشي نوين درنظام آموزشي ايران
آسيب شناسي خانواده و روابط زوجين
تعامل ظاهر و باطن درتكوين شخصيت و كاربست آن درتربيت فراگيران با رويكرد اسلامي
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و اختلالات خوردن درميان ورزشكاران كشتي و فوتبال
تاثير ريتم هاي ماهانه درتوجه و حافظه دانش آموزان
فراتحليل اثربخشي داروي دسموپرسين برشب ادراري كودكان بين 5 تا 15 سال ايران 89-81
دين باوري و تربيت درابعاد مختلف شخصيت
بررسي جامعه شناختي عوامل موثربرنارضايتي زناشويي زوجين جوان دراستان گلستان
بررسي عوامل موثربرسرمايه اجتماعي دربين دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي
مقايسه سبك هاي اسناد شادكامي و رضايت از زندگي درمعلمان مدارس عادي و استثنايي
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس غيرانتفاعي استان كرمانشاه
بررسي رويكردهاي فرآيند آموزش گروه صنعتي ايران خودرو
رابطه بين سرسختي روانشناختي و راهبردهاي مقابله با استرس دردانشجويان
بررسي شيوه هاي كنترل و نظارت براستفاده از كامپيوتر جهت جلوگيري از ورود به سايتهاي غيرمجاز و يا استفاده نامناسب دردبيرستانهاي متوسطه نظري شهرستان دزفول
بررسي رابطه سلامت روان درخانواده هايي كه از فرزندان معلول نگهداري مي كنند با خانواده هاي عادي درشهرستان مسجد سليمان 1388
مباني تربيت ديني دراسلام
آموزش مهارت هاي زندگي درخانواده و تربيت ديني
بررسي اضطراب رياضي دانش آموزان برحسب سبك مديريتي معلمان
تحليل مفهوم كودكي و سيرآراء تربيتي آن دردوره مدرن
بررسي تاثير مهارت و دانش ICT والدين برميزان مشاركت درامور تحصيلي دانش آموزان
بررسي رابطه بين انگيزش و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجوياندانشگاه پيام نور
تاثير ارزشيابي توصيفي درپيشرفت تحصيلي سوادآموزي دوره مقدماتي
رابطه ي بين سبك هاي فرزندپروري والدين حمايت اجتماعي و جهت گيري مذهبي با سلامت روان دردانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اهواز
بررسي آسيب هاي اجتماعي ناشي از پديده حاشيه نشيني دركلانشهرها
رابطه اميد به آينده معلمان با باورهاي خودكارآمدي دانش آموزان
بررسي تاثير اشتغال زنان برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
اضطراب رياضي و راهكارهاي مقابله با آن
نقش سبكهاي دلبستگي به خدا درسلامت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران درسال تحصيلي 89-90
مقايسه شيوه هاي مطالعه و يادگيري دردانش آموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين مقطع متوسطه پايه دوم انساني شهرستان ملاير
اهميت استفاده از تكنولوژي هاي آموزشي درفرآيند تدريس
بررسي آسيب هاي اجتماعي ناشي از ضعف هويت و حس تعلق شهروندان درشهرهاي جديد
مطالعه و تحليل فضاي فيزيكي و معنوي كلاس درس برسلامت جسماني و رواني دانش آموزان
نقش سبكهاي هويت برصميميت اجتماعي دانش آموزان دبيرستان دولتي شهرآمل درسال تحصيلي 90-89
تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT بريادگيري دانش آموزان راهنمايي شهرستان زاهدان
نقش والدين دركاهش افت تحصيلي فرزندان دانشجو
نقش دين باوري و تربيت درابعاد گوناگون زندگي دانشجويان
بررسي ميزان اثربخشي دوره ضمن خدمت درمدارس ابتدائي شهرقاين سال تحصيلي 1390
رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتي شهر گنبدكاووس
بررسي عوامل موثردرخلق و ايجادمحيط آموزشي كارآمدتر دركلاس درس از ديدگاه دبيران زن ودانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نور
بررسي رابطه سلامت روان با تحصيلات دانشگاهي دردختران بازه سني 20 تا 30 سال درشهرستان طبس
موسيقي درماني و كاربردهاي آن
نقش خانواده درايجاد احساس امنيت اجتماعي
مقايسه ابعاد خودكارآمدي دردانش آموزان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي و عادي
شناسايي گروه هاي مرجع و الگوي جوانان درشهر اراك 90-89
بررسي فرااخلاق اخلاق تحليلي نقدي و جايگاه آن درزندگي
بررسي و مقايسه حالات رواني والدين كودكان مبتلا به بيماريهاي درمان ناپذير با حالات رواني والدين كودكان بيماريهاي درمان پذير

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید