کتاب اقتصاد بازار و تحولات شهری منتشر شد

http://www.callforpapers.irکتاب ˈاقتصاد بازار و تحولات شهریˈ و اثرات آن در کشورهای در حال توسعه به همت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کتاب که به بررسی و مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روشهای برتر در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می پردازد، نقش نهادها وسازمانهای بین المللی مانندˈموسسات امدادی بین المللیˈ، ˈ موسسات اعطا کننده وامˈ، ˈبانک جهانیˈ و ˈصندوق بین المللی پولˈ، ˈسازمان اسکان مللˈ متحدˈ مورد توجه قرار گرفته است.

اثرات زیست محیطی، رفتاری و اجتماعی و سیاسی تغییرات اقتصادی نیز از مواردی است که در کتاب اقتصاد بازار و تحولات شهری مورد بحث واقع شده است.

طی دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه تغییراتی بنیادین در اقتصاد شهری روی داده است. تفکر ˈجهانی سازیˈ و ˈاندیشه های کلان اقتصادی نئولیبرالˈ برای ˈتوانمندسازی بازارˈ و ˈتعدیل ساختاریˈ که امروزه به مفاهیم غالب در مباحث توسعه تبدیل شدند، هدایت کنندگان این محیط سیاسی جدید به حساب می آیند که پیامدهای این رویکرد برای توسعه شهری و حیات و شیوه زندگی میلیون ها شهرنشین بسیار گسترده و عمیق بوده است.

کتاب ˈاقتصاد بازار و تحولات شهریˈ به بررسی و ارزشیابی بخش شهری و سیاستهای توسعه در زمینه توانمندسازی بازار و ابزارهای مرتبط باتعدیل ساختاری، اصلاح مدیریت شهری و ˈحکمرانی خوبˈ می پردازد.

این کتاب با تشریح روابط بین ˈپارادایم توسعه نئولیبرالˈ و واکنش های سیاسی فعالان مختلف در بخش شهری، زمینه ای را فراهم می کند که منجر به درک بهتر عوامل هدایت کننده در فرایند توانمندسازی بازار و نیز اثرات آن بر سیاست ها و برنامه های بخش شهری می شود.

کتاب یاد شده با طرح مطالعات موردی متعدد از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تلاش می کند که پیامد اجرای سیاستهای مرتبط با زمین، مسکن و دیگر سیاستهای بخشی بر کاهش فقر را بررسی کند.

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان ناشر این کتاب تصریح کرد: امید است ترجمه و انتشار کتاب حاضر بتواند برای ترسیم آینده مسیر شهرنشینی و اصلاح ساختارهای شهری به ویژه در زمینه مسایل مربوط به بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، راهی را پیش روی مسئولان و صاحب نظران قرار دهد.

کتاب یاد شده دارای هشت فصل است که از آن جمله می توان به توانمندسازی بازار و بخش شهری، رفاه مبتنی بر توسعه و اقتصاد سیاسی، حکومت، کمکهای خارجی و اقتصاد سیاسی، مهار فقر شهری، برقراری ارتباط بین بخشهای روستایی – شهری و اقتصادهای دستوری و بازار اشاره کرد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید