چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی پرورشی، آموزش و یادگیری خلاق

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی پرورشی، آموزش و یادگیری خلاق، 26 و 27 بهمن ماه 1390 توسط بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری ایران در شهر مشهد برگزار می شود. محورهای برگزاری این کنفرانس عبارتند از:

  • مبانی علمی وموضوعات پایه خلاقیت شناسی پرورشی وخلاقیت شناسی روانشناختی
  • رویکرد ها و برنامه های آموزشی تفکر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  • خلاقیت شناسی مدیریت آموزشی
  • خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در علوم پزشکی
  • خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش های سازمانی
  • موانع ، چالش ها و راهکارها
  • نقش آموزش های غیررسمی
  • سایر موضوعات خلاقیت شناسی پرورشی .

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید