مجموعه مقالات اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور

مجموعه مقالات اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها

مجموعه مقالات اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها

مجموعه مقالات اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها 29 دی 1390 توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید. در این کنفرانس 51 عنوان مقاله تخصصی شامل 700 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها

 

نظام پيشنهادات گامي به سوي رشد توسعه اقتصادي
بررسي نحوه اجراي نظام پيشنهادات و عوامل تأثير گذار آن در سازمان صنايع و معادن استان قم قبل از ادغام با سازمان بازرگاني
بررسي آسيب شناسي نظام پيشنهادات در شركت گاز استان گلستان
توسعه فرهنگ خلاقيت مشاركتي در سازمانها
مقايسه اثرات اجراي نظام پيشنهادها در دستگاه هاي دولتي (استانداري، اداره كل آموزش و پرورش و سازمان جهاد كشاورزي استان قم)
ارزيا بي كاركردهاي فرهنگي اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها دردستگاه هاي اجرايي استان قم
بررسي وضعيت استقرار نظام پيشنهادها و ارائه راهكارهاي عملي جهت ارتقاي آن در دستگاه هاي اجرائي استان زنجان
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها برتعهد سازماني و نقش آن درتوانمندسازي كاركنان و سازمان
تاثيرات متقابل نظام پيشنهادات و كارآفريني سازماني
بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان و ارائه راهكارهاي توسعه آن (مطاله موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب)
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها بر كارآفريني سازماني
نظام پيشنهادات زمينه ساز كارآفريني درون سازماني
آسيب شناسي كاربردي و چالشهاي نظام پيشنهادات آموزش وپروش استان قم
نظام پيشنهادها ابزاري مناسب جهت ارتقاء كارآمدي سازماني وبهبود عملكرد (تشكيل نظام پيشنهادهاي استاني) (دراستانداريهاي كشور)
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد وبهره وري سازماني
مدل حل مسئله يا رفع گلوگاه در سازمانهاي خدماتي
نقش نظام پيشنهادها در توانمندي كاركنان
كارنامه مشاركت فردي پيشنهاددهندگان وبررسي كنندگان پيشنهادها
آسيب شناسي كاربردي و چالشهاي نظام پيشنهادها در شركت آب و فاضلاب شهري استان قم
نظام پيشنهادات ابزاري مناسب براي مديريت دانش ضمني در سازمانها
بررسي خط مشي نظام پيشنهادها با توجه به سه اصل دسته بندي و اولويت دهي و استفاده از نظركارشناسي متخصصان ذيصلاح
بررسي عوامل موثر بر كيفيت پيشنهادهاي ارائه شده در نظام پيشنهادها توسط كاركنان شاغل در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
توانمندسازي كارمندان با مديريت مشاركت پذير بر اساس نظام پيشنهادها
اهميت استقرار سيستم نظام پيشنهادها در سازمان از ديدگاه اسلام
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد ها در بهبودعملكرد و بهره وري سازماني
نظامنامه گسترش فرهنگ فكر وايده
اجراي نظام پيشنهادها چالشها و راه كارها
نظام پيشنهادها و پيش نياز استقرار آن درسازمان ها
مباني ارزشي نظام بررسي و پذيرش پيشنهادها ازديدگاه اسلام
نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در توانمندي كاركنان و سازمان
نقش موثر مديران درنظام پيشنهادها در تحول اداري سازمانها
بررسي تطبيقي ساختار شناختي نظام پيشنهاد ها در منابع اسلامي،مطالعه موردي : بعثت حضرت موسي (ع) در قرآن (سوره طه)
پيشنهادات خداوند به انسان در قرآن كريم
مطالعه و بررسي يك پيشنهاد اجرايي بررسي وضعيت آموزش الكترونيكي در ايران و جهان
نقش نظام پيشنهادات در بهبود عملكرد و بهره وري سازمان آموزش و پرورش
مدل CIPP درارزيابي و توسعه نظام پيشنهادها
ارائه تجارت و دستاوردهاي استقرار سيستم مديريت نظام پيشنهادها درشركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
فراخوان و زمان، دو عامل برتري و تداوم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
مباني ارزشي پذيرش و بررسي پيشنهاد از ديدگاه اسلام
مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از ديدگاه اسلام
مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از ديدگاه اسلام
مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از ديدگاه اسلام
نقش نظام پيشنهادها دربهبودعملكردوبهره وري سازماني باتأكيدبرمديريت مدرسه اي
نظام پيشنهادها
تاثير مديريت مشاركتي با اجراي نظام پيشنهادات دربهبود عملكرد كاركنان
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در تقويت انگيزه هاي سازماني و ارتقا سطح تعلق سازماني
مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات از ديدگاه اسلام
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد دربهبود عملكرد و بهره وري سازماني
نقش نظام پيشنهادها دربهبود عملكرد و بهره وري سازماني با تاكيد برمديريت مشاركت پذير
نقش نظام پذيرش و بررسي و پيشنهادات درشكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت و نوآوري درسازمان
بررسي ساختار فرهنگي و ميزان آمادگي پذيرش نظام پيشنهادها درسازمان صنايع هوايي ن.م

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید