نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران رکورددار تعداد مقالات منتشر شده در کنفرانسهای کشور

مجموعه مقالات کامل  نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

مجموعه مقالات کامل نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

با انتشار 1430 عنوان مقاله تمام متن در نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، رکورد بالاترین تعداد مقاله منتشر شده در کنفرانسهای داخلی ایران شکسته شد. این کنفرانس 19 تا 21 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردیده است. این کنگره هم از نظر تعداد مقالات تمام متن و هم از نظر تعداد صفحات مقالات منتشر شده در قالب 11233 صفحه رکورددار کنفرانسهای کشور است. مجموعه کامل مقالات  نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی شده و کلیه مقالات قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

بنا به اعلام  پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) تاکنون 1215 کنفرانس در این سایت نمایه شده است که 172 کنفرانس مربوط به سال 1390 می باشند. بر اساس این آمار، در سال 1390، بیش از 30 هزار عنوان مقاله نمایه شده و به طور متوسط در هر کنفرانس داخلی، 175 مقاله ثبت شده است.

 

لیست تعدادی از مقالات منتشر شده در نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

 

 

اصلاح خصوصيات خاك رس به منظور به كار گيري در ديوارهاي آب بند سدها
بررسي عددي نشست زمين در اثر حفر تونل شهري، مطالعه موردي قطار شهري شيراز
برآورد حداكثربرداشتمجاز از منابع آب زيرزميني مطالعه موردي: حوزه نرماب استان گلستان
Earthquake-Resistant Bridges of the Future with Advanced Materials
Seismic Response of Slopes Using Different Material Models and Computational Dimensions
Large Eddy Simulation (LES) for fluid flow modeling of one and two phase flow
تعيين تغييرات مكاني ويژگي هاي كيفي آب هاي زيرزميني دشت اروميه با استفاده ازروش هاي مختلف زمين آمار
ارزيابي تجربي تأثير ميكروسيليس بر رفتار مكانيكي و پايداري ابعادي بتن خود متراكم
تغيير شكل و شكل پذيري ديواربرشي كوتاه بتن آرمه
مقاومت ديواربرشي كوتاه بتن آرمه
بررسي نفوذ پذيري در خاك هاي ماسه اي
A new approach on pre-bent steel strips as seismic energy-dissipation devices
انتقال بين حوزه اي آب و چالشهاي پيش روي آن
برآورد تغيير مكان هاي قائم در محيط ايزوتروپ جانبي دو لايه اي ناشي ازنيروي ضربه اي قائم
Consideration of construction rate and first impounding on the slope stability of embankment dams
بررسي تاثير آرايش سخت كننده هاي طولي و عرضي با اتصال و بدون اتصال به محيط پانل در ديوارهاي برشي فولادي
بهينه يابي پايداري و ظرفيت كمانشي ديوارهاي برشي فولادي با تغيير ضخامت ورق پانل و تغيير مساحت سخت كننده هاي طولي و عرضي
بررسي آزمايشگاهي اثر زبري بستر بر شرايط زيست محيطي رودخانه
Data filtering methods for collected data by Acoustic Doppler velocimeter
بررسي تاثير پايداري ديوارهاي برشي فولادي با تغيير ابعاد زير صفحه هاي حاصل از تلاقي سخت كننده ها
تاثير مقاومت فشاري تك محوره ماده پركننده بر مقاومت برشي درزه هاي پر شده در سنگهاي آهكي
بررسي و مقايسه نقش پارامترهاي موثر بر نشست پي هاي سطحي در خاك هاي درشت دانه و ريزدانه و همچنين توزيع نشست و سختي در زير پي واقع بر اين خاك ها
Soil Improvement by New Chemicals of PET (Polyethylene terephthalate) and UF (Urea Formaldehyde)
مسلح كردن خاك توسط الياف پلي پروپيلن تثبيت شده با مواد پليمري
بررسي عددي تأثير قطر پي هاي ستوني مركب براي خاكريز جاده
تعيين ظرفيت ستونهاي مقاوم سازي شده با CFRP تحت بارمحوري و حداكثر تغيير مكان جانبي با افزايش درصد و تنش تسليم آرماتور فولادي
بررسي تغييرات سرعت چرخش ديسكهاي راكتور RBC در تصفيه فاضلاب بيمارستاني
مطالعه اثرنسبت عرض دهانه به ارتفاع پانل b/d برروي رفتار لرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي
پيش بيني و شبيه سازي رواناب با استفاده از مدلهاي MIKE11/NAM ANFIS
ارزيابي پاسخ سازه ها تحت زلزله هاي حوزه نزديك
Study of the seismic behavior of eccentrically braced frame with vertical and horizontal link
مقاوم سازي ساختمان هاي بتن مسلح با مهاربندهاي خارج از مركز با پيوند قائم
مقايسه عملكرد قابهاي فولادي با مهاربند همگرا و واگرا در برابر فروپاشي پيش رونده
حل دقيق تير هاي عميق با استفاده از توابع پتانسيل تغيير مكان
Evaluation of equivalent modal and uniform damping ratios in hybrid structures
تحليل آسيب پذيري اتصالات در اسكلت هاي فلزي در شهر زابل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء وضعيت اجراي اسكلت فلزي
طرح مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنايي در شهر زابل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء وضعيت ساخت و سازشهري موجود
تأثير سرعت جريان آب بر روند انحلال لايه هاي ژيپسي وانيدريتي در پي سازه هاي هيدروليكي
بهينه سازي گسسته ي خرپاها با استفاده از الگوريتم كولوني زنبور مصنوعي (ABC) توسعه يافته به كمك مكانيزم بازگشت
Assessment of Compaction Temperatures on Hot Mix Asphalt (HMA) Properties
بررسي تاثيرات موقعيت تكيه گاهي برروي رفتار حرارتي گنبدهاي خرپايي فضايي دولايه
تعيين رابطه بين شعاع چرخ وسيله نقليه و ضخامت روسازي هاي صلب
بررسي فاكتورهاي موثردرطراحي و ساخت سيستم هاي گنبد معلق
بررسي يكپارچگي و ارائه منحني تغييرات نيرو نشست شمع بتني پروژه برج خنك كننده پتروشيمي فجر با استفاده از نتايج آزمايش هاي استاتيكي و PIT
تاثير زلزله بررفتار ساختمان فلزي مجهز به مهاربند كمانش ناپذير BRB و مهاربند هم محور CBF نزديك ودور از گسل
تحليل غيرخطي يك پل قوسي بتني غير مسلح دو دهانه بيست متري تحت اثر بارهاي استاتيكي
تحليل عددي پي هاي ستوني مركب ساخته شده با ستون هاي CFG آهكي
معرفي سيستم نوين جذب انرژي زلزله با استفاده از هيبريد اصطكاك – تسليم فولاد
صحت سنجي روش ماسكينگام كونژ با استفاده از روش موج ديناميكي داده هاي سيلاب هاي مشاهداتي و آزمايشات عددي گسترده
آناليز جامع پارامترهاي موثربرحركت موج سيلاب با استفاده از حل عددي كامل معادلات حاكم برجريانهاي غيردائمي
بررسي روش اجراي ژئوممبرين در ديوار آببند سد گتوند عليا
Modeling Of Two-Cell Concrete Cores For Investigation Of Reliabality Of Equivalent Column Method
Reliability Assessment of Shear and Longitudinal Wave Velocity Using Point Estimated Method
بررسي اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگي موضعي اطراف آن در خم 180 درجه
مدلسازي عددي الگوي جريان و بررسي پارامترهاي هيدروليكي درشيب شكن قائم با شيب معكوس كف درپاياب
تعيين مدول برشي ديناميكي حداكثر Gmax خاكهاي ايران براساس همبستگي بين سرعت موج برشي Vs و نتايج آزمايش نفوذ استاندارد Nspt
بررسي رفتار غير خطي اتصالات زانويي لوله هاي فارسي بر
استفاده از الگوريتم شبكه هاي عصبي به منظور پيش بيني دبي جريان در كانالهاي مركب
Effect of Various Nanoclay on the Reological Behavior of Bitumen
كيفيت روشهاي اجرايي اسلب تراك بتني در سازه هاي ريلي مترو و راه آهن
چگونگي استفاده از معادن قرضه و محلهاي دپوي خاكريزي در پروژه هاي ساخت راه و راه آهن براي طرحهاي آبخيز داري
استفاده ازتحليل ايزوژئومتريك درمدلسازي و بهينه سازي شكل سازه هاي متقارن محوري
exact solution for rectangular sandwich plate with embedded piezoelectric shear actuator
بررسي آزمايشگاهي خط جدايي جريان در آبگيرها و ارتباط آن با كنترل رسوب
Investigating Effect of Size Element in Nonlinear Behavior of Concrete Shear Wall
بررسي تاثير اندر كنش تونل هاي دو قلو بر اساس مو قعيت قرار گيري آنها
نقاط فوق همگراي تنش در تحليل ايزوژئومتريك
تحليل قابليت اعتماد لوله هاي انتقال گاز برمبناي روش گراديان مزدوج غيرخطي
بررسي تاثير تغييرات شيب بالا دست وشيب پايين دست و ارتفاع بر ضريب تخليه جريان درفلوم long throat
بررسي تاثير استفاده از مخلوط شيشه خرد شده – خاك ماسه اي تثبيت شده با سيمان درزيرپي با نرم افزار plaxis
طراحي سيستم نگهداري موقت تونلهاي پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربي وعددي
طرح بهينه ديوار خاك مسلح و بررسي تاثير پارامترهاي طراحي بر رفتار و پايداري آن
Modeling Daily Flow Discharge by Continuous Land- Use Update Procedure in Roodan Watershed, Iran
بكارگيري ميراگرهاي ويسكوز مايع جهت بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي موجوددرحالات مختلف شكل پذيري معمولي متوسط ويژه
مدلسازي گسترش ترك درمورد مركب و گسترش ترك خستگي بدون مش بندي مجدد دامنه
بررسي انواع روشهاي اندازه گيري سختي قائم خطوط راه آهن
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در سيستم مديريت روسازي
بررسي ارزش صيقلي سنگدانه ها با خواص مكانيكي مختلف
تحليل پيشرفته قابهاي فولادي دو بعدي
بررسي و مقايسه رفتار لرزه اي مخازن هوايي بتني ذخيره آب با پايه هاي شافتي و قابي شكل
بررسي تاثير صفحات تقويتي CFRP در بهسازي لرزه اي اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح
بررسي تأثير تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحليل حلقوي اصلاح شده
New Configurations for Super-Tall Buildings Based on Structural Concepts and Energy Efficiency Principles
حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي با استفاده از روش بيوجذب
ارزيابي اندركنش خاك ژئوسينتتيك با آزمايش بيرون كشش و مقايسه نتايج آن با روابط -تئوريك
مدلسازي انديسفشردگي خاكهاي ريزدانه با استفاده از منطق فازي و ساير خصوصيات فيزيكي خاك
استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي درپيش بيني اعماق مزدوج پرش هيدروليكي در تبديلهاي خروجي با شيب معكوس و آستانه انتهايي
flaw detection in concrete structures by advanced nondestructive test method impact echo
بررسي آزمايشگاهي اتصالات مفصلي بتني مرسوم
ارزيابي و آناليز حساسيت آسيب پذيري آبهاي زيرزميني حوضه آبريز زاينده روددر مقابل پارامتر تغذيه خالص به روش دراستيك
بهينه يابي قاب هاي شيب دار غيرمنشوري با استفاده از روش اصلاحي جستجوي چند منظوره
بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي سازه ها از طريق الگوريتم ژنتيك و بررسي تأثير روش هاي گوناگون اپراتور جهش در روند بهينه يابي
Analytical Understanding of Sediment Supply and Calibration on River Width Adjustment in Gravel Bed Rivers
مقايسه كارايي فرآيند انعقاد الكتريكي در حذف رنگهاي اسيد مشكي 172و اسيد آبي 113 اس محلولهاي آبي
بررسي كارآيي راكتور بي هوازي ناپيوسته متوالي در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ آزو
Effect of the Seepage Flow on the Bearing Capacity of Strip Foundations by the Method of Stress Characteristics
ارزيابي آزمايشگاهي خصوصيات خستگي مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم حاوي ساسوبيت
بررسي تاثير دماي تراكم در مقادير مدول الاستيسيتهي مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم
Numerical Study of the Characteristics of Surface Waves Generated by Submarine Landslides
بررسي روشهايبهبود وترميمتركپوششبتنيكانالها
اثر آرايش آرماتورگذاري در مقاومت ضربه اي قاب هاي بتن آرمه موسوم به EPD با استفاده از نرم افزار Opensees
بررسي مدل هاي ارائه شده براي برآورد توزيع سرعت طولي در كانال هاي روباز بر اساس معادلات ناوير استوكس
پيش بيني نشست شالوده سطحي بر روي خاك هاي غيرچسبنده با استفاده از سرعت موج برشي
Evaluation of bearing capacity of shallow foundations by using dynamic soil property
ارزيابي روشهاي عددي مبتني بربردار گراديان جهت تخمين ضرايب مدلهاي پيش بيني تصادفات
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع هاي تحت اثر بار محوري به كمك ماشين بردار پشتيبان
A Study on Strategies of Air Pollution Control and Reduction in Urban Areas
توسعه مدلي براي پيش بيني تصادفات خيابانهاي شهري برمبناي آناليز رگرسيون خطي تعميم يافته
the investigation of free vibration of the smart steel shear wall by using piezoelectric smart materials
engineering analysis of membrane structures
حل معادله انتقال – پخش به روش سري هاي تواني و مقايسه آن با ديگر روشهاي متداول
تحليل و پيش بيني جريان ترافيك در شهر تبريز با استفاده از نظريه آشوب ( مطالعه موردي: تقاطع سه راهي وليعصر
بررسي تاثير ترم هاي مختلف معادله مومنتوم در رونديابي سيل در مطالعات مهندسي رودخانه (مطالعه موردي رودخانه مارون)
flood plain analysis in downstream of golestan -1 dam with regard to damping efficiency of the reservoir
STUDY ON SLIT STEEL SHEAR WALL
full frequency -range wave propagation and attenuation in fluid saturated porous media
بررسي آزمايشگاهي تأثيرعمك پاياب و زاويه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگي در پاييندست سازه آرام كننده جامي مستغرق دندانهدار
static and pseudo static stability analysis of reinforced slope with tire shareds
Turbulent Flow Measurement in Vortex Settling Basin
اثر تداخل بر ظرفيت باربري شالودههاي سطحي مستقر بر خاك مسلح با ژئوسينتتيك
مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روش هاي مقاومت نفوذ استانداردSPT) و اندازهگيري سرعت موج برشي VS) در شهرستان بابلسر
Estimation of Reynolds shear stress using 3D velocity fluctuation in Vortex Settling Basin
مطالعه روشهاي مختلف تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي بر روي توده سنگهاي درزه دار
ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاكهاي زمين بستر كانال اصلي خداآفرين
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي بتن مسلح نامنظم داراي پس رفتگي درارتفاع طراحي شده براساس آيين نامه 2800 ايران
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي ساخته شده از فولاد كم مقاومت
مطالعه پرش هيدروليكي ناقص برروي سازه تبديل با شيب متغير
زمان بندي شبكه اتوبوس راني با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
ارزيابي عملكرد حمل و نقل ريلي ايران در مقايسه با برخي كشورهاي جهان به روش DEA
ارزيابي ارتعاشات لرزه اي سازه ها با استفاده از ميراگرهاي ويسكوالاستيك درزلزله هاي حوزه دور و نزديك گسل با تحليل ديناميكي
بررسي ضرورت و مكانيابي گذرگاه عرضي غيرهمسطح عابر پياده
مقايسه تاثير دو عدم قطعيت كوچك مقياس كردن سناريوهاي اقليمي و مدل هيدرولوژي دربرآورد رواناب
بررسي ريسك هاي موجود در پروژه هاي تونلسازي راه آهن و مديريت آنها
رابطهسازي كارآي اجزاي محدود براي تحليل ارتعاش آزاد تير بر بستر كشسان
تعيين زاويه اصطكاك داخلي مصالح از روي دانه بندي مصالح درشت دانه در سدهاي خاكي
mortar mix proportions effect on bond strength between concrete substrate and repair materials
STRUT-AND-TIE MODELS FOR HEADED 1 BAR DEVELOPMENT IN C-C-T NODES
PERFORMANCE OF RETROFIT HIGHWAY BARRIERS WITH MECHANICAL ANCHOR
تحليل ارتعاش آزاد و كمانش ورقهاي چندلايهي كامپوزيت با استفاده از روش ايزوژئومتريك
كاربرد روش عذدي در پيص بيني اثرات برخورد پرتابه به محيط خاكي
بررسي آزمايشگاهي هيدروليك جريان برروي سرريز جريان مركب لبه پهن مستطيلي
تحليل حساسيت نتايج آزمايش نفوذ سنج ديناميكي با تغيير تراكم و نوع خاك
Axissymmetric circular shape opening in transversely isotropic half-space
ENDURANCE TIME METHOD IN THE LINEAR SEISMIC ANALYSIS OF HYPERBOLIC COOLING TOWER SHELL STRUCTURES.
استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي در تخمين نشست پي هاي سطحي در خاكهاي دانه اي
ارزيابيتاثير سختي ميان قابهاي آجري برشاخص آسيب قابهاي بتن مسلح
حساسيت سنجي پارامترهاي هندسي ديواره و مكانيكي خاك روي ماكزيمم نيروي كششي ميخ ها در سيستم ديوارهاي نگهبان ميخكوبي شده پايدار شده مكانيكي
بررسي باربري جانبي گروه شمع قائم مدفون درشيب ماسه اي تسليح شده با زوائد پليمري به شيوه توزيع تصادفي
بررسي خصوصيات هيدروليكي سرريزهاي جانبي استوانه اي و نيم استوانه اي
دستورالعمل ارزيابي سريع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه هاي مهندسي امداد
Performance of anaerobic sequencing batch reactor for treatment of wastewater containing azo dye Acid Red 18
بررسي تأثير ميزان رس بر روي پارامتر m مخلوط هاي پيش تحكيم يافته ماسه رس
رفتار و ظرفيت برشي تيرهاي تقويت شده با ميلگردهاي GFRP به روش NSM
Time-harmonic forced torsion on a cylindrical cavity in a transversely isotropic half-space
بررسي پايداري بتن تازه در پوشش شيبدار كانالها
مقايسه عملكرد ديوارهاي برشيفولادي سخت شده و موجدار سينوسيتحتبار جانبي
An Innovated Technique for Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings
ارزيابي نياز آبي درياچه اروميه با توجه به خشكساليهاي اخير بر پايه وضعيت منابع آب سطحي و زيرزميني
Use of cable to prevent local scouring around bridge pier
بررسي اثر پوشش گياهي دشت سيلابي بر آبشستگي تكيه گاه پل
بررسي پارامترهاي حجمي مخلوطهاي آسفالت گرم اجرا شده دركشور طي 5 سال بهتفكيك شرايط آب و هوايي ايران
بررسي عوامل حواس پرتي در كاهش ايمني و افزايش تلفات جاده اي
ارائه مدل غير خطي جابجايي مسافر بينشهري كشور
تحليل ومقايسه ي دو بعدي و سه بعدي ديناميكي تونل هاي خاكي با استفاده ازروش هاي اجزاي محدود و تفاضل محدود
بهسازي تنشهاي كششي و ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاكي با استفاده از ژئوگريد و مدلسازي نتايج با نرم افزار PLAXIS
بررسي عددي رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح دو سر ساده داراي بازشو
Analysis concrete slab subjected to missile impact using Concrete Damage Plasticity constitutive model in Abaqus/Explicit
بررسي و تحليل مرتبه دوم لولاي پلاستيك با استفاده از تئوري توسعه يافته تير – ستون
فن آوري هاي نوين در توليد آسفالت گرم
بررسي اثر انواع فيلر بر زمان گيرايي و عمل آوري اسلاري سيل با استفاده از قير امولسيوني تندشكن
طراحي بهينه قابهاي فولادي با اعضاي غيرمنشوري با قيود جابجايي و مقاومتي
بررسي پارامترهاي مؤثر بر اندركنش پوشش نگهداري- فضاي بي كران سنگي در تونل هاي زيرزميني تحت فشار
Comparison performance level of frame eight -story steel with increase X-bracing with and without base isolation)
پيش بيني ميزان نفوذ يونكلر موجوددربتن حاوي نانو ولاستونيت با استفاده از سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي ANFIS
خاكهاي خودمتراكم : تعيين مشخصات بابررسي آزمايشگاهي
مقايسه روش شبيه سازي مونت كارلو و روش محتمل ترين حالت ، دربرآورد قابليت اطمينان در شبكه حمل و نقل
Feasibility study of the use of light weight steel structures in high-seismic regions of Iran using modified APRAM method
بررسي رفتار لرزه اي اتصال صلب تير به ستون هاي دوبل I شكل ارائه شده در مبحث دهم مقرارت ملي ساختمان 1384
تحليل عددي كارايي ستونهاي سنگي به منظور كاهش خطر روانگرايي
numerical modeling wave transmission over trapezoid submerged breakwaters with SPH method
قابليت تزريق پذيري ماسه ها با دوغاب شيميايي سيليكات سديم
بكارگيري ضابطه نصب فاز محافظت شده گردش به چپ در تقاطع هاي چراغدار
Effect of contribution of post -tensioning tendons on the nonlinear response of precast hybrid frames
Performance-Based Seismic Evaluation of Precast Concrete Frames with Hybrid Connections
طراحي و اجراي مخازن با رويكرد پدافند غير عامل
بررسي اثرات مودهاي بالاتر در توانايي روش هاي تحليل استاتيكي غير خطي جهت ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه ها
حذف COD از پساب يك واحد رختشويخانه با استفاده ازروش انعقاد الكتريكي و الكترودهاي آهني
ارزيببي دقت روش هاي مختلف محاسبه هدايت هيدروليكي آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ
بررسي رفتار فاصله بين كليد برشي و عرشه در پل هاي بتني با تكيه گاه الاستومري تحت بارزلزله به روش آناليز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام
تاثيرمدل هاي رفتاري خاك برنتايج تحليل سدهاي خاكي تحت اثرزلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور
مكانيابي بهينه ايستگاه هاي پايش درشبكه هاي توزيع آب شهري با استفاد هاز الگوريتم جامعه مورچه ها
Design of Multi-Purpose Complexes for Earthquake Disaster Management with Self-Help Neighborhood Approach
استفاده از سخت كننده هاي بيروني به جاي ورقهاي پيوستگي دراتصالات تير به ستون فولادي با مقطع قوطي
مدلسازي فيزيكي بررسي نقش حفرات در تغيير مدول تغيير شكل پذيري و مقاومت سنگ
بررسي بالازدگي غيرواقعي در مدلسازي عددي مسائل گودبرداري
استفاده از شاخص عمر مفيد باقي مانده ساختمان در ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي
بررسي اثر ميان قاب بنايي در آسيب پذيري قاب هاي بتن مسلح تحت بار ناشي از انفجار
بررسي قرار داد EPC و مقايسه آن با سايرقراردادهاي جاري دركشور
امكان سنجي و تدوين ضوابط و مباني طراحي كاربرد صافي شني درشت دانه با جريان افقي رافينگ فيلتر درتصفيه تكميلي پساب سپتيك تانك درمناطق روستايي مطالعه موردي روستاي مراد تپه استان تهران
بررسي تحليل روسازي صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLAB
رفتار ستون هاي بتن مسلح تقويت شده توسط روكش فولادي
بهبود عملكرد كامپوزيت هاي FRP درمقاوم سازي ساختمان هاي بنايي
تحليل ديناميكي نيم فضاي ايشوتزوپ جانبي تحت اثز بارگذاري مستطيلي سطحي با استفاده اس توابع گزين
influence lines for non-prismatic simply supported beams by an analytical method
مدلسازي كنترل بهينه ي چراغ ها در راه هاي شهري)متراكم(به كمك روش هاي فراابتكاري
Public Awareness of Residents of Tehran City (District 18) Concerning Nitrate Pollution of Drinking Water
طراحي بهينه سازههاي فضاكار گنبديشكل با استفاده از الگوريتم تركيبي انفجار بزرگ و الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار
E-Learning Content Development based on Emo-Inter Instructional Model for Design of Bridges according to LRFD Method
بررسي پارامترهاي موثردررفتارميانقاب هابا مصالح بنايي درساختمانهاي فولادي
مشخصات پروفيل جريان فوق بحراني بر روي سرريزهاي جانبي مستطيلي
Check The Hysteretic Response Of Yielding Shear Panel Device For Passive Energy Dissipation
آناليز مودال تجربي و تأثير نقصهاي سازهاي بر روي خصوصيات ديناميكي در پلها
ارزيابي و مديريت منابع آبهاي زيرزميني آبخوان دشت مهيار شمالي
Behavior Analysis of Pile Supported Embankments
بهينهسازي چند هدفه تخصيص بار آلودگي در سيستمهاي رودخانهاي
ارزيابي اثر ايجاد ظرفيت ذخيره دركاهش خسارت سيلاب با استفاده از مدل بهينه سازي شبيه سازي مبتني برپويايي سيستم
اثر دانه بندي بر رفتار مقاومت برشي مخلوط ماسه-بنتونيت- ميكروسيليس
Spatial and seasonal variation of ground water quality in Qaenat, South Khorasan, Iran
بررسي اثرات اندركنش خاك – پي – سازه برضريب اصلاح تقاضاي عضو در دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط با توابع شكل كريجينگ متحرك (MK) در تحليل مسائل كشساني صفحه اي
Seismic interaction analysis of pile and soil
بررسي رفتار ستون تقويت شده فولادي پر شده با بتن (CFST) تحت تأثير حرارت وپارامترهاي مؤثر بر آن
بررسي مقايسه اي سختي سيستمهاي باربر جانبي با تاكيد برسيستم نوين ديواربرشي فولادي
محاسبه پيچش تيرهاي بتني مسلح با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و آيين نامه بتن ايران
Retrofitting Process of Monument Enshrines Imamzadeh Ja’far after Darb-e-Astaneh Earthquake (31 March 2006-UNESCO)
Presenting Restoration and Retrofitting Process for Monument Damaged of Doroud Earthquake (Jame’ mosque Case Study)
مكانيابي بهينه چاهك هاي پايش آلودگي آب زيرزميني و تعيين تعداد بهينه آنها به كمك مدل هاي رفع اختلاف
مقاومت پيوستگي وصله درتيرهاي مسلح شده با آرماتورهاي FRP
مطالعه عددي ارتعاش لرزه اي خط لوله ناشي از پديده گردابه فرافكني در اثر عبورجريان روي بستر ثابت
Boundary conditions detection of beam-like structural elements using a test mass
Structural Reliability Assessment Using a Hybrid Algorithm of Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm
كاربرد روش المان مرزي محدود مقياس شده دربررسي اثرات توپوگرافي برروي امواج لرزه اي
Reliability Assessment of the Urumia Lake Bridge Considering the Failure due to the Fatigue damage
an adaptive physics -based method for solution of wave motion problem in one dimension
A novel three-dimensional semi-analytical method with diagonal coefficient matrices for potential problems
wave forc measurements on single armor unit in reshaping berm breakwaters
The Effects of Environmental Parameters on the Shear Strength of Brickwalls
The Effects of Uniform, Partial and Gradient Thermal Loadings on Cylindrical Steel Reservoirs using Finite Elements Approach
برنامه ريزي تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردي : سد علويان
Government vs. Governance in Natural Disasters
آناليز ابعادي اتصالات خارجي تير ستونهاي بتن مسلح
كنترل كننده فازي چراغ راهنمايي با در نظر گرفتن اولويت وسايل نقليه اورژانسي براي يك تقاطع مجزا
پيش بيني زمان تعمير و زمان جايگزيني پلهاي فلزي راه آهن (مطالعه موردي: پل ريلي وخرپايي نكا
تاثير دانه بندي ماسه اطراف ژئوگريد برروي پارامترهاي مقاومت برشي خاك رس مسلح
Seismic Analysis of RC Buildings subjected to Near-Fault Earthquakes having Fling Step using Artificial Neural Networks
Study of Ability of Artificial Neural Network for Rebuilding Hydrologic Data
بررسي تأثير تسيلح خاك كائولينيت با الياف پليپروپيلن تحت شرايط آزمايش سه محوري تحكيم يافته زهكشي شده ) CD
تحليل مساله نشست سدخاكي حسنلو درحالت ناپايا transient با استفاده از نرم افزار seep/w
بررسي پايداري پاسخهاي محاسبه شده با استفاده از روش المان مرزي دوگانه وزن دار شده زماني درمسائل مكانيك شكست
بررسي آزمايشگاهي اثرفاصله طول ابشكن طول تكيه گاه و دبي برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگي
تاثير جايگزيني خاكستر پوسته برنج شلتوك با درصدهاي متفاوت بجاي سيمان مصرفي بتن بردوام مقاومت فشاري درحالت مستغرق دردرياي خزر
تعيين ارتفاع بهينه صافي چكنده بيولوژيكي با بستر طبيعي درتصفيه فاضلاب صنعتي مطالعه موردي كارخانه شيرپگاه
طرح بهينه مهاربندهاي همگرا درقاب فولادي به روش الگوريتم ژنتيك
ارزيابي دقت روش تحليل پوش اور سه بعدي برروي سازه هاي بتني ازلحاظ دوري و نزديكي به گسل
Enhancement of Lateral Performance of K-braces in Light Steel Frames
determincation and evaluation of runoff coefficients of basins by using geographical information systems
بررسي خاصيت خودترميمي درلايه هاي رسي و تاثير پارامترهاي گوناگون بر آن
تجزيه خطر لرزه اي و برآورد سناريوهاي محتمل زلزله در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
استفاده از توابع T -اسپلاين در بهبودسازي تحليل هم هندسي
Importance of Separation Distance on Building Pounding under Near-Fault Ground Motion, using the Iranian Earthquake Code
بررسي توزيع سرع تو سرعت برشي تحت جريان كندشونده در بستر شني
Prediction of local scouring in braided rivers by stochastic modeling
theoretical and numerical study on nonlinear behavior of composite steel plate shear walls
مدل سازي عددي و بررسي اثرات تركيبي محل ورود سيال و مكان طولي تيغه ورودي دربازده حوضچه رسوب گذار ا وليه به روش ترسيم FTC با استفاده از نرم افزار OpenFOAM
تاثير غلظت و نوع املاح آب منفذي بر ضرايب تحكيم خا ك هاي ريزدانه
Assessment of Parameters Effecting Stability of Secant piles wall Using Plaxis 3D
تاثير ميراگرهاي XADAS بر روي منحني هاي شكنندگي ساختمان هاي بتن آرمه
مدلهاي پيشبيني حوادث درونشهزي بز اساس خصوصيات ماكزوسكوپيك تزافيك
تأثير زبري بستر رودخانه در انتشار امواج ناشي از شكست سد خاكي )مطالعه موردي رودخانه آجي چاي و سد شهيد مدني (
بررسي آزمايشگاهي تاثير الياف پلي پروپيلن بر رفتار بتن تراورس
بررسي مهندسي پروژه در مديريت پروژه هاي صنعتي EPCبهروش
تعيين زمان به وجود آمدن ضرورت براي انجام آناليز خطي و غيرخطي سدهاي بتني وزني با توجه به درصد المان هاي ترك خورده
تحليل ديناميكي سازه هاي تير خميده تحت بار متحرك با استفاده از DQM
Flood Damage Analysis Computerize Method on Agriculture Floodplain
Comparison between API and DNV Codes about Fatigue Effects in Tubular Joints of Jackets
پيشبيني تابع زمان تأخير در تقاطعهاي چراغ دار، با استفاده از رگرسيون خطي وغيرخطي و شبكه عصبي FBR و PLM مطالعه موردي شهر رشت(
modelig the mechanical behavior of unsaturated soils using a modified hyperbolic model
Improvement of isogeometric method in crack analysis
بررسي و مدلسازي رژيم رسوب و مورفولوژي سواحل منطقه پارسيان خليج فارس
3D Numerical Simulation of Support Structures in an Urban Deep Excavation – Case Study of W7 Station of Tehran Subway
Improved Big Bang Big Crunch to Optimize Barrel Vault Frames
بهينه سازي چيدمان و مشخصات ريزشمعهادرزيرفونداسيون با استفاده از الگوريتم ژنتيك
خواص و كاربرد بتن با الياف كوتاه فولادي
شبيهسازي لرزهاي زلزله آتي شهر تبريز ناشي از فعاليت گسل شمال تبريز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفي
ارائه يكرابطه جديد براي برآورد تاثير ترانشه رسيدركاهشنشت از پيسدهاي خاكي
بررسي موانع قرار دادهاي EPC درپروژه هايعمراني مطالعه موردي احداث واحد فرآورش نفت نمكي آب تيمور اهواز
ساخت مدلفازي با استفاد هاز داده هاي مدل بهره برداري شده سد و مقايسه اين دو مدل با ديدگاه تلفيقي آب سطحي و زيرزميني
تأثير سختي خمشي و مقاومت محوري ستونهاي كامپوزيت نيمه محصور شده بر رفتار پس كمانشي ورق ديوار برشي فولادي
بررسي اثرات وجود حفره هاي آبشستگي زير سطحي روي پوشش نهايي تونل
بررسي عددي عملكرد مخلوط خاك-لاستيك فرسوده به عنوان ميراگر در زير پي ساختمانها
محاسبه سيلابهاي ساعتي شورلالي وارد شده به مخزن سد گتوند عليا با استفاده از نرم افزار hec-hms
تأثير هندسه ورق متصل به تيرهاي طبقه بر رفتار لرزهاي ديوار برشي فولادي
The Effect of Core Permeability on Rapid Drawdown in Embankment Dams
Effect of the girder-supported steel plate on SPSW’s seismic behavior
مطالعه و بررسي مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع متورم شونده
Free vibration analysis of non-uniform Euler–Bernoulli beams by Differential Quadrature Element Method (DQEM
مطالعه وبررسي اثرانرژي تراكم برنفوذ پذيري خاك هاي غيراشباع
A Computational Study on Shell Surface with Curved Folds in the Form of Fibonacci Spiral
اتصال گيردار تير I به ستون قوطي براساسهندسه يقه اي شكل
مطالعه پارامتريك تاثير ميراگرهاي شكافداردرشكل پذيري اتصالات گيردار
novel use of treated ochre for dye removal from aqueous solution:optimization through response surface methodology
ارزيابي آزمايشگاهي عملكرد مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم با استخوان بندي سنگدانه اي
رهيافتي بر چرايي و چگونگي حصول نتايج مختلف و متغير در بررسي خواص ژئوتكنيكي خاكهاي آلوده به آلايندههاي نفتي
بررسي تغييرات تراز آب دريا برپاسخ تحليل تاريخچه ي زماني سكوي جاكتي
بررسي ناپايداري ديناميكي شبكه هاي دولايه فضاكار تحت بارهاي ضربه اي
Ultimate Behavior of Self-consolidating Concrete Reinforced beams
شبيه سازي جريان عبوري از فلوم گلوبلند با استفاده از مدل رياضي win flume و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي حاصل ازمدل فيزيكي
پيش بيني ضريب انعكاس موج ا زموج شكن هاي توده سنگي با استفاده از مدل درختي
بررسي آزمايشگاهي بهسازي لرزه اي ديوارهاي آجري غيرمسلح با نوارهاي فولادي قائم
Evaluation of unsaturated soil behavior based on consolidated-drained and constant water content tests results
مطالعه آزمايشگاهي بهسازي لرزه اي ديوارهاي آجري غير مسلح با نوارهاي فولادي ضربدري
بررسي و مقايسه روشهاي تحليل خطي و غيرخطي تيرهاي تقويت شده فولادي و بتني مسلح
A Comparison between Finite Element and Smoothed Particle Hydrodynamics’ Simulations of Dam Break
كاليبراسيون خودكار مدل هيدرولوژيكي SWAT با استفاده از الگوريتم فراكاوشيPSO
بهسازي بهينه روسازي هاي فرسوده با استفاده توام آهك و افزودني ساسوبيت
آناليز استا تيكي غير خطي مودال قاب هاي بتني با نامنظمي جرمي
بهره برداري بهينه ازمخزن سد با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان
تأثير الگوهاي بارگذاري جانبي بر ميزان سطح عملكرد سازه هاي فلزي مهاربندي شده
ارزيابي آزمايشگاهي اثر الياف آلي و معدني بر خزش ديناميكي مخلوطهاي آسفالتي با (SMA) استخوانبندي سنگدانهاي
مدلسازي و بررسي استانداردهاي آلودگي آمونياك غيريونيزه و نيترات و تاثير آن برحيات آبزيان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود
بررسي اندركنش خاك – سازه در اثر حفر تونل به روش اتريشي
محاسبه فركانس طبيعي خطوط لوله دريايي در حالت دهانه آزاد
بررسي و ارزيابي سطوح خطر لرزه اي براي نواحي با شرايط لرزه خيزي متفاوت در ايران
مقايسه تأثير ضرايب زبري در خطوط انتقال آب تر روي فشار ناشي از ضربه قوچ با كمك شبكه هاي عصبي
بررسي آزمايشگاهي تاثير گراديان هيدروليكي برعمق چاله ي آبشستگي ناشي از فرسايش نشتي درمجاورت سازه ي متقاطع دركناره ي رودخانه ها
مقايسه فني و اقتصادي روسازيهاي بتني و آسفالتي مطالعه موردي آزادراه زنجان قزوين
بررسي راهكارهاي كاهش لنگي برشي در ساختمان هاي بلند فولادي با سيستم لوله اي
مطالعه ي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي بروزن تجمعي رسوبات زيرشويي شده ناشي از نشت كناره ي رودخانه ها درگراديان هاي هيدروليكي يكسان
A New Constitutive Model for Prediction of Saturated Sand Behavior Using Artificial Neural Network
Dynamic Time History Analysis of Plane Frame with Tuned Mass Damper by Considering Soil -Structure Interaction
روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتيبي نقاط براي گسسته سازي بدون شبكه
بررسي سينتيك جذب نيكل از محيط آبي توسط جاذبهاي كربن فعال خاك اره پوسته فندق و پوسته بادام
Suspended sediment concentration estimation by Honey-Bees Mating Optimization (HBMO) algorithm
Improving the Technical Characteristics of asphalt Pavement with the use of Wastage of Disposable dishes
Correction of Bitumen with the use of Carbon Nanotubes
مكان يابي جايگاه هاي سوخت CNG با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني GIS و روش ارزيابيچند معيارهAHP مطالعه موردي: شهر رشت
مقايسه شكل پذيري و اتلاف انرژي ديوارهاي برشيفولادي با ورقهاي موجدارسينوسي و ذوزنقه اي
Evaluating The Use of Flow Deflectors for Preventing Stilling Basin Abrasion Damage
ارزيابي اقتصادي چند نوع ژئوتكستايل بر اساس معادل سازهاي آنها
بررسي عددي جريان هاي متغير مكاني روي سرريز جانبي كنگره اي
Seismic Behaviour of Concentrically Braced Frame System Combined with Steel Shear Panel
ارزيابي آزمايشگاهي عريان شدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم به همراه مواد ضدعريان شدگي
بررسي اثر تغييرمكان و تسليح شيبهاي سنگي بر اساس فاكتور نسبت تغييرمكان در شيب-هاي سنگي ناپايدار
تبديل بار زلزله به بارهاى استاتيكى معادل
ارزيابي بهبود رفتار لرزه اي سدهاي هسته آسفالتي با استفاده از اصلاح مصالح درناحيه گذرهسته و پوسته
آناليز پايداري سقف تونل به روش تحليل گوه اي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تزريق بر ميزان افزايش مقاومت آبرفت C تهران
كاهش حجم آبشستگي درمدل تركيبي سرريز – دريچه با استفاده از بهينه سازي مدل هندسي
نقش دوچرخه درترافيك شهري اهواز
Investigation of the relationship between Mediterranean ocean atmospheric oscillation and drought in Isfahan province
بررسي قطر و فاصله ميلگردها در اتصال بين دال بتني و ديوار در بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي بنايي
مدلسازي رفتار اتصال تيربه ستون بوسيله پروفيل انتهايي پيچ شده
تعيين پارامترهاي تصفيه پذيري Y ، Kd ، K ، Ks فاضلاب شهري شيراز در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) لجن فعال
تحليل فراواني سيلاب بهصورت دوبعدي )مطالعهي موردي: حوضهي رودخانهي پلرود
مقايسه طيف طراحي لرزه اي در آيين نامه هاي ايران، هند، ژاپن و اروپا
حل معادلات هلمهلتز و الاستيسيته دو بعدي با استفاده از يك روش محلي بدون شبكه براساس توابع پايه نمايي
بررسي عددي اثرانعطاف پذيري ساختگاه در رفتار لرزه اي سد گتوند با توجه به ركورد هاي حوزه نزديك
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANOXIC SELECTOR ON SLUDGE BULKING IN SBR SYSTEM(case study: SHIRAZ WasteWater Treatment Plant IN South-Western of IRAN
آناليز موجك و آسيب در سازه ها
تجزيه و تحليل عدم قطعيت محاسبات پروفيل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازي
Overall Buckling Behavior of All -Steel Buckling Restrained Braces
Numerical simulation of ATLAS in-situ test using a new two yield surface thermo-plastic constitutive model
تحليل كمانشي و پ سكمانشي پوسته هاي استوانه اي داراي بازشو و را ههاي تقويت آن
Three-dimensional Zero Extension Line Method in Calculation of Three-dimensional Bearing Capacity of Surface Footings
تاثير نسبت و چيدمان كامپوزيت هاي frp درديوارهاي اجري با استفاده از نظريه ميدان فشاري اصلاح شده
A study on the behavior and strain concentration in offshore steel pipeline with concrete coating under combined loads using Finite Element Analysis
تحليل قابليت اعتماد لرزهاي تونل ها
كمانش موضعي ورقهاي كامپوزيت لايه اي براساس تئوري زيگزاگ مرتبه بالا با استفاده از روش نوارهاي محدود
Big Bang-Big Crunch algorithm based optimum design of steel frames
ويژگيهاي تراكم پذيري خاكهاي ماسه اي سيماني شده
Application of an elastoplastic-viscoplastic constitutive model for time-dependent analysis of shallow tunnels
بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن سيلت پلاستيك بر رفتار ماسه اشباع
معرفي روش نوين آناليز سريع آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها و كاربرد آن در مديريت بحران با بهره گيري از تكنيك GIS
بررسي آزمايشگاهي تاثير سيلت بر پارمترهاي مقاومت زهكشي نشده ماسه
بررسي عددي اثرات لايه روانگرا در خاك هاي لايه اي
اثرتغيير اقليم برپايداري شيرواني درسدها مطالعه موردي:ساحل چپ شيرواني سدلتيان
MODELLING OF IN-PLANE BEHAVIOR OF MASONRY WALLS USING DISTINCT ELEMENT METHOD
بكارگيري اتصالات پيچي اصطكاكي با سوراخ لوبيايي درورقهاي گيرداري سازه هاي فولادي براي افزايش ميرايي
تأثير تغييرات لنگر خمشي در ميزان باربري محوري ستون هاي مركب
ارزيابي تاثير فيلر آهكي در كاهش عريان شدگي مخلوطهاي آسفالتي در شرايط آب ويخبندان
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب مس از محلولهاي آبي
بررسي نفوذ پذيري بتن اليافي
بررسي شكل پذيري اتصال گيردار تير با جان شكافته براي تيرهاي نيم پهن IPE
Seismic Evaluation of Hybrid Coupled Walls Building
رونديابي سيل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبكه SPH
ارزيابي رفتار لرزه اي سيستمهاي قاب فولادي مهاربندي شده با استفاده از مهاربندهاي تركيبي از جنس فولاد و آلياژ حافظه دار شكلي
Experimental Investigation of the at Rest Lateral Pressure of an Artificially Prepared Sand-Bentonite Mixture
ارائه روابط بهينه ابعاد شكاف در مقاطع نيم پهن IPE در اتصال صلب تير با جان شكافدار
بررسي ظرفيت باربري پي سطحي مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستيك هاي فرسوده بااستفاده از تحليل شبه استاتيكي
Collapse Settlement in Rockfill Material
بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي به هم پيوسته
Introducing a simple shear building model for eccentrically braced frames
Experimental and Analytical Study of the Sandwich Beam under Flexural Behavior
ارزيابي كاربرد عملي آزمايش نفوذ استاندارد SPT) و رابطه ي آن با زاويه ي اصطكاك داخلي خاك
پيش بيني نشست شمعها بر اساس مقاومت برشي زهكشي نشده خاك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
بررسي خواصروسازي هاي آسفالتي تقويت شده با الياف آزبست
Dynamic Analysis of Flexible Rectangular Fluid Containers Subjected to Ground Motion
شبيه سازي الگوي جريان در پيچ 90 درجه با استفاده از مدل عددي FLOW-3D
بررسي عددي توزيع فشار بر روي سطح سرريز اوجي دريچه دار با استفاده از نرم افزار FLUENT
بررسي عملكرد لرزه اي بادبند هاي كمانش ناپذير BRBF به كمك تحليل ديناميكي افزاينده IDA)
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفيت به تقاضا
كنترل پيچش ساختمان هاي نامتقارن به كمك مهاربند كمانش تاب
مقايسه نتايج تحليل عددي رفتار تونلهاي دو قلو در تشكيلات چند لايه با نتايج حاصل ازمدلسازي آزمايشگاهي
بررسي اثر PH روي حذف يون نيترات از آب توسط نانوفيلتراسيون
بررسي تاثير ميرايي و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهاي سازههاي جداسازي شده تحت اثرزلزلههاي حوزه نزديك
محاسبه فركانس ديوار برشي كوپل و مقايسه با مدلهاي اجزاء محدود
بكارگيري ميراگرهاي سربي- تزريقي (Lead-Extrusion Dampers) درمقاوم سازي وبهبود رفتار لرزهاي پل هاي فولادي
بررسي اثرطيف طرح استاندارد 2800 درتغيير مكان هدف ساختمان هاي خمشي فولادي و مقايسه آن با طيف طرح UBC
قابليت اعتماد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي ويژه طراحي شده به روش حدي براساس آيين نامه هاي ايران و AISC
بررسي تأثير نسبت همگرايي بر الگوي جريان در خم نود درجه با استفاده از مدل عددي SSIIM
بتن سبك سازه اي مناسب براي محيطهاي در معرض خوردگي
روش هاي ژئوتكنيكي و غير ژئودتيكي در اندازه گيري هاي جابجايي پروژه موردي : آناليز نتايج ابزار دقيق سد مخزني مارون بهبهان
بررسي آزمايشگاهي تأثير رسوبات بر مشخصاتپرشهيدروليكيايجاد شده
تجزيه و تحليل تنسور استرين گسل شمال تهران با استفاده از اندازه گيريهاي GPS
مقايسه مدلهاي رفتاري موهر كولمب، خاك سخت شونده و HSS در شبيه سازي عددي ديوارهاي ميخكوبي شده
تاثير خاكستر ذغال سنگبر خصوصيات مهندسي خاك رسمتورم شونده
تاثير پوزولان بر مقاومت فشاري تكمحوري خاك رستثبيت شده با آهكدر معرضسولفات
مقايسه روشهاي مختلف كاهش ارتعاشات ترافيكي پلهاي فلزي ارتوتروپيك
كاربرد مدل اصلاح شده جداساز سربي لاستيكي در بادبندي شورون سازه ها
تحليل نيروهاي داخلي عرشه هاي ارتوتروپيك براساس روش شيب – افت و مقايسه آن با روش المان محدود
تظريف تطبيقي شبكه بندي در شبيهسازي عددي جريان دائمي حول يك استوانهي دايروي بر اساس روش احجام محدود
ارائه مدل خبره ارزيابي ريسك سيستمهاي تامين و توزيع آب شهري مبتني برآسيب پذيري اجزا با قابليت درنظر گرفتن عدم قطعيت هاي موجود
تغيير در خصوصيات تورمي خاك در اثر چرخه هاي تر و خشك
بررسي ضريب شكل پذيري ضريب رفتار و رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي دولايه متكي برزمين
دو رويكرد براي تخمين ميزان خرابي ساختمان همسايه درگودبرداري مهار نشده درخاك قم
مدلسازي اثرپيوستگي – لغزش درتحليل غيرخطي ديوارهاي بتني مسلح با مدل مكانيك اسيب
كاربرد روش پيش بارگذاري در اصلاح خاكهاي نرم مطالعه موردي درمنطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
آناليز حرارتي سدهاي بتني
بررسي خواص فيزيكي سرباره فولاد بعنوان بالاست در خطوط ريلي
تحليل عددي اثر گيرداري در اتصال تير به ستون فولادي پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهاي مهاري
Efficient Multi-Objective Ant Colony Optimization
بررسي پديده تشديد و شتاب سطح زمين دربخش شمال غربي شهر اردكان
مقايسه شاخصهاي آسيب براي قابهاي خمشي بتن مسلح با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي
ارزيابي آسيب پذيري قابهاي خمشي بتن مسلح براساس افزايش پريود درناحيه غيرارتجاعي به روش تحليلي
ارائه معيارهاي طبقه بندي خطوط ريلي بدون بالاست از ديدگاه تحليل و طراحي
توسعه و توليد سفر در شهر سنندج
Flexural behavior of TRC composites
Behavior analysis of Unstiffened and Stiffened TubularJoints of Fixed Offshore
بررسي اثر متقابل سيستم مهاربندي و قاب خمشي در قاب هاي بتن مسلح مهاربندي شده
بهرهبرداري بهينه از مخازن چند هدفه با بهره گيري از الگوريتم جستجوي هارموني
مقايسه نتايج فونداسيونهاي تحليل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبيه سازي خاك PLAXIS
تحليل كران بالا از فشار محرك لرزه اي خاك با ملاحظه قانون جريان غيرمرتبط
ارائه برنامه هاي عملياتي جهت كاهش تصادفات ناشي از خستگي و خواب آلودگي
ارزيابي رفتار غيرخطي اتصالات تير به ستون با نبشي جان و نبشي نشيمن در قاب هاي ساده
ANN-SOM approach for satellite data pre-processing in rainfall-runoff modeling
تاثير اندازه نمونه بر نتايج آزمايش برش مستقيم نمونههاي ماسه مسلح به ژئوگريد
آناليز شكنندگي لرزه اي براي ساختمان هاي بتن مسلح متداول
local buckling of laminated composite plates with different boundary conditions using the finite layer method
The influence of new generation of polymer fibers (Macro fibers) on concrete flexural toughness
مقايسه روش هاي مختلف ارزيابي اقتصادي سود هزينه گزينه هاي -تناوبي تعمير و نگهداري درچرخه ي عمر روسازي راه
Modeling and Numerical Analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column
بررسي عملكرد ستونهاي سنگي در كاهش اثرات گسترش جانبي ناشي از روانگرايي بر گروه شمع انعطاف پذير با استفاده از آزمايشات بزرگ مقياس ميز لرزان
بررسي كارايي بند ۱۷- ۶- ۷ آيين نامه مقررات ملي مبحث هفتم. – (فشار وارده به ديوار زيرزمين متصل به سقف) در حالت ديناميكي براي خاك
ارائه پهنه بندي لرزه اي خاكريزهاي راه آهن غرب ايران
تحليل ديناميكي بادبندهاي با مقياس بزرگ درسازه هاي بلندفولادي و مقايسه با سيستم بادبندي متعارف
پيش بيني دوره بازگشت زمين لرزه با استفاده از رويكرد بيزين
كاربرد روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته در تحليل دوبعدي ترك در مسائل الاستواستاتيك
Estimation of Site Effect in Zagros on the Basis of Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio
توسعه سياست هاي بهره برداري از سيستم سدهاي شهيدعباسپور – گتوند – دز با استفاده از الگوريتم ژنتيك مبتني برگراديان
بررسي فتار هيسترزيس ديوارهاي برشي فولادي با بازشوهاي ماتريسي
experimental study of reinforcement effects on the stiffness and bearing capacity of geogrid reinforced sand
ارزيابي تاثير زلزلههاي ميدان نزديكبر تحليل پاسخ سطح زمين (مطالعه موردي )
تحليل شكست سد بتني قوسي با جابجايي هاي بزرگ
Experimental Investigation of Entering Flow Effects on the Intensity of Pressure Fluctuations over Compound Flip Bucket
مطالعه رفتار خاك و شمع در گروه شمع هاي چهار تايي تحت بارگذاري جانبي با استفاده ازمدل سازي فيزيكي
تاثير ميكروسيليس بر مقاومت و تورم پذيري خاك مارن تثبيت شده با آهك
behavior of T- stub bolted connections under blast loading
سنجش و مقايس هي توانايي هاي روش هاي حل دستگاه معاد له هاي خطي در زبا نها ومحيط هاي مختلف برنامه نويسي
using hydrological model and energy balance in estimating groundwater table case study: varamin plain
بررسي خواص برشي بتن مسلح به الياف بارچيپ در تست برش مستقيم
Prediction of Undrained Lateral Load Capacity of Piles in Cohesion Soil Using Genetic Programming
comparison of treatability of young and old landfill leachate using anaerobic digester
مدل تحليلي براي افت انرژي در سرريزهاي پلكاني در حالت جريان رويه اي
ساخت ديوارهاي تيغه اي سبك با بكارگيري ضايعات نساجي
بررسي ازمايشگاهي تاثير فاصله درضريب راندمان گروه شمع ها
ناپايداري هاي عددي در بهينه سازي توپولوژي سازه ها به روش تكاملي ESO و ارائه راهكار مناسب براي غلبه بر آنها
شناسايي و مطالعه آماري مشكلات اجرايي درصنعت ساختمان سازي و ارايه راهكارهاي لازم جهت رفع آن
بهينه سازي چندهدفه خرپاها و اجزاي سازه اي فولادي دو بعدي با روش الگوريتم ژنتيك وروش مقيد استاندارد نرمالي زه
رابطه بين نفوذپذيري در محل سنگهاي هوازده با عمق ( مطالعه موردي سد دريك)
ارائه يك مدل برنامه ريزي خطي فازي جهت تخصيص ماشين آلات به فعاليتهاي يك پروژه عمراني
ارزيابي قابليت استفاده ازم دلهاي SWAT,HSPF درشبيه سازي رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز آزارود
ECOnomical optimization of water distribution networks based on resilience index and free chlorine residual
بررسي تاثيرتغييرات طول تير پيوند دررفتارلرزه اي سيستم هاي مهاربندي واگرا
بررسي روشهاي مسيريابي جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي جامد شهري مطالعه موردي استان فارس
شبيهسازي عددي شكست سد با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
بررسي دقت روشهاي تحليل جاري در مدلسازي ديوار برشي بتني با بازشو
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات تير- ستون بتني تقويت شده با ورق هاي فولادي
مطالعه تاثير خزش بر رفتار ستون هاي فولادي پرشده با بتن تحت بار چرخهاي
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي آجري دورباز به كمك قابهاي بتن مسلح پيراموني
تاثير طول هاي مختلف تير پيوند بر عملكرد لرزه اي سازه فولادي
شكل پذيري تيرهاي سراسري پس تنيده مقاوم سازي شده با CFRP (ويژه مناطق زلزله خيز)
مدلسازي عددي جريان آب زيرزميني با استفاده از MODFLOW )شبكه آبياري و زهكشي البرز(
ارايه رابطه اثر نسبت ميرايي برروي طيف پاسخ الاستيك زلزله هاي ايران
حل معادله هلمهولتز با استفاده از توابع پايه تعميم يافته
Factorial experimental design as a tool for screening the factors affecting Pb2+ and Ni2+ adsorption
بررسي تاثير ابعاد و موقعيت بازشو در ميانقابهاي بنايي بر رفتار لرزهاي قابهاي فولادي
تخمين اثر جمعيت افراد سالخورده در جريان حركتي ساير افراد در پيادهروها با استفاده ازروش شبيه سازي ميكرو
بررسي تأثير انتخاب مدل رفتاري برعملكرد شيرواني خاكي ميخ كوبي شده
تصفيه فاضلاب بيمارستاني توسط بيوراكتور غشايي مستغرق SMBR)
ارزيابي طيفهاي ظرفيت درتحليل و طراحي تونل هاي متروي شهري تحت اثرامواج لرزه اي با انجام مطالعه اي موردي
مطالعه عددي اندركنش تونل هاي زير سطح آب زيرزميني و زمين اطراف
watershed modeling : interaction between data structure and model and its impact on model selection
Considering the effect of six component of near-fault earthquake ground motions on the three dimensional systems
Bearing Capacity of Spread Footings Based on Mohr-Coulomb Yield Criterion
شبيه سازي سرريز جانبي كنگره اي در كانال مستطيلي با استفاده از Fluent
اثرتغييرات كيفي آب برجمعيت كفزيان رودخانه زاينده رود درسالهاي 76-89
Lateral Bearing Capacity of Piles in Cohesive Soils Based on Mohr-Coulomb Yield Criterion
The research of high performance properties of bitumen/sasobit blends
مدلسازي سه بعدي شبكه انتقال سيال درون سنگهاي درزه دار با استفاده از مدل شبكه لوله اي و روش المان مجزا
مقايسه آزمايشگاهي هيدروليك سرريز- دريچه استوانهاي و نيماستوانهاي
حذف بخارات بنزين توسط سيستم بيوفيلتر
Ductile Design of Reinforced HSC Beams Retrofitted with FRP Plates

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید