مجموعه مقالات اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري

مجموعه مقالات اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري

مجموعه مقالات اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري

مجموعه مقالات اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري 1 و 2 مهر 1390 توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 60عنوان مقاله تخصصی شامل 582 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري

 

 

مقايسهي مفاهيم ذخيرهسازي گاز طبيعي در ساختارها و سازههايزيرزميني
نقش ذخيره سازي زير زميني در تعديل زنجيره عرضه گاز طبيعي
انتخاب بهترين افق براي عمليات تزريق گاز و ذخيره سازي آن درميادين نفتي تخليه شده
پارامترهاي تاثيرگذار در ايجاد مغارهاي نمكي ذخيره سازي گاز
افزايش قابليت تزريق به مخازن ذخيره سازي گاز با استفاده از شكستهيدروليكي
بررسي ساختار نمكي نصرآباد (كاشان) با نگرشي ويژه برذخيره سازي گاز
آشنايي با پروژه هاي ذخيره سازي زيرزميني گاز در ايران
لزوم ذخير ه سازي استراتژيك نفت و گاز در ايران
طراحي پوشش نهايي مغار ذخيره سازي نفت گچساران
مطالعه ي تأثير پارامترهاي مقاومتي توده سنگ بر وضعيت پايداريمغارهاي ذخيره سازي نفت خام در سازند آغاجاري
مباني ذخيره سازي گاز طبيعي مايع شده در مغارهاي سنگي دارايپوشش
ذخيره سازي حامل هاي انرژي در ساختارهاي زيرزميني به عنوانسازه هاي پدافند غير عامل
الزامات طراحي مغارهاي سنگي بدون پوشش به منظور ذخيره سازي مواد هيدروكربوري
الزامات طراحي سامانه ي مهار نشت در مغارهاي سنگي داراي پوشش براي ذخيره سازي گاز طبيعي فشرده شده
چالش هاي تأمين آب در اجراي مغارهاي نمكي ذخيره سازي زيرزمينيمواد هيدروكربوري در ايران
ذخيره سازي گاز طبيعي با استفاده از تكنولوژيLRC
تعيين شاخص سنگ مخزن شكافدار با استفاده از داده هاي چاه آزمايي
شناسايي سايت مناسب جهت ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي دراستان خراسان جنوبي (با روش شباهت به گزينه ايده آل فازي)
ملاحظات آرايش قرارگيري و چيدمان تجهيزات سايت هايذخيره سازي گاز طبيعي از ديدگاه پدافند غيرعامل
مكانيابي اوليه سايتهاي ذخيره سازي گاز طبيعياز ديدگاه پدافند غيرعامل
كاربرد سامانه اطلاعات مكاني (GIS) در مكانيابي مخازن مناسب جهت ذخيره سازي گاز طبيعي در بخش شمال ايران مركزي
مكانيابي مخازن استراتژيك سوخت در استان يزد با استفاده ازآمايش جغرافيايي
انتخاب روش مناسب به منظور ذخيره سازي زيرزميني گاز در استانخراسان رضوي
الزامات پدافند غيرعامل در طراحي، احداث و مكانيابي فضاهاي امن زيرزميني
مخاطرات ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري در سازندهاينمك و راهكارهاي مقابله با آن
بررسي مقدماتي پتانسيل ذخيره سازي نفت خام در غارهاي طبيعي ايران
بررسي امكان پذيري دفع زائدات هيدروكربني در مغار هاي نمكي مطالعه موردي: دفع دي سولفيد اويل (DSO) مجتمع پارس جنوبي
بررسي فني- اقتصادي احداث مغارهاي ذخيره سازي زيرزميني موادهيدروكربوري در سنگ آهك با استفاده از روش معدن كاري انحلالي
ارزيابي عملكرد سيستم پرده آب بند در مغارهاي سنگي بدون پوششجهت ذخيره سازي زيرزميني نفت و گاز
ارزيابي روش هاي ذخيره سازي زيرزميني و سطحي گاز طبيعيبا استفاده از تابع ارزش حال حاضر
چگونگي كنترل نشت مواد هيدروكربوري ذخيره شده و مديريت آبزيرزميني پيرامون مخازن سنگي زيرزميني
بررسي امكان بكارگيريTBM در حفر مخازن سنگي جهت ذخيره سازي مواد هيدروكربوري
انتخاب ساختگاه مناسب به منظور ذخيره سازي زيرزميني گاز دراستان خراسان رضوي
امكانسنجي استفاده از روش هاي حفاري مكانيزه در ساخت مغارهاي سنگي ذخيره سازي مواد هيدروكربني
ارايه راهكارهاي مناسب در پوشش فوقاني مخازن هيدروكربوري بههدف كاهش تبخير و ممانعت از آلودگي هوا
پيش بيني مدل رفتاري مغارهاي نمكي جهت ذخيره سازي گاز
تحليل پايداري مغار ذخيره سازي مواد هيدروكربوري منطقه گچسارانبا استفاده از روش هاي عددي
شناسايي شكستگي ها در نمودارهاي تصويري با استفاده از تكنيك هايآناليز تصوير به منظور تعيين زون هاي مناسب ذخيره سازي
بهينه سازي زون تزريق با رويكرد فيزيك سنگ
تشخيص سطوح تماس سيالات مخزني و نقش آن در تعيين سطوح سيالاتپس از ذخيره سازي با استفاده از تكنيك موجك
نقش تخلخل حفره اي در ميزان اشباع آب در مخازن كربناته شكسته به منظور تعيين زون هاي مناسب ذخيره سازي
تعيين مدول الاستيك حجمي بهينه به عنوان نشانگري ازابعاد حفرات در يكي از مخازن كربناته ايران
استفاده از تكنيك لرزه نگاري جانبي براي مكانيابي شكستگي هاي بازمرتبط در مخزن
مدلسازي دو بعدي جريان دو فازي سيال در محيط متخلخلدر مقياس شبكه حفره ها
تحليل پايداري مغارهاي نمكي ذخيره گاز با استفاده از نرم افزار phase2
تحليل عددي پديده بالازدگي در مغارهاي ذخيره سازي مواد هيدروكربني
بررسي رو ش هاي قابليت اعتماد پايداري فضاهاي زيرزمينيذخيره سازي مواد هيدروكربوري
بررسي نقش تخلخل حفره اي در ميزان بازيابي مخازن كربناته شكسته پس از ذخيره سازي هيدروكربورها
تحليل پايداري مغار ذخيره سازي نفت با استفاده از نرم افزارPhase2 مطالعه موردي: (سازند آسماري در بوشهر)
الگوريتم اوليه انتخاب روش مناسب ذخيره سازي زيرزميني موادهيدروكربوري در مغارهاي سنگي
Storage of hydrocarbon products in unlined rock caverns
New developments in the gas first fill operationof natural gas storage caverns
Uncertainty Analysis of Groundwater Heads around Underground LPGStorage Caverns by Using Stochastic Simulation Technique
Geological Exploration and 3D Modelling for Optimized StorageCavern Construction in Complex Salt Dome Structures
Application of Multiple Point Geostatistics in Reservoir Modelingand Simulation
Mechanical Stability of a CavernSubmitted to High-Frequency Cycles
Evaluation of Skin Factor and Non-Darcy Effects in UndergroundGas Storage Reservoirs
In-situ Formation of Carbon Dioxide Hydrate using Surfactants
Assessment of Oil Swelling Factor and Viscosity during CO2Flooding
Flow Differential Analysis of VAPEX Process in Vuggy HorizontalFractured Reservoirs, A Visual Study

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید