فراخوان مقاله

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک، ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

محورهای اصلی این همایش چهار بخش را در بر می گیرد:

  • محور اصلی۱: مبانی، ساختارها، فرآیندها و ویژگی کارآفرینی در حوزه کودک
  • محور اصلی۲: سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و تجارب ملی و بین المللی در حوزه کودک
  • محور اصلی۳: اهمیت جایگاه و نقش کارآفرینی در بخش کودک در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
  • محور اصلی۴: الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی در صنعت کودک
  • محور اصلی۵: بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در صنعت کودک

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید