انتشار مجموعه مقالات نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران 26 و 27 بهمن 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 106 عنوان مقاله تخصصی شامل 1403 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران

 

بررسي عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش در مجموعه شهرداري هاي شهرستان رشت
بررسي مولفه هاي كالبدي در كيفيت محيط شهري در نواحي مركزي (نمونه مورد مطالعه نواحي مركزي شهر ساري)
بررسي ساختار معماري خانه زنبور عسل، بعنوان الگوي مناسب براي طراحيمعماري آرمانشهر ايراني
بررسي راهكارهاي تأمين مالي شهرداري ها در شهرهاي كوچك و ارائه راهكاري مناسب(نمونه موردي: شهر سنقر)
برنامه ريزي فرايندي ،رويكردي جديد در برنامه ريزي هاي كلان شهرها( مطالعه موردي : نقش آموزش عالي در كلان شهر تهران)
تحليل عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده اي (مطالعه موردي: جاده هراز و چالوس)
نقش محله محوري در مديريت شهري (مطالعه موردي منطقه 9 اصفهان)
نقش توسعه كاربري فضاي سبز شهري در پايداري اجتماعي مطالعه موردي: شهر قائمشهر
مدل سازي ساختار فضايي شهري بر اساس مدل آنتروپي شانون(نمونه مورد مطالعه شهر بابل)
متدولوژي استقرار شهرداري الكترونيك؛ ضرورتي اساسي در هزاره سوم
صفات آرمانشهر ايراني اسلامي برگرفته از مباني اسلام
رويكردهاي حكمروايي شهري و ضرورت آن در مديريت نظام توزيع فضايي شعب شبكه بانكي كلان شهر رشت
Shahriran عريان گريزي شهريران (انديشه هاي ايراني- اسلامي در معماري و شهرسازي)
بررسي و تحليل امنيت اجتماعي گردشگران خارجي در شهر اصفهان مطالعه تطبيقي: مناطق 9 و 3
پهنه بندي و مكان يابي كاربري توسعه شهري با استفاده از شاخص هاي زيست محيطي (مطالعه موردي شهرستان نور)
بررسي شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي موثر بر كيفيت و كميت مسكن در، شهر نوشهر، از ديدگاه شهروندان، طي 1375-1385
بررسي نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلي
بررسي وضعيت سلامت اجتماعي شهروندان در كيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: شهر نور، استان مازندران)
بررسي مشكلات زيست محيطي ايجاد شده در اثر انبوه سازي مسكن در شهر نوشهر، از ديدگاه مديران شهري و شهروندان، طي دهه 1375-1385
اولويت هاي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي در شهر رشت
بررسي عوامل موثر بر كيفيت دسترسي ها نمونه مورد مطالعه (شهر بابلسر)
بررسي تغييرات كاربري اراضي نوار ساحلي در ده سال اخير(مطالعه موردي: نوار ساحلي شهر محمودآباد)
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر حجم رواناب شهري توليد شده در منطقه 22 كلان شهر تهران
اعتمادسازي الكترونيكي شاخصي نو در استقرار اثر بخش استراتژي شهر الكترونيك
آرمانشهر حضرت مهدي موعود (عج)
ارزيابي آسيب پذيري شهري در برابر زلزله در منطقه 9 تهران (مطالعه موردي: فرودگاه مهرآباد تهران)
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
ارزيابي و سنجش تغييرات فضايي و فرم شهري و پيامدهاي ناشي از آن (نمونه موردي:شهر بابلسر)
هويت معماري اسلامي با تأكيد برطرح موزه تزئينات وابسته به معماري ايران(مطالعه موردي : خانه ناصرالدين ميرزا در تهران)
مكان يابي پارك هاي درون شهري با استفاده از GIS و مدل AHP (نمونه موردي: شهر آمل)
كاوشي در انديشه هاي علوي در زمينه معماري و شهرسازي مسلمين
بررسي نقش طرح هاي توسعه و عمران شهري بر بازار زمين شهري(مطالعه موردي:شهر محمودآباد)
ملاحظات پدافند غير عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردي: خطوط انتقال برق منطقه مازندران
بررسي الگوي فضايي و كاربري اراضي خدمات آموزشي در شهر بندرعباس(مقاطع ابتدايي و راهنمايي)
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، تحليل سلسله مراتبي و GIS در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهرستان نور)
تحليل كيفي ماتريس مطلوبيت در محلات شهري با استفاده از GIS (نمونه موردي :محلات شهر نور )
توسعه پايدار شهري از ديدگاه تعاليم اسلامي
تبارشناسي مفهوم و رويكردهاي «كيفيت زندگي» با تبيين مفهومي شاخصها و مولفه هاي كمي و كيفي
مشاركت شهروندي رهيافت تحقق آرمانشهر ايراني
آرمان شهر سعدي
ارزيابي وضعيت آسايش اقليمي و نقش آن در گردشگري (نمونه موردي: شهرستان بابلسر)
بررسي توانمنديهاي گردشگري در توسعه نواحي پيراموني شهرها و ارائه راهبردهاي عملي: مطالعه موردي شهر چمستان
تحليل و بررسي ساختار مديريت شهري در ايران مطالعه موردي شهر چالوس (با رويكرد SWOT)
مديريت و حكمروايي خوب شهري در شيرگاه
هويت معماري اسلامي با تاكيد بر سنت ، هنر ، معماري
تحليلي بر شاخص هاي كالبدي فرسودگي بافت هاي شهري (مطالعه موردي: بافت قديم شهرساري)
ارائه الگوي بهينه در صنعت گردشگري در شهرهاي ساحلي مازندران (مطالعه موردي: شهرستان چالوس) بر اساس مدل swot
نقش جاذبه هاي گردشگري در توسعه اقتصادي شهر نور
رويكردي تحليلي بر چگونگي تحقق توسعه پايدار زمين شهري با تاكيد بر نحوه مالكيت و فرآيند عرضه زمين
بررسي نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در توسعه شهري (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل)
تاثير معماري غير بومي بر فرم و سيماي شهر جويم
ارتقاء ايمني و امنيت شهري در بافت مركزي شهر ساري
ارزيابي عامل هاي مژثر و پهنه بندي حساسيت زمين لغزش با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك در محيط GIS، مطالعه موردي: شمال شهر تهران- حوضه كن
ارزيابي عملكرد شهرهاي جديد چهار كلانشهر اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز جهت تمركز زدايي از مادرشهر با رويكرد مديريت كلانشهرها
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان شيروان چرداول جهت توسعه فعاليت هاي گردشگري با استفاده از GIS
آرمان شهر فردوسي
ارزيابي ارتباط شاخص هاي كالبدي مسكن و زمين در محله عبدالله آباد ضيابري رشت
قابليت هاي محيطي شهرستان دزفول جهت برنامه ريزي توسعه شهري بر مبناي مطالعات توريستي
اسكان غير رسمي و مديريت شهري
آرمانشهر قرآني با تحليل مفاهيم و فضاهاي معماري و شهرسازي «سوره ي نحل»
بررسي مفهوم فرهنگ مشاركت شهروندي در امور شهر الكترونيكي
بررسي نقش مشاركت شهروندي در احياي شهرسازي ايراني-اسلامي
تبيين مشاركت شهروندي و ضرورت مديريت شهري سيستمي دركلانشهرها
بررسي مفهوم آرمانشهر اسلامي – ايراني
پهنه بندي پتانسيل هاي توريستي در مناطق شهري استان لرستان، با GIS موانع و راهكارهاي توسعه گردشگري
بررسي نقش مديريت شهري و شهرداريها در احياء بافتهاي فرسوده شهري
تبيين حقوق شهروندي از منظر امام خميني (ره)
پارادايم استقرار شهر الكترونيك ضرورتي در عصر مجازي
تحول محله نشيني در راستاي مديريت شهري در كلان شهر تهران
تحليل جايگاه مشاركت شهروندي در فرايند برنامه ريزي شهري ايران
تحليلي بر الگوي رفتار و فرهنگ شهري، بعد فراموش شده طرح هاي شهري
بررسي روند شهر نشيني و توسعه ي فيزيكي شهر كرمانشاه
جايگاه زيرساخت ها در توسعه پايدار شهري و ايجاد شهرهاي جديد(با تاكيد بر احداث تونل مشترك تاسيسات شهري)
«شهر هوشمند، تكوين انقلاب شهري نوين»، «شهراكترونيك واقعيت شهرهاي فردا»
دادگاه الكترونيكي ضرورتي اساسي درشهر الكترونيك
شهر نوين آينده نگر(طراحي پيشرفته ي شهري با تفكر تركيب بندي طبيعت و فرم معماري)
سنجش ارزيابي آمادگي الكترونيكي مفهومي نو در استقرار شهر الكترونيك و شهرداري الكترونيك
عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در امور شهري (مطالعه موردي علي آباد كتول)
شهرهاي هوشمند ، پلي به سوي آرمانشهرها
ملاحظات اقليمي- فرهنگي مديريت منابع آب در ايران (در دو بخش آبياري و مصارف شهري)
نقش مشاركت هاي مردمي در تامين نيازمندي هاي عمومي و تاسيسات زيربنايي شهر(مطالعه موردي؛ شهر لامرد در استان فارس)
مديريت شهري در ايران از ورود اسلام تا قرن هفتم
شناخت و تحليل مديريت مجموعه هاي شهري كشور با تاكيد بر تهران
مديريت و بازيافت مواد زايد جامد شهري در ايران
نقش مشاركت هاي شهروندي در ارتقاء مديريت شهري و سطح رضايتمندي مردم
وضعيت شهروندي در مديريت شهري با تأكيد بر شهر تهران
نقش مديريت شهري در توسعه سازماى فضايي قائمشهر
نقش مديريت در پايداري اقتصادي و محيطي نواحي شهري: مطالعه موردي: شهر ساحلي چالوس
نگرشي بر توانمندسازي سكونتگاهاي غيررسمي
مديريت در مصرف و توزيع منابع آب شرب و برون رفت از بحران آب طي دو دهه آينده در شهر مشهد
بررسي موفقيت يا عدم موفقيت طرح جامع تهران (نمونه موردي كاربري هاي منطقه 3)
نگرشي بر ويژگيهاي جغرافياي شهر تهران با تأكيد بر آب و هواهاي آن
ارزيابي عملكرد شهرداري ها بر پايه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري (مطالعه موردي: شهر نوشهر)
بررسي نقش و تأثير فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري
تحليل كاربري هاي اراضي شهري و بررسي برنامه هاي موجود زيرساختي و بهسازي مديريت شهري و تشكل هاي مردمي در شهر بندرعباس
سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان با تاكيد بر نقش رسانه هاي جمعي
ساماندهي زيرساخت هاي شهر چالوس با تاكيد بر حكمروايي شهري
نقش مديريت ساحلي در توسعه پايدار شهري با تأكيد بر بعد زيست محيطي و كالبدي- فضايي(مطالعه موردي : نوار ساحلي نور و رويان)
بررسي مفهوم آرمانشهر و نمود آن در شهرسازي دوره ساسانيان نمونه موردي: شهر تاريخي گور (فيروزآباد)
نقش و جايگاه مديريت يكپارچه در توسعه پايدار شهري
تأثير فرهنگ و مشاركت شهروندي در توسعه پايدار شهري
ارزيابي وضعيت آسايش اقليمي و نقش آن در گردشگري (نمونه موردي: شهرستان بابلسر)
بررسي توانمنديهاي گردشگري در توسعه نواحي پيراموني شهرها و ارائه راهبردهاي عملي: مطالعه موردي شهر چمستان
ارائه الگوي بهينه در صنعت گردشگري درشهرهاي ساحلي مازندران (مطالعه موردي: شهرستان چالوس) براساس مدل swot
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در حيطه نقش مشاركت مردمي در ساماندهي بافت هاي فرسوده منطقه 10 تهران
نقش برنامه ريزي استراتژيك در توسعه پايدار فضايي شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي، شهرساحلي نوشهر)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید