فراخوان مجله علمي – پژوهشي «زيست فناوري گياهان زراعي» براي انتشار مقاله

http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/data/zistgiahi/news/new.jpgمجله علمي پژوهشي «زيست فناوري گياهان زراعي» به زودي منتشر مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، «زيست‌ فناوري گياهان زراعي» با عنوان لاتين «Crop Biotechnology» نشريه‌اي با اعتبار علمي ‌پژوهشي است که توسط دانشگاه پيام نور (صاحب امتياز) و با همکاري پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر و موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور به تعداد چهار شماره در سال نتايج تحقيقات حاصل از پژوهش‌هاي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در موضوعات مختلف مربوط به بيوتکنولوژي گياهان زراعي را منتشر خواهد کرد.

ارسال مقاله از طريق سامانه الکترونيکي مجله به نشاني اينترنتيhttp://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir انجام مي‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید