مجموعه مقالات ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك

مجموعه مقالات ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك

مجموعه مقالات ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك

مجموعه مقالات ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك، 25 و 26 بهمن 1390 توسط مرکز آموزشهای الکترونیک دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 57 عنوان مقاله تخصصی شامل 466 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك

 

The typology of Conceptions about Instructors’ RolesA Journey into the Mind of Professors at the University of Tehran
A New Approach for Learners’ Modeling in E-Learning EnvironmentUsing LMSlogsAnalysis
An Experimental study on method and technology based learning environment and student achievement in English as a foreign language in Iran
Computerized Dynamic Assessment: An Interventionist Procedure to Assess L2 Reading
Evaluating Forum Discussions as Collaborative Learning Tool via Information Retrieval Techniques
Learners grouping improvement in e-learning environment using fuzzy inspired PSO method
Semantic Advisor-Assisting Framework to Select Learning Materials
TagAssessment: Using Tagging Technology for Learner Assessment
XMLCMAP: A Tool for Combining Concept Maps for Automatic Knowledge Extraction
ابعاد و مولفه هاي تضمين كيفيت يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي و ارائه الگوي مفهومي براي آن
ارائه راهكاري جهت افزايش دقت مدلسازي آشكار يادگيرنده مبتني بر شبكه بيزي
ارائه معماري نويني مبتني بر هستان شناسي جهت ايجاد خودكار مسير آموزشي الكترونيك در محيط سرويس گرا
ارزيابي روابط يادگيرندگان در يك سيستم آموزشي به كمك ابزارهاي تحليل شبكه اجتماعي
انتخاب تطبيق پذير قطعات يادگيري براي يادگيرنده د رمحيط آموزش الكترونيكي
بررسي مشكلات و چالشهاي آموزش مجازي دانشگاه هاي شهر تهران از نظر مديران آموزش مجازي
پذيرش سيستم يادگيري الكترونيكي در بين دانشجويان دانشگاه هاي الكترونيكي ايران
تأثير پويائي سطح دشواري محتوا بر توالي بخشي قطعبت آموزشي با استفاده از انتگرال فازي چوكت و نظريه پرسش-پاسخ
توليد نيمه خودكار نقشه مفهومي بر اساس استخراج مفاهيم دانسيته شده توسط يادگيرنده و بهبود فرايند يادگيري
رابط بين ميزان تعامل، حضور اجتماعي و موفقيت تحصسلي دانشجويان مجازي دانشگاه اصفهان
شخصي سازي سيستمهاي يادگيري الكترونيكي با استفاده از روش هاي داده كاوي
مطالعه ي مورد الگوهاي يادگيري الكترونيكي سنين تا 12 سال و ارائه ي مناسب ترين الگو براي مقطع پنجم دبستان دخترانه عفت 1 سنگر
مقايسه بين روش تدريس حل مسأله از طريق محيط يادگيري الكترونيكي با روش تدريس سنتي
مقايسه خودنظم دهي تحصيل، جهت گيري هدفي و پيشرفت تحصيلي ميان دانشجويان سيستم هاي يادگيري الكترونيكي و حضوري
نقدي بر مباني انسان شناسي آموزش از راه دور د رجوامع پست مدرن
نقش اعضاي هيئت علمي در كيفيت يادگيري دانشجويان مركز اموزش الكترونيكي دانشگاه تهران
هشت اصل كاربردي مبتني بر نظريه براي موفقيت يادگيرنده الكترونيكي
A holistic model of variables which affect e-learning dropout
A literature review of variables affecting educational e-learning dropout
An investigation into factors influencing learners’ participation in E-learning
E learning ,a factor for Curiosity sense’students
Factors Affecting attitude of Khuzestan Province Agricultural Colleges’ Faculty toward Blended Learning in Agricultural Higher Education System
Lecture casting in higher education: Local implementation and research-driven enhancements
Predicting GPA and Academic Dismissal in LMS Using Educational Data Mining: A Case Mining
The Application of Quality Management in e-Learning, by QFD Technique and Based on Customers’ Needs (A Case Study in an Iranian University)
ارائه رويكردي براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي آموزش الكترونيكي : رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و فاكتورهاي حياتي موفقيت
بررسي راهكارهاي تدريس بر خط و ابعاد تربيتي آن
بررسي تأثير پادكست به شيوه مشاركتي بر ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزان در زمينه مباحث زيست محيطي
بررسي شاخص هاي موثر در موفقيت فرايند آموزش الكترونيكي با تكيه بر عوامل انساني
بررسي عوامل موثر بر انتخاب مراكز آموزش الكترونيكي توسط سازمانها
تجزيه و تحليل خط مشي هاي موضع يابي براي آموزش الكترونيكي در بخش خصوصي
سامانه اي براي يادگيري الكترونيكي خودگردان مبتني بر خوشه بندي K-Means و كاوش قوانين انجمني
سنجش و ارزشيابي آموزش الكترونيكي: گزارش موردي از دوره آموزش الكترونيكي رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
شبيه سازي رضايتمندي مصرف كننده آنلاين بوسيله يك مدل فازي ( مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي الكترونيكي مهر البرز)
طراحي مدل آموزش الكترونيكي محيط زيست تا استفاده از مدلهاي مديريت دانش
طراحي و توليد درس افزار آموزشي رياضي دوم ابتدايي و بررسي تاثير ان بر پيشرفت درسي (مبحث تفريق) و خلاقيت فراگيران
طرح تحقيقاتي تاثير آموزش الكترونيكي بر ميزان يادگيري كودكان استثنايي داراي اختلالات زباني
عوامل موثر بر پذيرش كتاب هايي الكترونيكي در بين دانشجويان استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM)
عوامل كليدي موفقيت طراحي سرويس هاي مشتري محور در مراكز آموزش الكترونيكي:مطالعه موردي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه تهران
مدلي تركيبي جهت پيش بيني نيت تداوم يادگيري الكترونيكي
مروري بر مدلهاي پذيرش يادگيري الكترونيكي
مقايسه ي اثر بخشي طراحي محيط هاي يادگيري تلفيقي به روش تئاتر پداگوژيك برنامه اي و خلاق
مهارت و نگرش دانشجويان پرستاي تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خصوص يادگيري الكترونيكي
ميزان بازدهي فرايند يادگيري الكترونيكي در مباحث تئوري و عملي با بررسي موارد مطالعاتي
ميزان رضايت مندي كاركنان دولت از سيستم آموزش الكترونيكي ( مورد مطالعه: كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)
نگاهي تحليلي به ارزشيابي فرايند يادگيري الكترونيكي با بررسي يك مورد مطالعاتي
پژوهش ها و گرايش ها به سوي يادگيري تركيبي در آموزش عالي:تحليل محتواي مقالات منتشر شده در پايگاه هاي علمي در خصوص يادگيري تركيبي
چگونه توانستيم با ارايه راهكارهاي مناسب حضور فرهنگيان منطقه پنج را به شركت در دوره هاي مجازي OJT و آموزش الكترونيكي ارتقاء بخشيم، تا اين منطقه عنوان رتبه برتر شهر تهران را د رپورتال مجازي كسب نمايد؟

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید