انتشار مجموعه مقالات همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب

مجموعه مقالات همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب

مجموعه مقالات همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب

مجموعه مقالات همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب، 30 خرداد و 1 تیرماه 1391 توسط دانشگاه صنعت آب و برق و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 50عنوان مقاله تخصصی شامل 489 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب

 

 

مطالعه پايلوتي بررسي اثر قطر لولهها در تهنشين كننده لولهاي دو مرحلهاي به عنوان حوض تهنشيني ثانويه در تصفيه فاضلاب
مدلسازي تقطير غشايي با لايه هوا AGMD براي توليد آب شيرين از آبهاي شور
بررسي ترموديناميكي و اقتصادي فناوري توليد همزمان شامل سيكل تركيبي مجهز به سيستم خنككن هواي ورودي و هيبريد نمكزدايي حرارتي/ غشايي
The Sludge Volume Index control in aerobic wastewater treatment systems using natural dolomite
تخمين ضريب انتقال حرارت جابجايي درون اب شيرين كن خورشيدي ساده به كمك CFD
مدلسازي رفتار فيلتر 2540 – SW30 با شبكه هاي عصبي
مقايسه روشهاي نمكزدايي آبهاي شور به روش تصميمگيري چندمعياره
فناوري يونزدايي خازني با استفاده از آئروژل كربني در نمكزدايي آبهاي شور و لب شور
بررسي عملكرد آب شيرين كن HD خورشيدي با هدف تجاري سازي
شبيهسازي فرايند واحد تغليظ كننده پساب چند مرحلهاي با تبخيركننده فيلم ريزان عمودي
تصفيه آب توليد شده در يك ميدان گازي به روش اكسيداسيون پيشرفته فنتون
شبيه سازي عددي آب شيرين كن خورشيدي لوله اي به منظور بررسي تأثير دماهاي سرد و گرم، هندسه ي ظرف آب شور و لبه ي آن بر توليد آب شيرين
پارامتر هاي موثر برحذف كروم شش ظرفيتي موجود در پساب آبكاري با استفاده از گل قرمز پسماند كارخانه توليد آلومينا
كاهش شاخص SDI و افزايش راندمان سيستم پيش تصفيه در واحدهاي اسمز معكوس به كمك تصفيه ي شيميايي
متغيرهاي تصفيه آب با روش اسمز معكوس و نحوه تعيين شرايط بهينه عملياتي براي تصفيه يك نمونه پساب شورصنعتي
كنترل گرفتگي غشاء هاي اسمز معكوس به روش اسمز مستقيم
بهينه سازي سيستم تراكم بخار تقطير چندمرحله اي
Correlation study between major chemo-physical properties of groundwater and electrical resistivity in West Tehran
جذب سرب از محيط زيست توسط فيبرهاي كراتيني اصلاح شده
كارايي هيدروليكي حوض هاي ته نشيني پربار با استفاده از روش منحني هاي توزيع زمان ماند
مقايسه كارائي لجن فعال شهري وصنعتي در تصفيه فاضلاب بيمارستاني
بكارگيري فناوريهاي نوين براي تصفيه پسابهاي نفتي به منظور افزايش راندمان حذف ذرات خطرناك پسابها
نحوه مديريت و برنامه ريزي بهينه از پساب فاضلاب شهري در ميزان جذب عناصر توسط گياهان
بهينهسازي عملكرد فيلترهاي ديسكي خلأ كارخانهي فرآوري مگنتيت شركت معدني و صنعتي گلگهر
Decolorization of reactive blue dye 19 from Aqueous solution by a strong oxidation agent
بررسي تصفيه پذيري فاضلاب بيمارستاني توسط بيوراكتور غشايي مستغرق با تاكيد بر حذف نيتريت، نيترات و فسفات
Removal of reactive red 198 from aqueous solution by Ce(IV)
بررسي عملكرد يك آبشيرين كن خورشيدي
بررسي فاكتورهاي مختلف بر هزينه نمك زدايي
بررسي فرآيندهاي متداول تصفيه غشايي و معرفي راهكاري نوين جهت رفع محدوديتهاي فرآيندهاي متداول
تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري با استفاده از فرات پتاسيم در حذفCOD كدورت و فسفر
بررسي كارايي سيستم اسمز معكوس درحذف نيترات از آب آشاميدني و كشاورزي
آناليز حساسيت غلظت هاي آب خروجي فيلتر هاي مختلف SWRO براي آب خليج فارس با استفاده از ROSA6
Nanostructured and Reactive Membranes; A Potential Alternative for Brackish Water Desalination Challenges
تاثيرات كشند قرمز بر عملكرد تاسيسات آب شيرين كن جزيره كيش
بررسي و انتخاب بهترين روش شوريزدايي برپايه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در استان بوشهر
اثر آب مغناطيسي بر يون سديم خاك تحت شوريهاي مختلف آب آبياري
Removal of turbidity from synthetic cutting oil wastewater by a strong oxidizing agent
روشهاي حداقلسازي مصرف انرژي در واحدهاي نمكزدايي به روش اسمز معكوس
استفاده از فناوري نانو به منظور تصفيه پساب ها
بررسي و مطالعه فرآيند نوين غشايي و روشهاي كنترل رسوبگرفتگي در اين فرآيند
Technical and Economic Study for Desalination Plants With the 25 MW Turbine of Power Plants
شناسايي ويژگي هاي شيميايي- فيزيكي غشاهاي كامپوزيتي اسمز معكوس و تاثير آن بر عملكرد غشا
پيش بيني و مديريت اثرات زيست محيطي فرآيندهاي نمك زدايي با رويكرد پويايي سيستم
افزايش راندمان اجكتور؛مقايسه عملكرد اجكتورهاي راندمان بالاي سطح ثابت و فشار ثابت
تعيين شرايط بهينه به روش تاگوچي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تخريب فوتوكاتاليستي آلاينده Reactive Blue 2 در آب با استفاده از كاتاليست تيتانيا
بررسي ميزان كاهش شوري زهآب كشاورزي توسط فيلترهاي شني حاوي مواد آلي و معدني
آناليز اگزرژي سيستم تراكم بخار تقطير چندمرحله اي
دستاوردهاي نوين در كاهش اثرات زيست محيطي فيزيكي شيميايي پروژه هاي نمك زدايي از آب دريا
حذف آلاينده نيترات از پساب با استفاده از روش الكترو كوآگولاسيون

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید