مقلات يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

مجموعه مقالات يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

مجموعه مقالات يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

مجموعه مقالات يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير،18 تا 20 بهمن 1390 توسط دانشگاه شهید باهنر در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس 320عنوان مقاله تخصصی شامل 2600 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  علاوه بر مقالات دوره اخیر، مجموعه مقالات نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير (1386)  و دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير (1388) نیز از همین پایگاه قابل دسترس است.

 

لیست مقالات منتشر شده در يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

 

بررسي اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگي موضعي اطراف آن در خم 180 درجه
بررسي اثر زاويه صفحات مستغرق متوالي در حفره ابشكستگي موضعي اطراف آن در خم 180 درجه
بررسي آزمايشگاهي اثر شيب آبراهه ر ضريب تخليه آبگيرهاي كفي مشبك
بررسي آزمايشگاهي ابعاد حفره آبشستگي در اطراف آبشكن تخت منفرد در قوس رودخانه
بررسي استفاده از زه ابهاي زهكش هاي شبكه آبياري و زهكشي كرخه و شاوور در آبياري و تاثير آن بر ميزان محصول توليدي با استفاده از مدل مديريتي SALTMED
بررسي وضعيت كيفي سفره اب زير زميني و تاثير سازنده هاي زمين شناسي موجود در دشت ايذه
كاربرد ايق هاي ژئوسنتتيك (ژئوممبرانهاي HDPE) جهت پوشش كانالهاي آبياري و زهكشي (كانال شهيد چمران)
تاثير تغيير اقليم بر مصرف آب كشاورزي در دشت تربت حيدريه
انتخاب روشي مناسب و ساده جهت تخمين تبخير تعرق پتانسيل در استان خراسان رضوي
مدلسازي بارش – رواناب حوضه آبريز هليل رود با استفاده از مدل HMS SMA و مقايسه ان با شبكه عصبي -فازي تطبيقي بر مبناي خوشه بندي كاهشي
مدلسازي بارش – رواناب در شرايط كمبود اطلاعات با استفاده از رويكرد پارامتري كردن مدلها
اندازه گيري غلظت عناصر سنگين در منابع آب شرب شهر زابل و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي
تعيين نياز ابي محصولات كشاورزي منطقه ميانكنگي دشت سيستان
مدلسازي بارندگي ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس با استفاده از تئوري موچك و مقايسه آن با سري هاي زماني
مديريت و اصلاح الگوي مصرف آب دانشگاه زاهدان
مشكلات ناشي از ضعف طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي (موردي: شبكه هاي احداث شده در استان خوزستان)
معرفي روشها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد شبكه هاي آبياري و زهكشي
بررسي ايستگاههاي پمپاژ زهكشي شبكه هاي آبياري و زهكشي هنديجان و ارائه راهكارهاي بهسازي و يا تبديل انها به حالت ثقلي
مكانيسم مقاومت فيزيكي و بيو شيميايي به پسابيدگي در گياهان بازگشت پذير
ارزيابي تحويل سنتي آب به ابگيرها در شبكه آبياري تجن
بررسي مسائل ومشكلات شبكه ابياري تجن از ديدگاه توريع و تحويل آب
بررسي عملكرد پوشال جو در كاهش نيترات زهكش هاي زير زميني تحت شرايط جريان ناپايدار
تعيين نياز آبي و ضرايب گياهي نيشكر در اراضي كشت و صنعت اميركبير اهواز
تخصيص بهينه آب در شبكه آبياري تجن با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان
مقايسه نفوذ پذيري در دو شرايط طبيعي و آزمايشگاهي با تاكيد بر دست خوردگي خاك
پهنه بندي شاخص هاي كيفي اب زيرزميني و شناسائي مناطق داراي پتانسيل انسداد قطره چكان ها ، مطالعه موردي: دشت ساري – نكا
بررسي مديريت و بهره برداري آبياري در فضاي سبز شهر
بررسي اثرات تغيير اقليم بر حوضه جراحي با استفاده از آزمون ناپارامتري من كندال و پارامتري تحليلي رگرسيون
مديريت خشكسالي بر حوضه جراحي با استفاده از شاخص PNPI
برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع به روش استاندارد در شرايط كمبود داده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي: خراسان رضوي-تربت حيدريه)
تعيين ماكزيمم سيلاب عبوري سرريز زهك – نياتك با استفاده از RAS- HEC و GIS
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد و زنجيره ماركوف
استخراج و انتخاب رابطه مناسب به منظور برآورد رسوبات معلق در رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه تالار)
بررسي تغيرات و اثر افت سطح ايستايي بر شوري اب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت جيرفت)
مدلسازي جريان آب زيرزميني و بررسي ارتباط بين كاهش سطح اب زيرزميني و خشكسالي ها در دشت بردسير-كرمان
بررسي تاثير عملكرد فرسايش بر رده بندي خاكهاي موجود در موقعيت هاي مختلف اراضي تپه ماهوري شرق دماوند ، استان تهران
بررسي نقش مهندسين و مروجين كشاورزي در آموزش كشاورزان و مردم محلي ، جهت مشاركت آنها در مبارزه با خشكسالي
نقش مايكوريزا Mycorrhizae در بهبود جذب آب و مقاومت به خشكي در گياهان
بررسي مقاومت يونجه بمي به خشكي
تحليل ليستايي سري هاي زماني هيدرولوژيكي با استفده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردي رودخانه شهرچاي اروميه)
بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت قائمشهر
بررسي برخي آبهاي غير متعارف در چند منطقه استان اصفهان جهت كاربرد آن در كشاورزي
استفاده از مدل درختي M5 در برآورد تبخير از سطح آزد (مطالعه موردي : منطقه قم)
مقايسه مدل درختي M5 و معادلات تجربي در براورد تبخير از سطح اب آزاد ( مطالعه موردي: منطقه قم)
مدل سازي عددي الگوي جريان در اطراف آبشكنهاي منفرد و متوالي T شكل با استفاده از نرم افزار FLUENT
بررسي نحوه تغييرات در ضرايب اطمينان سدهاي RCC در سيستمهاي زهكشي مختلف
بررسي تاثير نحوه دسته بندي اطلاعات بر نتايج شاخص انتقال اطلاعات جهت ارزيابي شبكه هاي هيدرومتري
نقش پديده هاي زمين ريخت شناسي بر ريخت شناسي رودخانه خشك شيراز
اثر آبياري با آب درياي خزر بر روي خصوصيات فيزيكي جوانه زني بذير پنبه در شراايط گلخانه اي
بررسي اثر برروي هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از پرمامترگلف
بررسي حركت پياز رطوبتي خاك در دو نوع سيستم ابياري باراني و قطره اي
تحليل روابط خطي تعداد وقوع دوره هاي خشك و مرطوب شهرستانهاي استان اردبيل (به روش بازوهر و همكاران)
تبخير تعرق و بررسي روشهاي متواول براورد تبخير در ايستگاه هواشناسي اردبيل
پايش خشكسالي استان اردبيل در سال زراعي جاري 90-89
بررسي هيدرولوژي حوضه هيرچاي در استان اردبيل با رويكرد تبخير و تعرق
مدلسازي معكوس براي تخمين تغييرات زماني پارامترهاي فيزيكي خاك
كاليبراسيون پارامترهاي مدل ماسكينگام با استفاه از تكنيك هوشمند تبريد تدريجي
مدل سازي جريان بر روي شيب شكن هاي مانع دار با استفاده از مدل عددي FLUENT
پيش بيني سرعت جريان بر روي شيب شكن هاي مانع دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
استفاده از داده هاي تصاوير ماهواره نوا و مدل تجربي هارگريوز ساماني جهت براورد تبخير و تعرق مزارع نيشكر
محاسبه ميزان اب مورد نياز مزارع نيشكر با استفاده از مدل هاي تجربي وابسته به دما
براورد تبخير و تعرق مزارع نيشكر با استفاده از مدل هاي تجربي تابشي جهت مديريت منابع اب
بررسي منابع اب شور و لب شور دشت نيشابور و ارائه راهكارهاي مديريتي استفاده از ان
تعيين ضريب تبخير-تعرق گياهي چغندر قند در شرايط ابياري استاندارد و كم ابياري
تعيين تبخير- تعرق گياه مرجع (چمن) به روش لاسيسمتر زه كشدار در قزوين
تعيين تبخير- تعرق گياه مرجع (چمن) به روش لاسيسمتر زه كشدار در شهركرد
سنجش شاخص هاي كيفي اب براي انتخاب مناسب ترين شاخص در سد وحدت
طراحي و مديريت سيستم هاي تغذيه مصنوعي به منظور كنترل بيلان ابي مخاذن اب زيرزميني
بررسي توان آلايندگي اراضي كشاورزي دشت مشهد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
پهنه بندي كيفي ابهاي زيرزميني دشت نيشابور با استفاده از روشهاي زمين آمار و شناسايي آبهاي نامتعارف
مطالعه و برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي با استفاده از روشهاي مختلف به منظور ارايه الگوي مناسب كشت در شبكه ابياري و زهكشي سد قره درق
انتخاب مناسب ترين روش زمين اماري جهت پهنه بندي خشكسالي در استان فارس به كمك نرم افزار ARC GIS
انتخاب مناسب ترين روش زمين اماري جهت پهنه بندي خشكسالي در استان كرمان به كمك نرم افزار ARC GIS
تعيين مناسب ترين روش زمين اماري در تهيه نقشه تغييرات TDS و TH اب هاي زيرزميني مطالعه موردي:شهرستان فسا
سنجش و ارزيابي چند نمايه خشكسالي در استان يزد (مطالعه موردي شهرستان هاي يزد، طبسو ابر كوه)
بررسي اثر افزايش كلش كندم بر ميزان تراكم خاك كشاورزي
تخمين ضريب تشت تبخير به روش هاي مختلف در ايستگاه سينوپتيك گرگان
طراحي و ساخت روبات لوله نورد با قابليت تصوير برداري و بازرسي لوله هاي زهكش
مدلسازي و جذب ستوني منگنز از محلول آبي با استفاده از ماسه بادي دشت سيستان
بررسي عوامل مهم و موثر بر شور شدن خاكهاي دشت جيرفت
ارزيابي سند ملي آب استان كردستان و ارائه پيشنهادات
پايش خشكسالي حوزه آبريز حله با به كار گيري چند نمايه مهم خشكسالي و برآورد بهترين نمايه
بررسي تغيير اقليم شيراز با استفاده از روش تحليل رگرسيون
تحليل عوامل زمين شناسي موثر بر شوري منابع آب زيرزميني دشت بجستان و تخريب منابع اب شيرين موجود
ارزيابي تاثير ميزان آب آبياري بر حسب ميزان رطوبت خاك بر عملكرد ذرت دانه اي با استفاده از سيستم آبياري قطره اي نواري در استان كرمان
بررسي تاثير خشكسالي بر روند تغييرات كمي و كيفي اب زيرزميني جهت مصارف كشاورزي دشت جيرفت
بررسي خصوصيات جريان تركيبي از سرريز – دريچه نيم استوانه اي با انحنا در بالا دست در زواياي مختلف قرارگيري نسبت به افق
هيدروليك جريان مستغرق در مدل تركيبي سرريز -دريچه ي استوانه اي
نقش ابخواناري در مهار و كاهش اثرات خشكسالي
اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيد (SA) بر پاسخ هاي دفاعي گياهچه گندم Triticum aestivum تحت تنش خشكي
اثر پيش تيمار سديم نيتروپروسايد SNP بر برخي عوامل بيوشيميايي گياهچه ي گندم Triticum aestivum L. تحت تنش خشكي
تعيين نياز آب زيست محيطي و ارزيابي وضعيت بهره برداري از رودخانه ي كرخه
بررسي شيوه ابياري و كود دامي در كاهش ميزان آب مصرفي در كشت ذرت دانه اي
بررسي فواصل ابياري در هيبريد هاي ذرت بمنظور كاهش اب مصرفي و بيشترين عملكرد
اثر سوپر جاذب اب (كلوفوني) بر جوانه زني و رشد نهال ارقام پسته
بررسي اثر احداث سدها بر تغيير كيفيت اب
امكان سنجي كاربرد داده هاي تشت تبخير ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيك استان گلستان جهت محاسبه تبخير- تعرق گياه مرجع
ارزيابي معادلات نفوذ اب به خاك ( مطالعه موردي : شهرستان سلسله)
تاثير خاكپوش هاي پلي اتيلني بر پارامترهاي رشد و ميزان محصول ارفام طالبي تحت تنش خشكي
بررسي اثر كود مرغي بر پارامترهاي رشد و ميزان محصول طالبي رقم شاهپسندي تحت تنش خشكي
تعيين سطح پوشش برف استان خراسان شمالي با استفاده از تصاوير سنجيده موديس و توزيع زماني فصلي ان
برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردي:حوضه آبريز رودخانه شور از سر شاخه هاي رودخانه قزل اوزن)
روش SCS -CN بر اساس روابط تحليلي با حل رابطه نفوذ فليپ
بررسي استفاده از الكل هاي چرب در گاهش تبخير آب (مطالعه موردي : درياچه اروميه)
نتعيين ارتفاع تيغه اب به ازاء عرض هاي مختلف سرريز بر اساس نتايج مطالعات تسكين سيلاب (مطالعه موردي سد بيدستان در استان لرستان)
ارزيابي فني سيستمهاي آبياري باراني كلاسيك (زيرزميني و آنتني) اجرا شده در استان همدان
بررسي تغييرات عمق اب رودخانه هاي شهري با استفاده از منطق فازي – عصبي
تاثير آبايري تكميلي بر رشد انگور ديم در منطقه باجگاه
بررسي اثر استفاده از مقادير مختلف كود ازت در مراحل مختلف رشد و نمو بر ارتفاع گياه جو
تاثير كاربرد برخي مواد آلي و سوپر جاذب بر تعداد جوانه زني گياه جو
بررسي اثر كاربرد مقدير مختلف ك.د ازت بر عملكرد بيولوژيك و اقتصادي گياه جو
بررسي بر هم كنش كاربرد كودهاي يولفات پتاسيم و ازت بر جوانه زني گياه جو
بررسي كيفيت شيميايي آيهاي زيرزميني روستايي شهرستان گرمي (استان اردبيل)
بررسي غلظت نيترات در آبهاي زيرزميني شهرستان اهر ( استان آذربايجان شرقي)
تاثير مقادير محتاف پليمر سوپر جاذب (زئوليت) و سطوح تنش خشكي بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيكي سورگوم علوفه اي (رقم اسپيدفيد)
برآورد نياز ابياري گندم در سوحاحتمال مختلف و مقايسه آن با برنامه NETWAT در استان آذربايجان شرقي
براورد جريان ورودي به مخازن سدها با استفاده از روش استنتاج فازي – عصبي تطبيقي (مطالعه موردي سد مخزني كرج)
بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري بر توسعه ريشه
ارزيابي روشهاي كاهش اثرات نشت و زيرشويي در سدهاي خاكي
مطالعه موردي بررسي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري شهركرد در مزارع كشاورزي تصفيه خانه
مطالعه تاثير موقعيت و زاويه تمايل ديواره هاي سپري بر تغيير نشت ، زيرفشار و گراديان خروجي
بررسي اثر كاربري اراضي بر ددما ، رطوبت نسبي هوا و تبخير – تعرق گياه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهان
تعرق و جذب ريشه : از اندازه گيري ها تا فرآبند PRD
براورد بهينه تبخير و تعرق در جهت مديريت منابع اب در كشاورزي
ارزيابي عملكرد محصول در شرايط تنش خشكي بر اساس نقش برگ در تعرق گياه
نقش آبياري همراه با مالچ بر شدت تبخير تعرق و عملكرد محصول
بررسي روند تغييرات تبخير و تبخير – تعرق در حوزه درياچه اروميه
ارزيابي سيستمهاي ابياري باراني عقربه اي و ارابه اي با ابپاش تفنگي بر اساس برنامه كامپيوتري
بررسي كيفيت زه اب و امكان سنجي استفاده مجدد در آبياري (مطالعه موردي: مزارع نيشكر شمال استان خوزستان)
بررسي عملكرد روشهاي دمايي در براورد تابش خورشيدي ماهانه و تعيين تبخير و تعرق مرجع
تحليل تغييرات زماني مقادير تبخير از تشت با تاكيد بر بارش و تعداد روزهاي باراني در ايستگاه سينوپتيك تبريز
ارزيابي قطره چكانهاي مورد استفاده در آبياري تحت فشار
انتخاب روش مناسب تعيين زمان ابياري و تاثير آن روي عملكرد و كارائي مصرف آب در گندم
تهيه نقشه پتانسيل توليد رواناب حوضه با استفاده از تكنيك هاي GIS (مطالعه موردي:دشت بيرجند)
تعيين نياز آبي و ضريب گياهي با استفاده از لايسيمتر در دشت تبريز
الزامات توسعه پايدار در طرح هاي انتقال آب بين حوضه ي (مطالعه موردي: انتقال اب بهشت اباد به فلات مركزي ايران)
مدل جريان اب در خاك و جذب آب توسط گياه بر اساس شكل و توسعه ريشه
تعيين مناطق مستعد جمع اوري آب باران باتكيه بر ظرفيت توليد رواناب در حوضه و به كمك سيستم پشتيباني تصميم DSS مبتني بر GIS (مطالعه موردي:دشت بيرجند)
مقايسه دو استراتژي متفاوت در مكان يابي مناطق مستعد جمع اوري باران به كمك سيستم پشتيباني تصميم DSS مبتني بر GIS (مطالعه موردي:دشت بيرجند)
لايه بندي حرارتي سد ماملوبا استفاده از مدل CE-QUAL-W2
امكان سنجي اصلاح الگوي كشت بر اساس مطالعات تناسب اراضي به منظور كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي در منطقه جلفا
مطالعه تغيير اقليم در استان كرمان به روش من – كندال
ارزيابي بار بستر عبوري از رودخانه كرخه و مقايسه ان با تئوريهاي موجود (مطالعه موردي ايستگاه حميديه)
بررسي تاثير تاريخ كشت ديم بر عملكرد محصول در عدس بهاره
تعيين الگوي كشت زراعي بر اساس دو ديدگاه زيست محيطي و ميزن مصرف آب
افزايش بهره وري آب در كشت عدس ديم بهاره با اعمال مديريت زراعي و تك ابياري
بررسي فرسايش و رسوب رودخانه تالار
تعيين پهنه سيلاب با دوره هاي بازگشت مختلف با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
تعيين شماره منحني حوضه ابريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از راه دور
بررسي توزيع مكاني شوري ابياري ناقص ريشه و ابياري كامل در محدوده ريشه گياه ذرت
بررسي تاثير مقادير مختلف پليمر سوپر جاذب(زئوليت) و سطوح تنش خشكي بر عملكرد و اجزا عملكرد ارزن علوفه اي رقم نو تر يفيد
بررسي ژنوتيب هاي مختلف كنجد در مرحله گياهچه اي تحمل به خشكي
مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي ، رگرسيون چند متغيره و IHACRES براي شبيه سازي جريان ورودي به مخزن سد شاهچراغي در شرايط تغيير اقليم
اثر تنش خشكي بر اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك جو Hordeum vulgare
بهينه سازي پارامتر هاي رونديابي سيلاب به روش ماسكينگام MUS (حوزه مورد مطالعه: حوزه گرگان رود استان گلستان)
پهنه بندي كيفيت اب زيرزميني براي مصارف كشاورزي با استفاده از زمين امار (مطالعه موردي: شهرستان فسا)
بررسي تغيير اقليم با تاكيد بر نوع بارش (مطالعه موردي يزد)
بررسي نقش مديريت مشاركت مدار آبياري در قالب تشكل هاي بهره برداران آب و خاك در جهت اصلاح ساختار مديريت آب كشاورزي(مطالعه موردي پروژه البرز)
روند مديريت منابع طبيعي در راستاي توسعه پايدار با تاكير بر حفاظت از جنگل ها
بررسي الگوي انتقال مديريت آبايري در پروژه مديريت جامع آب و خاك البرز
بررسي اثرات متقابل سيليس و ساليسيليك اسيد بر پاسخ هاي دفاعي گياه خيار به تنش شوري
تاثير محلول پاشي كلسيم و پتاسيم بر افزايش مقاومت به خشكي گياه طالبي در شرايط مزرعه
حل معادله پروفيل سطح اب در جريان متغير تدريجي با استفاده از موجك هار
پهنه بندي خشكسالي با استفاده از پيش بيني شاخص بارش استاندارد شده در استان كرمان
ارزيابي مقاومت به خشكي سه رقم سورگوم دانه اي در منطقه كرمان
بررسي عملكرد روابط توزيع دبي جريان در رودخانه هاي سيلابي
اثرات سه نوع كود ريزمغذي و دو نوع ماده آلي توسط ذرت بر قابليت جذب عناصر غذايي كم مصرف در خاكهاي جيرفت
اثر مواد اصلاحي بر قابليت جذب عناصر غذايي (روي ، آهن ، منگنز) از خاكهاي شور و غير شور در عنبرآباد
بررسي اثر ساليسيليك اسيد و شوري بر رشد ، عملكرد فتو سيستم و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي در گياه ذرت (Zea mays L )
بررسي اثر ساليسيليك اسيد تحت تنش شوري ، بر خصوصيات جوانه زني ذرت (Zea mays L )
مطالعه اثر شوري و ساليسليك اسيد بر رشد دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
برآورد بهينه تبخير وتعرق در جهت مديريت منابع آب در كشاورزي
ارزيابي تناسب اراضي با منطق بولين در سامانه اطلاعات جغرافيايي ( مطالعه موردي حوضه آبخيز بهشت گمشده فارس)
ارزيابي تغييرات زماني پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از RS و GIS مطالعه موردي : حوزهي آبخيز تنگ بستانك شيراز
كاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در ارزيابي تغيير كاربري و تأثير آن درميزان توليد رواناب (مطالعه موردي حوضه ابخيز تنگ بستانك شيراز)
واسنجي مدل رياضي HEC-HMS و ارزيابي اين مدل در پاسخ به سيلاب حوضه آبريز ابوالعباس
تحليل سينوپتيكي برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه ي آبريز رودخانه آجي چاي
مديريت مصرف بهينه آب در توليد محصولات كشاورزي
جلوگيري ازكاويتاسيون درانواع سريزهاي بتني
ارزيابي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در ايستگاه سينوپتيك شهرضا
پيش بيني جريان روزانه ورودي به مخزن سد دز با استفاده از مدل هاي سري زماني
بررسي فرآيند آبشويي در خاك هاي شور و قليا و تاثيرات آن در كشاورزي
آبياري با آب شور و مديريت مصرف آبهاي شور در باغات پسته
كنترل بيولوژيكي فرسايش ساحلي رودخانه ها با استفاده از گياه معجزه گر و تيور (Vetiver)
بررسي اثرات سطوح مختلف آبياري، تراكم و آرايش كشت در سيستم آبياري قطره اي نواري در گياه ذرت
استخراج خصوصيات حوضه هاي آبخيز و شبكه هاي آبراهه با استفاده از GIS ( مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه شور جره)
شبيه سازي دوره هاي خشكسالي و تاثير آن بر محيط زيست مطالعه موردي شهرستان جيرفت
بررسي سيلخيزي در اثر تراوائي سازندهاي زمين شناسي حوزه آبخيز ( مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان ، زير حوزه خودكاوند)
مطالعه و بررسي اثر متقابل اقليم و بيابان زايي
ارزيابي ضرايب معادلات نفوذ و پيشروي در ابياي جويچه اي در دبي هاي نامشخص
محاسبه كارايي اب د رمحصولات عمده ي شهرستان زابل د رجهت مديريت منابع آب (رهيافت تحليل پوششي داده ها)
توزيع سرعت در اطراف موانع مستغرق
زهكشي تحت فشار
مديريت مالي منابع آب با استفاده از تخصيص هزينه هاي مناسب براي استحصال آب باران
تخمين نفوذپذيري نهايي خاك با استفاده از فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي خاك توسط مدل شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تاثير پذيري راندمان حذف ذرات د رحوضچه هاي ته نشيني تصفيه آب با تغييرات سرعت باد
پيش بيني تغييرات بارش 3020-2011 با استفاده از مدل ريز مقياس كننده و مدل گردش عمومي جو ( مطالعه موردي : شهر كرمان )
حذف آرسنيك از آب آشاميدني از طريق همرسوبي تا كربنات كلسيم
ارائه مدل تجربي هدايت هيدروليكي غير اشباع تحت تاثير خواص فيزيكي خاك با آزمايش مزرعه اي مطالعه موردي منطقه باغين كرمان
استفاده از پساب شهري در توليد محصولات كشاورزي
ارايه مدل تجربي شوري زدايي خاك با آزمايش مزرعه اي مطالعه موردي دشت زنگي آباد
مطالعه ي تغيير اقليم نيمه شرقي ايران بر اساس تحليل دماي حداقل و حداكثر مطلق دما
تاثير شكل پايه بر روي عمق و پروفيل آبشستگي اطراف پايه پل
حذف مس از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي مگنتيت آغشته با پسماندهاي چاي
كاربرد نانوذرات در پالايش فلزات سنگين از آب و فاضلاب
كاربرد روش بدون شبكه پترو گالركين (MLPG) در مدل سازي نشت اب از زير سد
بررسي ميزان نشت آب در كانال هاي آبياري سنتي و سيماني حسن آباد داراب
تخمين رطوبت ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي خاك هاي استان فارس با استفاده از رطوبت اشباع موئينگي خاك
بهره وري مصرف آب درختان نارنگي در مديريت هاي مختلف آبياري در شهرستان فسا
به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) د رمطالعات منابع اب ( مطالعه موردي : حوضه آبريز دالكي در محدوده مطالعاتي غرب استان فارس)
الگوي توزيع زماني بارش د رحوزه آبريز دالكي
تعيين الگوي توزيع زماني بارندگي و روابط منحني هاي شدت- مدت- فراواني ( مطالعه موردي : حوضه آبريز دالكي)
تخمين آب نگار سيلاب حوضه آبخيز با استفاده از شبيه رياضي HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) ( مطالعه موردي : حوضه ابخيز دالكي)
مقايسه روش هاي درون يابي مكاني در پهنه بندي شدت هاي خشكسالي بر اساس شاخص SPI (مطالعه موردي : استان فارس)
بررسي تاثير هوادهي در كاهش كاويتاسيون بوسيله مدلسازي سه بعدي جريان
كاهش مصرف آب و اصلاح پياز رطوبتي با استفاده از پليمر سوپرجاذب استاكوسورب در آبياري قطره اي
مقايسه آناليزهاي تك عمقي پرمامتر گلف براي تعيين هدايت هيدروليكي اشباع صحرايي در يك خاك با بافت سنگين
مقايسه تاثير چهار روش آبياري ميكرو بر كميت و كيفيت زيتون روغني در فارس
سنجش ميزان آسيب پذيري شهرهاي استان كرمان نسبت به پديده خشكسالي توسط تحليل بارش ايستگاه هاي سينوپتيك
استفاده از روش هاي برازش منحني براي شيبه سازي و پيش بيني وضعيت آب زيرزميني دشت كرمان
ارائه مدل GV براي شبيه سازي محيط متغير اشباع
تعيين نياز آبي گندم در دشت قزوين با استفاده از ضريب گياهي در شرايط واقعي و مقايسه نتايج با داده هاي لايسيمتري و سند ملي آب كشور
پيش بيني تبخير تعرق بر مبناي بهترين مدل اصلاحي ارائه شده با كاربرد رگرسيون چند متغيره
بررسي رفتار حركتي سازه شناور در برابر امواج
تاثير تطويل دوره آماري ير ميزان نياز آبي و برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت آبياري در سه اقليم نمونه كشور
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر تبخيرتعرق و بارش موثر ( مطالعه موردي : كرمان )
بررسي اثرات تغييرات بارش و دما بر طغيان آفت سن معمولي گندم در شهرستان گلپايگان
بررسي تغيرات هدايت هيدروليكي خاك با آب شور به روش پمپاژ به چاهك در بالاي سطح ايستابي
كاربرد مدل Fuzzy-Logic در شناسايي منابع آبهاي زيرزميني كارستي مطالعه موردي : حوضه سيروان
ساده سازي معادله پنمن- مونتيث و ارزيابي عملكرد آن در منطقه گرم و خشك جنوب غربي ايران
تأثير زمان مقدار آب آبياري تكميلي بر رشد، عملكرد ( غوره ) و ماده خشك انگورديم تحت شرايط خشكسالي
اثر محيط و جابجايي برگ بر رسانايي روزنه و كارايي لحظهاي مصرف آب در لوبيا
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان تركيبي عبوري از سرريز مثلثي و دريچه مستطيلي
بررسي و مقايسه تبخير و تعرق برآورد شده از طشت تبخير تا مقادير ET0 لايسيمتر در منطقه سيستان
آبخيزداري و رويكرد آن به كاهش پديده خشكسالي دركشور
پيش بيني روند افت منابع آب زير سطحي كاربرد شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شهرستان كرمان)
مدلهاي ارائه شده براي انتقال آلودگي در رودخانه هاي با ناحيه ماندابي
معرفي Fractional Calculus و كاربرد آن در مهندسي آب
برآورد تبخير-تعرق گياه گوجه فرنگي و محاسبه ضريب گياهي در شرايط آبياري با آب شور
آبياري گياه گوجه فرنگي با آب شور و ارائه معادله تبخير-تعرق واقعي
بررسي كيفي آبهاي زيرزميني جهت استفاده در آبياري محصولات كشاورزي ( مطالعه موردي : منطقه لردگان)
بررسي اثرات تنظيم كننده رشد گياهي متيل جاسمونات بر روابط آبي و رشد گياه طالبي تحت شرايط خشكي در مزرعه
بررسي اثرات كاربرد هيوميك اسيد بر ميزان نگهداري رطوبت گياه ، برخي خصوصيات رويشي و عملكرد ميوه در ارقام طالبي
مقايسه روشهاي مختلف برآورد ميزان تبخير از تشت كلاس A در منطقه مراغه
تاثير سدهاي زيرزميني روي كيفيت و كميت آب هاي زيرزميني ( مطالعه موردي دشت يزد- اركان)
آناليزنشست سد خاكي 15 خرداد در دوره بهره برداري با استفاده از داده هاي ابزار دقيق و نقاط نشانه
استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني در بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب (مطالعه موردي : شبكه توزيع اب منطقه فين – استان هرمزگان و منطقه قيگرد – استان اصفهان )
خشكسالي و مديريت منابع آب
بررسي كارايي مدل هيدروگراف واحد اشنا يدر در تلفيق با دو مدل تلفات ، در برآورد سيلاب توسط مدل رياضي
بررسا تاثير سامانه هاي مختلف سطوح آبگير در مقدار آب استحصالي از باران
بررسي تحمل به خشكي ارقام مختلف كنجد دراستان هرمزگان
تأثير نوع متغيرهاي ورودي در برآورد منحني نگهداشت رطوبتي خاك تا استفاده از برنامه Retc
مقايسه دقت برآورد تبخير-تعرق با استفاده از دادههاي بهنگام و بلندمدت هواشناسي: مقايسه فصلي
مقايسه دقت برآورد تبخير-تعرق با استفاده از دادههاي بهنگام و بلندمدت هواشناسي: مقايسه فصلي
مطالعه و بررسي نفوذپذيري اب در سه نوع خاك و مقايسه تاثير خاكستر حاصل از فضولات دامي ، كود دامي و چند تيمار ديگر
تعيين سهم آب در توليد پسته با استفاده از روش اولر ( مطالعه موردي شهرستان رفسنجان)
اثر استعمال خارجي پرولين، گلايسين بتائين، ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر كاهش اثرات تنش خشكي در گياه سورگوم
اصلاح الگوي كشت دشت تبريز و كاهش مصرف آب گامي موثر در مقابله با بحران درياچه اروميه
بررسي تحمل به خشكي 10 ژنوتيپ گلرنگ در شرايط آزمايشگاه ، گلخانه و مزرعه
بررسي تأثير تنش خشكي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد روغن در ارقام كنجد
كاهش تبخير باكاربرد خاكپوش (مالچ) در فضاي سبز
بررسي آزمايشگاهي آرايش و محل مناسب آبشكن هاي دولبه زاويه دار جهت كنترل رسوب در آبگير 90 درجه با استفاده از مدل فيزيكي
استفاده از يونوليت براي كاهش ميزان تبخير در كشت يونجه تحت محيط گلخانه اي
تاثيرجريان آب بر ميزان نيتروژن خاك در نواحي شيب دار و هموار و بر روي مغز بندي گردو در باغات منطقه را بر بافت در استان كرمان
بررسي توزيع آب ، راندمان آبياري ، ضريب يكنواختي CU و يكنواختي توزيع DU در سيستم آبياري قرقره اي (گان)
بررسي عوامل موثر د رتوسعه تشكل هاي آب بران در شبكه آبياري رانشير
تخمين آب مورد نياز پياز رقم پريماورا بر اساس روش كم آبياري از نرمال
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي SPI و PNPI و SIAP و NICHE
ارزيابي مقاومت به خشكي در گندم نان
بررسي اثر كمبود آب بر شاخص هاي فلورسانس كلروفيل در شش ژنوتيپ جو
اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام جو
ارزيابي پتانسيل آلودگي سفه آب زيرزميني دشت زرند با استفاده از مدل در استيك در محيط GIS
بررسي كيفيت و فراواني آبهاي آبياري متأثر از زيادي منيزيم در باغ هاي پسته دشت رفسنجان
تاثير آبياري تكميلي و مصرف كود نيتروژنه بر ميزان عملكرد دو رقم نخود
بررسي آزمايشگاهي كاهش ماكزيوم عمق و حجم آبشستگي موضعي با شمع غيرمستغرق
تاثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي برگ ارقام گندم
تاثير فاصله بين قطره چكان ها و نوارهاي آبياري بر ميزان عملكرد گندم در روش ابياري قطره اي نواري سطحي
تاثير استفاده از طوق بيضوي در كاهش آبشستگي موضعي اطراف پايه هاي پل
نقش ميكروارگانيسم ها دركاهش اثرات تنش خشكي و افزايش كارايي مصرف آب توسط گياه
بررسي و تحليل پديده خشكسالي با استفاده از چند نمايه مبتني بر بارش
بررسي اثر كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي
بررسي اثر تنش خشكي ، پرايمينگ بذر و محلول پاشي با ساليسيليك اسيد و سولفات منگنز بر ويژگي هاي زراعي شنبليله
بررسي كيفيت شيميايي آب كشاورزي دشت شهركرد
بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني دشت رامهرمز
برآورد ارزش اقتصادي آب (با رويكرد كيفيت)
ارزيابي توانمندي مدل SDSM در ريز مقياس نمايي بارش ، دما و تبخير (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك تبريز)
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك بر شاخص هاي مرفولوژيك دو اكوتيپ زيره سبز تحت تنش خشكي
بررسي تأثير تنش خشكي بر عملكرد 40 رقم گندم نان در كرمان
بررسي تغييرات بارش و دما با استفاده از مدل MAGICC-SCENGEN (مطالعه موردي : شهر كرمان )
تاثير عوامل هندسي و هيدروليكي بر ضرايب الفا و بتا د ركانال هاي رو باز مستطيلي
بهينه سازي سيستم هاي تحت فشار با استفاده از نرم افزار EPANET
مديريت منابع آب در بخش كشاورزي و رابط آن با فقر مناطق روستايي
مكانيابي محدوده مناسب جهت اجراي طرح تغذيه مصنوعي فاضلاب تصفيه شده با استفاده از GIS و RS (مطاله موردي – شهر كرمان)
مقايسه عملكرد شكر در كلونهاي ژنتيكي نيشكر با استفاده از مدل AMMI در شرايط اب و هواي استان خوزستان
ارزيابي گندم نان و لاين هاي اوليه ي غله ي جديد تريتي پايرم نسبت به تنش هاي خشكي و شوري با تكنيك پرايمينگ
بررسي تنش خشكي بر سه واريته گياه دارويي آويشن باغي
بررسي اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك ، اسيد آسكوربيك و تيامين روي خصوصيات روزنه و ميزان نشت يوني در گياه هميشه بهار
مقايسه اثر متقابل ژنوتيپ و محيط لاين هاي غله جديد مقاوم به شوري تريتي پايرم با ارقام گندم نان ايراني و لاين هاي جديد تريتيكاله با استفاده از روش هاي پارامتري در كرمان
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي اوليه غله جديد تريتي پايرم (AABBEbEb) در مقايسه با لاين هاي اميد بخش تريتيكاله و ارقام گندم نان ايراني براي شرايط كم آبي در كرمان با تكنيكهاي آماري تجزيه مسير و همبستگي
استفاده از پتانسيل جوانه زني و پنجه زني مداوم لاينهاي اوليه غله جديد تريتي پايرم در شرايط تنش براي بهره برداري بهينه در مناطق شور و كم آب
مطالعه ژنهاي شناساگر مقاومت به تنشهاي محيطي شوري و خشكي در لاينهاي غله جديد تريتي پايرم در ايران
مكانيابي مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
بررسي روند توسعه الودگي محيط زيست توسط كارخانه زغال شويي زرند كرمان با استفاده از سنجش از دور
كاربرد موجك گالركين در حل معادلات ضربه قوج
ضريب دبي جريان در سرريز جانبي لبه پهن با مقطع ذوزنقه اي
مقايسه شاخص هاي خشكسالي مبتني بر تبخيرتعرق و بارش در ايستگاههاي سينوپتيك استان كرمان
استخراج رابطه دبي-اشل جريان همزمان از رو و زير دريچه با استفاده از مدل آزمايشگاهي
تأثير پليمر سوپرجاذب تراوات بر منحني رطوبتي دو خاك مختلف
بررسي نحوه مصرف مواد آلي بر ميزان كربن آلي خاك
تنش ها و تغيير شكلهاي منتج از تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته آسفالتي متاثر از شكل دره
تاثير EDTA بر غلظت عناصر سنگين مس و روي در خاك و توانايي ايجاد آلودگي آبهاي زيرزميني توسط اين عناصر
بررسي وضعيت آلودگي فلزات سنگين در خاك و گياه درمنه كوهي در منطقه معدني مس سرچشمه
بررسي اثر آهك و كود مرغي بر آلايندگي كادميوم در خاك
تاثيركم آبياري و خشكي موضعي ريشه تر عملكرد و كار آيي مصرف آب گياه ذرت
پيش بيني انتقال بين كلاس هاي مختلف خشكسالي SPI با استفاده از زنجيره ماركف
آب مصرفي پنبه در شرايط استاندارد در شرق اصفهان
چالش هاي مسائل آب استان كرمان
مقايسه عملكرد سيستمهاي آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي بر روي درختان پسته
برآورٍد ميزان تبخير-تعرق گياه مرجع و مقايسه آن با تبخير از تشت تبخير در استان كرمان
بررسي مكان وشيوه هاي مناسب تغذيه مصنوعي دشت سيرمنددرهزمزگان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید