مجموعه مقالات دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي منتشر شد

مجموعه مقالات دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي

مجموعه مقالات دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي

مجموعه مقالات دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي، 9 و 10 خرداد 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. در این کنفرانس 82عنوان مقاله تخصصی شامل 1511 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي

 

نقش توريسم و گردشگري در توسعه پايدار روستايي بر اساس الگوي swot (مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان پيرانشهر)
اكوتوريسم وجاذبه هاي گردشگري-تاريخي استان آذربايجان غربي
نقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصاد منطقه اي؛ شناخت امكانات و محدوديتها در ايران وجهان
تحليل الگوهاي فضايي براي گذران اوقات فراغت (مطالعه موردي: شهر سنندج)
ارزيابي نقش وعملكرد غارقوري قلعه در جذب توريسم و افزايش درآمد و توسعه شهرستان روانسر
بررسي و تحليل توانها و پتانسيلهاي اكوتوريسم در شهرستان نقده
بررسي اثرات حكمراني خوب بر توسعه صنعت توريسم
توريسم روستايي و معرفي اماكن توريستي مناطق روستايي شهرستان سردشت با تأكيد بر توسعه پايدار
فرصتها و تهديدهاي توسعه اكوتوريسم شهرستان نقده با استفاده از مدل SWOT
بررسي آثار اقتصادي گردشگري (مطالعه موردي استان خوزستان)
بررسي و مطالعه در خصوص توسعه زمينه هاي جذب توريسم در راستاي توسعه اقتصادي شهر رويان
بررسي و تحليل اكوتوريسم شهرستان سردشت و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه
بررسي فرصتها و چالشهاي توسعه پايدار اكوتوريسم ايران
بررسي نقش و اثرات اكوتوريسم بر رشد توسعه اقتصادي منطقه (مطالعه موردي استان كردستان)
امنيت شهري،در شهرهاي مرزي (مطالعه موردي ، شهر ستان پيرانشهر)
ارائه الگويي مفهومي از ابعاد برنامههاي مديريت تكنولوژي
نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه فضايي – كالبدي مناطق مرزي پژوهش موردي: بازارچه مرزي تمرچين پيرانشهر
بررسي نقش بازارجه هاي مرزي در توسعه اقتصادي شهرستان( نمونه موردي بازارچه قاسمه رش كيله شهرستان سردشت )
تأثير نوسانات نرخ ارز بر بازدهي بازار سهام ايران
تعيين الگوي بهينه زراعي با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني فازي
نقش و جايگاه شهر الكترونيك در دستيابي به شهر هوشمند
ارزيابي برنامه هاي توسعه قبل از انقلاب اسلامي
بررسي ميزان و نوع تاثير شهرك هاي صنعتي بر روستاهاي همجوار از لحاظ اقتصادي – اجتماعي ( نمونه موردي شهرك صنعتي سردشت.)
تأثير فعاليتهاي مديريت زنجيره تأمين بر مزاياي رقابتي،بهره وري عوامل توليد و عملكرد سازماني
افزايش بهره وري سازمان با تاكيد بر بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي دانشي
مقايسه تئوريكي فرآيند تجاريسازي تكنولوژي در دانشگاهها و صنعت
B2B بررسي تفاوت نگر ش مشتريان وفادار و مشتريان موقت در زمينه خدمات
نقش بازارهاي هفتگي در توسعه روستايي (مطالعه موردي : شهر ستان پيرانشهر )
بررسي و شناسايي عوامل و چالش هاي مهم در توسعه روستايي
سطح بندي سكونتگاههاي حوزه نفوذ بلافصل شهر سنندج و تعيين مراكز اصلي و فرعي خدماتي در راستاي بهبود رابطه شهر و روستا و توسعه منطقه اي
برنامه ريزي منطقه اي درگرو برنامه ريزي فضايي(آمايش سرزمين) برمبناي توسعه پايدارمحيط زيست
بررسي نقش و جايگاه سازمان هاي مردمي نهاد NGOs جهت دستيابي به توسعه نواحي روستايي
بررسي آثار اقتصادي ناشي از توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه گلاب و عرقيات و گياهان دارويي فارس )
نظام شهري متعادل و نقش آن در توسعه متوازن مناطق مطالعه موردي:استان اردبيل
اثرات رفاهي حذف يارانه انرژي برق بر كشاورزان (مطالعه موردي : ذرت كاران منطقه مرودشت)
بررسي اثر بخشي فقر و توزيع درآمد در استان كردستان و مقايسه آن با كل كشور طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي-اجتماعي
بررسي نقش و اهميت كاركرد بازاريابي داخلي بر نوآوري در صنعت بانكداري
بررسي اثرات سياست هاي پولي بر سطح اشتغال بخش صنعت در ايران
ارزيابي سياستهاي حمايتي دانه هاي روغني در ايران (با تاكيد بر سويا و كلزا)
نقش صنايع كوچك در دستيابي به توسعه اقتصادي در نواحي روستايي
بررسي نقش صنايع روستايي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي ( مطالعه موردي دهستان حسنلو شهرستان نقده)
بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي كوچك و متوسط در ايران
نقش بنگا ههاي كوچك و متوسط در اقتصاد ايران
بررسي روند برنامه ريزي توسعه پايدارشهري (نمونه موردي شهر سردشت)
بررسي مقايسهاي يارانههاي صادراتي در چند كشور منتخب
ارائه مدلي براي ارزيابي وضعيت رقابت پذيري ملي در صنعت پتروشيمي بر اساس روش دلفي و مصاحبه با خبرگان صنعت
بررسي نقش و جايگاه استان كردستان در برنامهي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير هيبريدي، مطالعه موردي: شهر سنندج
ارزيابي موانع توسعه اكوتوريسمگردشگري طبيعي شهرستان گيلانغرب با هدف شناخت موانع و رفع آن در راستاي گسترش صنعت توريسم
توريسم عشايري، فرصتي كارآفرينانه در صنعت توريسم كشور
نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي واجتماعي (مطالعه موردي بازارچه صنم بلاغي پلدشت)
بررسي اثر سود تقسيمي وسود خالص سالانه بر بازده غير عادي آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مديريت دانش در مديريت ارتباط با مشتري
تحليلي بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و توانمند يهاي آن در توسعه پايدار روستايي
مديريت سرمايه فكري، پارادايمي جهت ارتقاء مديريت منابع انساني در اقتصاد دانش محور
راهكارها وپيش امدهاي قاچاق كالا در شهرهاي مرزي (مطالعه موردي شهرستان پيرانشهر)
بررسي روند تغيير مفهوم توسعه اقتصادي در بستر تاريخ و ديدگاه هاي مطرح در آن با تاكيد بر ديدگاه راديكال
بررسي تأثير رشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ايران 87- 1355
بررسي تاثير سياست هاي حمايتي دولت در مزيت نسبي به روش ماتريس PAM مطالعه موردي محصولات منتخب زراعي استان سمنان
بررسي تأثير خصوصي سازي، بعنوان راهكاري براي توسعه اقتصادي، بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو گروه دي هشت: روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM
بررسي اثرات سياست هاي مالي بر مصرف بخش خصوصي در ايران
بررسي رشد اقتصادي با محوريت تحقيق وتوسعه و فناوري اطلاعات و ارتباطات
تحليل همزمان يكپارچگي اقتصادي ، اشتغال و رشد اقتصادي: تحليل تجربي در كشورهاي عضو سازمان اكو 2001 -2009
بررسي رابطه عليت بين صادرات خدمات فني و مهندسي و رشد اقتصادي ايران
رهاوردهاي منطقهاي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت؛ مطالعه موردي: استان كردستان
برآورد شاخص قاچاق كالا به روش MIMIC 1386 – 1353
بازارچه هاي مشترك مرزي مكانيسمي براي سالم سازي اقتصاد مناطق مرزنشين و توسعه همكاريهاي منطقهاي
مطالعه اثر سرماي هگذاري هاي زير بنايي و تحقيق و توسعه بر رشد بهر هوري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران
پارادايم تحقيق و توسعه و تجارت الكترونيك در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات IT
بررسي اثر بهره وري آل عوامل توليد بر صادرات آشاورزي ايران
تعيين ميزان توسعه يافتگي ايران و كشورهاي همسايه بر اساس شاخص هاي جمعيتي سال 2010
ارزيابي توسعه اكوتوريسم در استان كردستان با مدل استراتژيك swot
شناسايي مزيت هاي نسبي درصنايع استان كردستان با استفاده از روش تعيين و تفكيك پايه اقتصادي
بررسي تاثير سركوب مالي بر توليد سبز(توليد مطلوب) در ايران
بررسي نقش تحقيق و توسعه در بهرهوري بخش صنعت مطالعه موردي استان كردستان
ارزيابي اثرات اقتصادي-اجتماعي وامنيتي احداث بازارچه هاي مرزي و نقش آن در توسعه مناطق مرزي(نمونه موردي : بازارچه ي مرزي جوانرود(شيخ صالح))
نقش اكوتوريسم در جذب گردشگران و فرصتهاي شغلي جهت توسعه روستاي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان پيرانشهر )
تاثير بنگاههاي كوچك و زود بازده بر روي اشتغال و توليد
اثر بخشي آزادسازي تجارت بر رشد اقتصادي ايران
تحليلي بر روند تحولات شاخصهاي توسعه در شهرستانهاي استان كردستان
تعيين سطوح توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي مناطق ده گانه كشور با استفاده از منطق فازي
رابطه نابرابري درآمد و رشد اقتصادي تحت تأثير فناوري ارتباطات و اطلاعات (مطالعه بين كشوري)
شناسايي خانوارهاي نيازمند در راستاي هدفمندي يارانه ها در ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید