مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي

مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي، 22 تا 27 اردیبهشت 1390 توسط موسسه آموزش عالي خاوران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. در این کنفرانس 268عنوان مقاله تخصصی شامل 2285 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي

 

The necessity of extension of Tent Structures in Iran
Using Passive cooling technology in Residential/Office Buildings in hot climate cities of Iran to manage energy consumption
The necessity of inspiring from nature in architecture
Sustainability in Vernacular Architecture- Outlooks on Iranian Tribes
Human Comfort in Underground Buildings
Sick Building Syndrome (SBS) in Iran: SBS affects on Office Workers
Architecture Development In Stream Languages
Comparing the structure and executive model of streamIt and Brook Languages
How does Indoor Environmental Quality affect on Public Health in Sustainable Urban?
Green Roofs, Ecological Sustainability and Art
The Effects of Islamic Values on Design Process of Architecture
Study of the effect of Public Art with Emphasis on environmental sculpture in increasing urban space quality.The Sampled Case: Tabriz
Sustainable Concepts in Mosques
CITY WITH RESPECT TO IRANIAN CULTURE AND IDENTITY
Today’s approach to sustainable development in buildings
Applying renewal energies, step to archive sustainable architecture
Daylightinging effects on Living Standards in Iran
Flexible Spaces in Architectur
Solar energy in contemporary Iranian constructions
Outdoor Public Spaces with Better Microclimate Condition A Case study in Amanieh Ahvaz
Measurements and analysis of Day Lighting Condition of Schools in Iran.
Structural Systems According to the Mathematical Theory of Fractals
Sustainable Architecture In Arid Regions Of Iran
Sustainable Architecture, Conception to Realization
Exploring an Operational and Practical Approach to Improve User’s Participation in Housing Decision Making Process An Examination of a Framework
Compare two atrium with plant and without plant In cold and dry winter
Analysis of the Resistance of Joints in Reinforced Concrete Strengthened by FRP Sheets against Released Forces of Earthquake
Wood protection by nano silver against white rot
Precast Peat Columns Stabilized with Cement and Fibers to Reinforce Peat Deposits
Emergency Action Plans Implemented with Early Warning System (EAP-EWS) in Downstream Valley of Dams, a Real Case Study
Evaluation of 3D Surface Matching algorithm in Automatic Registration of Terrestrial Laser Scanner Point Clouds
Seismic Analysis of Buried Tanks According to the Interaction of Fluid and Structure
ROLE OF RESILEIENCE AND SOCIAL CAPITAL IN SPEEDING UP RECONSTRUCTION PROCESS AT LOCAL COMMUNITY LEVEL; Case Study: Zargandeh Community, Tehran, IRAN
A Micro-plane Damage Model for Plane Concrete after Exposure to the High Temperature
a Experimental Investigation on Discharge Coefficient of Side Weir in Floodwater spreading systems
Comparing the behavior of confined HSC beams with AFRP sheets under bending
An Investigation of Unsteady Flow over an Obstacle using Imaging System
Hyperspectral Data as a Tool for Mineral Exploration
Assessment the effect of various meshing in finite volume precision in order to numerical solution of seepage diffusion equation beneath the Roller Compacted Concrete dam
Analysis and Evaluation of Software Architecture by Using Ontology
Landslide susceptibility assessment for propose the best variant of road network (North of Iran)
Compaction Characteristics of Reinforced Soil
Using of GIS Online technology in water resources management
Analysis of Uncertainty Considerations in Path Finding Applications
Analysis of Pore Pressure and Stresses around a Borehole: A Local Thermal non-Equilibrium Approach
Analysis of Stone Columns Reinforced Weak Soil under Harmonic Vibrations
Migration after Natural Disasters, Case Study: The 2003 Bam Earthquake
STUDY ON CHANGE OF BUILDING STYLE AFTER EARTHQUAKE EVENTS Case Study: 2006 Borujerd Earthquake, IRAN
Recognition of Risk Reduction Methods against Disaster in Historical Places in Iran (Case study: Qazvin Old Bazaar
An analysis to road safety in roads of Khorasan province in recent years
Oil Spill Detection and Monitoring Using MODIS Data
Dynamic Time History Analysis of Plane Frame with Tuned Mass Damper by ConsideringSoil -Structure Interaction
Correlating Moisture Diffusion and Cure behavior of Vinyl Ester Resin / Organoclay Nanocomposites
Determine of Correlation Coefficient between EPM and MPSIAC Models and Generation of Erosion Maps by GIS Techniques in Baghmalek Watershed, Khuzestan, Iran
Effects of foundation flexibility on seismic analysis of a double curvature concrete arch dam
Experimental Investigation of the effect of Contraction on Scouring in Downstream of Combined flow over Weirs and below Gates
Detection and monitoring of algal blooms in Persian Gulf using MODIS images
Behaviour of steel reduced beam web (RBW) connections with sinusoidal voids
Effect of Type of Earthquake Seismic Analysis of Concrete cube shaped Tanks Buried According to the Interaction of Soil Structure
Review of rice husk ash effect in sustainability of materials and environment
Experimental Determination of Waste Tire Chip-Sand-Geogrid Interface Parameters Using Large Direct Shear Tests
Spectral Reconstruction of the Pixels in a Satellite Image through Mixing Process
Application of Finite Volume Method for Structural Analysis
Evaluating earthquake vulnerability with the help of fuzzy logic and GIS (Case study: Tehran, District 16)
Modeling of Sediment Transport Conditions due to Dam-break
Time dependent variation of river bed profile due to mining pit
Using Phase Change Materials for Thermal Comfort and Energy Savings in Buildings
Wavelet for Estimation of Fractal Dimension in ALOS-PALSAR Images
A high resolution finite volume method for dam break simulation
Economical and Social Effects of the Meijaran Dam
Correlation between Cone and Standard Penetration tests
The effect of edge stiffener on compressive behavior of Gusset plate
Development of a new testfield to model errors in terrestrial laser scanner data
Precision Evaluation of RPCs in HRSI Orientation of Geoeye_1
Optimum layout of Soil Nailed Wall by Genetic Algorithm
A New symbol Timing Synchronization Scheme for Multi Band OFDM Ultra Wideband (MB-OFDM UWB) systems
Parametric Evaluation of Cable Stayed Bridges with Dynamic Push-Over Analysis
Experimental Study of Static and Dynamic Pressures over Simple Flip Bucket
Estimating variations in permeability of earth-dam body during leakage phenomenon by neural network
The Examination of Shape and Type Effects of Supports on Performance Level of Space Structures by Capacity Spectrum for Vertical Load of Earthquake
Flood Risk Management Using MCDM Systems
Application, Polymeric composites in strengthening of structures in bushehr monuments
The effect of water absorption characteristic of aggregates on compression strength of light-weight concrete
Assessment of effective transportation’s attributes in crisis management’s methods
A Numerical Study on Application of SMA alloys in Steel Connection
Behaviour of steel reduced beam web (RBW) connections with drilled voids
Retrieval of Total Perceptible Water (TPW) From NOAA -16 Satellite Data over Land
Improvement The Seismic Behavior Of Existing Steel Structures In Iran By TADAS Damper Modern Technology
EVALUtion of the impact of misregistration error in fused images on the accuacy of feature extraction
Optimization of construction time-cost trade-off analysis using genetic algorithms
Lateral Earth Pressure Based on Experimental Slip Surface
Modeling Effective Indicators of Construction Projects Using Fuzzy TOPSIS Method
A Survey on Displacement Resonance Factor Supplemented to Linear Analysis Responses for Actual Displacements
Effect of concrete temperature and formwork width on variation pressure formwork of Self-Compacting Concrete
Application of Self-Compacting Concrete, Worldwide Experiences
Assessment of Deforestation of Riverine Forests of Nawabshah & Hyderabad Divisions Using Landsat Data
Numerical Investigation of Passed Flow Different Parameters over a Standard Ogee Spillway to Satisfy Flow Profile in CFD Method
STRENGHTENING AND REMEDIAL SCHEME FOR GOLESTAN HISTORICAL DAM IN IRAN
Proposing a suggested design in order to obtain interoperability in Ultra large scale systems
Proposing a suggested design in order to obtain interoperability in Ultra large scale systems
Approaching to the high availability by using architectural concepts
Novel Approach of Classification in Simulation Optimization Methods
Evaluating GAIAMethodology in Agent-Oriented Software Engineering
A Framework in the Design of Fault-Tolerant Computing Systems
Application of Self-Compacting Concrete, Worldwide Experiences
Electronic learning challenges & techniques
An Approach of Algorithm Based Fault Tolerance for High Performance Computing Systems
A Comprehensive Assessment and Comparison of Asynchronous Invocation Patterns and Frameworks
Designing a Meta-Search Engine Considering the User’s Field of Interest
New Algorithm For Mining Frequent Patterns Using Graph And Clique Algorithms
A new task Pre-scheduling algorithm by Reduction of Critical Path Length in Grid Computing
An efficient symbolic image retrieval method based on TSR and CMM
Failure Prediction Using Robot Execution Data
Reachability Analysis and Simulation of Stochastic Hybrid Systems using an Adaptive Time Step Scheme
The presentation of a new method resulted from patterns overlapping for handwritten Farsi digits recognition
Recognition of vocal commands of a driver while driving in a noisy environment
Evaluation of Data Mining Classification Techniques and Performances to Banking Customers Credit Scoring
Personalized recommendation systems in e-learning
Face Hallucination by the Aid of Weighted Image Pairs Patches
Study on Immune System of human body and its relationship with Risk Management in organizations
Intelligent transportation systems: Past, present and look to future by using Grid technology
An Optimized Way for Mapping BPMN to BPEL
Attack graph analysis using parallel algorithm
Performance Evaluation of WRF Meteorology Model in Parallel Processing Systems
Improving Software Quality by Pattern Driven Software Architecture
Project Management, A Solution for ERP Failures
A Framework of Management System Design for Programming Virtual Laboratory
Investigating the role of Information and communication technologies in the Digital Economy and future Internet as a new phenomenon
A SWOT and PEST analysis of e-Government in Iran
Busy Customer Portfolio Management (BCPM)
SHD: a New Sensor Data Storage
Applications of Particle Swarm Optimization in Oil Demand Estimation
A Comparative Study on Context Modeling Approaches
An optimized clustering algorithm based on K-means using Honey Bee Mating algorithm
A Proposal for information security risk evaluation framework
Importance and the Role of Requirement Engineering
Ontology’s Fuzzy Relations Modeling and Extracting Hidden Fuzzy Relations in OWL Fuzzy Improvement
Data Center Tiers Security Service
Trust Modeling Based on Friendship and Similarity of Agents
E-Government in Islamic Republic of Iran: Identifying the Obstacles of Implementing and Strategies for Improving E-Government
A study on part of speech tagging
Review and Determine Efficient Factors in Grid Computing
The role of Edublogs in next generation classes
A New Method for Stemming in Persian Language Considering Exceptions
Effective Knowledge Management Infrastructure Using Knowledge Grid
Using Nonlinear Image Processing Techniques for Realizing Seismogenic Lineaments in Northern Regions of Iran
Evaluation of Two Proposed Systems in Sensor Data Storage in Total Data Parameter
Offering an approach on the basis of Bayesian network to evaluate the reliability of architecture in a family of software products
Optimization of timetabling structures based on evolutionary algorithms
A study of influencing factors of customer satisfaction in continuing use of Internet Banking- case study: Mellat Bank
An Efficient Parallel CMM-CSD Modular Exponentiation Algorithm by Using a New Modified Modular Multiplication Algorithm
A new scheduling algorithm design for grid computing tasks
Representing an efficient way to optimize coverage of sensors in wireless sensor network
Fabric Textile Defect Detection, By Selection An Suitable Subset Of Wavelet Coefficients, Through Genetic Algorithm
Reflections on Modeling Systems’ Resilience
Independent Motion Detection using Optical Flow on Stereo Images
Survey the most self-healing operating system
Security Model for Service-Oriented Architecture(SOA)
Review the challenges and barriers to applying information and communication technology (ICT) in education management
Evaluation of digital literacy training staff
Hybrid Imperialist Competitive Algorithm and Dynamic Validity Index to find the best clusters
Fuzzy based Design and tuning of distributed systems load balancing controller
Inverting a Canopy Reflectance Model Using an Iterative Optimization Technique to Retrieve Canopy Chlorophyll Content
A hybrid mining model based on Artificial Neural Networks, Support Vector Machine and Bayesian for credit scoring
Computing of Fault Tolerant Mobile Agents in Distributed Systems
Optimization of Farsi Letter Arrangement on Keyboard by Simulated Annealing and Genetic Algorithms
On the importance of using knowledge and the manner of incorporating it into the image analysis
Comparison and Performance Evaluation of Routing Algorithms between Wireless Sensor Networks and Interconnection Networks
Component Based Software Engineering: Reliability
Social Networks for Marketing: Benefits and Challenges
Web-based Simulation Using Semantic Web
Security in grid computing
Truth and Learning in Multi-Agent Markets
Review and Comparison some model driven methodologies and mapping MDA to RUP
An approach to generate software reliability testing data generation based on UML models
Image Retrieval Based on Eten Fuzzy Color Histogram and place location
A study on FOREX forecasting steps utilizing neural network model
Effect of nonlinear absorption on terahertz wave generation via optical rectification in nonlinear crystals
A Hybrid Approach for Predicting Acute Hypotensive Episodes
Effects of annealing temperature on the photo electrochemical properties of dye-sensitized solar cells made with TiO2 nanoparticles
Neuro – Fuzzy Controller for Position Control of Robot Arm
Design of all-optical switch using Kerr nonlinearities and dipole induced(DIT) transparency with 5-level nanocrystals
Single Kappa Halo Carbon Nanotube Field Effect Transistor: A Novel Device for Short Channel Effects Improvement without Reducing Saturation Current
Analysis and performance Evaluation of trapezoidal filter in pulse shaping
Wavelength Division Demultiplexer for Optical Communication Applications Based on Photonic Crystals
Analysis of sensor orientation in Railway axle counters, using Response Surface Methodology
High Frequency Electrical Discharge Plasma Used for Synthesis of NanoParticle and Study on Nanoparticle’s Size Distribution
Measurement of Distortion in Multi-tone Modulation Fiber-based analog CATV Transmission System
Modeling Mode-Locked Fiber Soliton Lasers based Optical Communication Networks
Design high performance Latch for high speed mixed circuit
FE Simulation of Cell Indentation by AFM
Modify thermoelectric properties of ZnO with ZrO2 nanoparticles additive
Comparison of Linear and Nonlinear Regimes in MMI couplers
Applying Fuzzy Control Based on Model Reference Adaptive Control for Speed Adjustment and DC Motor Drive
Robust Linear Parameter-Varying State-Observer for an Induction Motor
A Sandwiched Magnetic Coupling Structure for Contactless Slipring Applications
A New Architecture for Efficient Implementation of Neuromorphic Networks based on Nanodevice
Efficient Neuro-predictive Control of a Chemical Plant
Dipole nanolaser
An Infrared Docking System for Modular Wheeled Mobile Robots
Collation of Operations Between a mono transistor Amplitude and a Balanced Amplitude Modulators
Malicious Node Detection in Cognitive Radio using Fuzzy Weighted Trust Evaluation
ISECK: Improved Survivable and Efficient Clustered Keying for the Application of Hydraulic Pressure Distribution for Pipeline Networks by Wireless Sensor Networks
Comparative Study Of Current Control Schemes For Grid-Connected Photovoltaic Systems
Early Recognition for Mild Alzheimer’s Disease
The Use of Inexpensive Cell Phones in Telemedicine
Simulation of Indirect Field Oriented Control of Induction Machine in Hybrid Electrical Vehicle with MATLAB Simulink
Automatic extraction of building in a dense urban area from very high resolution satellite images
An improved PID neural network controller for long time delay systems using particle swarm optimization algorithm
An equivalent circuit for quantum point contact together with quantum dot
The Effect of the Thickness of Nanoporous TiO2 Film on the Performance of Nanocrystalline Dye-Sensitized Solar Cell
Temperature Control of Water Bath by using Neuro- Fuzzy Controller
Sensorless Torque and Speed Control of Traction Permanent Magnet Synchronous Motor for Railway Applications based on Model Reference Adaptive System
Photovoltaic with Battery Energy Storage System Using Buck Converter
Chaos Synchronization of Fractional-Order Chaotic Lorenz- Stenflo System via Fractional Sliding Mode Control
Facile synthesis of WS2 inorganic fullerene-like nanomaterials from WS2 amorphous nanoparticles
Application of Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cells
Comparison of Multimode Interference Couplers: Gaussian-mode and Sinusoidal-mode Cases
Robust Passification of Uncertain Linear Systems with State Delay
Performance Analysis of MIMO-OFDM Wireless Systems Employing Quadrature Amplitude Modulation
Optimize the architecture and light designing system with webench led online method
Design and Construction a Set of Linear Control Laboratory
A New Controlling Method for TRMS Based on Robust Approach
Effect of geometrical order on the optical properties of metal nanoparticles
A Practical Guide for Application Integration
Influence of Aluminum Concentration of Barrier on Noise Characteristics of Al0.3Ga0.7N/Al0.05Ga0.95N/GaN HEMTs
Study of absorption Ag ion in C24 with external electrical field by DFT computational chemistry method in gas phase
An Active Noise Control Case Study: Comparison between of Robust Controller and Adaptive Fuzzy Neural Network
Design of a New Piezoelectric Force Sensor
Comparison QFT Controller Based on Genetic Algorithm with MIMO Fuzzy Approach in a Robot
Designing of a digital to analog convertor fully in CMOS ,0.18μm ,1.8V technology with SFDR more than 70dB
Selection of modulation method for city uses of data transfer system through power lines
The effect of thermal diffusion on the electrical response of MSM photodetector
Prospects and Potential in Optimize Utilization of Geothermal Energy in Iran
An investigantion on Windings in New Generation of Synchronous Generators Based on XLPE Cable Known as Powerformers
Robust H.264 Video Streaming Under Erroneous Transmission Conditions over GPRS Wireless Networks
Protective Coordination in Distribution Systems in Presence of Distributed Generation
Determining a Circuit Model for CdTe/CdS Solar Cells Considering the Back Contact Effect
Monitoring For Warlike’s Biological Signal With Emphasized On Pilot
Investing in a better future: evaluating Smart growth and TDM strategies for overcoming sprawl and automobile dependency
Good Governance with Participatory Urban Management (Methods: CDS and NBN)Case study: Urban Governance Study in Hamedan and Islamshahr
The Comparison of physical, economical and social characteristics of two residential spots: (A former village recently shifted to city and a new city
Urban Transformation and Identity in The Globalization Era Case Study: Tehran-Iran
Traditional Neighborhood Development Indicator of Sustainable Urban Landscape Case Study: Sarshoor Neighborhood of mashhad
Investigation of Citizens’ WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model
Examining Possibility of Building Temporary Shelters after Disasters Using BAMBOO Technology in IRAN
Investigation of Tehran green Space changes and its role in air pollution Using LANDSAT images from 1980-2010
Recognition of Risk Reduction Methods against Disaster in Historical Places in Iran (Case study: Qazvin Old Bazaar
Rural Development Strategy for Desert Villages with Emphasis on Rural Tourism Case Study: Kharanagh Village in Yazd Province
Interaction between consequences of immigration and sustainable urban texture
local Investment ; a mechanism for management of sustainable urban development
The Urban Metabolism: The Requirement & its Effects on the Environment
Risk management: urban area designing for attendance of children
City Hall, an Arena for Citizen Participation
Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture
Strategies for Giving Sense to View the City by Citizens
Tourists optimal path-finding by GIS (Case study: historical texture of Sanandaj
Muslim Pious Foundations as Urban Nucleuses during the Sustainable Development of Ilkhanid Cities: a case study of Tabriz
Evaluating the effects of globalization on Tehran’s Urban Form
The effect of sustainable urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran
Solar Urban Planning and Design
Impact of nanotechnology on urban sustainability; Introduction of concepts and assessment of an idea
Urban Spatial Structure design of coastal cities in order to reduce undesirable effects of climate changes (the case study: Fereidunkenar)
Ranking of strategic management indicators in improvement of urban management by using multiple attribute decision method of TOPSIS
Effect of land use to minimize urban transportation
Lead Poisoning and Related Antisocial behaviors in Urban Environments: A Review
Climate Change and Its Impacts on Tourism Industry
Ingredient of Identify to Framework the Image of New Towns Case Study: Hashtgerd New Town
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید