مجموعه مقالات دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های علوم زیستی و کشاورزی، علوم کشاورزی و بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی گیاهی، مهندسی ژنتیک و اطلاح نباتات، ریزازدیادی گیاهان، مارکرهای مولکولی و اصلاح نبات، تنوع ژنتیکی گیاهی، تکنولوژی‌های نوین در اصلاح نباتات، اصلاح با جهش، متابولومیکس و مهندسی متابولیت، فیزیولوژی مولکولی گیاهی، اصلاح گیاهان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی به زبان انگلیسی توسط پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

 فهرست مقالات منتشر شده ژورنال :

دوره 1،شماره 1

۱. Association analysis for traits associated with powdery mildewtolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers

۲. Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers

۳. Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypesusing morpholog

۴. High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node

۵. The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)

۶. Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress

۷. Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker

  دوره 1،شماره 2:

۱. Association analysis for traits associated with powdery mildewtolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers

۲. Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers

۳. Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypesusing morpholog

۴. High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node

۵. The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)

۶. Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress

۷. Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker

 دوره 2،شماره 1:

۱. Association analysis for traits associated with powdery mildewtolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers

۲. Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers FullText

۳. Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypesusing morpholog

۴. High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node

۵. The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)

۶. Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress

۷. Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker

 دوره 2،شماره 2:

۱. Association analysis for traits associated with powdery mildewtolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers

۲. Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers

۳. Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypesusing morpholog

۴. High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node

۵. The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)

۶. Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress

۷. Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker

دوره 3،شماره 1:

Association analysis for traits associated with powdery mildewtolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers

Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers

Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypesusing morpholog

High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node

The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)

Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress

Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید