فراخوان فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهش فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهش گران، سهولت در مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می یابد. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ محورهای پذیرش مقاله بدین شرح می باشد:

– مباحث توصیفی و کیفی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
– مباحث تحلیلی و کمی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
– نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام
– نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران
– سیاست‌ها و راهبردهای رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎حال‎توسعه
– بررسی موردی توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی
– استراتژی‌های رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎حال‎توسعه
– بررسی تطبیقی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در‎حال‎توسعه و کشورهای اسلامی
– بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و…) و رشد و توسعه اقتصادی
– کاربرد تکنیک‌های نوین اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در جهت حل مسائل رشد، توسعه و توسعه اقتصادی
– جهانی شدن، تجارت بین ‏الملل و رشد و توسعه اقتصادی
– سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید