انتشار مجموعه مقالات همايش بين المللي دين در آيينه هنر

همايش بين المللي دين در آيينه ي هنر

همايش بين المللي دين در آيينه ي هنر

مجموعه مقالات همايش بين المللي دين در آيينه هنر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش بين المللي دين در آيينه هنر، 22 و 23 فروردین  1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 59 عنوان مقاله تخصصی شامل 719 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش بين المللي دين در آيينه هنر

 

 

قدر تعيين يافتن تفكر اسلامي درمعماري بعد از اسلام ايران
زيباشناسي هنراسلامي ايران
بررسي هنر اسلامي از منظرهنرديني
درآمدي برجايگاهمعنوي عنصرطبيعي آبدرقرآن كريم و تبلور آن درهنر باغ سازي ايراني
مسجدزمينه اي مناسب براي تمرين شهروندي و ارتقاء تعاملات اجتماعي
بررسي نقش اسلام درپايداري شهري؛ تبيين مفاهيم مشترك درشهر اسلامي و شهرپايدار
اشياي خانگي محل تجلي انديشه هاي اسلامي در قرون اوليه اسلامي ايران نمونه پژوهش: ظروف خانگي سفالي ، فلزي و شيشه اي تا قرن پنجم هجري
تجليات بهشت از منظرقرآن درباغهاي ايراني
بررسي تطبيقي تحولات ساخت و رنگ درتكنيك هاي كاشي كاري مساجد ايراني از دوره سلجوقي تا قاجار
بازتاب نورعاشورا درآينه هاي نخل
نقش قنديل برروي كتيبه هاي اسلامي شهريزد
پاليمسست ، از تاريخ و اديان تا معماري، نمونه موردي : مسجد جامع اصفهان
معماري و هنرازديدگاه قرآن
چيستي هنر: مقايسه آراء انديشمندان غربي و مسلمان
نمادگرايي دردين اسلام
بررسي تطبيقي كثرت دروحدت درگنبد مساجد و الگوواره هاي طبيعي نمونه موردي: گنبد مسجد شيخ لطف الله
تنيدگي معماري پيش از اسلام ايران و باورهاي هم عصر خود
نياسرو هنرديني ماندگار
تجلي عدالت درحكمت هنراسلامي
مقايسه تطبيقي هنرهاي كاربردي درمساجد شهر اصفهان دردوره صفويه و قاجاريه
بررسي نقش تزئينات مساجد و اماكن مذهبي درانتقال مفاهيم ديني
بررسي تاثير حكمت و دين بردونماد برجسته معماري ، كليسا و مسجد
بررسي چگونگي تاثيرگذاري فضاهاي امام زاده اي برحفظ هويت اسلامي شهروندان نمونه موردي امام زاده ميربزرگ آمل
هنرمند از منظرحكمت هنراسلامي
چشيدن طعم ابديت درمعماري با رويكردنمادپردازي درهنرديني
پژوهشي پيرامون تصوير فرشتگان درنقاشي دوران قاجار
هنرتصويرگري مولانا و دانته از جهان ديگر
تبيين ماهيت هنراسلامي
بررسي قابليت هاي ديني درعرصه هنرسينما
زيبايي شناسي مساجددربسترسبك ها از جلالت تالطافت
آرمانشهراسلامي از ديد شيخ بهايي
هنرديني و تجلي آن دركتيبه هاي مسجدجامع يزد
ازچهارتاقي تا چهارايواني بررسي تاثير سيرتحول اديان برمعماري ابنيه نيايشگاهي ايران
جلوه معنويت درمعماري از ديدگاه سنت گرايان
اهل بيت درانديشه شيعي و تجلي آن درگونه هاي مختلف هنر ايران
كيفيت عالم معني درمعماري سنتي ايران پرداخت فضاي جن
هنر و زيبايي شناسي در اسلام
پژواك هنر در آيينه تمدن انبياء
فرآيند ظهورارزشهاي هنري اسلامي درمعماري و شهرسازي شهرهاي مسلمان
بررسي مسجد به عنوان نمونه برتر هنراسلامي
آميختگي متني هنراسلامي – مسيحي دركليساي وانك اصفهان
روابط انساني درمديريت با تاكيد برروابط ميان ايران و ايتاليا
اهميت مديريت و وظايف مديريتي درديدگاه اسلام
بررسي و تبيين مفهوم هنر و زيبايي از ديدگاه عرفاني
تبيين هنر و حكمت هنر و رابطه آن با هويت و زيبايي دربافتهاي تاريخي شهرهاي ايراني
درآمدي برمعنويت هنراسلامي
ويژگيهاي هنراسلامي
جايگاه هنر اسلامي دربرقراري تعامل درسطوح ادراكي انسان نگرش موضوعي به نگارگري ايراني
حكمت تزئينات درمعماري اسلامي آرايه هاي معماري اسلامي
هنرسنتي و بررسي نمادهاي آن درمعماري اسلامي
واكاوي نقش معماري مساجد به عنوان نمود كالبدي دين اسلام
بررسي تطبيقي مديريت هنري دربارشاه سلطانحسين بايقرا درهرات و خاندان مديچي درفلورانس
گسترش هنر و معماري اسلامي،ارمغان جاده ابريشم
اسلام درآيينه تزئينات
پژوهشي تحليلي بر جلوه هاي آيات الهي بر حليه اي از دوره قاجار
قلمدان و نقش آن در خوشنويسي وكتابت قرآن
تجلي هنرهاي قدسي و ديني درمعماري گنبدها و مقايسه آنها با يكديگر
مبداء و مقصد هنراسلامي
بررسي قداست محيط زيست درمتون مقدس هندويي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید