مجموعه مقالات همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها)

مجموعه مقالات همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها)

مجموعه مقالات همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها)

مجموعه مقالات همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها)، 3 خرداد 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 75 عنوان مقاله تخصصی شامل 600 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همالي ملي انتقال آب بين حوزه اي (چالشها و فرصتها)

 

 

تحليل ريسك روگذري آب از آب بند آبراه ايرانرود (درياي خزر – خليج فارس) در اثر باد
بررسي انتقال آب از سرشاخه هاي كارون و دز
انتقال بين حوضه اي و توسعه پايدار
رتبه بندي گزينه هاي پيشنهادي طرح انتقال آب بين حوضه اي بهشت آباد با استفاده از روش AHP
وضعيت ناپايدار آبخوان هاي مسير انتقال آب و متاثر از عواقب تونل بهشت آباد
تجاربي در مورد حفر تونلهاي انتقال آب با روش TBM
مشكلات و نيازهاي آبي استان چهارمحال و بختياري و ارتباط آن با انتقال آب بين حوضه اي (مطالعه موردي زير حوزه چشمه علي-سولگان، شهرستان بروجن)
روش وزن دهي تجمعي ساده براي بررسي انتقال بين حوضه اي آب از سد طالقان
چالش هاي زمين شناختي پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي(مطالعه موردي: طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مركزي)
بررسي امكان شيرين سازي آب با استفاده از نيروگاههاي بادي-خورشيدي در استان قم به منظور جلوگيري از انتقال آب بين حوضه اي
چالش هاي فراروي آب در توسعه پايدار كشاوزري ايران
تحليل چالش هاي دير ظهور در پايين دست سدها
ازريابي اثرات زيست محيطي طرح انتقال آب دشت قزوين به رودخانه ابهررود
بررسي مسائل و پيامدهاي زيست محيطي در انتقال آب بين حوضه اي
ارزيابي حساسيت معيارهاي زيست محيطي و اجتماعي در رتبه بندي گزينه هاي پيشنهادي طرح انتقال آب بين حوضه اي بهشت آباد با استفاده از روش AHP
اوليت بندي و مديريت موثرترين پرامترزيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در بهره برداري بهينه از پروژه هاي انتقال آب بين حوزه اي با بهره گيري از مدل AHP
انتقال آب بين حوضه اي: بررسي فرصت ها و چالش هاي مرتبط با انتقال آب
بررسي اثرات مطلوب و نامطلوب احداث سد بر گردشكري طبيعي استان چهارمحال و بختياري
انتقال آب بين حوضه اي و پيامدهاي زيست محيطي آن
بررسي لزوم توجه به نگرش مردم نسبت به كمبود آب در اجراي طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي
استفاده بهينه از منابع آب و نقش آن در كاهش تنش هاي اجتماعي با تاكيد برانتقال آب بين حوضه اي (مطالعه موردي: انتقال آب رودخانه ارس به مناطق شرق و شمالشرق درياچه اروميه)
بررسي ضرورت و امكان سنجي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي آب با تكيه بر ملاحظات اقتصادي
انتقال بين حوضه اي و چالش هاي پيش روي آن
انتقال آب بين حوضه اي، موفقيت ها و چالش هاي پيش رو
بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي انتقال بين حوضه اي آب
ملاحظاتي بر طرح انتقال آب بين حوضه اي بهشت آباد
اثرات منفي تونل بهشت آباد در قنوات استان چهارمحال و بختياري
ارزيابي روش هاي مختلف شبيه سازي رواناب مستقيم ناشي از رگبار با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ليقوان)
تعيين ميزان شماره منحني CN با استفاده از شبيه سازي بارندگي روزانه در حوضه هاي فاقد پوشش گياهي
بررسي مشاركت زير حوضه ها در هيدروگراف سيلاب شهر اصفهان
تخمين بهينه پارامترهاي مدل ماسكينگهام در رونديابي مستقيم و معكوس
تحليل و پيش بيني بارندگي فصلي با استفاده از مدل سري زماني (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك شهركرد)
بررسي نوسانات دمايي در ايستگاه لردگان و تاثيرات آن بر تخليه سالانه رودخانه ارمند در استان چهارمحال و بختياري
برآورد حجم ذخيره آب معادل برف كارون بزرگ با استفاده از سنجش ازدور، GIS و داده هاي زميني
شبيه سازي آبگيري سد مخزني جره با هدف تامين نياز آبي پايين دست و تعيين منحني فرمان مناسب با استفاده از مدل Hec-ResSim
شناسايي عوامل مكاني موثر در وقوع زمين لغزش حوضه آبخيز كاج و رستمي استان چهارمحال و بختياري با روش(SMCE)
بررسي اثر سد زاينده رود برمقدار رسوب و كيفيت آب
رونديابي هيدرولوژيكي سيل در رودخانه به روش ماسكينگام خطي به بهينه يابي توسط الگوريتم ژنتيك
بررسي مسائل آبخيز داري در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر ايران
بررسي ويژگي هاي آماري توفان هاي تندري در كوهرنگ بختياري
ارزيابي مدل SWAT2009 در برآورد رواناب حوضه آبخيز كردان
انتخاب بهترين توزيع آماري براي تحليل فراواني متوسط دبي هاي حداقل ماهانه رودخانه هاي استان چهارمحال و بختياري
برآورد پتانسيل رواناب حوزه آبخيز زيارت با مدل ديسكن و نازيمو
بررسي وضعيت رسوب بستر رودخانه با مدل عددي HEC-RAS.4، مطالعه موردي رودخانه بشار ياسوج
مقايسه مدل بولين و فازي در تعيين مناطق مستعد پخش سيلاب مطالعه موردي: دشت سفيددشت
نقش تغيير اقليم بر انتقال آب بين حوضه اي (مطالعه موردي حوضه زاب و درياچه اروميه )
بررسي كيفيت آب رودخانه زاينده رود در اثر انتقال از بازه ابتدايي به انتهايي
مقايسه فني – اقتصادي انتقال آب از قزل اوزن به بخش مركزي اردبيل با طرحهاي مشابه
آينده و محدوديت بهره برداري از منابع آب بين حوضه اي در خاورميانه(با نگاه ويژه برچالشها در ايران)
انتقال آب به حوضه زاينده رود يك انتخاب يا يك ضرورت
انتقال آب بين حوضه اي، رويكردي پايدار در مديريت منابع آب
ضرورت هاي انتقال آب بين حوضه اي از حوضه شميل- نيان به حوضه تخت –قلعه قاضي در شهرستان بندرعباس
تأملي بر ضرورت و چالش هاي مترتب بر تونل گلاب
بررسي انتقال طبيعي آب بين حوضه آبريز كازرون و محدوده هاي مجاور از طريق سازندهاي كارستي
برآورد خسارت اقتصادي ناشي از اثرات حفر تونل بهشت آباد بر منابع آب زيرزميني دشت شهركرد
بررسي چالش هاي انتقال آب رودخانه زاينده رود از طريق تونل دوم گلاب
انتقال آب بين حوضه اي و ارائه راهكارها
ظرفيت و مزيت ايجاد نيروگاه تلمبه اي-ذخيره اي در طرح جايگزين تونل انتقال آب بهشت آباد
كاربرد مدل Ribasim در مديريت منابع آب (مطالعه موردي حوضه رودخانه صوفي چاي)
بررسي اثرات انتقال آب بر روي كيفيت منابع آب زيرزميني دشت كوهپايه-سگزي اصفهان
معيارها، اثرات و چالشهاي انتقال آب بين حوضه اي در راستاي مديريت جامع منابع آبي
مقايسه كيفيت آب چاه هاي عميق برخي از مناطق استان چهارمحال و بختياري
مقايسه عملكرد مدلهاي DP، SDP و SSDP در تدوين سياست هاي بهينه بهره برداري از سد زاينده رود
طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مركزي از منظر قوانين و مقررات
بررسي پاره اي از ضرر و زيان هاي ناشي از اجراي سد و تونل بهشت آباد
شناسايي تهديدات شيميايي و بيولوژيك در منابع و تاسيسات آبي و بررسي آسيب پذيري و ارائه راهكارهاي مقابله با آن از منظر مهندسي پدافند غيرعامل
كشاورزي موفق حوضه آبريز دشت كاشان در گروه مديريت مصرف منابع آب زيرزميني
ارزيابي تأثير اقليم بر دما و بارش شهركرد در دهه هاي آينده به كمك مدل هاي HadCM3 و HadGEM1
اثر تغيير اقليم بر رواناب حاصله از بارندگي در حوضه آبريز درياچه هاي آب شيرين چاه نيمه زهك در سال 2020
الگوي مزيت رقابتي پورتر و كاربرد آن در صنعت آب معدني و آب بسته بندي ايران
تحليل روند پارامترهاي اقليمي و تاثير آن بر منابع آب استان خوزستان
تحليل عوامل مؤثر بر پايدارسازي تشكل آب بران
مشكلات اقتصادي اجتماعي ناشي از انتقال آب بين حوزه اي (مطالعه موردي انتقال آب از بهشت آباد به زاينده رود)
جايگاه مهندسي ارزش در طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي
آب ها در فقه اسلام و حقوق موضوعه ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید